Previous Page  3 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 32 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Petak, 24. avgust 2018.

Politika

Ako građani Budve u

naredne dvije godine

kovanicu „e kasnost

u politici“ počnu

da vezuju za naše

djelovanje, onda

smo napravili

dobar rezultat

- smatra

Pavićević

PODGORICA

–Akobi promi-

jenili pristup, predstavnici srp-

skih stranakauCrnojGori ura-

dili bi više na popravljanju

statusasrpskezajedniceipoka-

zalidausrpskomkorpusu,upr-

kos legitimnompravunaetnič-

ki identitet, postoji privrženost

svojoj državi Crnoj Gori, ocije-

nio je lider Crnogorske Vladi-

mirPavićević.

POBJEDA:

Prošao jemjesec

odkada jeCrnogorskaušlau

vladajućukoalicijuuBudvi.

Kakosada funkcionišebud-

vanskavlast?

PAVIĆEVIĆ:

Funkcioniše ona-

kokakojeutvrđenokoalicionim

sporazumom. Taj dokument

striktno poštuju svi akteri koji

učestvuju u vlasti uBudvi i to je

dobro.Višejevažnihpitanjade-

finisano kao prioritet, a za nas u

Crnogorskoj je jedna stvar

ključna.Upoliticismodabismo

efikasnorješavaliproblemegra-

đana. Ako građani Budve u na-

redne dvije godine kovanicu

„efikasnost u politici“ počnu

da vezuju za naše djelova-

nje, onda smo napravili

dobar rezultat.

POBJEDA:

Poposti-

zanjusporazuma,

suočili stesesane-

godovanjemi kriti-

kamadijela javnosti

zbogteodlukedari-

zikujetepolitičko

odumiranje. Jeste li se,

možda, ipakpokajali

zbogteodluke?

PAVIĆEVIĆ:

Budva je tokom

ovoga ljeta bila u fokusu, ne sa-

mo turistaveć i crnogorske jav-

nosti, politike i političara. Naš

budvanskiodborjeautonomno

odlučio da napravi ovaj korak i

na taj način prekine blokadu

opštinskih organa. Predsjed-

ništvo Crnogorske je, slijedeći

autonomijunašihteritorijalnih

organizacija, prihvatilo takvu

odluku i za sada ne vidimni je-

dan razlog za kajanje. To je bila

racionalna odluka i ona može

imati i širi pozitivni značaj od

nivoabudvanskepolitike.

POBJEDA:

Naštomislite?

PAVIĆEVIĆ:

Mislimnarazno-

vrsnostpolitičkihformacijako-

je čine budvanskukoaliciju i na

todauprkostakvojraznovrsno-

sti dokazujemo damožemo da

radimo zajedno. Po mom mi-

šljenju, budvanski slučaj može

značiti i prekretni-

cu za crnogor-

skupolitikuge-

neralno.

POBJEDA:

Govoriteo

prevazilaže-

nju„rovovskih

podjela“uCrnoj

Gori?

PAVIĆEVIĆ:

Da, govorim o

neophodnosti premošćavanja

podjela koje usporavaju razvoj

države.DanastoradimouBud-

vi, sjutra ćemo, nadam se, na

drugommjestu, samo da u te-

melju tih dogovora stoji - lojal-

nost državi Crnoj Gori kao

osnovni princip.

POBJEDA:

Možete lidaza-

mislitedanacentralnomni-

vouvlastiuCrnojGori funk-

cionišesavezDPS-a i srpskih

stranaka?

PAVIĆEVIĆ:

Zašto da ne?

Moje je mišljenje da su naji-

staknutiji predstavnici srp-

skihstranakadosadaupraktič-

noj politici primjenjivali

pristup – rušenje vlasti DPS-a,

ili još preciznije rušenje Mila

Đukanovića, potom sve ostalo.

Takav pristup nije dao rezulta-

te. Razum i iskustvo upućuju

da, ako se žele drugačiji ishodi

ili rezultati, trebamijenjati pri-

stup.

POBJEDA:

Mnogi bi reklida

bi takavpristupznačiopoli-

tičkosamoubistvozasrpske

stranke.

PAVIĆEVIĆ:

Suprotno tome,

politički predstavnici srpskih

stranaka bi promjenompristu-

pa, siguran sam, uradili više na

popravljanju statusa srpske za-

jednice. Često od njih slušamo

da se kolektivna prava srpskog

narodauCrnojGori nepoštuju

kolikobi trebalo i bašzatoseod

njih očekuje da u političkom

polju rade na sticanju praktič-

nihmehanizama da se na tome

radi.Atimehanizmiseuvelikoj

mjeri stiču ako si na vlasti, pa i

onda kada si na vlasti sa DPS-

om. I drugo, promjenom pri-

stupa pokazalo bi se da u srp-

s kom ko r pu s u , up r ko s

legitimnom pravu na etnički

identitet, postoji privrženost

svojoj državi Crnoj Gori, oko

čega sadapostoje sumnje.

POBJEDA:

Koliko jetoreal-

no, imajućiuvidunajaveda

ćebitiproslavljenaPodgorič-

kaskupština i 1918. godina?

PAVIĆEVIĆ:

To jediokompli-

kovane političke scene uCrnoj

Gori, ali i komplikovanih isto-

rijskihprocesa. Ta 1918. godina

označila je kraj Velikog rata,

kraj okupacije ogromnih teri-

torija koje su zaposijedane to-

kom ratnih godina. Ali je to i

godinaprivremenog,anezaslu-

ženog i nepravednog brisanja

jedne stare evropske države i

njene dinastije. Zatomislimda

Podgorička skupština nije do-

gađaj za slavlje. Navršavanje

100 godina od njenog održava-

njamožedabudepovodzapre-

ispitivanje nekih istorijskih

događaja, za otkrivanje onih

skrivenih stranica crnogorske

istorije iz tog perioda, ali prije

svegapodsjetnikdasavremenu

crnogorsku državu treba da

učinimo stabilnom i nesalomi-

vom. Država Crna Gora je, uo-

stalom, starija i od tegodišnjice

ipredstavljalajeičuvalaidenti-

tet ljudi saovihprostoramaka-

koseoni etnički deklarisali.

POBJEDA:

Moždaćeupravo

tajdatumbiti izazovzavašu

koalicijuuBudvi, hoćete li 8.

novembraslaviti 100godina

odulaskasrpskevojskeu

Budvu1918. godine?

PAVIĆEVIĆ:

Umnogimdrža-

vamasvijetasepovodomgodiš-

njice krajaPrvog svjetskog rata

11. novembar obilježava kao

dansjećanja, jer jena taj datum

potpisano primirje kojim je i

okončan Veliki rat. Mislimda i

mi treba da budemo dio šireg

kruga i gradova i država koji

značenje i posljedice Prvog

svjetskog rata tumače daleko

šire od lokalnog okvira. Po

mommišljenju, bilo bi primje-

renoda11.novembarbudecen-

tralni datumobilježavanja sto-

god i šn j i ce k ra j a Pr vog

svjetskog rata i kod nas, kako u

Budvi,takoiučitavojCrnojGo-

ri.

ĐurđicaĆORIĆ

PODGORICA

-Demokratska

partija socijalista izBudve sa-

opštila je jučeda, dovođe-

njemMatijeBećkovićau

Budvi na festival ,,Ćirilicom”,

vlast u tomprimorskomgra-

duudarau same temeljedr-

žave. Oni su istovremenoupi-

tali novogkonstituentau

vlasti Crnogorskuda li ćepri-

sustvovati događajunako-

jemgovori Bečković.

-Ako se uzme u obzir da su po-

jedni odbornici (SNP-DCG)

svojevremeno tražili da im se

skupštinski materijal dostavlja

isključivona ćirilici, onda festi-

val pod nazivom ,,Ćirilicom” u

Budvi i ne treba da čudi. Pred-

stavnici vlasti bi damoguupot-

punosti prekrojili istoriju po

njihovoj mjeri, međutim, kako

im to ne može biti, pokušavaju

prekrojiti sadašnjost praveći

podjele i šireći mržnju postav-

ljajući na pijedestal one poput

MatijeBećkovića, navodi seuu

saopštenjubudvanskogDPS-a.

PodsjećajudajetoistionajBeć-

ković koji ne priznaje državu

Crnu Goru, njen jezik, pismo,

istoriju niti ijedan napor ulo-

žen na putu ka boljitku i pros-

peritetu građana naše zemlje.

Bećković Crnogorce naziva

,,Montenegrinimakojiispunja-

vajumilomono što je okupator

pokušavao silom“. Nije se libio

ni da Crnogorce nazove ,,ša-

komjada“ te da je onima koji se

izjašnjavaju kao Crnogorci

ostalo samo još da ,,promijene

pol“.

- Tog Bećkovića predstavnici

vlasti,zajednosaCrnogorskom

koja se na perfidan način ogra-

đuje od pomentuog događaja,

dovode uBudvu da namgovori

šta jeste, a šta nije. Da li je mo-

guće da je Crnogorskoj koja se

,,zalaže“ za promociju crno-

gorskih nacionalnih i državnih

interesapromaklaorganizacija

događaja poput ovog? Ili je par

funkcija bilo dovoljno da se za-

žmuri na ovakve stvari pod iz-

govorom ,,nijesmo znali“?

-GospodoizCrnogorske,hoće-

te li prisustvovati događadjuna

komMatija Bećković ima glav-

nu riječ - pitaDPS.

Prema njihovim riječima, od

Demokrata - koje su svu pobje-

du na prethodnim izborima

ukrale svojimkoalicionimpar-

tnerima - i ne čudi što podrža-

vaju dolazak Bećkovića jer oni,

osimukoličinimržnjekojupo-

sjeduju, nisu sigurni ni u kojoj

državi žive, ni kojim jezikom

govore, niti ukojoj se crkvimo-

le.

- Poruka je jasna, vlast u Budvi

udarautemeljdržave.Budvase

trenutno suočava sa licemjeri-

makoji naperfidannačinprave

podjele i jaz među građanima,

ne bi li bili sigurni da će na slje-

dećim izborima uspjeti da se

zadrže na trenutnim pozicija-

ma.Međutim,neshvatajudaće

ih upravo ti potezi zajedno sa

ljudima poput Bećkovića samo

poslati u političku istoriju koje

niko neće htjeti da se sjeća.

Bećković je dokaz da vlast u

Budvineželiništaosimpodjela

- zaključuje se u saopštenju

DPS-a.

R.P.

DPS: DovođenjemBećkovićavlast

uBudvi udarana temeljedržave

Demokratska partija socijalista kritikuje najavu održavanja festivala ,,Ćirilicom“

Saopštenje budvanskog

DPS-a da je dolazak Matije

Bećkovića na festival „Ćirili-

com“ u Budvi, udar u temelje

države dokazuje da su u ovoj

partiji u potpunosti izgubili

dodir sa realnošću a i pamće-

nje po ko zna koji put.

- Oni koji mijenjaju ideološku

matricu kao čarape, i čiji se

stavovi mijenjaju u nanose-

kundi, nemaju ni moralno niti

bilo koje drugo pravo da neki

događaj ocjenjuju kao antidr-

žavni ili zabrinjavajući u bilo

kojem smislu - kaže Nikola

Jovanović, portparol DNP-a i

funkcioner DF-a.

Po njegovim riječima ukoli-

ko je DPS toliko zabrinut za

temelje države Crne Gore,

kao što kažu da jesu, kako je

onda moguće da su odćutali

kada su poslanici kosovskog

Samoopredjeljenja na teritori-

ji Crne Gore postavili zastavu

Albanije i tablu sa oznakom

„Republika Kosovo“ i time

povrijedili teritorijalni integri-

tet i suverenitet države.

– Prema tome, Matija Beć-

ković, srpski akademik,

zasigurno dolazi kao prijatelj

Crne Gore i kao prijatelj svih

naroda koji ovdje žive, a

ako je funkcionerima DPS-a

neprijatno da se prepoznaju

u njegovimdjelima onda im

predlažemo da ne prisustvuju

festivalu ,,Ćirilicom” nego da

se otisnu na neku odmno-

gobrojnih jahti koje su kupili

pljačkajući narod, i da to vrije-

me provedu negdje na pučini

razmišljajući da li Svetozar

Marović čita djela Matije Beć-

kovića i zbog čega je to tako

- zaključuje Jovanović.

DF:Smetaimsrpskiakademik,alineiVelikaAlbanija

Predsjednik Crnogorske Vladimir Pavićević

Upolitici smodabi efikasno

rješavali problemegrađana

POBJEDA:

Djeluje da je vaša centralna

ideja koja se odnosi na zasnivanjeCrne

Gore na principima ustavnogpatriotizma

ostala u sjenci praktičnihpolitičkihpoteza?

PAVIĆEVIĆ:

Baš suprotno. U politici ne

moraju svi da izgube da bi jedan pobijedio,

možemo svi da budemo na dobitku. Vođen

tom idejom, gdje god sam imao priliku, govo-

rio samda nije dovoljno da ideju ustavnog

patriotizma za Crnu Goru prihvate samo

glasači DPS-a. O njoj treba da se upoznaju,

potomda je prihvate i glasači Demokrata i

glasači Demokratskog fronta i drugi. Svojim

praktičnimpolitičkimdjelovanjemmi upravo

širimo potencijal za ideju da se Crna Gora

zasnuje na koncepciji ustavnog patriotizma,

a tom idejomdržavu Crnu Goru učinićemo

stabilnomdržavom. Mi, dakle, želimo stabilnu

državu, želimomodernizaciju Crne Gore i,

kao što vidite, na tome i radimo.

Nijedovoljnodaidejuustavnog

patriotizmaprihvatesamobiračiDPS-a

Vladimir Pavićević

INTERVJU