Previous Page  2 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 32 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Petak, 24. avgust 2018.

Politika

PODGORICA

–DPS i SDpo-

držalebi inicijativudaseu

Skupštiniposebnimaktom

poništeodlukePodgoričke

skupštine iz1918.

godine.Ni

-

kolaRakočević izDPS-azaPo-

bjedukažeda je„inicijativada

seuSkupštinidaprilog istorij-

skompreispitivanju1918. ne-

ophodna ipravedna“, dok je

StefanŠuster izSD-azanaš

list rekaodabinjegovapartija

podržalatakavaktukolikobu-

deuskupštinskojproceduri,

dabi se, kako jerekao, „jed-

nomzasvagdastavilatačka i

natuprevaruCrneGore“.

NACIONALNASVIJEST

Rakočević kaže da „poslije sto

godina od našeg državnog posr-

nuća,trebanaćiodgovornapita-

nje da li su se Crnogorci i ostali

građaniCrneGore,vratilinacio-

nalnoj i državotvornoj svijesti“.

-Činimise,nipribližnokolikoje

neophodno da bi temelji držav-

ne arhitekture Crne Gore bili

izvan svake opasnosti od podri-

vanja i preprojektovanja. Razlo-

ga imamnogo, a reklo bi se da je

glavni taj što temu nesrećne i

tragične 1918. nikada nijesmo, u

vidunacionalnogzadatka, otvo-

rili i kroz veliki i suštinski druš-

tvenidijalogpoštenoisasnagom

ispričali i arhivirali jednom za

sva vremena – kazao je Rakoče-

vić.

Onsmatradajekrozistoriju,„bi-

lologično,madanepravedno,što

ova tema nije stavljena u centar

pažnje“.

- U vrijeme nenarodne, veliko-

srpske monarhije to nije bilo

izvodivo. Komunisti, mada pro-

gesivnih učinaka za crnogorsko

pitanje i obnovu identiteta, nije-

su se previše zanimali suštinom

togproblema.Prvavišepartijska

vlast zahvaljujući svojoj nacio-

nalnoj ambivalenciji nije imala

motiva za otvaranje te rane. Da-

nas, nakon što je državotvorna

vlastnačelusaDPS-ominjenim

predsjednikomĐukanovićem,

obnovila nezavisnost, ekonom-

ski osnažila i kroz NATO inte-

graciju bezbjednosno učvrstila

CrnuGoruvrijeme jeda se 1918.

naučno i politički razobliči kao

jednaodnajsramotnijihstranica

našeg dugoga trajanja – istakao

jeRakočević.

OnjeistakaodajeCrnojGoripo-

trebnorazobličavanjePodgorič-

keskupštinekrozjavnerasprave

sauglednimirelevantnimstruč-

njacima.

-Na koncu – i da razgovaramo o

usvajanjurezolucijeuSkupštini,

treba vrlo pažljivo birati način.

Jer, poništavati odluke jednog

vaninstitucionalnog okupljanja,

ispostaviće se, zlonamjerne, iz-

dajničke skupine, nazvanog

Podgoričkaskupština,ukrovnoj

instituciji Crne Gore, moglo bi

značitiipriznavanjelegitimiteta

sramnihodlukaiz1918.Ipak,po-

sljedice nelegitimne i nelegalne

Podgoričkeskupštinebilesusve

do 2006. u potpunosti legalizo-

vane. Zato je inicijativa da se i u

Skupstini da prilog istorijskom

preispitivanju1918.neophodnai

ukrajnjempravedna– istakao je

Rakočević.

NEPRAVDA

PortparolSocijaldemokrataSte-

fanŠusterkazaojezaPobjeduda

je nepravda učinjena na Podgo-

ričkoj skupštini ispravljena ob-

navljanjem crnogorske nezavi-

snosti.

- Kao što je javnost upoznata,

2011.godineSkupštinaCrneGo-

re je donijela Zakon o statusu

potomaka dinastije Petrović

Njegoš,kojimjesramandogađaj

iz 1918. godine, jasno definisan

kao nasilna aneksija države.

Prethodno, obnavljanjemneza-

visnosti Crne Gore 2006. godi-

ne, ispravljena je vjekovna isto-

r i j s k a n e p r avd a p r ema

crnogorskoj nezavisnoj i samo-

svjesnoj državi koja je učinjena

na Podgoričkoj skupštini 1918.

godine–istakaojeŠuster,nagla-

šavajućidaseDeklaracijaiUstav

Crne Gore jasno određuju pre-

ma tomaktu.

-U svakom slučaju, SD će podr-

žati takav akt ukoliko bude u

skupštinskoj proceduri, da bi se

jednomza svagda stavila tačka i

natuprevaruCrneGore–dodao

jeŠuster.

Predsjednik Liberalne partije

Andrija Popović juče je u inter-

vjuuPobjedi rekaoda vjeruje da

će Skupština ubrzo usvojiti po-

seban akt koji će taksativno po-

ništiti sve odluke iz 1918. koje se

osim pitanja državnog statusa,

tiču i statusa crkve, nacionalnog

identiteta, dinastije Petrović-

Njegoš i kompletnog istorijskog

nasljeđakojesecijelivijekpoku-

šava falsifikovati i otuđiti.

Liberalna partija je prije četiri

godine tražila od Skupštine Cr-

ne Gore donošenje posebnog

zakona kojimće se poništiti od-

luke nelegalne i neligitimne

Podgoričke skupštine iz 1918.

godine, ali tonijeučinjeno.

I. K.

PODGORICA

-PripadnikuVojske

CrneGoreSašiČepiću, koji jeanga-

žovanumisijiEvropskeunijeEUu

Maliju“EUTM”, uručeno jeprizna-

njeCommendationletter.

IzMinistarstva odbrane saopšteno je

dajepriznanjeuvojnomkampuugra-

duKulikoru,uručiokomandantETTF

snaga umisiji ,,EUTMMali“, Ignacio

RosalesdeSalamanca.

- Ovo priznanje predstavlja znak za-

hvalnostiporučnikubojnogbrodaČe-

pićuzadoprinosipostignuterezultate

umisijiEUTM- kaže seusaopštenju.

Čepićumisija ističe krajemmjeseca, a

na dužnosti ga je zamijenio Milutin

Miličić.

R.P.

Izdaja iz

1918. ostaće

zapamćena

kao jedna

od najvećih

nepravdi

prema

suverenoj i

međunarodno

priznatoj državi

Crnoj Gori –

kazao je Stefan

Šuster iz SD-a

Funkcioneri vladajuće koalicije najavili podršku inicijativi za pravno razobličenje aneksije Crne Gore 1918. godine

DPS i SDza

poništenje

odluka

Podgoričke

skupštine

StefanŠuster

NikolaRakočević

Odlikovanje za pripadnika Vojske Crne Gore

Čepićupriznanjeza

učešćeumisiji EU

PODGORICA

- Predsjed-

nicaSkupštineopštineKo-

torDragicaPerović saop-

štila jedanijesu tačne

tvrdnjeDPS-ada jepred-

sjednikopštineVladimir

Jokić zloupotrijebiopolo-

žaj.

Ona jeusaopštenjuzamedi-

jekazalada saopštenjeDPS-

a obiluje uvredama i nepri-

mjerenom terminologijom

direktno upućenih na adre-

su predsjednika opštine Ko-

tor Vladimira Jokića i kola-

teralnona nju.

-Neistine su kvalifikovane

kroz izraze: zloupotrebapo-

ložaja, unizio odbornike,

obesmislio rad Skupštine,

samovoljno umjesto Skup-

štine, mimo konsultacija sa

parlamentarnimstrankama,

anuliranja vrijednosti parla-

menta, bahatost jeuzelama-

ha, arogantna lokalnavlast, a

sve i samo zato što je pred-

sjednikJokićradiouskladui

na osnovu čl. 59 Zakona o

lokalnoj samoupravi, uz sto-

postotnu moju saglasnost,

traži i dobija moju reakciju,

uz konstataciju da ko gubi

ima pravo da se ljuti i kleve-

će. Ali, ipak i to ima svoj prag

- rekla jePerović.

Perović: Jokićnije

zloupotrijebiopoložaj

Opština Kotor reagovala na tvrdnje DPS-a

SašaČepićprimanagradu