Previous Page  17 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 17 / 32 Next Page
Page Background

17

Pobjeda

Petak, 24. avgust 2018.

Hronika Podgorice

Na Koniku održanamanifestacija ,,Podgorička bajramska trpeza“

Obilježendan ljubavi,

tolerancije i pomaganja

Manifestacija „Podgorička

bajramska trpeza“povo-

domKurbanbajramaodr-

žana je juče ispredTržnog

centraForumuUlici Avda

MeđedovićanaKoniku.

Posjetioci su imali priliku da

probaju brojne specijalitete

spremljene na tradicionalni

način - japrake, mantije, ur-

mašice, tulumbe, kadaif…Na

trpezi se našlo i meso i riba,

kao i rolati od mesa, povrća,

sira, tjestenine, zatim priga-

nice, paprike, sarma, domaći

pilav, razne vrste salata i ko-

lača.Uzbogatutrpezu,zado-

bru atmosferu organizatori

su se potrudili da pripreme i

raznovrstan zabavno-mu-

zički program.

Organizatorka manifestacije

Bisera Mustafić poručila je

da je cilj ,,Podgoričke baj-

ramske trpeze“ ukazivanje

na značaj zbližavanja, jedin-

stva, ljubavi, tolerancije i za-

jedničkog života.

- Zajednički život je prelijep,

iakonas jetempoživotamalo

uskratio za neke divne navi-

ke, kada smo imali više vre-

mena za druženje i okuplja-

nje – istakla jeMustafić.

Boban Radošević, koji je je-

dan od idejnih tvoraca ove

manifestacije, kazao je da su

putemFejsbuka dobili veliki

broj čestitki odprijatelja.

Za Veru Šćepović program,

pjevači i trpeza bili su više

Predsjednik Skupštine glavnog grada Đorđe Suhih pod-

sjetio je da Kurban bajrampredstavlja dan darivanja i dije-

ljenja sa rodbinom i prijateljima, siromašnimprije svega.

- To je odnos prema drugim ljudima koji nas upućuje da

je veoma važna ljubav, uzajamno poštovanje i jednakost

koja simboliše želju da se sve zajednički podijeli. U Pod-

gorici je uvijek bio dobar odnos i život između različitih

vjera i nacija i mi smo uvijek slavili sve slave i praznike

zajedno. Glavni grad izuzetno poštuje ovakvu vrstu

okupljanja i trudićemo se da tako bude i ubuduće – poru-

čio je Suhih.

Suhih:UPodgorici je

uvijekbiodobarodnosi

životrazličitihvjerainacija

negodobri.

-Manifestacija jena visokom

nivou. Ja sam izmuzičke po-

rodice, pa mi je muzički pro-

gramprimaran, ali i sve osta-

lojebezpremca.Favoritmi je

Esad Merulić, njegove pje-

smeobožavam, aliuživaćuiu

pjesmama svih izvođača –

kazala je Šćepović.

Za muzički dio programa i

dobar štimung pobrinuli su

seTanjaŠeter,BrankaŠćepa-

nović, Zdravko Đuranović,

NezoHaverić, EsadMerulić,

SekaTomičić,GoranJokano-

vić,NikolinaGrba, IlijaGojo-

vić, Amila Rastoder, Hamza

Haverić, Nina Strugar, Rizo

Koljenović, Bucko Mijović,

Mirsad Gruda i trio Bekrije,

kaoiĐinaMićović iSaraAsa-

nović.

Organizator manifestacije je

NVOBisera.

Nj.BOŠKOVIĆ

Detalj saplatoa ispredTCForum

M.BABOVIĆ

UOŠ ,,Savo Pejanović“ sanacija plafona i dijela krova

Nećebiti odlaganja

početkanastave

UOsnovnoj školi ,,SavoPejanović“u toku

sljedeće sedmicepredstoji sanacijaplafona

udvijeučionice i hodnicima, kao i rekon-

strukcijadijelakrovnogpokrivača. Posao

vrijedanoko 14.500eura izvodiće firma ,,Ađi

invest“ izNikšića.

Kako jekazaladirektoricaškoleDarinkaAdžić,

očekujesedaglavnidioradovabudezavršendo

početka školske godine, a da će ostatak radova

(krečenje i čišćenje) biti izvođen dinamikom

koja neće ometati redovno izvođenje nastave.

Prema riječima direktorice najstarije podgo-

ričke osnovne škole, izvjesno je da početak

školske godine neće kasniti.

I.Kr

.

OŠ ,,SavoPejanović“

Na Bulevaru Svetog Petra Cetinjskog otvoren dječji butik ,,Petit Bateau“

Mjestoprepoznatljivog

stila zadječjugarderobu

KompanijaSAMMS, koja je

već 20godina ekskluzivni

zastupnikpoznatihmodnih

brendova, svojimfranšiza-

mapridružila je još jednu.

Ovogputa riječ jeo francu-

skomdječjembrendu ,,Petit

Bateau“, kultnojmarci osno-

vanoj još 1893. godine, sino-

nimuzanajudobnijupa-

mučnuodjećunamijenjenu

djeci.

Od 20. avusta ,,Petit Bateau“

svoja vrata otvorio je i u Pod-

gorici, naBulevaruSvetogPe-

tra Cetinjskog 151 (pored ho-

tela ,,Premijer“).

,,Petit Bateau“ jebrendkojem

je na prvom mjestu prepo-

znatljiv stil, a ne praćenje

trendova. Nadaleko je poznat

kao prvi proizvođač dječje

odjeće kao što su pamučne

gaćice, dječji bodi kratkih ili

dugih rukava, majice okru-

glog izreza sa prepoznatlji-

vimuzorkomod 1.000 prugi-

ca. Glavni razlozi uspjeha i

prepoznatljivosti ,,Petit Bate-

au“ su najkvalitetniji pamuk,

boje (bijela, plava, crvena i

žuta), pruge, pletivo i speci-

jalni detalji u šivenju, kao i či-

njenica da se svaki komad

odjeće proizvodi u Francu-

skoj.

Mekiiudobnimodelikolekci-

je ,,Petit Bateau“ idealni su za

uzrast do 12 godina.

H.P.

D. MALIDŽAN