Previous Page  14 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 14 / 32 Next Page
Page Background

14

Pobjeda

Petak, 24. avgust 2018.

Kultura

PODGORICA

-Časopis za lo-

kalnu samoupravu i njegova-

njebaštineCrneGore „Ko-

muna“ objavio je redovni

konkurs zadodjeluGodišnje

nagrade zaočuvanje, promo-

ciju i valorizacijukulturneba-

štineCrneGore „Komuna“.

Kakosuobavijestiliizredakci-

je ovog časopisa, prijedloge

treba poslati najkasnije do 5.

oktobra ove godine. Konkur-

sni prijedlozi sa potrebnom

dokumentacijom podnose se

u četiri primjerka u elektron-

skoj formi na CD-u, na mejl

adresu: [email protected]

gmail.com

i poštomna adresu

Časopis „Komuna“, Ul. Pera

Ćetkovića 139/42, 81000 Pod-

gorica, sa naznakom - Kon-

kurs za nagradu „Komuna“.

Predlagačimogubiti instituci-

je iz oblasti kulture (nacional-

ne i opštinske), akademske in-

stitucije čiji je program i

sadržaj rada oblast kulture,

nevladine organizacije iz

oblasti kulture ili grupagrađa-

na. Nagrada se dodjeljuje in-

stituciji, pojedincu ili nevladi-

noj organizaciji za doprinos

očuvanju, promociji, zaštiti,

valorizaciji i afirmaciji kultur-

ne baštineCrneGore.

Prijedlogzanagradupotrebno

je da sadrži: podatke o institu-

ciji, pojedincu, nevladinoj or-

ganizaciji, kratak opis djelat-

nostiiobrazloženjeprijedloga

za nagradu (konkretan značaj

za očuvanje i valorizaciju kul-

turne baštineCrneGore).

Razmatranje i vrednovanje

dostavljenih prijedloga obavi-

će stručni žiri. Rezultati kon-

kursa sa propratnim obrazlo-

ženjem biće objavljeni u

medijima i na Fejsbuk stranici

časopisa:

https://www.face

-

book.com/casopis.komuna/.

Nagradu „Komuna“ čine nov-

čana nagrada i plaketa.

R.M.

NJUJORK

-Ucentralnoj zgradi njujorškogMetropoliten

muzejanaPetoj aveniji, 17. septembrabićeotvorena repre-

zentativna izložba slikaEženaDelakroa (1798-1863). Biće to

prva izložbauSAD-uovog slavnog francuskog slikara, saop-

štila jepres službaovogmuzeja.

Delakroa je bio jedan odnajkreativnijihumjetnika 19. vijeka, po

izboru tema, načinu komponovanja slika, vibrantnomkoloritu,

veoma slobodnoj tehnici slikanja. On jeuveou slikarstvobrojne

inovacije koje suuticale namnoge umjetnike.

Slavni, mlađi kolega Vinsent van Gog je napisao 1885: „Ono što

volimkodDelakroa to je da otkriva na svojim slikama život, ek-

spresivnost pokreta, što daleko prevazilazi slikarstvo drugih

umjetnika“.

Iako Delakroa slave kao najvećeg umjetnika romantizma, on je

svevremeni,kakokažukustosiizložbe,djelakojaćebitiizložena

potvrdiće njegovu veličinu.

Izložba će fokus staviti na umjetnikovu nemirnu imaginaciju i

njenukompleksnostkrozvišeod150slika, crteža, grafika i ruko-

pisa (volio je da radi ilustracije za romane), od kojih su mnogi

eksponati prvi put izloženi u javnosti. Pored radova iz fundusa

Metropolitena, za ovu priliku su pozajmljena djela iz pariskog

Luvra i 60muzeja iz cijelog sveta, kao i iz privatnihkolekcija.

Izložba je organizovana neposredno u saradnji sa Luvrom i tra-

jaće do 6. januara 2019. godine.

R.K.

TIVAT

– Dokumentarno-

igrani film„Kotorskimisal“

premijerno jeprikazanprek-

sinoć, uatrijumu srednjovje-

kovnog ljetnikovcaBuća, u

sklopuFestivalamediteran-

skog teatraPurgatorije.

-Filmsmopravili sa idejomda

učinimo 12. vijek dijelom na-

šeg svakodnevnog života, jer

on to i jeste - kazao je reditelj

GojkoČelebić.

Svoje filmsko ostvarenja on je

posvetio jednoj od najstarijih

knjiga na području današnje

Crne Gore. Film je sniman na

više lokacija u našoj zemlji,

Sloveniji, Austriji, Njemačkoj,

Češkoj i u Srbiji. Knjigu „Ko-

torski misal - misal Svetog Ja-

kovaodLođa“, kojaseod1930.

godine čuva u Berlinu, u dr-

žavnoj biblioteci Njemačke,

pronašla je i naučno obradila

LenkaBlehova-Čelebić.

Taj bogoslužbeni manuskript

iz 12. vijeka pripadao jeKotor-

skojbiskupijiitojenastarijido

sada otkriven liturgijski ruko-

pis na našim prostorima. Mi-

sal ima 348 rukopisnih strani-

ca na pergamentu sa kožnim

povezom, pisan je srednjovje-

kovnim pismom „beneven-

tom“umanastiruMonteKasi-

no u Južnoj Italiji i pripada

„cimelijama“, vrlo rijetkim i

vrijednim rukopisnim knjiga-

ma. Sa iluminacijama vanred-

ne ljepote, svojomtematikom,

značajem,epohom,isavreme-

nim naučno- kulturnim vred-

novanjem, ova knjiga pripada

svjetskoj kulturnoj baštini.

Prije Lenke Blehove-Čelebić

niko je nije naučno obrađivao.

SVJETSKI I NAŠ

- Kotorski misal sada počiva

na sigurnoj polici u Berlinu.

Moja supruga Lenka ga je ot-

krila, aprijenjenihbio je samo

u rukama trojice muzičara.

Misal je muzičko djelo, notni

sistem 12 . vijeka, po kome se

tadapjevalo.Lenka jeraščitala

latinski tekst na 348 stranica,

pisan starim pismom bene-

ventana i naravno, starim la-

tinskim jezikom toga doba.

Film je najbolji medij da se

jedna udaljena tema približi,

da postane živa i bude dio na-

šeg krvotoka. To jemnogo bit-

nastvar.MistremimokaEvro-

pi, a, naravno, bili smo njen

dio. Ali, Evropi morate i sami

nešto da dodate. Ako nijeste

bili njendiou 12. vijeku, džaba

vam danas administrativni

pristupi, nema smislana takav

način ulaziti u neke sisteme -

kazao je reditelj filma Gojko

Čelebić, odajući zahvalnostna

podršci tivatskom Centru za

kulturu i direktoru te ustano-

ve, NevenuStaničiću.

DOPRINOS

Centar za kulturu se uključio

uproducentskidioposlakada

je bilo snimljeno oko 400mi-

nuta filma, nedovoljnih da se

sklopi puna i prava slikaoMi-

salu. Snimljeno je još 400mi-

nuta sirovog materijala. U fi-

nalnoj verziji film traje 70

minuta.

Direktor Centra Neven Stani-

čić podsjeća da je povod za

snimanje ovog filma, pronala-

zakjednogodnajstarijihruko-

pisa na prostoru današnje Cr-

neGore.

- Naučna i laička javnost ovim

filmom dobijaju nove infor-

macije o tome kako se i na koji

način sve doprinosilo svjet-

skoj kulturnoj baštini sa ovih

našihpodručja. Rijetke supri-

like proizvodnje fiilmova u

Crnoj Gori, pogotovo igrano-

dokumentarnog kakav je ovaj

film. Ova je forma poznata u

svijetu, popularizuje nauku i

svaku temukojomsebavi - ka-

zao je Staničić.

S.KRSTOVIĆ

NIKŠIĆ

-Ulice i trgoviNik-

šićabićepozornice za izvo-

đačeuokviruFestivalaulič-

nih svirača, koji počinje

danas, dok jeplaniranoda

naovogodišnjem, trećempo

redu festivalu, buduuvede-

nenekenovine. Prema rije-

čima IvanaRadojičića, um-

jetničkogdirektora

Festivalauličnih svirača, oz-

biljanradnaorganizaciji je

dopriniovelikombroju

izvođača i raznovrsnom

programu.

-Za kratak vremenski period

smo uradili zaista mnogo, a

dali smo i neku novu vrijed-

nost festivalskoj kulturi, ne

samoNikšića i CrneGore, već

i šire. U internacionalnim

okvirima smoNikšić i Festival

uličnih svirača mapirali kao

zanimljivu, poželjnu i atrak-

tivnukulturnu i turističkude-

stinaciju. Od ove godine kao

novi segment programa festi-

vala imamo projekciju filmo-

va na otvorenom – kazao je

Ivan Radojičić umjetnički di-

rektor Festivala uličnih svira-

ča. Radojičić je izrazio i zado-

voljstvo što uglavnom sa svih

strana stižu pozitivni komen-

tari,aliiriječihvale,kakorani-

jih učesnika, tako i publike

koja je prethodne godine pra-

tila festival.

Sve generacije ćemoći da uži-

vaju u zabavljačkom, muzič-

kom i filmskomdijelu festiva-

la, koji će organizovati JU

„Zahumlje“ i Opština Nikšić,

dok je planirano da žurka na

ulicama Nikšića startuje u 18

sati. Kako je ispred festivala

najavio Boško Milović, izvo-

đači će nastupati na Trgu Slo-

bode, ispredRobne kuće, Nje-

goševoj ulici i naplatou ispred

Gradske kuće.

-Programovogodišnjeg Festi-

vala uličnih svirača će imati

24 programa sa preko 60 uče-

snika iz deset zamalja, od

Autralije, Japana, Rusije,

Ukrajine, Norveške, Njemač-

ke, Austrije i regije. Na taj na-

činupotpunosti imamo jednu

internacionalnu selekciju

izvođača. Planirano je da pro-

grami počinjuu18sati upetak

i subotu, a da se završe u oko

22:30. Uuvodnimsatima pro-

grama oba dana festivala će

biti zabavni segment, posve-

ćen djeci, sa klovnovima,

akrobatama i raznim perfor-

merima. Muzički dio je plani-

ran nakon zabavnog, a tu je i

dio projekcije filmova na

otvorenom – rekao je Boško

Milović ispred Festivala ulič-

nih svirača.

Filmski program je novi se-

gmentfestivala,aposjetiociće

imati priliku da vide deset

projekcija.SejoŠabotić,kojije

zadužen za selekciju filmova,

kazaojedaćefilmskiprogram

festivala, kao novitet biti pilot

projekat.

-Na festivalu će biti prikazani

dosta zanimljivih filmova, a

pojedini su nedavno doživjeli

premijere na priznatim festi-

valima. Ovo je miks filmova

koji tretiraju odnos čovjeka i

javnog prostora, a svaki od

njih može da se čita kako čo-

vjek reaguje na prostor ili

obratno – kazao je Sejo Šabo-

tić ispred Festivala uličnih

svirača.

S.D.

Prva izložba djela francuskog umjetnika Ežena

Delakroa u SAD 17. septembra

Nemirna imaginacija

uMetropolitenmuzeju

Časopis „Komuna“ raspisao konkurs

za dodjelu godišnje nagrade

Rokza slanje

prijedloga5. oktobar

Dokumentarno-igrani lm „Kotorski misal“ premijerno prikazan u Tivtu

Filmskapričao

misaluSvetog

JakovaodLođa

Smrt BlaženeOzane i pomeni

od 1200. do 1334. godine

Najstariji pomen u Kotorskommisalu ubilje-

žen je 1200. a najkasniji 1334. godine. U njemu

je navedena i smrt Blažene Ozane 1545. godi-

ne UMisalu se nalazi slika Svetog Tripuna,

zaštitnika Kotora, a pomenuta su 143 imena

Kotorana. Nastanak Kotorskogmisala vezuje

se za bivši benediktinski samostan na Miholj-

skoj Prevlaci i smatra se da je kotorski biskup

knjigu naručio od biskupa u Bariju, u čijoj je

crkvenoj jurisdikciji tada bio Kotor.

Sapremijere „Kotorskogmisala“ uLjetnikovcuBuća

GOJKOČELEBIĆ:

Kotorski misal sada

počiva na sigurnoj polici u Berlinu. Lenka

Blehova-Čelebić ga je otkrila, a prije njenih

bio je samo u rukama trojicemuzičara

Danas počinje Festival uličnih svirača

Zabavljači,muzičari i filmovi na

ulicamagradapodTrebjesom

Sakonferencije

zanovinare