Previous Page  12 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 32 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Petak, 24. avgust 2018.

CrnomGorom

HERCEGNOVI

–Na tvrđavi

Fortemarepočelo je čišće-

nje zidinaodzelenila, ado

25. avgusta radiće ljetnji bio-

skop, nakončega ćeplatno

biti uklonjeno.

To je jedan od prvih koraka

koje je preduzela lokalna

uprava na osnovu preporuka

stručnekomisijeMeđunarod-

nog savjeta za spomenike i

spomenička područja – ICO-

MOS, kako bi tvrđava mogla

da se nađe na Uneskovoj listi

zaštićenihkulturnihdobara.

Dolazak članova komisije na-

javljenjeza4. septembar, kako

bi konstatovali dokle se stiglo

sa radovima, kaže direktorica

JUKHerceg fest Gordana Kr-

cunović-Porobić:

- U prvoj fazi moramo da oči-

stimo tvrđavu i prostor oko

njeidademontiramoplatno,a

druga etapa podrazumijeva

konzervatorske radove. Za či-

šćenje smo angažovali Plani-

narskodruštvo izDanilovgra-

da i posao će trajati pet do šest

dana. Prvo rade prskanje bi-

ljaka, a nakon sedam dana i

čišćenje. Šteta bi bilo da osta-

nemo bez ljetnjeg bioskopa,

pa ćemo pokušati da riješimo

problem sa montažno-de-

montažnim platnom. Jedan

od zahtjeva je bio da se ukloni

platno, dasesvedovedeupre-

đašnje stanje, a onda počinju

konzervatorski i restaurator-

ski radovi – kazala je Krcuno-

vić -Porobić.

Onajepodsjetiladasuusarad-

nji sa Upravom za zaštitu kul-

turnuh dobara dobijeni kon-

zervatorski uslovi za tvrđavu.

OpštinaHerceg Novi je preko

Nacionalne komisije za Une-

sko kandidovala tvrđavu For-

te mare za upis na listu svjet-

s k e k u l t u r n e b a š t i n e .

Kandidatura je upućena u

okviru nominacije ,,Veneci-

janska utvrđenja 16. i 17. vije-

ka“, koja je prošle godine

prošla relevantna tijela i upi-

sana na listu kao transnacio-

nalna nominacija Crne Gore,

Italije iHrvatske.

Komitet za svjetsku baštinu u

Krakovuna posljednjemzasi-

jedanju nije upisao Forte ma-

re na ovuprestižnu listu. U iz-

vještaju su navedene tačne

smjernicekojebitrebaloispo-

štovati da se novska tvrđava

nađenaUneskovoj listi, a koje

se uglavnom odnose na pro-

bleme postojanja komercijal-

nih sadržaja.

Vlada je u februaru usvojila

Informacijuorealizacijiodlu-

keKomiteta za svjetsku bašti-

nu Unesko u odnosu na upis

venecijanskih utvđenja od 14.

do 17. vijeka na listu svjetske

baštine. Za sprovođenje kon-

zervatorskihmjera na tvrđavi

Forte mare opredijeljena je

91.000 eura.

TvrđavaFortemarejegrađena

u periodu izmedu 14. i 17. vije-

ka. Restaurirana je 1833. godi-

ne.Zaljetnjibioskopadaptira-

na je 1952. godine, a nakon

toga i za noćni klub.

Ž.K.

HERCEGNOVI

–Opština

HercegNovi nastavila jeda

ulažeuobnovuopremeSluž-

be zaštite i spašavanja.

Za 56.000 eura nabavljeni su

novi šljemovi i zaštitna opre-

ma za ulazak u vatru, kao i ci-

stijerna kapaciteta 13 kubika.

Oprema i vozilo koji su tokom

ovesedmicestigliuVatrogasni

domnabavljeni su zahvaljuju-

ćiopštini i lokalnojTurističkoj

organizaciji.

- Zaštitna oprema za ulazak u

vatru nije obnavljana desetak

godina,anabavkomnovihodi-

jela znatno se unapređuje si-

gurnost vatrogasacana terenu

i njihova efikasnost, ističe na-

čelnikSlužbezaštiteispasava-

nja Zlatko Ćirović. Radi se o

kompletu koji čine jakna, blu-

za i čizme. Vrijednost ove in-

vesticije iznosi oko 30.000 eu-

ra.

Ćirovićnapominjedajetokom

ove sedmice Turistička orga-

nizacijaHercegNovogdonira-

la Službi zaštite i spašavanja

nove zaštitne šljemove, u vri-

jednosti od šest hiljada eura.

- Sa Opštinom Herceg Novi

smo ove godine ušli i u realiza-

ciju nabavke jednog kamiona-

cistijerne koji nam je bio veo-

ma potreban. Opština je

prepoznala našu Službu kao

jednuodznačajnijihzagrad,te

maksimalno ulaže u unapre-

đenje rada i nadam se da će se

taj trend nastaviti, kaže Ćiro-

vić.

Vrijednostnabavljenecistijer-

ne je 20.000 eura.

Služba zaštite i spašavanja

imala je ovog ljeta manje teh-

ničkeintervencijeipožarema-

njegobimakoje suveomabrzo

i efikasno lokalizovali i ugasili.

Pripadnici su ovih dana anga-

žovani na gašenju požara u

Budvi, zajedno sa pripadnici-

maDVDLuštica.

Ž.K

PODGORICA

-Crnogor-

ski elektrodistributivni

sistemdanas nastavlja

radove zakvalitetnije i

sigurnijenapajanje elek-

tričnomenergijomuviše

opština. Zbog togapo-

trošači upojedinimnase-

ljimaponekoliko sati ne-

će imati struju.

Andrijevica:

od8do18sa-

ti Branka Deletića bb, An-

drijevica1i2–zbogugrad-

nje novihbrojila.

Berane:

od 12 do 20 sa-

ti katun Jelovica (kratko-

trajna isključenja).

BijeloPolje:

od9do 15Pa-

vino Polje, Mahala, Cokr-

lije, Bijeli Potok, Grab,

Vergaševići, Kovren, Bli-

skova, Stožer, Gorice, Ki-

čava.

Cetinje:

od 9:30 do 12 sati

Žabljak Crnojevića, Do-

doši, Kraće do, Šinđon,

Meterizi,Kokošice, Dobr-

ska župa, Đalci, Češljari,

Gospoštine, Pipac, Cerov

Pod, Jankovića krš, Rvaši,

Drušići, Prevlaka, Karuč i

Bobija: od 9 do 14 sati na-

selje Gruda; od 10 do 16

sati Brestovi, Ožegovica,

Trnjine, Dolovsko Kopito,

Meoce, Bijelo Polje, Ubli,

Prisoje i BijelePoljane.

Danilovgrad:

od 8 do 15

sati Viš.

Kotor:

od 10 do 12 sati dio

potrošača izPrčanja; od 13

do 14 sati industrijska zo-

na, katkotrajno isključe-

njepotrošača,Domzdrav-

lja.

Kolašin:

od9do15satiDr-

pe, Svrke.

Mojkovac:

od 9 do 11 sati

Rudnica.

Nikšić:

od 10do 12 dioRa-

stoka; od9do 12 sati Trep-

ča; od 12 do 14 sati Lastva;

od 11 do 13 sati dio Dukla i

Grebica; 10:30 do 15 sati

Kneževići; od 10 do 15 sati

-Donje Srijede.

Pljevlja:

od8do18satiKa-

lušići, Borovica, Ljuće –

zbogugradnjenovihbroji-

la.

Ulcinj:

od 10do 14 satiĐe-

rane 1.

Šavnik:

od 9 do 18 sati Tu-

šinja, Sirovac, Krnja Jela,

Štičje, Bare.

M.N.

TIVAT

– Ljubitelji jedrenja će ovog viken-

da imati priliku da uživaju u regati Memo-

rijalSpasićaiMašera,kojaimavišedecenij-

sku tradiciju.

Kakojesaopšteno,regatuorganizujeJedri-

ličarskiklubDelfinizTivta,anadmetaćese

jedriličari u klasama laser standard, laser

radial, laser 4.7 i optimist.

Prijava takmičarskih ekipa moguća je u

prostorijama JK Delfin do subote u deset

sati, a prvi start je planiran za isti dan u 11

sati. Ceremonija dodjele nagrada biće

ispredklubaunedjelju. Takođeće seuovoj

organizaciji održati i Otvoreno prvenstvo

Crne Gore u jedrenju od 14. do 16. septem-

bra. Takmičenja se organizuju uz podršku

prijatelja kluba, lokalnih preduzeća, kao i

opštine iMinistarstva sporta.

T. Č.

Počelo čišćenje zidina tvrđave Fortemare uHerceg Novom

CEDIS

Radovi u

12opština

HERCEGNOVI:

Vatrogasci dobili novu opremu, vrijednosti 56.000 eura

Zaefikasniji i

bezbjedniji rad

ŠLJEMOVIIZAŠTITNAOPREMA

ZAULAZAKUVATRU:

Vatrogasac unovoj opremi

TIVAT

Regata „Spasić i

Mašera“ ovog vikenda

FOTO PRIČA

Nijedirektor, ali ima fotelju

NIKŠIĆ

– Pored ulaza zgrade

„Desetka“ u kvartu iza bolnice u

Nikšiću, pas lutalica je našao svo-

je utočište na izbačenom dvosje-

du. Bijegodvrućineuhladuzgra-

de i namekomdvosjedu dobro bi

došaobilokome,asrećnipas luta-

licajeiskoristionečiji„poklon“za

privremeni smještaj.

U neposrednoj blizini je bilo još

pasalutalica,akadabipokušalida

priđu novom vlasniku dvosjeda,

čulo bi se režanje kao znak da je

on „gazda“ i da ne smiju ni korak

bliže. Ležeći, zadovoljnimpogle-

dom je samo posmatrao pješake

koji su šetali po vrelomavgustov-

skomdanu.

S.D.

Pripremezaupis

naUneskovu listu