Previous Page  11 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 32 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Petak, 24. avgust 2018.

CrnomGorom

HERCEGNOVI

–Norveški

državni programkoji seu In-

stitutu„Dr SimoMilošević“

realizujepune42godinebiće

nastavljen i naredne četiri.

Institut je potpisao ugovor za

dolazaknorveškihpacijenatai

za period 2019-2022. i na taj

način „obezbijedio“ oko 1.000

pacijenata godišnje iz te skan-

dinavske zemlje. Po riječima

direktora marketinga Nikole

Mračevića, Institut je jedina

ustanova koja je konkurisala

na tenderu a van je EU i kao

uvijek, kako je rekao, visoko je

rangirana.

- Naredne četiri godine, znači

od 2019. do 2022. u Institut će

dolaziti po sedamgrupa godiš-

njeukojima jepo140pacijena-

ta, odnosno 980na nivou godi-

ne. Njihov boravak trajaće po

28 dana. Počinjaće sredinom

aprila, a završavati 1. novem-

bra, tako da smo obezbijedili u

narednomperiodu oko hiljadu

gostiju godišnje – kazao je

Mračević.

Norveški državni programtra-

je pune 42 godine. Od 1976. u

Institutu Igalona rehabilitaciji

je bilo preko 50.000pacijenata

iz te skandinavske države.

Sezona u Institutu „Dr Simo

Milošević“ i dalje traje, u pu-

nom je jeku, a kako kaže Mra-

čević,takoćebitidokrajaokto-

bra. Od 4. septembra počinju

dolasci većih grupa. Uz šestu

grupu Norvežana stiže i grupa

Holanđana posredstvom

30-godišnjegpartnera, agenci-

je „Fontana“.

- Naši korisnici usluga preferi-

raju jesen kada su niže tempe-

rature vazduha. Više smo nego

zadovoljni i dosadašnjimperi-

odom s obzirom na to da je

6.000noćenjaviše realizovano

u odnosu na prošlu godinu.

Trenutno je u Institutu 1.200

gostiju, 550uprvoj fazi, a650u

objektu druge faze. Tokom lje-

ta smo, pored gostiju koji kori-

ste terapije i terapijske proce-

dure, imali i dosta sportskih

ekipa, prije svega je riječ o vo-

denim sportovima - plivanje,

vaterpolo, ali i košarkaša i gi-

mnastičara. Takođe je veliki

broj agencija iz Grčke, Mađar-

ske, Slovenije, koje su goste

smještale u Institut u okviru

kružnih putovanja – rekao je

Mračević.

Zaživio je i kongresni turizam,

organizovani su seminari to-

kommaja i juna, a od 27. do 31.

avgusta u Institutu će biti odr-

žan veliki svjetski skup „Vin-

ča“, Instituta izBeograda.

-Naučni skupseodržava svake

treće godine, ovog puta su se

odlučili da budu u Institutu.

Početakskupajeuponedjeljak,

27.avgusta,azavršetakjeplani-

ran za 31. avgust. To je veliki

događaj i za Herceg Novi jer

biće medijski propraćeno, iz

cijelog svijeta dolaze naučnici,

njih 120, i odlučili suda baš bu-

du u našem gradu i Institutu –

rekao jeMračević, najavljujući

dobru posjetu do kraja okto-

bra.

Objekatdrugefazećebitiotvo-

ren do 31. oktobra, posljednja,

sedmagrupaNorvežanaodlazi

30. oktobra. Do Nove godine

radiće samoprva faza.

Ž.K.

Institut „Dr SimoMilošević“

KOLAŠIN

- Slikar sakame-

rom. Kamerman sakičicom.

Fotoreporter sa tonovima i

preslikavanjimaduše i ka-

raktera. Ovogaputa se rastr-

čao sa svojimobjektivomda

nasloži lica i poglede imuke i

navike i strepnje i nade svo-

jih sugrađana,malih i veli-

kih, prošlih, sadašnjih i bu-

dućih - istaknuto jeprilikom

otvaranja izložbe fotopor-

treta „Kutija sjećanja“ auto-

raDragoslavaJeknićaŠafta.

- Marljivi autor nas je okupio

na svojoj izložbi portreta. Ne-

ke okupio, a neke okačio. Ovi

fotoportreti sunastali utrenu,

kako to i rade fotoreporteri od

nerva, istakao je Radojica Bu-

latović, direktor Radija Crne

Gore, publicista i originalni

crtač.

- Pred nama jeste multimedi-

jalni umjetnikkoji jeprije sve-

ga čovjek-stvaralac koji voli li-

jepo, prirodno i spontano koje

nudi svakodnevica. Jeknić je

fotoreporter lutalica, pomalo

lovac na detalje, ali i tragač za

svjetlošću, kontrastima i ka-

rakterom. Siguran sam da je

onprihvatio i da realizujepra-

vilo–danemadanabezknjige,

bez linije i bez fotografije -

istakao jeBulatović.

Izložbu koja sadrži portrete

skorodvjestaKolašinacaotvo-

riojeRankoPopović, najstariji

kolašinski fotograf, ističući da

su oni nastavak uspješne kola-

šinske foto priče koja traje de-

cenijama i koju sada čuva i re-

alizujeDragoslav Jeknić Šaft.

Dr.P.

KOTOR

–Uorganizacijimje-

snezajedniceStoliv iNVU

Kamelijazavršena je ,,Fešta

odribe i vina“uStolivu.Mani-

festacijaseorganizujedugo, a

ovegodineodržana jeprviput

podovimimenom–rekao je

predsjednikudruženjaKame-

lija,RomeoMihović.

On dodaje da je fešta počela

obraćanjemdomaćina svimpo-

sjetiocima uz note benda Tri

kvartaiklapeRivakojesuuljep-

šaleveče.

- Namanifestaciji je služena ri-

ba, vino i sve je bilo besplatno.

Ribaplivajednomumoru,drugi

put u ulju, te nakon toga u vinu.

Nijesmo imali nikakav profit od

fešte, osim zadovoljstva da se

prikažemo kao dobri domaćini

destinacijeStoliva-naveojeMi-

hović i dodaoda su imali podrš-

ku Turističke organizacije Ko-

tor.

Posjećenost je bila velika i pre-

vazišla očekivanja. Feštu je po-

sjetilonekolikostotina ljudi.

- Na proslavi je bilo pripremlje-

nooko50,60kilogramaribeisto

litara vina. Osimvina služeni su

isokovi,salate,domaćispecijali-

teti - istakao jeMihović.

Kraj programa označio je veli-

čanstven vatromet u central-

nom akvatorijumu Bokokotor-

skogzaliva.

Mihovićnavodi daNVUKame-

lija naredne godine slavi sto go-

dinapostojanja.

M.N.

NIKŠIĆ

– Ko je ili što je „Nikšić Animal Save“?

To je potpisnik ovih redova prvo pomislio kad je pročitao te

tri „čarobne riječi“ na početku obavještenja o najavi događaja,

koje bi, valjda, trebalo da ga privedu k poznaniju prava.

U drugoj rečenici ipak slijedi pojašnjenje da sve to organizuje

„The Save Movment“, u saradnji sa Društvom za zaštitu životi-

nja ,,Galop“, te da slijedi i bdjenje nad dušama nevinih životinja,

a u zagradi piše „vigil“. A, sve će se desiti ispred klanice „Gora-

nović“, u Nikšiću, u subotu koja prva dođe.

,,Bdjenje ispred klanice“?

Da čovjek uči dok je živ potvrda je saznanje da je toj mreži, sači-

njenoj od 330 „Save grupa čiji je cilj promocija vaganstva kroz

pokazivanje milosti životinjama koje su osuđene na smrt u kla-

nicama“ (!?) to glavna aktivnost, kao i „bdjenje ili svjedočenje“.

(Ne)očekivano, najviše gane kad se pročita da je „ovo bdjenje

posebno, jer se održava u tokuWake UpWorld nedjelje“, a ona

– misle baš na tu neđelju - traje do kraja mjeseca. I, svaki ogra-

nak Animal Savea u svijetu „održi makar jedno bdjenje u tom

periodu, s ciljemda pozove ljude koji nijesu vegetarijanci kako

bi svjedočili okrutnosti industrije mesa“.

Protest će biti miran i legalan, najavljeno je iz organizacije.

Svojimpotpisom to garantuje Dušan Pajović, predstavnik

,,Animal Save“ za Nikšić i predsjednik društva za zaštitu prava

životinja ,,Galop“. To bi trebalo da bude nevladina organizacija

koja će - tek da se registruje.

Valjda bi sad trebalo da se isprate i događaji koje organizuju oni

koji još nijesu formalno organizovni.

Stvarno, ima li nam spasa, da ne kažem – ima li nam sejva?

Ratko PEROŠEVIĆ

OSVRT

Save, ima li spasa?

DragoslavJeknićŠa

Fotoportreti privukli pažnju

Otvorena izložba foto portreta Dragoslava Jeknića Ša a

Kolašinskakutija sjećanja

STOLIV:

Završenamanifestacija ,,Fešta od ribe i vina“

Uživalonekoliko

stotinaposjetilaca

Sa fešteuStolivu

Učesnici košarkaškog turnira

Godišnjećeprimati

1.000pacijenata

Državni norveški programu Institutu

Igalo siguran i u naredne četiri godine

HERCEGNOVI

-Tradicio-

nalnimeđunarodni košar-

kaški turnir zapionirekoji je

održanuSportskomcentru

Igaloorganizovalo jeCrno-

gorskodruštvozaborbu

protiv raka.

PovodjebioobilježavanjeMe-

đunarodnog dana mladih. Po-

bjednik je KKMontenegro iz

Nikšića koji je savladao KK

Leotar izTrebinja 38:31.

- Pored obilježavanja Među-

narodnog dana mladih čiji je

moto ove godine na global-

nom nivou: „Bezbjedni pro-

stori za mlade“, turnir pred-

stavlja jedan od načina na koji

se u Društvu borimo da djeca

uz zdrave stilove života i sport

buduzdrava i aktivna, anemi-

sle na pušenje i ostale bolesti

zavisnosti koje su uzrok kan-

cera i drugih teških oboljenja

–navode izCDPR-a.

Treće mjesto na turniru, kako

se navodi u saopštenju, pripa-

lo jeKKGrbalj.

- Najbolji igrač turnira je Mi-

tar Sarić iz KK Montenegro,

dok je najbolji strijelac Nikola

Đuričić izKKAs. Najboljupe-

torkuturnirapoocjenitrenera

ekipa koje su učestvovale na

turniru sačinjavaju Balša Ca-

ković i Mitar Sarić iz pobjed-

ničke ekipe, zatimMilanBati-

nić i Veljko Ivanković iz KK

Leotar i Vasilije Lukšić iz tre-

ćeplasiranogKKGrbalj – stoji

u saopštenjuCDPR-a.

Na kraju, CDPR je ekipe koje

suostvarile prva trimjesta na-

gradio peharima. Turnir je or-

ganizovanusaradnji saKošar-

kaškim klubom As iz Herceg

Novog koji je završio na četvr-

toj poziciji.

I.T.

PobjednikKKMontenegro izNikšića

HERCEGNOVI:

Završenmeđunarodni košarkaški turnir za pionire

BOKANEWS