Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Četvrtak, 23. avgust 2018.

Društvo

PODGORICA

–Trogodišnjoj

TijaniKasalici za liječenjeu

Turskoj potrebno je još samo

726eura–pišenaportaluBu-

di human.

Djevojčica se rodila sa rascje-

pommekog nepca, nakon čega

jeoperisana,alijojjenakontoga

dijagnostikovana cerebralna

paraliza.

- Od tog dana kreće Tijanina

svakodnevna borba, ne može

samostalnodahoda, nepuzi, ne

izgovara rečenice. Neophodne

su joj terapije i rehabilitacije, a

kakobisenjenostanjepoboljša-

lo, neophodan je i odlazak na li-

ječenje metodom presađivanja

matičnih ćelija na privatnoj kli-

nici „Liv hospital“ u Turskoj -

piše na portaluBudi human.

Svi koji žele da pomognu ovoj

djevojčici treba da upišu broj 18

i pošalju SMS na 14543, kao i

uplatom na žiro račun 520-

14714-68 ili na devizni račun

520042-8754-37. IBAN broj:

ME25520042000000875437.

Osimnje, pomoć jeneophodna i

Sofiji Đukanović, koja je rođena

prošle godine, a koja se nalazi u

Italiji, na institutu „Karlo Be-

ste“, gdje se liječi od rijetke ge-

netske bolesti - spinalne mišić-

ne atrofije. Njoj je za liječenje

potrebno još 18.657eura. Injena

imenjakinja, Sofija Vešović tre-

bapomoć-imatrigodineirođe-

na je sa kataraktom i srčanom

manomzbogkoje je sa samone-

koliko mjeseci morala poći na

operaciju, a sa 18 mjeseci usta-

novljena joj je i cerebralnapara-

liza. Za liječenje joj nedostaje

6.139 eura.

Pomoć treba i Radovan Krivo-

kapić, koji od rođenja vodi bor-

bu sa cerebralnom paralizom i

retrolentalnom fibroplazijom

(mrežnjača mu je odvojena od

oka) za liječenje je neophodno

još 26.959 eura.

Fondacija „Budi human“ traži

pomoć i za Adnana Resulbego-

vića, koji ima cerebralnu parali-

zu i za liječenje u Turskoj po-

trebnomu je još 19.552 eura.

I Jovan Čenić ima cerebralnu

paralizu, aza liječenjeuTurskoj

nedostajemu 14.522 eura.

Anesi Pejčinović za liječenje

treba još 36.247 eura. Ima cere-

bralnuparalizu, nehoda, nepri-

ča i nema refleks žvakanja.

Adei Dervišagić koja, takođe,

ima cerebralnu paralizu, treba

još 34.248 eura da bi otišla na li-

ječenje uTursku.

Sedamnaestogodišnja Tihana

Prelević ima narušenu koordi-

naciju pokreta i ravnotežu i za

liječenje uTurskoj joj nedostaje

još 26.736 eura.

NaportaluBudihumandonato-

rimogunaći žiro računena koje

mogudauplatenovac, kao i bro-

jeve za SMSdonacije.

K. J.

PODGORICA

–Upravapoli-

cije još radi na rasvjetljava-

njučinjenicau slučajukid-

napovanoggejmladića iz

Podgorice, koji jeod sep-

tembraprošledo januara

ove godinebiozatočenikna

Kosovu, kazala je zaPobjedu

predsjednicanevladineor-

ganizacijeLGBTforum

„Progres“BojanaJokić.

Mladić, koji je tokom pet mje-

seci na Kosovu bio seksualno

zlostavljan, izgladnjivan i sva-

kodnevno dobijao prijetnje

smrću, prema riječima Jokić,

sada je dobro – „pokazao je ve-

likusnagu i polakoseoporavlja

od svega što je preživio“.

- Ono štomu se desilo je nedo-

pustivo i neprihvatljivo u 21.

vijeku, ali je, nažalost, itekako

stvarno. Veliki broj mladih lju-

di, desetine miliona djece i

mladihgotovo svakodnevno se

protiv svoje volje baca u ralje

modernogropstvaiproživljava

neopisivetraume.Upravozbog

toga je obaveza i odgovornost

svihnasdanaovakve slučajeve

reagujemo i pobrinemo se da

se nasilnici ne izvuku neka-

žnjeno, a da se žrtvama pruži

svamoguća pomoć i podrška –

poručila je za naš list Jokić.

POMOĆ

U karijeri gotovo svih koji se

bave zaštitom ljudskih prava i

sloboda postoje situacije i slu-

čajevi koji iz korijena promije-

ne način na koji rade posao i

gledajuna svijet, a zanju je, ka-

ko je rekla, ovaj slučaj jedan od

takvih.

- Ovaj slučaj je namene i cjelo-

kupan tim „Progresa“ ostavio

dubok trag, a uznemirio je i cr-

nogorsku i regionalnu javnost.

Pokazao je, i dokazao, sa koli-

kim stepenom ugroženosti,

straha i nasilja LGBTIQ osobe

moraju da žive svakoga dana i

koliko je lako da postanu žrtve

predatora i kriminalaca – na-

glasila je Jokić.

Mladiću su, istakla je ona, pra-

teći sve procedure i protokole,

pružilineophodnupomoćipo-

dršku, kako bi što lakše i bolje

prevazišao traume koje je pre-

živio i na taj način ponovo us-

postavio kontrolu nad svojim

životom.

-Na ovomslučajubile su anga-

žovane ne samo sve stručne

službe koje LGBT forum„Pro-

gres“ ima, već iUpravapolicije,

tužilaštvo i našepartnerskeor-

ganizacije.Odtrenutkakadase

mladić javio „Progresu“ i prija-

vio slučaj, pa do danas, ne mo-

žemo a da ne pohvalimo i ista-

knemo izuzetno djelovanje i

rad Uprave policije i Centra

bezbjednostiPodgorica,kojisu

pokazaliidokazalidasuposve-

ćeni radu sa LGBTIQ zajedni-

com i da imaju i kapacitete i

sposobnosti da štite jednu od

najugroženijih grupa u Crnoj

Gori –kazala je Jokić.

ISTRAGA

Ona kaže da su u istrazi ostva-

reni i značajni pomaci, ali da

još nemože da govori odetalji-

ma.

- Mogu da konstatujem da je

prikupljen određen broj infor-

macija i materijala koji bi u

krajnjem trebalo da pomogne

da se rasvijetle svi elementi

ovog slučaja – rekla je Jokić.

Tokom trajanja inicijalnog

istražnog postupka, kaže naša

sagovornica, mladić je izrazio

određenu bojazan i želju da se

proces okonča, što, dodajeona,

nije neobično u ovako trauma-

tičnimi teškimsituacijama.

- Opet, bez ulaženja u detalje

samog slučaja, moguda kažem

da je slučaj i dalje aktuelan što

setičecrnogorskepolicije,pre-

maposljednjiminformacijama

kojima raspolažemo – naglasi-

la je Jokić.

O slučaju kidnapovanog mla-

dićasaznalosekrajemjanuara,

kada jeLGBT forum„Progres“

objavioda imseobratiomladić

nakon pet mjeseci zatočeniš-

tva naKosovu.

Izvjesni E. G, koji se sumnjiči

za kidnapovanje, mladića je fi-

zički i seksualno zlostavljao,

nanoseći mu povrede nožemu

predjelu grudi i stomaka,

izgladnjujući ga i uskraćujući

mu pravo na slobodno kreta-

nje.

Sve jepočelo, kako jeu januaru

mladić ispričao članovima

LGBTforuma ,,Progres“, inače

dugogodišnji član ove NVO, u

septembru kada je imao prvi

kontakt sa „izvjesnim E. G. sa

Kosova“ naFejsbuku.

Inicijalno prijatna komunika-

cija rezultirala je sastankom u

Podgorici, a onda i dogovorom

da pođuna jednodnevni izlet u

Peć. Mladić je u januaru uspio

dasespasi, nakonštosustanari

zgrade zatražili od policije da

provaliustanukojemjebioza-

točen.

J. B.

PODGORICA

–Delegati

skupštineSindikalneorga-

nizacijeKliničkog centra,

njih33, koji traže smjenu

predsjednikaove asocijacije

VladimiraPavićevića, oštro

su juče reagovali na izjavu

koju jeondaoPobjedi daod

septembrapokrećukampa-

njuzapovećanjeplata i pot-

pisivanjekolektivnogugo-

vora i pitajugada li je

moralnodaonkoji nemave-

ćinskupodrškuodlučujeu

ime članstva.

- Da li je nemoralno sada tra-

žiti 10odstozapovećanjepla-

ta u Kliničkom centru, a na

skupštini smo već izglasali da

to bude 30 odsto? Da li je ne-

moralno da Vi odlučujete u

ime svih nas kada nemate po-

dršku? Da li je nemoralno

ignorisati komisiju koja je ra-

dila na novom kolektivnom

ugovoru za KCCG kojimbi se

izdvojio iz sistema crnogor-

skog zdravstva, jer smatramo

da najveći teret u zdravstvu

podnose radnici Kliničkog –

naveli su oni, pored ostalog, u

reagovanju.

KRITIKE

Navode kako je Pavićević na

sjednici skupštine 17. februara

2016.poručiopred52delegata

da „...ova sindikalna organiza-

cija imapravoimorausvakom

trenutku i kad god se iznesu

stavovi tipa da je sindikat pri-

vatizovan i da se nalazi u kan-

džama predsjednika, da glasa

opovjerenjupredsjedniku, jer

bi sve drugo bilonemoralno“.

- Shodno njegovim riječima,

mi pitamo dr Vladimira Pavi-

ćevića da li je sada nemoralno

to što on radi i 33 potpisnika

ignoriševišeodmjesecdana, a

što jeapsolutnavećinauskup-

štini? Da li je nemoralno ne

odgovarati na zahtjev 33 dele-

gata i zaključati kancelariju,

prvi put u posljednjih 13 godi-

na, izbjegavajući kontakt sa

potpisnicima?Smatramoda je

veomanemoralnovećinusvog

članstva ignorisati - poručili

suoni.

Oni tvrde i daPavićević, što ta-

kođe ocjenjuju kao nemoral-

no, koristi advokate sindikata,

koji se plaćaju od sindikalne

članarine.

- Advokate ste upotrijebili

protiv jednogodnajboljih sin-

dikalnih aktivista spec. stru-

kovni med. radiologa Asmira

Pepića. Šta da očekuju ostali

članovi sindikata, ne tako za-

služni i aktivni, akoVamse su-

protstave? Vi koristite naše

advokate protiv nas samih, a

cijena koju plaćamo za njiho-

ve usluge nije niska –naveli su

oni.

Poručuju Pavićeviću da je de-

mokratska tekovina poštova-

nje stava većine i da se volja

većinemora poštovati.

-Mismoudemokratskojdrža-

vi koja poštuje takva pravila,

jedinoVi,drPavićeviću,nepo-

štujete većinu – zaključili su

oni.

ZAHTJEV

VećinadelegataskupštineSin-

dikalne organizacije Klinič-

kog centra Crne Gore i većina

izvršnog odbora mjesecima

traže zakazivanje vanredne

skupštine na kojoj bi se ra-

spravljalo o smjeni predsjed-

nika ove radničke asocijacije

VladimiraPavićevića, alionne

odgovara na njihove zahtjeve,

objavila je nedavnoPobjeda.

Diodelegataskojimasmoraz-

govarali ukazali su na brojne

probleme u ovoj radničkoj

asocijaciji, zbog čega i traže

smjenu aktuelnog rukovod-

stva.

Pavićević je, međutim, tada

kazaozanaš list dausindikatu

na čijem je čelu sve funkcioni-

šedobroinajaviodaćesesjed-

nicaredovneskupštineodrža-

ti u septembru.

- Što se tiče sjednice vanredne

skupštine koja je tražena u

majuovegodine, ona jeodrža-

na. Na toj skupštini, zbog na-

puštanja jednog dijela člano-

va,sjednicajeprekinuta-rekao

jePavićević.

Kazao je i da će nezadovoljni

članoviskupštineimatipriliku

naredovnoj sjednicidase izja-

sne o svimspornimpitanjima,

pa i o povjerenju predsjedni-

ku, što je na dnevnomredu.

Potpisnici zahtjeva za smjenu

Pavićevićatvrdedaonvećduže

vrijeme samdonosi odluke i ne

traži mišljenje delegata Skup-

štine. Sindikalna organizacija

Kliničkog centra je dio Unije

slobodnih sindikata.

K.K.

Fondacija „Budi human“ traži

pomoć za devet mališana

Tijani potrebno još

726euraza liječenje

Otmičar još

na slobodi

Delegati koji traže smjenu predsjednika Sindikalne organizacije KCCG nezadovoljni njegovim izjavama

Tvrde da Pavićević angažuje advokate

sindikata u sporu sa članomove asocijacije

NEZADOVOLJNIRADOMPAVIĆEVIĆA:

Predstavnici 33delegatakoji traže smjenu rukovodstva

Bojana Jokić

Od trenutka kada se

mladić javio „Progresu“

i prijavio slučaj, pa do

danas, nemožemo

a da ne pohvalimo i

istaknemo izuzetno

djelovanje i radUprave

policije i Centra

bezbjednosti Podgorica,

koji su pokazali i dokazali

da su posvećeni radu

sa LGBTIQ zajednicom

– rekla je za Pobjedu

Bojana Jokić

Upravapolicije

Uprava policije i dalje istražuje slučaj mladića iz Podgorice

koji je pet mjeseci bio zatočen na Kosovu