Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Četvrtak, 23. avgust 2018.

Društvo

PODGORICA

– Mladi kroz

aktivizammogu lakšeda

shvate čime želeda sebaveu

životu, da se informišuopri-

likama imogućnostimakoje

imsenude, kao i dautičuna

kreiranjeomladinskihpoliti-

ka, poručili su iznevladine

organizacijePrima.

Predstavnica ove NVO Jelena

Jovanović podsjetila je da je ta

organizacija osnivačicaMreže

omladinskih fondova za Za-

padni Balkan i Tursku, zajedno

sačetiriorganizacijeizregiona.

- Prošle sedmice potpisani su

ugovori sa tri organizacije iz

CrneGore,kojećenarednihgo-

dinu raditi istraživanjeopotre-

bama mladih, na osnovu kojeg

će kreirati i predlagati omla-

dinske politike. Pored toga će

podsticati mlade na aktivno

učešće u društvenom, socijal-

nom i ekonomskom životu, uz

pomoć grantova koje smo im

dodijelili u iznosu od po 14.000

eura – precizirala je Jovanović

u razgovoru zaPRcentar.

Tri organizacije iz naše države,

koje su postale članice Mreže

omladinskihfondovazaZapad-

ni Balkan i Tursku, su romska

organizacijamladih izPodgori-

ce „PhirenAmenca –Koračajte

sa nama“, Omladinski kulturni

centar iz Herceg Novog i Gra-

đanski kreativni centar sa Ceti-

nja.

- Sljedeći korak u okviru pro-

jektajenastavakmentorskepo-

drškezaoveorganizcije,kojaće

biti realizovana u septembru –

najavila je Jovanović.

Kvalifikovanaomladinskaakti-

vistkinja Polina Čečina, koja se

iz Rusije preselila ovdje prije

osamgodina,ispričalajedaseu

školi dobro uklopila, ali da je

imala potrebu da se aktivira i

nešto radi.

- Shvatila sam da moram da se

pokrenem.Ključnatačkajebilo

otvaranjeOmladinskogklubau

Tivtu. Tu sam se uključila od

početka i krenula da volonti-

ram–kazala jeČečina.

Volontiranje je, kako je rekla,

ispunjava, a pomoglo joj je i da

shvati koji fakultet želi da upi-

še, te čime u životu želi da se

bavi.

J.B.

cima

i sirup

Inspektori su zabranili stav-

ljanje u promet čak 13.551,35

kilograma proizvoda od

mesa, jer su ocijenili da

kvalitet nije dobar, odnosno

da imaju povećan sadržaj

vode.

- Zbog utvrđenih neusa-

glašenosti sa propisanim

zahtjevima kvaliteta proi-

zvoda i zdravstvene zaštite

bilja, zabranjen je uvoz

25.000 kilograma brašna,

11.200 kilograma merkantil-

nog krompira - piše u izvje-

štaju za jul.

Naveli su da je uništeno i

23.010 kilograma hrane za

životinje, kao i 32 komada

sadnica voća (15 limuna,

dvije narandže, 10 fortunela

i pet mandarina).

Uništeno

13.551,35

kilograma

proizvoda

odmesa

da ukrasnog bilja, 32 komada

sadnica voća, 4.000 kilograma

stočnogkukuruzai25.000kilo-

grama brašna kome je prošao

rokupotrebe.

Zabranili su uvoz 395 kilogra-

macrvenoggrožđaičak111.996

kilograma banana zbg toga što

suutvrdili danjihovkvalitet ni-

je dobar.

Inspektori su u julu pronašli i

1.900 kilograma nektarina koje

su sadržale rezidue pesticida,

kao i 23.010 kilograma stočnog

brašnakome jeprošaorokupo-

trebe.

Zahvaljujući radu inspekcije,

na tržište nije dospjelo ni 725

kilograma ananasa, kao ni

11.200kilogramakrompirakoji

je sadržao štetne organizme.

UnUtrašnJakontrola

Tokom unutrašnjih kontrola

objekata koji posluju sa hra-

nom inspektori su u julu pro-

našli343nepravilnosti.Onesu

seuglavnomodnosilenanehi-

gijensko rukovanje hranom

tokomobrade, preradu i čuva-

nje, neodržavanje higijene

uređaja, prostorija, opreme...

Imalo je i slučajeva da su zate-

kli u prometu hranu izmije-

njenih organoleptičkih svoj-

stavailiisteklogrokaupotrebe,

bez propisanih oznaka i doka-

za oporijeklu.

- Iz proizvodnje i prometa

uzetoje1.232uzorkarazličitih

vrsta hrane i to sira, kajmaka,

hrane za posebne prehrambe-

ne potrebe, mesa i proizvoda

od mesa, proizvoda od ribar-

stva, koštunjavog voća, svje-

žeg i zamrznutog voća i povr-

ća, sladoleda, salata, soseva

radiprovjereprisutnostipato-

genih mikroorganizama ili

prisutnostinedozvoljenihadi-

tiva, teškihmetala,mikotoksi-

na, histamina i drugih štetnih

supstanci u skladu sa propisa-

nimzahtjevima –piše udoku-

mentuUprave.

k.J.

Iz Kliničkog centra tvrde da nijesu u obavezi da na šalterima obezbjeđuju novac za vraćanje kusura

Pacijentkinjanije imala

sitnozaparticipaciju, pa

umaloostalabez izvještaja

Javnosti je poznato da Klinički centar Crne Gore, kao javna zdravstvena ustanova,

pruža usluge osiguranicima za koje troškove snosi Fond za zdravstveno osiguranje

Crne Gore, te da su određene kategorije u obavezi da plate participaciju, pa je poželjno

da prilikomdolaska pripreme sitan novac - poručili su iz najveće zdravstvene ustanove

PODGORICA

–Pacijenti

koji plaćajuparticipacijuu

KliničkomcentruCrneGore

morajuda imaju sitannovac,

uprotivnomnećedobitime-

dicinske izvještaje i ostalu

dokumentaciju jer ovausta-

novanijeuobavezi dana šal-

terima ambulanti raspolaže

depozitomzavraćanjeku-

sura.

Pobjedi je ovo juče saopšteno

iz KCCG, nakon što se našoj

redakciji obratila Podgoričan-

ka, čijinamje identitetpoznat,

pošto je u Reumatološkoj am-

bulanti doživjela neprijatnost

jer za plaćanje participacije

nije imala sitan novac, odno-

snopokušala jedaplati novča-

nicomod 50 eura.

Podgoričanka, koja je pratila

majku na kontrolni pregled, a

sa njima je bio i njen trogodiš-

nji sin, na šalteruoveambulan-

te htjela je da podigne izvještaj

ljekara, a, s obzirom na to da

zdravstvena knjižica njene

majkenijebilaovjerena,mora-

lajedaplatiparticipaciju.Ispo-

stavilo se da nema ništa sitnije

od50eura, ali joj jemedicinska

sestrarekladanemadajojvrati

kusur i da mora usitniti novac.

Revoltirana, naša sagovornica

jepodnijelažalbuslužbi zaštit-

nika prava pacijenata Klinič-

kog centraCrneGore.

Iz ove zdravstvene ustanove

potvrdili su da su upoznati sa

prigovorom kćerke pacijent-

kinje koja je juče imala kon-

Klinički centarCrneGore

trolni pregled u Reumatološ-

koj ambulanti.

- Pacijentkinja je imala kon-

trolni pregled kod reumatolo-

ga što znači da je ona, a samim

tim i njena ćerka, morala biti

upoznata da je dužna da na

pregled dođe sa uputom od

izabranog doktora i ovjere-

nom knjižicom. Pacijentkinja

nije imala sitannovaczaparti-

cipaciju koju je dužna bila da

plati, u visini od 2,80 eura, jer

nije imala ovjerenu knjižicu, a

medicinska sestra nije mogla

da napusti radno mjesto da bi

njoj usitnila novac. Medicin-

skasestrapostupila jeuskladu

sa važećim pravilnicima naše

ustanove – naglasili su iz Kli-

ničkog centra.

Istakli su i da je „javnosti po-

znato da Klinički centar Crne

Gore, kao javna zdravstvena

ustanova, pruža usluge osigu-

ranicimazakoje troškovesno-

si Fond za zdravstveno osigu-

ranje Crne Gore“, te da su

„određene kategorije u obave-

zi da plate participaciju, pa je

poželjno da prilikom dolaska

pripreme sitannovac“.

-Koristimoovuprilikudaape-

lujemo na korisnike naših

uslugadaimajurazumijevanja

i strpljenja i da prilikomdola-

ska u našu ustanovu pripreme

sitan novac za participaciju –

poručilisuizKliničkogcentra.

U neformalnom razgovoru

nam je rečeno da u Kliničkom

postoji i blagajnagdje97odsto

pacijenata sitni novac, tedana

šalterimaambulantinepostoji

„depozit“.

J.B.

Nacionalni park Skadarsko jezero bilježi rekordnu posjetu, najveću u posljednjih 10 godina

Dokraja ljetnje sezone

očekuju 100.000gostiju

PODGORICA

-Turistička

sezonauNacionalnompar-

kuSkadarsko jezero je re-

kordnauposljednjihdeset

godina - potvrdio jePobjedi

direktor oveustanoveNe-

nad Ivanović, dodajući da je

do sada44odstoviše turista

negou istomperioduprošle

godine.

Kako je istakao, do 13. avgusta

ovo zaštićeno područje posje-

tilo je 59.355 turista.

- To nam govori da smo se do-

bro pripremili za sezonu i

spremno dočekali turiste. Ka-

da uporedimo podatke broja

turistaza isti periodprošlego-

dine, rast broja turista veći je

za 44 odsto. Ovom sezonom

smo izuzetno zadovoljni - isti-

če Ivanović.

Povećanjem broja turista, na-

glašava on, povećavaju se i be-

nefiti koje ostvaruje lokalno

stanovništvonudećiiprodaju-

ćisvojeproizvode,kaoiusluge

krstarenja.

- Prema dosadašnjim podaci-

ma, ukoliko se nastavi ovaj

trend rasta broja turista oče-

kujemo da ovo zaštićeno pod-

ručje do kraja turističke sezo-

ne posjeti blizu 100.000

gostiju. Ono što nas raduje,

osim velikog povećanja broja

turista, jestesvakakopodataki

da je većina njih zadovoljna

posjetom Skadarskom jezeru.

Kažuda suuživali u ljepotama

i većina izražava želju da nas

opetposjete–dodajenašsago-

vornik.

Najviše turista dolazi iz Fran-

cuske, Rusije, Engleske, Izrae-

la, kao i izzemalja regionabiv-

še Jugoslavije.

-Najveći broj posjetilaca kori-

stiuslugekrstarenja, aliposto-

ji i velik broj turista koji vrije-

m e p r o v o d e š e t a j u ć i

kopnenim dijelom Nacional-

nog parka. Za ove turiste pri-

premljene su i redovno seodr-

žavaju devet pješačkih staza,

kao i pet biciklističkih. S obzi-

rom na položaj nacionalnog

parka, ima i određen broj turi-

sta koji u toku putovanja na-

prave predah i uživaju u ugo-

st i te l j skim obj ekt ima u

Virpazaru, Vranjini i na Rijeci

Crnojevića - naglašava direk-

torNPSkadarsko jezero.

Odpočetkasezone izgradili su

dva informativno naplatna

punkta sa suvenirnicama, te

objekatzaslužbuzaštiteijavni

toalet.

UCentruzaposjetioceVranji-

na u toku su završni radovi na

akvarijumu.

- Plan nam je da posjetiocima

prikažemo neke od vrsta ribe

koja živi u jezeru. Završetak

radova se očekuje početkom

septembra–rekao jeIvanović.

n. k.

59.355

turista do 13. avgusta

posjetilo jeNacionalni park

Skadarsko jezero

Nenad Ivanović

NVO Prima dodijelila tri granta po 14.000 eura

za omladinski aktivizam i politiku

Glasmladihvažan