Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Četvrtak, 23. avgust 2018.

Društvo

PODGORICA

– Inspektori su

prošle sedmicena tržištuCr-

neGorepronašli tri vrste

dukserica, četiri vrste šortse-

va i jednuvrstudječijihkošu-

ljakojemoguda izazovudav-

ljenje ili gušenje zbog čega su

zabranili njihovuprodaju.

Na portalu

potrošač.me

navodi

se i da su pronađene dječije

dukserice za dječake i djevojči-

ce robnemarke „Champion“ iz

Kambodže i „Umbro“ iz Ban-

gladeša.

- Pronađena je dukserica za

dječakerobnemarke„Champi-

on“, čija je šifra CHH181366-

821. Proizvod je u sivo-masli-

n a s t i m t o n o v i m a , s a

kapuljačomkrozkoju jeprovu-

čena vrpca sa slobodnimkraje-

vima, gdje nije dozvoljena.

Sporna je i dukserica za djevoj-

čice iste robne marke čija je ši-

fra CHH181461-305, kao i duk-

serica za dječake robne marke

„Umb r o “ č i j a j e š i f r a

PODGORICA

- BlažoT.

Orlandić (1933-2018), poto-

mak znamenitogbratstva

Orlandića izGornjih Seoca,

„Orlovoggnijezda“ i basti-

ona crnogorske slobode,

patriotizma i antifašizma,

20. avgusta 2018. godine

preselio se u vječnost.

Kao dječak, bio je svjedok

organizacije dizanja ustanka

na fašističkog okupatora,

koji se pripremao u kućama

Orlandića, 12/13. jula 1941.

godine. Trinaestojulska iskra

slobode na Virpazaru, 1941.

godine, bila je putokaz poro-

bljenimnarodima i državama

Evrope u borbi za slobodu.

Izvanrednommemorijom i

narativnimdarompripovije-

dača, na istorijski objektivan

način, sve je to opisao u svo-

jim knjigama, posvećenim

nauci, istoriji i svom zavičaju.

Studije elektrotehnike zavr-

šio je na prestižnomElektro-

tehničkom fakultetu Sveuči-

lišta u Zagrebu, doživjevši da

mu isti fakultet uruči Zlatnu

diplomu, nakon pedeset

godina od diplomiranja.

Njegov stručni rad ostavio je

neizbrisive tragove u projek-

tovanju i realizaciji kapitalnih

elektroenergetskih projekata

na području opštine Bar,

Crne Gore i Jugoslovenske

elektroprivrede.

Kada je prirodna stihija, kao

posljedica katastrofalnog

zemljotresa, zahvatila Crno-

gorsko primorje, 15. aprila

1979. godine, bio je pravi

čovjek na pravommjestu.

Njegova odlučnost, izvan-

redne organizatorske spo-

sobnosti, autoritet, liderstvo i

vizionarstvo, pokazali su se u

najboljem svjetlu.

Spašavanje ugroženog sta-

novništva, obnova privrede i

izgradnja infrastrukture, bili

sumu prioriteti i njihovom

realizacijom, na planski i

organizovan način, postavili

su stabilne temelje novog i

savremenog grada Bara.

Bio sam svjedok i neposredni

učesnik.

Zagovornici i realizatori

„budvanizacije“, betonizacije

crnogorske obale i kriminali-

zacije crnogorskog društva,

nijesumumogli oprostiti

viziju, dosljednost i nepokole-

bljivu istrajnost. Bio je i ostao

nepremostiva prepreka.

Kao predsjednik Savjeta,

bio je jedan od najagilnijih

promotera vizionarskog pro-

jekta, izgradnje Regionalnog

vodovoda za Crnogorsko

primorje. I pored brojnih

opstrukcija i otpora na nivou

opština i države, za vrijeme

njegovogmandata projekto-

Inmemoriam

BlažoT. Orlandićbio je

nepokolebljivi borac za

antifašističkuCrnuGoru

van je i probijen vodovodni

tunel „Sozina“, izgrađen

rezervoar i diomreže.

Četiri decenije čekalo se na

realizaciju ovog kapitalnog

projekta. Pizmatični prisva-

jači tuđih zasluga i rezultata

rada, nijesu ga pozvali na

svečano otvaranje.

Kada su organizovane kle-

ronacionalističke snage kre-

nule u razbijanje Jugoslavije,

srednje razvijene evropske

države, koja se tada nalazi-

la pred vratima Evropske

unije, u cilju ostvarenja tuđih

velikodržavnih projekata na

štetu crnogorskog subjekti-

viteta i identiteta, on i njegov

brat Marko postali su žrtve te

ideologije i rulje, instalisane,

zavedene i prevarene, zao-

djenute u ruho nacionalizma,

fanatizma, protiv svega što je

crnogorsko. Ostavili su ih bez

hljeba.

Koliko je posrnuće pravne

nauke i struke, koja zane-

maruje i gazi pravno načelo

„Zakon je za svakoga zakon“,

pokazalo se da mu kao jedi-

nom članu Predsjedništva

Crne Gore, u znak odmazde,

ne bude priznato stečeno

pravo, i pored pravosnažne

sudske presude. To pravo

ostvarili su svi članovi Pred-

sjedništva Crne Gore, od

kojih još ima živih, osimBlaža

Orlandića.

U neizbrisivom sjećanju su

mi Tvoj ponos, da je Tvoj sin

Željko, ogrnut crnogorskom

zastavom, došao iz daleke

Švedske, da sa svojomporo-

dicom 21. maja 2006. da

svoj glas obnovi crnogorske

državnosti.

Dragi Prijatelju Blažo, u dru-

ženju s Tobom, poklonio si

mi tvoju iskrenost, čestitost,

istinoljubivost, nepokolebljiv

stav u svojimuvjerenjima

slobodarstva, antifašizma i

ljubavi prema našoj državi

Crnoj Gori.

Odlaziš stamen, čvrst i nepo-

kolebljiv u svojimuvjerenji-

ma, kao što si i živio.

Počivaj umiru, u slobodnoj

crnogorskoj zemlji.

Dr sc. CvetkoPAVLOVIĆ

Inspektori za hranu u julu imali dosta posla, uništili 75 kilogramameda

Neki pčelari ku

podvalili šećer

Laboratorijskim

ispitivanjima

je utvrđeno u

više od 50 odsto

ispitanih uzoraka

da ne ispunjavaju

propisane

zahtjeve kvaliteta

u skladu sa

pravilnikomo

minimalnom

kvalitetumeda i

drugih pčelinjih

proizvoda

U ispitanimuzorcimanijeutvrđenoprisustvo

supstanci kojemoguuticati nazdravlje

PODGORICA

–Ujulu jevan

prometa stavljeno i ocijenje-

nonebezbjednim75kilogra-

mameda, 18kilogramaora-

šastihplodovaumedu i 32

litramaslinovogulja, a labo-

ratorijski rezultati pokazali

sudaodređenakoličinakoju

supčelari prodavali kao

med, zapravo jebio „falsifi-

kat“, jer jeupitanjubiogusti

šećerni sirup.

Ovopišeu izvještajuUprave za

bezbjednost hrane, veterinu i

fitosanitarne poslove za jul, u

kome je istaknuto da je rađena

pojačana kontrola na turistič-

kimmjestima uCrnoj Gori i da

su pronađene brojne nepravil-

nosti.

OBmAnA

- Nastavljena je kontrola pro-

metameda imaslinovoguljana

lokacijama koje se nalaze na

putnompravcu ka Nikšiću, Ža-

bljaku, Njegušima, Mojkovcu i

Kolašinu, Đurđevića Tari, Na-

cionalnomparkuDurmitorkao

kilograma banana imalo je

zabranuuvoza, a zabranjen

je uvoz i 395 kilograma

crvenog grožđa

111.996

Tokom jula od ukupnog broja pregleda-

nih pošiljki iz uvoza, hrane neživotinjskog

porijekla u nadležnosti inspekcije za

hranu, zbog utvrđenih neusaglašenosti

sa propisanim zahtjevima bezbjednosti

zabranjen je uvoz i stavljanje u slobodan

promet 19.648 litara bezalkoholnih pića.

- Zabranjen je promet pošiljke sirovina

za pekarsku industriju u količini od

3.960 kilograma i pošiljke konditorskih

proizvoda u količini od 1.479 kilograma

zbog utvrđivanja prisustva nedozvolje-

nih aditiva i neodgovarajuće oznake na

proizvodima. Inspektori su donijeli tri

rješenja o zabrani uvoza i stavljanju u

promet ukupno 25,8 tona hrane. Pošiljke

su po zahtjevu uvoznika vraćene inois-

poručiocima - piše u izvještaju.

Zabranjenuvoz19.648litarabezalkoholnihpića

ipijacamauTuzima,Podgorici,

Tivtu, Kotoru, Ulcinju i Budvi.

Oduzeti proizvodi su ocijenje-

ni nebezbjednim jer nijesu is-

punjavali propisane zahtjeve

za stavljanje na tržište, između

ostalog, prodavci nijesu posje-

dovali dokazoporijeklu ili pro-

izvođaču ove hrane, proizvodi

nijesu bili označeni i nijesu ču-

vani na propisani način - piše u

dokumentu.

Cilj ovakvih kontrola, kako pi-

še, je da se spriječi ponuda ne-

bezbjedneisumnjivehrane,ali

i da se zaštiti zdravlje potroša-

ča i spriječeprevarepotrošača.

- Laboratorijskim ispitivanji-

ma jeutvrđenouvišeod50od-

sto ispitanih uzoraka da ne is-

punjavaju propisane zahtjeve

kvaliteta u skladu sa pravilni-

kom o minimalnom kvalitetu

meda i drugih pčelinjih proi-

zvoda: aktivnost dijastaze, ko-

ličina šećera saharoza, slobod-

n e k i s j e l i n e , k o l i č i n a

hidroksimetilfurfurala (HMF)

iznad dozvoljene i drugo, a za

sve ispitane uzorkemeda ima-

slinovog ulja utvrđeno je da ne

ispunjavaju zahtjeve u skladu

sauredbomo informisanjupo-

trošača. U ispitanim uzorcima

nije utvrđeno prisustvo sup-

stanci koje mogu uticati na

zdravlje potrošača. Rezultati

ispitanih, pojedinih parameta-

rakvalitetaukazujudaseradi o

„falsifikatu“, odnosno da ispi-

tani uzoraknijeproizvodpčela

što jasno ukazuje da su proda-

jom ovakvih proizvoda potro-

šači prevareni i dovedeni u za-

blududaimajuuponudimed,a

zapravo je u pitanju gusti še-

ćerni sirup - istaknuto je u iz-

vještaju Uprave za bezbjed-

nost hrane.

nePrAVILnOSTI

Inspektori su u julu pronašli i

tri nebezbjedne pošiljke hrane

- ukupne težine 6.625 kilogra-

ma.

Početkomprošlog mjeseca oni

su zabranili promet 300 koma-

PODGORICA

- Jednaodnajgledanijihpolitičkih talk show

emisija „Živa istina“ od septembra ćebiti emitovananaNa-

cionalnomjavnomservisu.

KakojeprenioPortalRTCG, tojerezultatrazgovoraautoraemi-

sijeDarka Šukovića imenadžmenta Javnog servisa.

- Emitovanjem ovakve jedne, kultne emisije najviše će dobiti

gledaoci Javnog servisa, a to jenašosnovni cilj, poboljšanjepro-

gramskih sadržaja - kazao je vršilac dužnosti generalnog direk-

toraRTCGBožidar Šundić, zaPortal RTCG.

Emisija će biti emitovana svakog petka na Prvom i Satelitskom

programuuprajmtajmu.

r.D.

Emisija „Živa istina“

odseptembranaRTCG

Inspekcija na tržištu svakodnevno pronalazi opasne proizvode

Povučenadječijaodjećakoja

možeda izazovedavljenje

Opasni proizvodi kojimogudaugrozebezbjednost djece

UMZ181304-02 - precizirano

je na

portalupotrošač.me

.

Kako navode, utvrđeno je da

ovi proizvodi ne ispunjavaju

zahtjevebezbjednosti iznacio-

nalnog standarda, jer se kod

kontrolisanih proizvoda vrpce

i vezice sa slobodnim krajevi-

ma nalaze u predjelu glave ili

vrata gdje nijesudozvoljene.

Inspektori su pronašli i četiri

vrstešortsevazadječake,robne

marke„Magokids“ izTurske, u

plavoj boji sa natpisima u pre-

djelu koljena „AW OK“ i

„Spring“, sa vezicom u struku

kojanijepričvršćenazaodjevni

predmet, te semože izvući.

Povučena je i košulja za djevoj-

čice, koja jeproizvedenauTur-

skoj, robnemarke „Ajj design“.

- Košulja je crveno-bijele boje

sa karnerima u gornjem dijelu

košulje i vrpcom koja se nalazi

upredjeluvrata,štonijedozvo-

ljeno - piše uopisuproizvoda.

K. J.

BlažoT. Orlandić