Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Četvrtak, 23. avgust 2018.

Ekonomija

PODGORICA

-Tezada je

isplatadividende iz akumu-

liranedobiti Elektroprivre-

de ,,čašćavanje Italijana“,

kako semogločuti na skup-

štini akcionara, jeupotpu-

nosti neutemeljena, izjavio

je izvršni direktorEPCG

IgorNoveljiću intervjuu

Pobjedi.

- U ovom slučajumatematika

je jasna - italijanska kompani-

ja A2A je kupila akcije 2009.

godine u vrijednosti 436mili-

ona eura. Sa druge strane, put

opcija, odnosno izlazak itali-

janskihpartnera jedogovoren

za250miliona.Njihovugovo-

reni ubrzani izlazak iz vla-

sničke strukture EPCG, čak

ako uračunamo i isplatu divi-

dende, nećepreći 244miliona

eura. Dakle, radi se o dobro

ispregovaranom poslu, a ne

nikakvom čašćavanju – ocije-

nio jeNoveljić.

Podsjetiojedajeskupštinaakci-

onara EPCG prije dva dana do-

nijelaodlukuoisplatidividende

iz akumulirane dobiti u bruto

iznosuod 55miliona eura.

- Dividenda će biti isplaćena

državi,tj.budžetuCrneGoreu

neto vrijednosti od 35,3milio-

naeura, aA2A14,3milionaeu-

ra –naglasio jeNoveljić.

POBJEDA:

Da li je trebalo

dadržava isplati partnere iz

Italije, aneEPCG?

NOVELJIĆ:

Ovopitanje jesa-

svimlegitimno.Međutim,tre-

ba razmisliti šta je alternativa

i da li je trebalo da država za-

duži građane za ovu isplatu.

Potpuno je logično da ovu

isplatu izvrši EPCG iz svojih

sredstava, imajući u vidu i fi-

nansijsko stanje i rezultate

naše kompanije.

POBJEDA:

Da li će seovom

isplatomugroziti planirani

investicioni ciklus?

NOVELJIĆ:

Predviđenaispla-

ta neće ugroziti investicioni

ciklus jer namdodatni optimi-

zamdaju i rezultati uprvoj po-

lovini 2018. godine, u kojoj

smo zabilježili neto dobit od

oko43milionaeura.Dakle,ne-

mabojazni jernamsveposlov-

ne performanse govore da će-

mo realizovati planirani,

ambiciozni investicioni ciklus.

POBJEDA:

Jeste li zadovolj-

ni radomi rezultatomEPCG

uprvihgodinukoliko i ruko-

voditekompanijom?

NOVELJIĆ:

Zadovoljan sam

saradnicima i stanjem u kom-

paniji koje samzatekao. Zado-

voljan sam i rezultatima u

2018. godini i očekujem reali-

zacijukapitalnihinvesticionih

projekata u vrijednosti od 170

miliona eura u narednih pet

godina.Započeli smoprojekte

modernizacije i rekonstrukci-

je postojećih objekata, a u za-

vršnoj fazi je dokumentacija

za potrebe izgradnje HE Ko-

marnica i izgradnja mHEOti-

lovići. Radimo na projektu iz-

gradnje vjetroparka „Gvozd“

kao i investiranje u solarnu

energiju, tako da sam zadovo-

ljan svimplaniranim aktivno-

stima i dosadašnjom dinami-

komrealizacije.

J.R.

PODGORICA

-Odbordi-

rektoraNLBbanke imeno-

vao jeMarkaPopoviča za

izvršnogdirektora i trećeg

članauprave, koji ćebiti

odgovoranzaposlove

upravljanja rizicima i

podrškeposlovanju, sa-

opšteno je izovebanke.

Popovičev mandat će

trajati četiri godine, a

izabran je uz prethodnu

saglasnost Centralne ban-

ke (CBCG). Popovič je, prilikom

imenovanja na novu funkciju,

kazao da mu je drago da će

20-godišnju karijeru u bankar-

skom sektoru nastaviti u NLB

banci. Popovič višeod20godina

radi na odgovornim pozicijama

u različitim oblastima bankar-

skog poslovanja sa fokusom na

upravljanje odnosima sa klijen-

tima, poslovnim procesima i ri-

zicima, u Sloveniji, Austriji i Cr-

noj Gori.

S. P.

PODGORICA

-Nacionalni

prevoznici izbivšeJugosla-

vije su tokomprvepolovine

opslužili višeod2,8miliona

putnika, 2,4odstovišeuod-

nosuna isti prošlogodišnji

period, pri čemu jeMonte-

negroerlajnz (MA) zabilje-

žionajveći napredakubroju

prevezenihputnika.

Portal EX-YU Aviation News

piše da su poredMA, poveća-

nje putnika zabilježili i Kroa-

cijaerlajnz iAdrijaervejz, dok

su brojke Er Srbije opale, a ta

kompanija je poslovala i sa

manje letova.MAje tokompr-

ve polovine godine opslužio

250,3 hiljade putnika, što je

devet odsto više u odnosu na

prošlugodinu. Broj codeshare

letova sepovećaona3,21hilja-

du, što je 6,6 odsto više. Pro-

sječni faktor popunjenosti ka-

bine poboljšao se za tri tačke

na 65 odsto. Skoro četvrtinu

od svih putnika koji su prošli

kroz dva međunarodna aero-

droma u zemlji, Podgorici i

Tivtu, prevezao jeMA.

Er Srbija je i dalje zadržala

svoj položaj najprometnijeg

nacionalnog avio-prevoznika

iz bivše Jugoslavije, uprkos

smanjenju broja opsluženih

putnika.

S. P.

ju zaposleno ukupno 15 hiljada radnika

-Tadanebihmogaoni da ispo-

štujem sve obaveze prema dr-

žavi, pa počinjem da dajem

radnicima platu u koverti i pri-

javljujem ih na minimalac. Ja

ništa od toga ne radim, već sve

po zakonu zato što imam 830

radnika koji dobro rade i koje

moguda platimza njihov rad–

istakao jeRadulović.

Hotelska grupa Montenegro

stars ostvarila je prošle godine

promet od 19,9 miliona eura,

profit na kraju2017. imje 724,5

hiljada eura, dok je stalna imo-

vinaovebudvanskekompanije

vrijedna 96,2 miliona eura. Na

kraju prošle godine imali su

661 stalno zaposlenog radnika.

Osnivači ove kompanije su

Radulović i Viktor Ivanenko.

ŠTEDNJA

HotelskagrupacijaBelvilanije

imala 202 zaposlena, promet

imjebio 13miliona eura, apro-

fit 4,6miliona, dok im je stalna

imovina ove budvanske firme

vrijedila 26 miliona eura. Vla-

snici ove budvanske kompani-

je suBranko i PredragĆupić.

Kompanija ,,Bepler i Džejkob-

sonMontenegro“, kojagazduje

budvanskimhotelom ,,Avala“ i

kolašinskom ,,Bjankom“, imala

je 103 zaposlena, promet im je

iznosio 11,8 miliona eura, a

kompanija je bila u plusu od 1,5

miliona eura. Imovina kompa-

nije je vrijedna 71 milion eura.

Osnivačovebudvanskefirmeje

kompanija ,,Bepler i Džejkob-

son“ LTD izLondona.

Hotelska grupa Budvanska ri-

vijera je prošlu godinu završila

saprometomod20milionaeu-

ra, profit im je bio 2,2 miliona

eura, dok je stalna imovina

kompanije vrijedna 179,8 mili-

ona eura. Kompanija je imala

542 zaposlena, a u većinskom

je državnomvlasništvu. Tivat-

ska kompanija Luštica Deve-

lopment lani nije imala zapo-

slenih, promet im je bio 19,2

miliona eura, a prošlu godinu

suzavršili uminusuod trimili-

ona eura. Imovina kompanije

je vrijedna 68,3miliona eura.

Hercegnovska kompanijaVek-

tra Boka imala je lani 70 zapo-

slenih, ostvarila je promet od

milion eura, dok su prošlu go-

dinu završili u minusu od 1,3

miliona eura. Imovina kompa-

nijeDraganaBrkovićavrijedna

je 45,5 miliona eura, a ima po-

reski dug od 407.000 eura, u

blokadi je 160 dana za 224.000

eura. Od četiri nekadašnja ho-

tela ove kompanije srušeni su

hoteli ,,Igalo“, ,,Tamaris“ i stari

hotel ,,Boka“, dok je u funkciji

hotel ,,Plaža“.

Kompanija UTIP Crna Gora,

podgoričkog biznismena Žar-

kaBurića,kojagazdujesahote-

lima ,,Hilton“, ,,Podgorica“ i

,,Siti“ imala je lani 90 zaposle-

nih. Promet im je iznosio 2,2

miliona eura, a 2017. su završili

u minusu od 78,8 hiljada eura.

Ova firma ima i poreski dug od

173,9 hiljada eura. Ulcinjska ri-

vijera je prošle godine imala

173 zaposlena, promet im je

iznosio 3,3 miliona eura, a do-

bit216.000eura.Imovinakom-

panije vrijedna je 107 miliona

eura. Ovo hotelsko preduzeće

je u većinskom državnom vla-

sništvu.

HTP,,VileOliva“prošlegodine

imala je 15 zaposlenih, promet

jebiovrijedan3,8milionaeura,

a profit 2,2 miliona eura. Imo-

vinaovebudvanskekompanije

je vrijedna 21,5 miliona eura.

Osnivač firme je danilovgrad-

ska kompanija ,,Montemlin

Šajo“, vlasništvo Žarka iMirka

Rakčevića.

I. TERZIĆ–S. POPOVIĆ

Izvršni direktor EPCG Igor Noveljić o „čašćavanju Italijana“

A2Aakcijeplatila

436miliona, odlazi

sa244milionaeura

Radi se o dobro

ispregovaranom

poslu, a ne o

čašćavanju. Što

se tiče dividende,

državi se isplaćuje

35,3, a A2A 14,3

miliona eura

IgorNoveljić

Nacionalni prevoznici iz bivše Jugoslavije za

šest mjeseci opslužili 2,8miliona putnika

Montenegroerlajnz je

ostvarionajveći napredak

Novi član uprave NLB banke

MarkoPopovič imenovan

za izvršnogdirektora

USD

1.16160

JPY 128.08000

GBP 0.89928

CHF

1.14010

AUD

1.57850

CAD

1.51260

Kursna lista

Žarko Radulović tvrdi da jemanji broj

zaposlenih posljedica umješnosti

hotelijera da stave pravog čovjeka na

pravomjesto, a Ivančevićmisli da strani

investitori štede na našim radnicima

ŽarkoRadulović