Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Četvrtak, 23. avgust 2018.

Ekonomija

PODGORICA

-Uprava za in-

spekcijskeposloveobavila je

uprvoj polovini avgusta 568

kontrolauugostiteljskim,

građevinskim, trgovačkimi

zanatskimfirmama i utvrdi-

la 1.570nepravilnosti. Izrekli

su 1.480prekršajnihnaloga i

deset zahtjeva zapokretanje

prekršajnogpostupka.

Od početka ljetnje turističke

sezone turistička, sanitarna,

zdravstvena, tržišna i inspek-

cija rada obavljaju pojačani

nadzor u svimturističkimgra-

dovima.

Kontrolišu ugostiteljske

objekte, turističke agencije i

trgovine u dijelu ispunjenosti

uslova za obavljanje djelatno-

sti, utvrđivanje porijekla robe,

zapošljavanje, obavljeni

zdravstveni pregled zaposle-

nih i izdavanje računa, kao i

zakupce plaža.

Uprvoj polovini avgusta Turi-

stička inspekcija izrekla je ka-

zne za 20 kupališta zbog neo-

slobađanja od mobilijara, dok

je u sedam slučajeva kaznila

preduzetnike zbog neorgani-

zovanja spasilačke službe. In-

spekcija rada je zatekla 216

osoba u radu na crno, od čega

66 crnogorskih državljana.

Nakon preduzetih mjera 74

osobe su zakonito zasnovale

radniodnos,42crnogorskadr-

žavljanina i 32 stranca, dok je

za jedan broj zatečenih postu-

pak u toku. Tržišna inspekcija

je izrekla 397 prekršajnih na-

loga po pitanju nepropisnog

vođenja evidencije o nabavci i

prodaji robe, azačetiri subjek-

taprivremenojezabranjenrad

zbog neposjedovanja prijave

za obavljanje djelatnosti.

Sanitarna inspekcija je obav-

ljala nadzor u objektima pod

sanitarnim nadzorom, odno-

sno hotelima i spa centrima,

po pitanju korišćenja kozme-

tičkih sredstava. U drugim

ugostiteljskim objektima

obavljan je nadzor nad zdrav-

stvenom ispravnošću vode za

piće i kontrolisane su sanitar-

ne knjižice zaposlenih. U tr-

govinama je kontrolisan pro-

met kozmetičkih proizvoda,

kao i njihova upotreba u fri-

zerskim i kozmetičkim salo-

nima. Tom prilikom najčešće

sankcionisane nepravilnosti

odnosile su se na neuredno

ovjerene sanitarne knjižice,

neobilježenost proizvoda u

skladu sa zakonom i promet

obmanjujućih proizvoda.

Zdravstvena inspekcija utvr-

dila je najviše nepravilnosti

popitanjuneurednogvođenja

medicinske dokumentacije u

zdravstvenim ustanovama,

dok je u apotekama evidenti-

rano nepropisno izdavanje

ljekova na recept i nedostatak

prisustva diplomiranih far-

maceuta.

S. P.

PODGORICA

-Uhotelima,

restoranima i drugimobjek-

timakoji sebaveuslugama

smještaja i ishraneprošle go-

dine jebilozapošljeno 15.000

radnika. UCrnoj Gori posluje

1.000 firmi koje sebavehotel-

skomdjelatnošću, a4.854 fir-

mekoje imajurestorane, što

znači 2,5 zaposlenihpo firmi.

Usezonimanjakpopunjavaju

sezonci izokruženja. Ove go-

dinekvota za sezonske radni-

kepovećana jena 29.190.

ŠTEDENAPLATAMA

Predsjednik Odbora za turi-

zam i ugostiteljstvo u Privred-

noj komori Dragan Ivančević

smatrada jerazlogmalogbroja

zaposlenih u hotelskim kom-

panijamazato što jecilj stranih

investitora što veći profit, koji

ostvaruju zapošljavanjemma-

nje radnika, dok predsjednik

Crnogorskogturističkogudru-

ženja (CTU) Žarko Radulović

zapošljavanje manjeg broja

ljudi uhotelskimpreduzećima

vidikaoumijećeinapredakpo-

slodavca.

Ivančević smatra da hotelska i

preduzeća koja se bave ugosti-

teljskomdjelatnošću zapošlja-

vaju malo radnika zbog toga

što se daje prednost stranim

umjesto domaćimpreduzetni-

cima.

- Razlog za to leži u tržišnom

principu stranih investitora,

koji nemajuekonomski patrio-

tizamzaCrnuGoruda kvalite-

tom podižu njen standard kao

turističke destinacije, već imje

cilj isključivo što veći profit.

Oni to i ostvarujuupravozapo-

šljavanjem manje radnika –

istakao je Ivančević, dodajući

da domaći vlasnici i preduzet-

nici zapošljavaju mnogo više

radne snage.

On je ocijenio da domaći pre-

duzetnici vode računa o lič-

nom i profesionalnom reno-

meu, pa improfit nijeprioritet.

- Kod crnogorskih investitora

je izražen ekonomski patrioti-

zam, koji se ispoljava kroz res-

pektabilan odnos prema zapo-

s l en ima . Vode računa o

socijalnom statusu, specija-

lizujusvojeradnike i stručno ih

osposobljavaju– kazao je Ivan-

čević, koji smatra da bi Crna

Gora trebalo više da vjeruje u

svojekadrovejerćejojseto,ka-

ko je kazao, višestruko vratiti.

- Imamomnogo ljudi koji zna-

juda rade i imajupreduzetnič-

kog duha, ali nemaju pomoć

države da razviju turističke i

ugostiteljske kompanije. To bi

se državi vratilo višestruko jer

bi domaći preduzetnici više

zapošljavali naše stanovništvo,

na bolji način bi koristili pri-

rodnekapacitete, adanegovo-

rimo tome da bi novac ostajao

u državi i ne bi se iznosio iz nje

na raznenačine, kao što je sada

slučaj – tvrdi Ivančević i poru-

čuje državi da mora djelovati

stimulativno i omogućiti dobi-

janje povoljnih kredita crno-

gorskiminvestitorima.

UMJEŠNOST

PredsjednikCrnogorskogturi-

stičkog udruženja (CTU) i su-

vlasnikhotelske grupeMonte-

negro stars, u čijemsastavu je i

hotel ,,Splendid“, ŽarkoRadu-

lović zapošljavanje manjeg

broja ljudi u hotelskim predu-

zećimavidi kaoumijećeposlo-

davca, koji zna da zaposli pra-

vog čovjeka na pravo mjesto i

tako smanji sopstvene troško-

ve. Prema njegovim riječima,

prošle godine u Montenegro

starsu je radilo 2.010 radnika i

ukompaniji su se, kakonavodi,

žalili da ih još fali.

- Danas radimo sa 830

radnika u špicu sezo-

ne i mogu reći da ih

ima viška. Stvar je

u tome što juče

nijesmo znali

ono što

znamo

danas. Poenta je da na svakoj

poziciji imate čovjeka koji je

specijalizovan za rad na njoj.

Na primjer, ako zaposlite ko-

nobara koji zna nekoliko stra-

nih jezika, on se brže sporazu-

mijeva sa gostima, umjesto tri

može da ponese deset tanjira,

uz to vremenomnauči da brzo

hoda, pasvimtimubrzavapro-

ces rada, podiže promet, sa-

mimtimi prihod. Od toga ima-

mo svi korist – objašnjava

Radulović.

Troškovi plata i doprinosa za-

poslenih su, kako kaže, 35 od-

stoodukupnihtroškova,ukoli-

ko se legalno radi.

- Pa zar to nije mjesto gdje će

svaki poslodavac da udara, od-

nosno da te troškove smanji.

Imamoptimalan broj zaposle-

nih, azapar godinakadbudem

vještiji poslodavac, imaću još

manje – poručio je Radulović i

dodao da nije poenta da bude

dobar poslodavac tako što će

zaposliti 1.000 radnika, a da

nema novca da ihplati.

PODGORICA

-Aerodromi CrneGore ćena

međunarodnomtenderu izabrati koćeura-

diti elaborat zanoćno letjenjena tivatskom

aerodromu, čimebi trebaloda se riješi taj vi-

šedecenijski problem, saopšio jepredsjed-

nikbordakompanijeDragoljubBulatović.

Izvršni direktor kompanijeDaniloOrlandić

najavio je izgradnjudvaprivremenapri-

ključkanamagistralni put.

Bulatović je kazao da nema opravdanja da u 21.

vijeku, uzemljikoja jesvjetskipoznataturistič-

ka destinacija, aerodromi ne budu moderni i

opremljeni.

- Nemogućnost obavljanja saobraćaja od zala-

ska do izlaska sunca čini aerodromTivat neo-

perativnimzavećibrojaviooperacija,aistovre-

meno teret saobraćaja koncentriše u isključivo

dnevnom režimu rada - objasnio je Bulatović i

dodao da to dovodi do zagušenja tokom turi-

stičke sezone, kad se dnevno opsluži 60 vazdu-

hoplova i 10.000putnika.

- Odlukom odbora direktora priprema analize

za potrebe noćnog letjenja povjerena je članu

tog tijelaVlastimiruRistiću, koji jeusaradnji sa

izvršnimmenadžmentom komisijski pripre-

mio zahtjev kojimće se krozmeđunarodni po-

ziv izabrati ponuđač za izradu elaborate – ka-

zao jeBulatović.

Orlandić je juče na svomFejsbuk profilu saop-

štio da će se izgradnjom prvog priključka na

magistralni put obezbijediti kvalitetniji prilaz

za zaposlene i relaksirati saobraćaj u krugu ae-

rodroma. Drugi priključak će obezbijediti ulaz

napistuuslučajuvanrednihsituacija.Dodao je

dajeusaradnjisaopštinompočeloproširivanje

postojećegparkingprostorazaautobuseimini-

buseve, a biće obezbijeđen besplatan parking

za one koji se zadržavajudo 15minuta.

S. P.

Iz Aerodroma najavljuju za tivatsku vazdušnu luku

Izradićeelaborat

zanoćno letjenje

Aktivnosti Uprave za inspekcijske poslove u prvoj polovini avgusta

Utvrdili 1.570

nepravilnosti

U 5.854 rme koje pružaju usluge smještaja i ishrane gost

Malo

ljudi za

puno

hotela

KodKrsta

49zaposlenih

Za većinu restorana ne mogu se naći zva-

nični podaci o poslovanju. Jedan od rijetkih

koji ih dostavlja nadležnim službama je

budvanski ugostitelj Krsto Niklanović.

Njegov ,,Jadran kod Krsta“ lani je imao 49

zaposlenih, promet od 2,4miliona eura, a

pro it 153.000 eura. Stalna imovina kom-

panije vrijedna je 49.000 eura.

Porto Budva kompani, koja je vlasnik neko-

liko poznatih restorana u Budvi i Podgorici,

lani je imala 30 zaposlenih, promet im je

iznosio 1,1 milion eura, a prijavili su pro it

od 1.130 eura. Imovina kompanije vrijed-

na je 718.000 eura. Vlasnik kompanije je

Nemanja Zec. Konoba ,,Stari grad“ lani je

imala 15 zaposlenih, promet im je iznosio

550.000 eura, pro it 81.000 eura, a imovi-

na im je vrijedila 123.000 eura. Vlasnik ove

budvanske irme je Branko Vujošević.

Dragan Ivančević

,,JadrankodKrsta“

661

radnika zapošljava

Montenegro stars,

a 15VilaOliva