Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Četvrtak, 23. avgust 2018.

Politika

PODGORICA

-Demokrat-

ski front i njegovi konstitu-

enti ćeu sklopuredovnih

aktivnosti u svojimopštin-

skimodborimau septem-

bru sa članstvomprecizno

razmotriti, poredostalog, i

planove za eventualnepro-

teste, rekao jeMarkoKova-

čević, portparolNove srp-

skedemokratije.

PROCESI

Kako je naveo, s obzirom da

je ,,DF najprogonjenija opo-

zicionaorganizacijaudanaš-

njoj Evropi, da se protiv nas

vode montirani sudski pro-

cesi, da se vrši neviđen priti-

sak i teror prema našim čla-

novima,mi ćemo - ukoliko se

takostanjenepromijeni -ko-

ristiti proteste kao odbram-

beno sredstvo u prilikama

koje su nedemokratske i više

ličenaoneiz1948.godinene-

go na kraj druge decenije 21.

vijeka“.

- DF kao politička opcija u

kojoj je jedanodglavnihkon-

stituenata jedina srpskapoli-

tička stranka u parlamentu

Crne Gore, Nova srpska je,

teroru izložen i zbog toga što

se bori za ravnopravan status

srpskog naroda u Crnoj Gori

i pomirenjemeđu pravoslav-

nimstanovništvom-naveo je

Kovačević.

NESOLIDARNOST

Prema njegovim riječima, lo-

šeještojenesolidaraniravno-

dušan odnos ostalih stranaka

iz opozicije prema progonu

koji se nadDF-omvrši.

-Sigurno jedabi sanjihovom

podrškom i učešćem u orga-

nizacijiprotestaposlalisnaž-

nijuporuku i zaštitili i građa-

ne i n j i hove po l i t i čke

predstavnike od zarobljenih

institucija sistema koje DPS

koristi za obračun sa svojim

političkim protivnicima.

Ovako imamo od strane tog

dijela opozicije legitimizaci-

ju progona političkih protiv-

nika što ihstavljana istustra-

nu sa DPS-om i predstavlja

zabrinjavajuću činjenicu za

budućnost Crne Gore. Zbog

svega toga DF će napraviti

planzaorganizacijuprotesta

i bićemo spremni za iste, a u

skladu sa prilikama, ukoliko

sepritisci i progoni nanaš sa-

vez i naše lidere, funkcionere

i članovebudupojačavali do-

nijećemo definitivnu odluku

o tome - zaključio jeKovače-

vić.

R.P.

Kovačević: Protesti

mogući, dioopozicije

je isti kaoDPS i SD

Portparol Nove o daljimkoracima Demokratskog fronta

Ovako imamo

od jednog

dijela opozicije

legitimizaciju

progona

političkih

protivnika,

što ih stavlja

na istu stranu

sa DPS-om i

predstavlja

zabrinjavajuću

činjenicu za

budućnost

Crne Gore

Budvanski odbor Crnogorske bez jasne ograde zbog prisustva Bećkovića na skupu o ćirilici

Čučka: Zvaćemoubuduće

i crnogorske lingviste

PODGORICA

-Crnogorska

nijeučestvovalauorganiza-

ciji festivala ,,Ćirilicom“ jer

je cjelokupanprogram

osmišljenprijeodlukeoula-

sku te strankeuvlast uBud-

vi, saopštio jepredsjednik

budvanskogodboraCrno-

gorskeMiodragČučka.

Srpski akademikMatija Beć-

ković održaće poetsko veče u

Budvi na festivalu književno-

sti ,,Ćirilicom“, koji drugugo-

dinu zaredom organizuje

Javna ustanova Biblioteka

Budva u saradnji sa Udruže-

njemizdavača i knjižaraCrne

Gore.

- Svakako ćemo ubuduće uti-

cati i na sadržinuovakvihpro-

grama i trudićemosedauova-

Sporazumomo ulasku Crnogorske u vlast dogovoreno je da se politički funkcioneri

budvanske opštine uzdržavaju od javnog komentarisanja tema i pitanja učestvovanja u

događajima, čija bi posljedicamogla da bude povreda nacionalnih, etničkih ili vjerskih

sentimenata građana Budve i Crne Gore, uz poštovanje Ustava i zakona

kvimprogramimabudemjesta

i za još neke književnike i lin-

gviste, naročito crnogorske -

rekao je Čučka agenciji Mina.

Sporazumom o ulasku Crno-

gorske u vlast dogovoreno je

da se politički funkcioneri

budvanske opštine uzdržava-

ju od javnog komentarisanja

tema i pitanja učestvovanja u

događajima, čija bi posljedica

mogladabudepovredanacio-

nalnih, etničkih ili vjerskih

sentimenata građana Budve i

Crne Gore, uz poštovanje Us-

tava i zakona.

Čučka je rekao da što se tiče

ćirilice, jedna stvar treba da

bude jasna.

- I ćirilično i latinično pismo

učimoodmahuprvomi udru-

gom razredu osnovne škole.

Dobronamjepoznato i jedno i

drugopismo i služimo se i jed-

nim i drugim. Očuvanje oba

pisma treba da bude zadatak

svih koji vole i poštuju Crnu

Goru - naveo jeČučka.

R.P.

Danas se proslavljaju razne stvari, neki hoće i da svečano

obilježe dan nestanka svoje države 1918. godine, pa zašto ne

bismo obilježili i dan kada su, prije 30 godina, 20. avgusta

1988. godine, na Trgu Ivana Milutinovića u Titogradu, Crno-

gorci izgubili svijest. Tačnije: svijest o sebi.

Bio je posebno vruć dan, što je opštemgubljenju razuma

izuzetno pogodovalo. Toga dana je na pomenutom trgu

održan, od vlasti neodobrenmiting, povodomdolaska Srba i

Crnogoraca sa Kosova, koji su zaželjeli da se žale na navodne

zulume albanskog življa nad Srbima i Crnogorcima u južnoj

srpskoj pokrajini. Da se žale – ne Beogradu, što je bilo prirod-

no – nego baš u Titogradu. Srpska propaganda je tih dana, ne

hoteći, de initivno priznala crnogorsku naciju, jer su na Koso-

vu, uprkos decenijskomnegiranju crnogorskog subjektivi-

teta, ipak po propagandnoj matrici, patila dva naroda. Istina,

priznanje crnogorske nacije nije važilo za Crnu Goru, nego

samo za Kosovo. U Crnoj Gori su, valjda, živjeli samo Srbi?!

Evo, kako je toga dana sve izgledalo: polupijani srpski mitin-

gaši su se, što iz voza, što iz plaćenih autobusa, iskrcali na Zla-

tici. Valjda zbog toga da sa zastavama, Titovim i Njegoševim

slikama, svečano uđu na trg gdje ih je razdragana crnogorska

masa željno očekivala. Neki su za tu priliku nosili crnogorske

kape koje su imnenaviknuto stajale i koje su često zabacivali

na potiljak, kao kad Srbi zabacuju šajkaču kad se malo zagriju

u kafani.

Mahalo se pivskim i rakijskim lašama i prilično prozuklim

glasovima zapjevala himna ,,Hej, Sloveni“. Himna je u opštoj

galami grozno zvučala, prekidana pa nastavljana na neade-

kvatnimmjestima.

Sa Zlatice je izvještavao za Televiziju Titograd Emilo Labu-

dović. Bio je stipendista Titovog fonda, vješt u tekućim fra-

zama, oduševljenmitinzima, pa je bio zgodan za izvještača.

Sa trga je izvještavala ,,normalna“ Olivera Vukadinović. No,

kad je došlo do partijskih sastanaka u kojima se tražila nei-

zostavno ostavka Rajka Cerovića, Emilo je lio krokodilske

suze niz junačko lice, tvrdeći kako je glavni urednik (dakle:

moja malenkost) skinuo iz Emilovog izvještaja jugosloven-

sku himnu. Ja sam samo, gledajući materijal umontaži,

rekao - ,,skinite tu kakofoniju da ne ispadne da se sprdamo s

himnom...“

E, već na trgu, mi koji smo pomno gledali snimljeni materijal,

jasno smomogli uočiti kako se odvija folirantsko dogovo-

reno pozorište. Dirigovao je Miroslav Šolević, vagabund za

koga niko prije toga nije čuo. Ispred opštinskog rukovodstva

Titograda govorila je drugarica Vida Knežević, a Šolević je

komandovao: „Okrenite joj leđa“. Svi su joj okrenuli leđa, i

došljaci i domaći. Skupom je umjesto Šolevića mogla koman-

dovati i Raza Murova – sve bi bilo isto. Crnogorci su silno

željeli da odmah s oružjemodu na Kosovo i, ako treba, tamo

junački izginu. Da ih je neko pitao da li bi, opet ako treba,

izginuli za Crnu Goru, kao za Kosovo, u najmanju ruku bi

ga mršnuli. Kolika je bila srbujušća euforija, svjedoči govor

istoričara Branislava Kovačevića, laka mu crna zemlja, inače

predsjednika SSRN-a, koji je, valjda zbog priželjkivane obnove

Dušanovog carstva, tražio da prijestonica Jugoslavije bude

Prizren. Nije bilo dozvoljeno da govori Batrić Jovanović. Čudi

me da se vlast i toliko usudila. No, Batrić je ipak uspio da, po

završenommitingu, vukući oduševljenumasu za sobom,

pored udupčenog bronzanog Karađorđa u parku, nešto pro-

govori, prije nego što sumu prekinuli spremljenu besjedu.

Crnogorci, koji ni prije dvadesetog avgusta 1988. godine

nijesu bili prepametni, gordo su od tog dana nastavili da izi-

gravaju budale. Nije zgorega zapamtiti taj datum. Možda ga i

proslavljati?

No, još su bili rigidniji, da ne kažem krvožedniji, januara 1989.

kad su zbacivali sopstveno rukovodstvo. Naravno, radeći za

drugoga. Odavno je rad za tuđi interes kod Crnogoraca naci-

onalni sport u kome imniko, bar na Balkanu, nije ravan.

Koliko se to isto, bar kod dijela Crnogoraca, gaji i danas? Da li

bi bilo tačno da samo navedemda takvih nema više od broja

današnjih Am ilohijevih pristalica? Stalno grješanmislim

hoće li, poslije hiljadu devetsto četrdeset osme doći još jedna

crnogorska Vartolomejska noć, kad će biti pohapšene i uklo-

njene sve pristalice Crnogorske pravoslavne crkve. Oni su,

bez uzmaka, sigurni obožavaoci crnogorske države. Ali, što

će nam?!

Dankadsu

Crnogorci

postalibudale

OSVRT

Piše:

Rajko CEROVIĆ

Crnogorci, koji ni prije dvadesetog avgusta 1988.

godine nijesu bili prepametni, gordo su od tog

dana nastavili da izigravaju budale. Nije zgorega

zapamtiti taj datum. Možda ga i proslavljati?

Povodom trideset godina

odmitinga u Titogradu

MiodragČučka

MarkoKovačević