Previous Page  24 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 24 / 48 Next Page
Page Background

24

Pobjeda

Četvrtak, 23. avgust 2018.

Oglasi i obavještenja

Na osnovu člana 12 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. list

RCG“, br. 80/05 i „Sl. list CG“, br. 40/10, 73/10, 40/11, 27/13 i 52/16)

Sekretarijat za planiranje i uređenje prostora i zaštitu životne sredine

Glavnog grada – Podgorica

OBAVJEŠTAVA

zainteresovanu javnost

da je nosilac projekta „MONTENEGRO PETROL“ iz Podgorice, podnio

zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za

trafostaniceu TS 10/0.4 kV, na kat. parceli broj 2227/3 KO Mahala-Golu-

bovci, Glavni grad Podgorica.

Zahtjev sa potrebnomdokumentacijomo planiranomobjektu biće dostu-

pan javnosti u prostorijamaSekretarijata za planiranje i uređenje prostora

i zaštitu životne sredine – Sektor za životnu sredinu i održivi razvoj, ul.

VukaKaradžića broj 41, kancelarija broj 1, svakog radnog dana u terminu

od 12 do 15 časova, u vremenskom okviru od pet dana od dana objavlji-

vanja ovog obavještenja.

Primjedbe i mišljenja u pisanoj formi, mogu se dostaviti na adresu ovog

organa, kao i na e-mail

[email protected]

Na osnovu člana 62, stav 1 Zakona o javnim nabavkama

(„Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) naruči-

lac Glavni grad Podgorica u ime i za račun „Putevi” d.o.o.,

Njegoševa 13, Podgorica, oglašava

OBAVJEŠTENJEOOGLAŠAVANJU

POSTUPKAJAVNE NABAVKE

Radovi na bojenju oznaka na površinama, ukupne procije-

njene vrijednosti sa PDV-om 80.000,00 €.

Tenderska dokumentacija broj 56/18 objavljena je na Por-

talu javnih nabavki, na adresi

www.ujn.gov.me

dana

22.08.2018. godine.

Lice zadavanje informacijaMilošVučelić, telefon078/103-

840, e-mail

[email protected]

.

Na osnovu člana 62, stav 1 Zakona o javnim nabavkama

(„Službeni list CG“, br. 42/11,57/14,28/15 i 42/17) naručilac

OpštinaTivat, Trg magnolija br.1,oglašava

OBAVJEŠTENJE

O JAVNOJ NABAVCI

Nabavka izvođenja radova na asfaltiranju lokalnih puteva

ukupne procijenjene vrijednosti sa PDV-om 100,000.00 €.

Tenderska dokumentacija broj 1902-404-29 objavljena je

naPortalu javnih nabavki, na adresi

www.ujn.gov.me

dana

22.08.2018. godine. Lica za davanje informacija suMilena

Ćipranić, Radmila Lučić i Marija Marović; telefon 032 661

365.

Na osnovu člana 62, stav 1 Zakona o javnim nabavkama

(„Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17), naruči-

lac Institut za javno zdravlje crne Gore, oglašava

OBAVJEŠTENJE

O JAVNOJ NABAVCI

Dijagnostička, medicinska i laboratorijska oprema za mi-

krobiologiju, ukupne procijenjene vrijednosti sa PDV-om

30.000,00€.

Tenderska dokumentacija broj 14/XIV-2018(01-6868)

objavljena je naPortalu javnih nabavki, na adresi www.ujn.

gov.me

dana 22.08.2017. godine.

Lice za davanje informacija Dragica Pejanović, dipl.ecc.,

telefon 067/626-125, e-mai

[email protected]

Iv.br.847/2016

JAVNI IZVRŠITELJ Ivan Sekulić,

sa službenim sjedištem u Bijelom Polju, ul.III Januara

ulaz A/1, u predmetu izvršenja po predlogu izvršnog povjerioca SOCIETE GENERALE

BANKAMONTENEGROAD PODGORICA, Bulevar Revolucije br.17, PIB: 02136228,

protiv izvršnog dužnika Milke Stanković iz Bijelog Polja, Rakonje, radi naplate novčanog

potraživanja, dana 14.08.2018.godine, shodno čl.45 ZIO-a

JAVNO OB JAV LJ U J E

da je kod ovog Javnog izvršitelja u toku izvršni postupak po predlogu izvršnog povjerioca

SOCIETE GENERALE BANKE MONTENEGROAD PODGORICA, protiv izvršnog duž-

nikaMilkeStanković izBijelogPolja,naosnovuvjerodostojne isprave ito:obračunakama-

tasadokazimaoosnovudospjelosti ivisinipotraživanja,radinaplatenovčanogpotraživa-

nja. U predmetu izvršenja Iv.br.847/2016 Javni izvršitelj nije mogao da izvrši uredno

dostavljanjepismenaizvršnomdužnikuMilkiStanković-rješenjaoizvršenjuIv.br.847/2016

od 09.08.2016.godine.

S’timuvezipotrebno jedase izvršnidužnikMilkaStankovićurokuod tridanaobratiovom

Javnom izvršitelju radi preuzimanja pismena, u suprotnom dostavljanje se vrši javnim

objavljivanjem, a smatra se izvršenim nakon isteka roka od osam dana od dana isticanja

pismena na oglasnoj tabli suda, ukoliko je prethodno izvršeno objavljivanje u dnevnom

štampanommediju.Ovakavnačinobjavljivanjasmatraseurednomdostavom inegativne

posljedice kojemogu nastati snosiće izvršni dužnik.

UBijelomPolju,

Javni izvršitelj

dana 14.08.2018. godine.

Ivan Sekulić s.r.

I.br.51/2015

JAVNI IZVRŠITELJ Ivan Sekulić,

sa službenim sjedištem u Bijelom Polju, ul.III Januara

ulaz A/1, u predmetu izvršenja po predlogu izvršnog povjerioca AD IMPREGNACIJAU

STEČAJUKOLAŠIN,kogazastupapunomoćnikMilovanNišavić,advokat izBijelogPolja,

protiv izvršnogdužnikaMomčilaPejovića izPodgorice,ul.D.Milutinovićabr.20,radinapla-

te novčanog potraživanja, dana 06.08.2018.godine, shodno čl.45 ZIO-a

JAVNO OB JAV LJ U J E

da je kod ovog Javnog izvršitelja u toku izvršni postupak po predlogu izvršnog povjerioca

AD IMPREGNACIJAUSTEČAJUKOLAŠIN,protiv izvršnogdužnikaMomčilaPejovića iz

Podgorice, na osnovu izvršne isprave, pravosnažne i izvršne presude Privrednog suda u

Bijelom Polju P.br.53/12 od 25.04.2012.godine, radi naplate novčanog potraživanja. U

predmetu izvršenja I.br.51/2015 Javni izvršitelj nije mogao da izvrši uredno dostavljanje

pismena izvršnom dužniku Momčilu Pejoviću - rješenja o izvršenju I.br.51/2015 od

03.03.2015.godine i dopunskog rješenja I.br.51/2015 od 27.03.2015.godine.

S’timuvezipotrebno jedase izvršnidužnikMomčiloPejovićurokuodtridanaobratiovom

Javnom izvršitelju radi preuzimanja pismena, u suprotnom dostavljanje se vrši javnim

objavljivanjem, a smatra se izvršenim nakon isteka roka od osam dana od dana isticanja

pismena na oglasnoj tabli suda, ukoliko je prethodno izvršeno objavljivanje u dnevnom

štampanommediju.Ovakavnačinobjavljivanjasmatraseurednomdostavom inegativne

posljedice kojemogu nastati snosiće izvršni dužnik.

UBijelomPolju,

Javni izvršitelj

dana 06.08.2018. godine.

Ivan Sekulić s.r.

Na osnovu Zakona o državnoj imovini („Sl.list CG“ br.21/09),člana 29,30 i 31 Uredbe o

prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini ( „Sl.list CG“ br.44/10) i Saglasnosti

Vlade Crne Gore br.07-3343 od 6.7.2018.godine ,

JUOŠ „Vuko Jovović“ Danilovgrad oglašava

JAVNI POZIV

za prikupljanje ponuda za davanje u zakup školskog prostora

1.Predmet zakupa :

- Dvije povezane pomoćne prostorije u prizemlju škole, za stomatološku ordinaciju sa

čekaonicom,ukupne površine 26m2,koje su upisane u listu nepokretnosti broj 100 KO

Danilovgrad,na

kat.parc.br.

538/1;

-Prostor se izdaje na period od pet godina;

-Najniža cijena zakupa prostora iznosi 200 euramjesečno;

2.Predmet zakupa :

- Dio hola u prizemlju škole, za školski bife, u svrhu prodaje hrane (peciva,brza hrana, sl.),

i sokova ukupne površine 34 m2,koje su upisane u listu nepokretnosti broj 100 KO

Danilovgrad,na

kat.parc.br.

538/1;

-Prostor se izdaje u periodu od 10.09.2018.godine do 01.06.2020.godine (izuzimajući

ljetnjemjesece jul i avgust);

-Najniža cijena zakupa prostora iznosi 350 euramjesečno;

Ponude treba da sadrže:

-Cijenu zakupa;

-Podatke o ponuđaču koji mora biti registrovan za obavljanje djelatnosti prema namjeni

prostora o čemu su dužni priložiti odgovarajući dokaz;

(za fizička lica :ime i prezime,adresa stanovanja,matični broj odnosno broj lične karte ili

pasoša;za pravna lica:naziv i sjedište,potvrda o registraciji iz Centralnog registra Privred-

nogsudaodnosnodokazoregistraciji(ovjerenprevod)nadležnogorganamatičnedržave

stranog ponuđača za strana lica),

Potrebni dokazi (osim fotokopije lične karte) dostavljaju se u formi orginala ili ovjerene fo-

tokopije i ne smiju biti stariji od šest mjeseci od dana objavljivanja javnog poziva;

Uslovi zakupa:

-Mjesečna obaveza plaćanja zakupa na žiro račun škole do petog u mjesecu za tekući

mjesec;

- U cijenumjesečne zakupnine uračunati su troškovi grijanja,električne energije,vode;

Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

- najveća ponuđenamjesečna cijena zakupa;

Ponuđač koji ponudi najveću cijenu zakupa i pri tome dostavi dokaze tražene Javnim po-

zivombiće izabran za zaključivanje ugovora.

Učesnik Javnog poziva koji bude izabran ,dužan je da u roku pet dana od dana otvaranja

ponuda zaključi ugovor o zakupu.

Rok,način,mjesto za podnošenje ponuda:

7(sedam) dana od dana objavljivanja javnog poziva u dnevnim novinama u zatvorenim

kovertama,sa naznakom poziv za javno nadmetanje za prikupljanje ponuda od 9,00 do

11,00 sati na adresu JUOŠ „Vuko Jovović“ Danilovgrad,Negoševa bb .

Mjesto i vrijeme otvaranja ponuda

Otvaranje ponuda biće održano narednog dana od dana zaključivanja javnog poziva u 10

časova u prostorijima škole.

Kontakt telefon 020/811-089.

Iv.br.567/2017

JAVNI IZVRŠITELJ Ivan Sekulić,

sa službenim sjedištem u Bijelom Polju, ul.III Januara

ulaz A/1, u predmetu izvršenja po predlogu izvršnog povjerioca SOCIETE GENERALE

BANKAMONTENEGROAD, Bulevar Revolucije br.17, Podgorica, PIB: 02136228, protiv

izvršnih dužnika Obradović Stojanke iz Bijelog Polja, ul.Limska br.1, Kljajić Desanke iz

BijelogPolja,ul.M.Šćepanovića, iMeđedovićNermine izBijelogPolja,Loznice,radinapla-

te novčanog potraživanja, dana 14.08.2018.godine, shodno čl.45 ZIO-a

JAVNO OB JAV LJ U J E

da je kod ovog Javnog izvršitelja u toku izvršni postupak po predlogu izvršnog povjerioca

SOCIETE GENERALE BANKE MONTENEGROAD, protiv izvršnih dužnika Obradović

Stojanke iz Bijelog Polja, Kljajić Desanke iz Bijelog Polja i Međedović Nermine iz Bijelog

Polja,naosnovuvjerodostojne isprave–obračunakamatasadokazomoosnovudospje-

losti ivisiniukupnogpotraživanjanadan08.03.2017.godine,radinaplatenovčanogpotra-

živanja. U predmetu izvršenja Iv.br.567/2017 Javni izvršitelj nije mogao da izvrši uredno

dostavljanjepismena izvršnomdužnikuprvogredaObradovićStojanki i izvršnomdužniku

drugog reda Kljajić Desanki - rješenja o izvršenju Iv.br.567/2017 od 16.03.2017.godine.

S’timuvezipotrebno jedase izvršnidužnikprvogredaObradovićStojanka i izvršnidužnik

drugogredaKljajićDesankaurokuod tridanaobrateovomJavnom izvršiteljuradipreuzi-

manja pismena, u suprotnomdostavljanje se vrši javnimobjavljivanjem, a smatra se izvr-

šenimnakon isteka roka od osamdana od dana isticanja pismena na oglasnoj tabli suda,

ukoliko je prethodno izvršeno objavljivanje u dnevnomštampanommediju. Ovakav način

objavljivanja smatra se urednom dostavom i negativne posljedice koje mogu nastati sno-

siće izvršni dužnici prvog i drugog reda.

UBijelomPolju,

Javni izvršitelj

dana 14.08.2018. godine.

Ivan Sekulić s.r.

Mali oglasi

NEKRETNiNE

BAR– Bjeliši prodajem plac

300m2uzulicu,

ograđen,strujanaplacu,

gradska kanalizacija.Pogled

namore.

Tel.069/332-332

1

NIKŠIĆprodajemdvosoban

stan74m2, sa terasomuživoj

ogradi i podrumom, izvan-

redna lokacija.Cijenapodo-

govoru.

Tel.069/343-228,068/021-

899

2

IZDAJEM namješten dvoso-

ban stan, ozbiljnoj porodici,

100m2 zasebni ulaz ispod Ta-

rinih garaža. 200 eura, sve

gratis osimstruje.

Tel. 067/162-540 , 066/151-199

10

UslUgE

OTČEPLJENJE kanalizacije

električnom sajlomWC šolja,

sudopera, kada, umivaonika i

šahti, dolazimodmah. Povolj-

no.Vukčević.

Rel. 069/991-999 ,

067/000-008 ,

068/654-474

3

KUĆNI SERVIS

Odčepljenjekanalizacije

el.sajlom,zamjenadotrajalih

cijevi, sve sitnepopravke.

Podgorica-Primorje. Tel

069/269-550 , 067/579-709

4

RaZNo

KUPUJEMstarepare,medalje,

bajonete,knjige, gramofon-

ske ploče,umjetničke slike i

druge starine.

Tel.069/019-698,

067/455-713

5

PRODAJEMgrožđeVranac

Tel.067/337-607

6

PRODAJEM grožđe vranac/

kratošija

Tel.067/422-391

7

MATEMATIKA za

ekonomiste,kolokvijum i

završni,individualno i gru-

pno. Cijena jedan sat 10e, za

grupnodogovor

Tel.068/466-209

8

PRODAJEM Lješansko crno

grožđe - vranac. Petar Pero

Božović

Tel.067/264-800

9