Previous Page  22 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 22 / 48 Next Page
Page Background

22

Pobjeda

Četvrtak, 23. avgust 2018.

Drugi pišu

MiloradDodik, predsjednik

RepublikeSrpske, napres

konferenciji uBanjaluci ko-

mentarisao je sporazumSa-

vjetaministaraBiHsa

USAID-omo raspodjeli

osammilionadolara zapro-

jekte.

Dodik tvrdi da je tobilomimo

dosadašnjih procedura i zna-

nja Republike Srpske, te je

ocijenio da je “vrijeme da se

pobunimo na tu temu”. On je

rekao daUSAIDradi podpla-

štomborbeprotivkorupcije,a

radi se o “miješanju u unu-

trašnje stvari države”.

“Ranije se to nijemoglo deša-

vati. USAID je mogao da do-

nira sredstva zajedničkim in-

s t i t u c i j a m a i d a s e

implementacija vrši predvi-

đeno zakonima Republike

Srpske iBiH.Miješa seuunu-

trašnji život BiH, na bazi

prakse koja je ranije osmišlje-

na u Američkoj Ambasadi, i

ide na to da se zaobiđu proce-

dure. Dodjeljuju se instituci-

jamaiorganimakojisuprikri-

veni , to j e mi j ešanj e u

unutrašnje stvari, bez obzira

što imaju prividnu sagla-

snost”, poručio jeDodik.

On je rekao da su se ova sred-

stva i informacije “odjednom

pojavila”, teda organi RSnisu

bili informisani.

“Naša istraga odnosiće se na

to kome se dodjeljuju ta sred-

stva i kako se troše”, poručio

je, kazavši da je i ranije nagla-

sio kako će se pred izbore po-

javiti “pomoć za borbu protiv

ruskog uticaja”.

On je rekao da se pretencio-

znogovori o ruskomuticajuu

BiH, a komentari su mahom

negativni.

“Govori se o jednom perfid-

nom načinu uticaja i miješa-

nja u izborni proces koji je

veomavidljiv, i jaželimda jav-

nost u RS upoznam s tim. Že-

lim da znam da dosadašnja

praksa u RS nije bila ovo i da

suNVOkoje oni biraju isklju-

čivikonzumentitognovca.To

znači da moraju da rade po

njihovim pravilima. To je di-

rektnomiješanjeusistemvla-

sti druge države. Doći ćemo

do svakogauRSkobudekori-

stio ova sredstva. Većina tih

projekata završava kod onih

koji ne plaćaju porez. Ovo je

skrivena aktivnost Ambasade

SAD-a i USAID-a. Znamo da

totakorade”, poručio jepred-

sjednikRS.

“Mi znamo ko je primao po-

dršku od Američke Ambasa-

de, evidentirani su i nastavi-

ćemo da ih kontrolišemo”,

kazao jeDodik.

E sad, pitanje je da li ćeDodik

isto tako kontrolisati svoje

ljudekojiobilatokoristesred-

stvaUSAID-a.Takođe,veoma

bitno je saznati da li su i visoki

funkcioneri SNSD-a poput

Igora Radojičića ili Zorana

Adžića, koji su sarađivali u

posljednjevrijemesaUSAID-

om i za to bili nagrađeni, po-

stali marionete u rukama

Amerikanaca koji rade na ru-

šenjuRepublike Srpske.

Ako se osvrnemo nekoliko

mjeseciunazad,vidjećemoda

su najveći korisnici sredstava

USAID-a upravo institucije

RS, a najbolji partneri SNSD-

ovci na visokimpozicijama.

Samo u posljenjih godinu da-

na za jedan projekat u Banja-

luci USAID je u dogovoru sa

gradonačelnikomIgoromRa-

dojičićem iskeširao 510.000

KM.

Naravno to nije sve. Saradnja

Radojičića sa Amerikancima

je rezultirala i nizom drugih

ulaganja, aposljednjiunizuje

finansiran sa 85.000 KM od

strane američkog naroda.

Prije samo tri mjeseca, načel-

nik Gradiške Zoran Adžić

(SNSD) uspio je da isposluje

čak800.000KModUSAID-a.

USAID je bio izdašan i prema

Bošku Jugoviću (SNSD), na-

čelnikuopštinePale.

ZanimljivojedasusaUSAID-

om još sarađivali, potpisivali

ugovore i dobijali novac i

ostali načelnici i gradonačel-

nici iz redova SNSD-a poput

Luke Petrovića iz Trebinja,

Zorana Stevanovića iz Zvor-

nika, Divne Aničić iz Mrko-

njić Grada i mnogih drugih,

kao i ministri, direktori, sudi-

je, tužioci...

Svi ovi funkcioneri su izgleda

zabili nož u leđa svom lideru,

jerkakodrugačijeprotumači-

ti činjenicudaujekunajvećeg

sukoba Milorada Dodika sa

Američkom Ambasadom i

USAID-omonibliskosarađu-

ju i dobijaju novac od targeti-

ranih protivnika Republike

Srpske.

Ustvari, ako bismo željeli oti-

ći korakdalje i porediti iznose

koje dobijaju Radojičić, Ad-

žić, Jugović i ostali, ovosu lju-

di koje bi prve trebalooznači-

ti kao rušioce RS i saradnike

neprijatelja.

Splitski gradski vijećnikJa-

kovPrkić (Pametno) objavio

jena svomFacebookda će

platiti večeru svakomzapo-

slenikuŽupanijekoji dopo-

slanijedošaoprekoveze,

stranačke ili rodbinske. ‘I ta-

ko to ide godinama. Pogotovo

uŽupaniji. Do radnogmjesta

možeš samopreko stranačke

ili rodbinskeveze. Nikako

drugačije. Prije6-7 godina

objavilaŽupanijanatječaj da

traže fotografana radnomje-

stočinimi se suradnika za

izraduweb stranica. Javio se

jedanmoj kolega s višomško-

lom(fotografskom) zadovo-

ljio sveuvjete, ali nastao je

problem. Ne tražeoni foto-

grafa savišom ,nego sa sred-

njomstručnomspremom.

Veli onkakomune smeta ra-

diti i zaplaću srednje struč-

ne spreme. Aaaane, ne, oni

hoćebaš srednju stručnu

spremu. I kogaprime?Na-

ravno svog člana (HDZ).

Dođem nakon nekog vremena

u Županiju snimiti nekakav

protokoližicajumefotografiju.

Pitam gdje im je fotograf kojeg

sunedavnoprimili?Aaaanera-

di on to. Aj da ne dužim, sad je

taj kolega gradonačelnik jed-

nog srednjedalmatinskog gra-

da.

Dok mi laprdamo o Hladnom

pivu, Bajagi, Thompsonu, Haj-

duku…, oni lagano slažu pira-

midu odanih koji će sutra za-

jedno sa svom svojom užom i

širomrodbinomotrčatinabira-

lišteiodabratisvogspasitelja.A

svionikojiodlučeapstiniratisu

u dobroj mjeri dio problema, a

nikako dio rješenja. Dok se to

ne promjeni možemo citirati

Rippera: ..dok jedemo govna,

drugi jedu kekse.. i ..kako je do-

bro kad si naVlasti…

Kako smo se navikli da je nor-

malno doći do radnog mjesta

preko stranačke ili rodbinske

linije, kao što je normalno da

Sunce izlazi na istoku?Nitko se

osim Vojka V. ne pita Kako to?

Za ova radna mjesta trebat će

novca. Gdje će se naći? Dugač-

ka je obalaunašoj Županiji, dat

će se u koncesiju pa će bit para,

povećatćeporeznavozila…Re-

ci Vojko V. NE MOŽE, molim

te.

P.S.

Plaćamvečerusvimakojisuza-

posleni u Županiji, a nisu došli

prekostranačke i rodbinskeve-

ze do radnog mjesta. Jedini

uvjet jeda javnokažu ime i pre-

zime.

NOŽ U LEĐA:

Ko su Dodikovi ljudi koji dobijaju pare od USAID-a! Da li i oni ruše RS?

Zar i ti, sine Igore

Igor Radojičić, ZoranAdžić, Boško Jugović, Luka

Petrović, Divna Aničić, Zoran Stevanović, samo

su neki od visokih funkcionera SNSD-a koji već

godinama šuruju sa američkimUSAID-om, a dio njih

je dobre odnose sa Amerikancima dobro naplatio

Plaćavečerusvima

koji uŽupanijunijesu

došli prekoveze

Splitski gradski vijećnik dao neobičnu ponudu, ali ima jedan uslov

Društvene mreže su posled-

njih godina postale neizosta-

van deo naših života, kako pri-

vatnog, tako i poslovnog. Na

društvenimmrežamakomuni-

ciramo sa prijateljima, rođaci-

ma, kolegama.

Takođe, mnogima društvene

mreže pomažu i u poslu, naro-

čitokadasuupitanjunovinari i

medijski radnici. Društvene

mreže su postale i glavni izvor

informacija,gdesupreteklete-

leviziju i radio, a u narednim

godinama će to biti slučaj i sa

štampanimmedijima.

Zbog svega ovoga, bitno je da

su naši nalozi na društvenim

mrežama pravilno zaštićeni.

Kada birate šifru za Fejsbuk,

Instagram ili Tviter, nikada ne

koristite imena članova poro-

dice, adresu ili kućnog ljubim-

ca.Takođe,uvekizbegavajteda

u šifri koristite datume rođe-

nja.

Dobra šifra, prema AES stan-

dardu, treba da ima najmanje

12 karaktera, a što ih je više, to

jeiboljaijača.Tako,dobrašifra

je „Anm11c2U15burek120X“

jer poseduje nasumična slova i

brojeve,mala i velika slova, kao

i reč koju nije lako pogoditi. Za

provaljivanje ovakve ili slične

šifre super-kompjuteru su po-

trebnenedelje, akone imeseci.

Tokomgodinaseispostaviloda

programi za hakovanje lozinki

vrlo loše razumeju semantiku

balkanskih jezika, te npr. šifra

„ 8Da n a s j e l e p i S u n c a n -

dan1100“ je praktično nesavla-

diva za nasumičnohakovanje.

Ali, nije sve ni u izboru šifre.

Uvekkoristitezvaničneaplika-

cije društvenih mreža – Face-

bookApp i FacebookLite, kao i

oficijelne Instagram i Twitter

aplikacije.

Izbegavajte aplikacije trećih

strana koje koriste vaše podat-

ke i prikazuju reklame, jer ni-

kada ne možete biti sigurni ko

iza njih stoji i preko kojih ser-

vera idu vaši privatni podaci.

Naračunaruuvekkoristitenaj-

noviju verziju pretraživača Fi-

refox ili Chrome. Izbegavajte

da instaliratedodatkezaChro-

me pretraživač (njih najviše

nude razne aplikacije i igrice

na fejsbuku).

Ako na Fejsbuku ili Viberu ko-

municirate sa kolegama ili ce-

lom firmom, gledajte da to bu-

de u zatvorenoj grupi.

Ako vaše dete koristi Fejsbuk

nalog za igrice, nikada ne kori-

stite vaš lični ili glavni nalog,

već neki „PeraMikaLaza“ koji

će služiti samo za to.

Društvenemreže su sasvim si-

gurno budućnost ljudske ko-

munikacije. Fejsbuk već danas

koristi više od milijardu ljudi,

Twitterokopolamilijarde, dok

u Kini njihovu najpopularniju

mrežuWeChatkoristenevero-

vatne 1,2milijarde ljudi.

Ubudućnosti ćenamsvima bi-

tipotrebnoznanjeInternetko-

munikacije , pa i poseban – In-

ternet bon-ton.

Kakozaštititi nalogena

društvenimmrežama?