Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Četvrtak, 23. avgust 2018.

Politika

PODGORICA

- Potpred-

sjednikPokreta zapromje-

ne i članPredsjedništva

Demokratskog fronta

BrankoRadulovićocijenio

jedadanašnjaCrnaGora

nemožebiti dugovječna i

da je „ovakvo stanjeneodr-

živo“.

- Vječna Crna Gora za mene

je sve; to je država sklada –

vjerskog i nacionalnog – dr-

žava utemeljenih moralnih

vrijednosti i etike, kreativnog

i umnog rada i progresa, dr-

žavanašihpredaka i potoma-

ka, država i evropska i crno-

gorska.Tojedržavaustavnog

rodoljublja, nastala iz opti-

malnog ustavnog dogovora i

pune ustavnosti. Zbog takve

CrneGoresamsevratio,zbog

borbe za te vrijednosti prola-

zimgolgotusasvojimkolega-

ma i porodicom. Svako ko

ima i trunku svijesti i savjesti

uviđa da današnja CrnaGora

ne može biti dugovječna, da

je ovakvo stanje neodrživo,

da su degradirajući procesi

po mnogo čemu intenzivni,

da se mijenja demografska

slika - rekao je Radulović u

intervjuu zaPortal Analitika.

Radulović je objasnio da je

bio i ostao za samostalnu Cr-

nu Goru, ali i ,,privržen dok-

trini – prvo demokratija, pa

samostalnost“.

- Nažalost, Crna Gora danas

nije ni demokratska ni samo-

stalna. Opozicioni lideri i

ukupna crnogorska elitamo-

rajuda znajuda vrijemebrzo

teče, da se Crna Gora inten-

zivnotroši,dasedešavajune-

gativni procesi. Ostalo je dvi-

Predsjednik Liberalne partije kazao da se državamora jasno suočiti sa „avetima prošlosti“

Popović: Poništiti odluke

Podgoričke skupštine

PODGORICA

–Vjerujem

da će crnogorski parla-

ment ubrzousvojiti pose-

banakt koji će taksativno

poništiti sveodlukePod-

goričke skupštine iz 1918,

koje se, osimpitanjadržav-

nog, tiču i statusa crkve,

nacionalnog identiteta, di-

nastijePetrović-Njegoš i

kompletnog istorijskog

nasljeđa–kazao je zaPo-

bjeduAndrijaPopović,

predsjednikLiberalne

partije.

Popovićsmatradaćese ipri-

jedlog zakona o vjerskimza-

jednicama uskoro naći pred

poslanicima Skupštine i da

će se tako riješiti mnogi pro-

blemi koji opterećuju crno-

gorskodruštvo.

POBJEDA:

Liberalna

partija je još prije četiri

godine predlagala da

SkupštinaCrneGorepo-

ništi odluke Podgoričke

skupštine. Da je tada pri-

hvaćena inicijativa, da li bi-

smo danas imali ovu pole-

mi ku oko , , pros l ave“

nestanka crnogorske drža-

ve 1918. godine?

POPOVIĆ:

Tadašnja skup-

štinska većina, sačinjena od

procnogorskih i evroatlant-

skih partija, smatrala je da

takvu odluku nije potrebno

usvajati u Skupštini. Odgo-

vor je bio da je na referendu-

mu 2006. godine takva priča

završena,aodluketakozvane

Podgoričke skupštine poni-

štene. Ovih mjeseci sve nas

Potpredsjednik Pokreta za promjene ponovo pozvao na dogovor političke elite i upozorio

Radulović: DanašnjaCrna

Goranemožebiti vječna

Ostalo je dvije godine do redovnih parlamentarnih izbora, potreban je

dogovor sa režimom i implementacija tog dogovora, kaže Radulović

j e godine do redovnih

parlamentarnih izbora, po-

treban je dogovor sa reži-

mom i implementacija tog

dogovora - kažeRadulović.

R. P.

POBJEDA: Kakav jeVaš komentar o tome štodioopozicije

(Demokrate i Ura) i dalje bojkotuje parlament?

POPOVIĆ:

Bojkot parlamenta od opozicije, koji je često posto-

jao i u ranijim sazivima Skupštine, mogao se tada shvatiti kao

kratkoročni politički potez u predizbornoj predsjedničkoj,

odnosno lokalnoj kampanji ili ad hoc pokušaj ostvarivanja

pritiska na Skupštinu radi nekog konkretnog cilja. Međutim,

nakon gotovo dvije godine bojkota manjeg dijela opozicije, čini

se da to postaje farsa i jeftini izgovor za „nedolazak na posao“

i, što je još gore, za nepoštovanje volje građana. Gaziti volju

građana, koji su izabrali te poslanike da zastupaju njihove ideje

u Skupštini, lagrantno je kršenje i demokratskih principa, ali i

čestitosti i korektnog i transparentnog odnosa najviših politič-

kih funkcionera sa građanima koji su ih tu i imenovali.

Bojkot jefarsai jeftini izgovorzanedolazaknaposao

demantuje agresivna aktueli-

zacija obilježavanja i velikih

proslava stote godišnjice ove

sramne epizode crnogorske

istorije.Tosedešavakadanema

dovoljnomudrosti ili hrabrosti

da se država otvoreno i jasno

suoči sa avetima prošlosti.

Vjerujemda će ovakva situaci-

jaosvijestitiaktuelnupolitičku

većinuzaonoštosecrnogorski

liberali dugo zalažu, te da će-

mo ubrzo usvojiti poseban akt

koji će taksativno poništiti sve

odluke iz 1918, koje se osimpi-

tanja državnog statusa, tiču i

statusa crkve, nacionalnog

identiteta, dinastije Petrović-

Njegoš i kompletnog istorij-

skog nasljeđa koje se cijeli vi-

jek pokušava falsifikovati i

otuđiti.

Očekujemo da će se i prijedlog

zakona o vjerskim zajednica-

ma, usklađen sapravnimsiste-

mom i novimUstavomdržave,

konačno uskoro naći u Skup-

štini i riješiti mnoge dubioze,

koje decenijama opterećuju

crnogorskodruštvo.

POBJEDA:

Kakvi su sada

odnosi Liberalne partije sa

DPS-om s obzirom na to da

ste ranije zbog nezadovolj-

stvaukoaliciji nagovještavali

imogućnost izlaska iznje?

POPOVIĆ:

Liberalna partija

je, uglavnom, harmonizovala

odnose sa koalicionimpartne-

rima i u posljednjih nekoliko

izbornih ciklusa potvrdio se

kvalitet takvog jedinstva, kako

na nedavnim predsjedničkim

tako i na lokalnim izborima,

nakojimajeevropskakoalicija

ubjedljivo trijumfovala. Libe-

rali su, iako daleko manji par-

tner, uspjeli da od kraja 2012.

godine i ulaska u koaliciju na-

metnu ključne programske

ciljeve kao prioritet političke

većine, u smislu izgradnje slo-

bodnog društva i slobodnije

ekonomije, te snažnije socijal-

ne zaštite i ljudskih prava gra-

đana. Na ovaj način LP potvr-

dila je istinski kvalitet i

doprinos demokratizaciji

društva, doprinospoboljšanju

kvaliteta rada skupštinske ve-

ćine sa DPS, SD i manjinskim

strankama te, ukonačnom, LP

je potvrdila kvalitet u dopri-

nosu poboljšanja kvaliteta ži-

vota građana. Takvo povjere-

njepotvrdilismonanedavnim

lokalnim izborima u Podgori-

ci, Danilovgradu, Baru, Bije-

lom Polju, a ranije i drugim

opštinama u kojima će odbor-

nici LP nastaviti da jačaju

takvu ideju, konstruktivno,

zajedno sa našim partneri-

ma.

POBJEDA:

Kako komen-

tarišete najavu formiranja

radne grupe za optimizaci-

ju izbornog zakonodav-

stva, što je prijedlog DPS-

a?

POPOVIĆ:

Finalizacija re-

forme izbornog zakonodav-

stva prioritet je ovog saziva

Skupštine, svjesni da će se

teško realizovati zbog po-

trebne dvotrećinske parla-

mentarne podrške. Mislim

da su i prethodni sazivi na-

pravili dobar posao u ovoj

oblasti,alidajepotrebnodo-

vršiti taj posao i izvesti do

kraja taj proces, uz moguć-

nost uvođenja otvorenih iz-

bornih lista.

POBJEDA:

Smatrate li da

je neophodna kompletna

reforma izbornih zakona,

kaoštoopozicijapotencira,

ilimislite da je dovoljno ra-

diti „optimizaciju“?

POPOVIĆ:

Na ovom nivou

reformi nonsens je počinjati

proces od početka. Potrebno

je izvršiti optimizaciju i fina-

lizovati započete procese u

skladu sa svimpreporukama

OEBS-a. Iskreno se nadam

daćeiopozicijabitiodgovor-

na i shvatiti važnost uzima-

nja učešća u ovom procesu

kojisuioni,zajednosanama,

počeli i iznijeli do sada. Inte-

res građana i društva mora

imbiti preči od demagogije i

sitnihpolitičkihpoena.

POBJEDA:

Očekujete li da

će Demokrate i Ura, koji

bojkotuju parlament, uče-

stvovati u najavljenoj rad-

noj grupi?

POPOVIĆ:

Vjerujem da će

oni učestvovati u radu radne

grupe za izmjenu izbornog

zakonodavstva, bez ikakvih

dodatnihuslovljavanja jer se

tajprocesmorazavršitiuna-

redne dvije godine, do na-

rednih parlamentarnih iz-

bora.

I.KOPRIVICA

AndrijaPopović

BrankoRadulović