Previous Page  19 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 19 / 48 Next Page
Page Background

19

Pobjeda

Četvrtak, 23. avgust 2018.

Kultura

ZAGREB - UZagrebu je

21. avgusta 2018. godine

u81. godini umroprof.

dr sc. Ljubomir Kuljača.

Otišao je još jedan iz pleja-

de onih koji su nosili časno

crnogorsko ime, jedan od

utemeljitelja i osnivača

Društva Crnogoraca i pri-

jatelja Crne Gore „Monte-

negro“ Zagreb i Nacional-

ne zajednice Crnogoraca

Hrvatske, istaknuti nauč-

nik i uglednik koji je trajno

obilježio jedno razdoblje i

značajno doprinio današ-

njemugledu i položaju

crnogorske zajednice u

Zagrebu i Hrvatskoj.

Bio je predsjednik Druš-

tva „Montenegro“ (1995

- 1999) i Nacionalne zajed-

nice Crnogoraca Hrvatske

(1999 - 2001) u prelomnim

i burnimgodinama

opstanka i organizacionog

djelovanja crnogorskih

društava u Republici

Hrvatskoj, biran za člana

Vijeća crnogorske naci-

onalne manjine Grada

Zagreba u sva četiri dosa-

dašnja izborna saziva.

ŽIVOTNI PUT

Prof. dr sc. Ljubomir Kulja-

ča je rođen 3. maja 1938.

godine umjestu Kuljače,

opština Budva, Crna Gora.

Godine 1957/58. upisuje

Elektrotehnički fakultet u

Zagrebu gdje je diplomi-

rao 1962. godine na odsje-

ku slabe struje.

Po završetku studija 1964.

godine biran je u zvanje

asistenta u Zavodu za

regulacionu i signalnu

tehniku ETF-a u Zagrebu.

Završio je postdiplomske

studije Univerziteta u

Zagrebu „Tehnika i eko-

nomika automatizacije“

(TEA) i magistrirao 1968.

godine s radom „Ocjena i

usporedba svojstava auto-

matskih regulatora“. Godi-

ne 1967/68. boravio je šest

mjeseci na specijalizaciji

u SSSR-u na Katedri za

automatiku Moskovskog

energetskog instituta, a

kao izvanredni aspirant

Moskovskog energetskog

instituta polaže kandidat-

ski ispit iz područja „Teo-

rija automatskog uprav-

ljanja“ i obavlja potrebna

istraživanja za potrebe

doktorske disertacije. Dok-

torirao je 1973. godine na

ETF-u u Zagrebu, s temom

„Određivanje optimal-

nih parametara sistema

upravljanja brodompri

plovidbi u složenimuvje-

tima“.

U naučnoj i stručnoj

djelatnosti pretežno se

bavio teorijomnelinearnih

sistema upravljanja, te

kreiranjem i vođenjem

stručnih i naučnih projeka-

ta iz područja upravljanja

brodskimprocesima, i

specijalnih alatnih stroje-

va. Vodio je niz istraživač-

kih projekata za potrebe

Brodarskog instituta u

Zagrebu: Z. P. Jadranbrod

u Zagrebu, Uljanik, Pula; 3.

maj, Rijeka; Prvomajska,

INMEMORIAM:

Prof. dr sc. Ljubomir

Kuljača (1938. Budva - 2018. Zagreb)

Odlazak

velikog

naučnika

Zagreb; Inda, Labin; SAS,

Zadar; Belišće; Slavko

Rodić, Bugojno; Jelšingrad,

Banjaluka; IRC Energo-

invest, Sarajevo i mnogi

drugi. Rezultati stručnog

rada objavljivani sumu

u više zbornika radova s

međunarodnih i domaćih

skupova.

Od 1974. do 1986. godine

bio je vođa projekta među-

državne naučno-tehničke

saradnje ETF-a i Central-

nog naučno-istraživačkog

instituta morske flote (CNI-

IMF) u Lenjingradu na

projektu „Automatizacija

gibanjembroda“. Od 1984.

do 1990. godine bio je šef

međuuniverzitetske sarad-

nje ETF-a i Tehničkog insti-

tuta Univerziteta Guangsi,

NR Kina.

Na područjima nastavne,

naučne i stručne djelatno-

sti objavio je preko 200

radova. Bio je mentor

92 diplomska rada, 31

magistarskog rada i 10

doktorskih disertacija.

Na drugimuniverziteti-

ma bio je komentor šest

magistarskih radova i pet

doktorskih disertacija. Od

1982-1987. godine bio je

članmatične komisije, uni-

verziteta u SRH, za izbor

nastavnika iz područja

elektrotehnike, 1985-1990.

bio je koordinator i pred-

sjednik programskog

savjeta projekta „Automa-

tizacija“, SIZ-a za naučnike

SRH.

U razdoblju 1990-1995.

bio je glavni istraživač na

projektima Ministarstva

znanosti i tehnologije

Republike Hrvatske (MZT;

RH), te od 2002. do 2010.

Ministarstva znanosti,

obrazovanja i sporta Repu-

blike Hrvatske (MZOŠ RH).

NIZ PRIZNANJA

Za svoj rad dobio je niz

priznanja među kojima

povelju i zlatnu značku

SOUR Prvomajska, Zagreb

te nagradu Hrvatske aka-

demije znanosti i umjet-

nosti (HAZU) Josip Juraj

Štrosmajer (2004) za udž-

benik: Z. Vukić - Lj. Kuljača

„Automatsko upravljanje –

analiza linearnih sustava“,

Kigen, Zagreb, 2004.

Utemeljivač je i redovni

član Dukljanske akademije

nauka i umjetnosti od nje-

nog osnivanja u Podgorici,

14. jula 1999. godine.

Prof. dr sc. Ljubomir Kulja-

ča penzionisan je 31. okto-

bra 2008. godine.

Sveučilište u Zagrebu,

Fakultet elektrotehnike

i računarstva izabrao ga

je 20. novembra 2009. u

počasno zvanje - posebno

istaknuti profesor.

R. K.

LjubomirKuljača

Slavko Kalezić predstavio knjigu „Moja istina“

Dosamospoznaje

sedolazi patnjom

Ima ljudi koji možda sanjaju, a nemogu da se usude da snove pretoče u javu.

A ja sanjam, usuđujemse i realizujemmoje snove

TIVAT

– Ljudimoždamisle

da sampisac, ali odmene to

nećete čuti. Ja sammagistar

dramskihumjetnosti, glumac

koji voli dapiše, pleše i pjeva

–kazao jeSlavkoKalezić,

predstavljajući svojuknjigu

„Moja istina“, uatrijumu ljet-

njikovcaBućaLuković.

Opisujući sebekao sanjara ko-

ji uvijek ostvari ono što zami-

sli, Kalezić je poručio da je

„Moja istina“ djelo iz kojeg svi

koji ga budu čitali mogu nešto

da nauče.

SVJEdOčANSTVO

- Oduvijek mi je bila želja da

napišem knjigu, nešto što će

biti svjedočanstvo mog vre-

mena, da je to istina i da je po-

nukano ličnim iskustvima.

Evrovizija je zaista bila pre-

kretnica i shvatio sam da to

treba da bude koncept od ko-

jeg ću da krenem. Da opišem

što jebiloprijeEvrovizije,mo-

je školovanje, djetinjstvo i ži-

vot i da budem inspiracija

određenim,posebnimljudima

u Crnoj Gori. Jer ih ima koji

možda sanjaju, a ne mogu da

se usude da snove pretoče u

javu. A ja sanjam, usuđujemse

i realizujemmojesnove-poja-

sniojeKalezićzaštoseodlučio

da napiše knjigu, naglašavaju-

ći da sebe ne naziva piscem.

Do samospoznaje se, kako je

naglasio Kalezić, dolazi pat-

njom.

- Čovjek traba da iskusi odre-

đenu vrstu patnje u životu da

bi sespoznao, jerakoti sve ide

divno,kaopoledu,ondanema

neke draži života. Momenat

nekih prepreka koje treba da

prenebregneš i da dođeš do

nekih zaključaka. Borba za

sobomjenajvećaživotnabor-

ba, kojusamjadobio.Biojetaj

period između dvadesete i

trideset godine gdje sam se

kalio, sazrijevao, radio i pobi-

jedio sve neke krucijalne ma-

ne koje sumožda bile pogub-

ne za mene. E, to sam

prenebregao i tu sam gdje

sam. I to dijelim sa ljudima –

poručio jeKalezić.

Kako je kazao, divno je kada

mu na društvenimmrežama

stižu fotografije knjiga, po-

sebno čitateljki, koje su se

pronašle u knjizi i koje se poi-

stovjećujusapričama i njego-

vimiskustvima.

- Drago mi je da sam mnoge

inspirisao na životne izazove,

pomogao imna neki način da

se suoče sa strahovima i da ih

prevaziđu - rekao jeKalezić.

Kalezić je nakon promocije

pojasnio i odnos javnosti pre-

ma njemu.

ZA I PROTIV

- Trebalo bi da ljudi moju

umjetnost vole ili ne vole, ali

nekako, valjda zbog mog per-

sonalitija, ljudi to poistovje-

ćuju sa mnom i mojom lično-

šću i na osnovu toga mene

tumače. Javnim mnjenjem i

negativnim komentarima se

ne bavim, jer u tomslučajune

bihstigaonigdje.Moj bekgra-

und je drugačiji: imam školu,

imam radno mjesto, radim u

Crnogorskom narodnom po-

zorištu, dakle, imam jednu

vrlo temeljnu i vrlo jasnu ba-

zu. Sveostalošto radimpored

pozoršita sumoji snovi, a to je

otišlo predaleko. Nijesam se

nadao da će toliko daleko da

ode. Otišlo je baš, baš daleko i

sada uživamu tome - iskreno

priznaje Kalezić, najavljujući

dramatizaciju „Moje istine“.

To će, kako kaže, na daskama

koje život znače postaviti na

specifičannačin. Do tada, po-

zorišna sezona, muzički pro-

jekti, ali i po koji redak za no-

vuknjigu.

Medijator večeri u atrujumu

Ljetnikovca Buća Luković,

kojejeKalezićmuzičkiobojio

sa nekoliko pjesama, bila je

novinarkaDušicaVugdalić.

S. KRSTOVIĆ

Knjiga „Kristalni mjesec od kamenja i pijeska“ SlaviceMilošević predstavljena u Baru

Umjetnost kojane izdaje

BAR

- Ljubitelji pisane riječi

uutorakvečeuživali su

ispredDvorcakraljaNikole

upromociji noveknjigemla-

deBarankeSlaviceMiloše-

vićnaslovljene „Kristalni

mjesecodkamenja i pije-

ska“.

Njen specifični stil i odnos

prema pisanju i umjetnosti,

kako se čulo, predstavljaju ot-

krovenje na književnoj sceni

CrneGore.

- Moje pjesme su prozaične,

nijesu ni esejistika, niti klasič-

na pjesma, već priča koja se

reflektujenaliriku,oslikavaju-

ći obje strane pisanja - kaže

autorka, za koju je „pisanje

trajna ljubav i umjetnost koja

ne izdaje“.

ZAPOSTAVLJENI STIL

Knjiga „Kristalni mjesec od

kamenjaipijeska“pisanajein-

tertekstualno, zapostavljenim

literarnim stilom nastalim

šezdesetih godina prošlog vi-

jeka, kojeg spisateljica želi da

oživi. Tako autorka vodi dija-

log sanekimodvelikana svjet-

ske književnosti, poput Rem-

boa,Tagore,Bodlera,Borhesa,

Lorke...

- Htjela sam da podsjetim na

ovu formu koja kao da je izva-

đena iz kutije, puna prašine i

treba je otresti. S druge strane

ovo je i način da se (ukoliko se

nekomenesviđamojepisanje)

prisjetimo velikana svjetske

književnostisakojimasampo-

lemisala i koji me inspirišu.

Dovoljna je i samo jedna riječ

dobrog pisca (Tagore, Rembo,

Dis, Bodler, Borhes) da vas

podstakne i inspiriše, dakrene

rijeka interteksta, koja mora

da bude tečna i da se složi sa

pjesmom tog velikog književ-

nika.Nesmijepjesmada izlazi

iz konteksta kojeg je on zami-

slio - objašnjavaMilošević.

Na pitanje zašto i otkud puno

gorčine u njenimdjelima, Sla-

vica Milošević je kazala da je

pjesnik satkan od bola i gorči-

ne.

- Ali, to je onaj bol kojeg pje-

snička tuga tjera da se izrazi,

jersveštojeslatkoisladunjavo

nije duboko. Sreća nije laka,

divna je za uživati, ali je plitka

zaopisati. Sveštojetuga, razo-

čaranje ... sve nas to motiviše

da napišemo ovakva djela -

ističemlada književnica.

Počelajedapišejošuosnovnoj

školi. Njen talenat otkrila je

profesoricaknjiževnostiBilja-

naVukmanović.Prviesejobja-

vila je u knjizi „Cetinju s lju-

bavlju“.

Ova talentovana i obrazovana

djevojka, koja ima samo26go-

dina, pasionirani je čitalac i u

tom kontekstu voli da citira

Brodskog: „Ono si što čitaš“.

SNOVI I STIHOVI

Nadahnutogovorećionjenom

talentu i stvaralaštvu na pla-

touispredDvorcakraljaNiko-

le, pisac Svetozar Đurišić ka-

zao je da je ona do kraja

predana umjetnosti.

- Za nju je umjetnost božji

hram u kojem je zakleta na

vječnu ljubav. Kao smjerna

monahinja na bjelini papira,

svojim slovima od kristala,

zlatnom rukom i dušom, veze

zvjezdarnice od snova i stiho-

va. Te zvjezdarnice bivaju ste-

penice i karike za nebo, pa joj

Bog biva sve bliži i viši, a čo-

vjek svedalji imanji –kazao je

Đurišić.

Stihove je kazivala sedamnae-

stogodišnja Dunja Cikić, koja

je na opštinskom takmičenju

recitatora, govoreći upravo

poeziju Slavice Milošević,

osvojila drugunagradu. Daro-

vitost je pokazala i na ovoj ve-

čeri, koja je kao i knjiga, zavr-

šena antologijskom pjesmom

„Noć skuplja vijeka“, velikana

pisane riječi - Njegoša. Sa

njomjeautorka,kakojeistakla

„ponosno završila knjigu“. To

je jedina pjesma u zbirci koja

nijeobrađenaintertekstualno.

SlavicaMilošević je rođena na

Cetinju 1992. godine. Do sada

je objavila devet knjiga, od ko-

jih sudvije drame.

V.K.V.

Sapromoc ije ispredDvorcakraljaNikole

SlavkoKalezić