Previous Page  18 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 18 / 48 Next Page
Page Background

18

Pobjeda

Četvrtak, 23. avgust 2018.

Kultura

Projekat „Stari grad Bar u 3D i virtuelnoj realnosti“ zaživjeće do kraja oktobra

Savremenommetodomdo

promocijekulturnogdobra

Stari grad biće

fotoskeniran

dronomsa

kameromvisoke

rezolucije, što

će predstavljati

bazu podataka iz

koje će softverski

biti formiran

3Dmodel i

na taj način

prezentovan

Stari grad kao

cjelina – kazao

je rukovodilac

projektamr

Darko Kovačević

PODGORICA

- Projekat

„PromocijaStaroggradaBa-

rau3Di virtuelnoj realno-

sti“, startapkompanije „3D

ARCH“, biće realizovan i

prezentovan javnosti dokra-

jaoktobra.

Kako je naglasio rukovodilac

ovog značajnog poduhvatamr

Darko Kovačević, projekat je

podržan na konkursu za uče-

šće u raspodjeli sredstava za

realizaciju projekta valoriza-

3Dmodel StarogBara

Svimzainteresovanima

biće omogućenoda na

jednostavannačin steknu

uvid i virtuelno posjete

ostatke Starog Bara

cije kulturne baštine, koji se

odnose na arheološka istraži-

vanja,konzervatorskeirestau-

ratorskeradove, rekonstrukci-

ju i promociju kulturnih

dobara na teritoriji Bara.

Konkurs je realizovala Turi-

stičkaorganizacijaopštineBar.

CILJ

Kovačević je naglasio da će

projekat biti realizovan u sa-

radnji sa JP Kulturni centar

Bar i kustosom Starog grada

Bara, arheologom mr Mlade-

nomZagarčaninom.

- Glavni cilj projekta je doku-

mentovanje,očuvanjeipromo-

cija kulturnog dobra Stari grad

Bar korišćenjem najsavreme-

nijih metoda digitalnog doku-

mentovanja u vidu fotograme-

trije.Starigradbićefotoskeniran

dronom sa kamerom visoke re-

zolucije i kvaliteta, što će pred-

stavljati bazu podataka iz koje

će softverski biti formiran 3D

model i na taj način prezento-

van Stari grad kao cjelina - po-

jasnio jeKovačević.

Kako je kazao, objekti od po-

sebnog značaja unutar grada,

poput rekonstruisane Crkve

Sv. Katarine, Crkve Sv. Vene-

rande, hamama, episkopske

palateisl.kaoistruktureizido-

vi objekata kojima prijeti dalje

urušavanje biće posebno sni-

mljeni u većoj rezoluciji kako

bi se postigla visoka tačnost

modela i tako doprinijelo nji-

hovomočuvanju.

Ove modele, kaže Kovačević,

pratiće i 3D modeli najrepre-

zentativnijeg pokretnogmate-

rijalapronađenog tokomarhe-

oloških istraživanja.

- S obziromna to da su 3Dmo-

deli georeferentni i mjerljivi

visokom tačnošću, omogućiće

kustosu Starog Bara Mladenu

Zagarčaninu i drugim istraži-

vačimalakšeproučavanjeipla-

niranje budućih arheoloških i

konzervatorskih intervencija.

Rezultati projekta u vidu baze

podataka,3Dmodelaiortoma-

pa u visokoj rezoluciji biće do-

stavljenirelevantniminstituci-

jama kulture - dodao je

Kovačević.

PLATFORMA

Optimizovanjem3Dmodelaza

internet i njihovu prezentaciju

uvirtuelnojrealnostikrozdvo-

jezičnu internet platformu,

svim zainteresovanima biće

omogućeno da na jednostavan

način steknu uvid i virtuelno

posjete ostatke StarogBara.

- 3D prikaz naćiće se na onlajn

platformi, odnosno sajtu, gdje

će postojati mogućnost da se

cjelokupan grad i svaki znača-

jan objekat u Starom Baru sa-

gleda iz svih uglova, kreirajući

doživljaj najbliži posjeti. Vizu-

elnu prezentaciju pratiće 3D

modeli pokretnog materijala i

tekstualne informacije o sva-

kom istorijski značajnom

objektu– istakao jeKovačvić.

Posebno je akcentovao i to što

je Turistička organizacija Bara

prepoznala potencijal ove mo-

dernemetodedigitalnogdoku-

mentovanjaiprezentacije,koja

se prvi put primjenjuje na jed-

nomkulturnomdobru uCrnoj

Gori.

R.M.

Glavni cilj projekta

je dokumentovanje,

očuvanje i promocija

kulturnog dobra Stari

gradBar korišćenjem

najsavremenijih

metoda

U Budvi otvorena izložba Natalije Pronine i Lidije Zarembe

Slikekoje isijavaju

toplinusmirajadana

BUDVA

- Izložba slika likov-

nihumjetnica izRusijeNa-

talijePronine i LidijeZa-

rembeotvorena je

preksinoćuModernoj gale-

riji uBudvi (JUMuzeji i ga-

lerijeBudve). Izložbu je

otvorio likovni umjetnik iz

TivtaMileAlbijanić.

- Božja najtananija i makar za

nas ljude najljepša tvorevina

jeste cvijet. Ta mrvica raspje-

vane mirišljave svjetlosti. Sli-

kati cvijeće, opredijeliti se za

taj poduhvat nije nimalo lako

ni jednostavno. Kao što ne bi

postojale boje da ih nijesmo

ukrali od cvijeća, tako ne po-

stoji umjetnik koji se nije

oprobao u slikanju cvijeća -

kazao jeAlbijanić.

TAJNA

Prema njegovimriječima, Na-

talija Pronina to radi slojevito

u rasponuod svjetla do tajne.

- Slojevi koje slaže na sliku su

poput velova, svaki veoposeb-

no prozračan, posebnom taj-

nom dotaknut, jedan je od fi-

nih zlatnih linija ispletenih

zracima sunca, drugi opet od

mjesečeve srebrne paučine,

treći od finog notnog tkanja,

recimo Šopenove muzike.

Tvorac je takođe, pored cvije-

ća, stvorio još jedan ukras,

plah, ćudljiv, nestalan, tajno-

vito dubok i nemiran, jak kao

more i lak kao paperja dah,

ukras zvani žena. Lidijine že-

ne, matisovski i modiljanijev-

ski koketno zavodljive, nimfe

Baltusa ili Lolite Nabokova, a

ipaksuštinski snažne i istinite.

Saotvaranja izložbeuModernoj galeriji

Žene, ta tijela koja govore va-

trom i vodom, ovdje se igraju,

miješaju se sa cvijećem umi-

vene mirisom i muzikom nje-

govih latica. Ženski princip

duboke mudrosti i intuicije, i

svjetlost i tama, i lice i naličje

tećudljiveprirodnestihije,sve

je to utkano u Lidijine slike -

smatraAlbijanić.

SUNCE

Mile Albijanić je naveo da je

zajedničko za slikarstvo ove

dvije umjetnice - ženski prin-

cip.

- Iako dolaze iz Sibira, na nji-

hovim slikama ima puno sun-

ca, njihovog sibirskog. Slike

isijavaju toplinu poznog ljeta,

toplinu smiraja dana i toplinu

duše koja ih je iznjedrila - oci-

jenio jeAlbijanić.

Na početku programa nastu-

pila je pijanistkinja iz Budve

Marina Dinić. Nakon toga je

ItanaLalović, u imeJUMuze-

ji i galerije, govorilaobiografi-

jama autorki.

Izložba će biti otvorena do 2.

septembra.

A.Đ.

TIVAT - Izložba „Sjećanje“ akademskog slikara Mirka Dragovi-

ća biće otvorena sjutra u 21 sat, na prvom spratu izložbenog

prostora u Muzeju i galeriji Tivat. Postavku će otvoriti Adrijan

Vuksanović.

- Na slikama Dragović prepoznatljivim koloritom i načinom sli-

kanja izražava svoja najdublja osjećanja i iskazuje veliku ljubav

prema ljudima i stvarima koje ga okružuju. Sjećanje na lijepo i

bezbrižno djetinjstvo, pretočeno umaštu, na apstraktnim slika-

ma je neiscrpna inspiracija umjetnika - ističe se u najavi.

Mirko Dragović rođen je 1980. godine u Priboju. Srednju likov-

nu školu ,,Petar Lubarda“ na Cetinju završio je 1999. godine. Na

Akademiji likovnih umjetnosti u Trebinju je diplomirao 2004.

godine, smjer slikarstvo, u klasi profesora Marka Musovića.

Iste godine postao je član Udruženja likovnih umjetnika Crne

Gore. Kolektivno je izlagao više puta u zemlji i u inostranstvu,

a samostalno pet puta - u Tivtu, Trebinju, Kotoru, Baru i u Švaj-

carskoj. Živi u Podgorici, gdje više od deset godina radi kao

likovni pedagog.

A. Đ.

,,Sjećanje“Mirka

Dragovića sjutrauTivtu

KOLAŠIN

- Izložba fo-

tografija Dragoslava Je-

knića Šafta biće otvore-

na večeras (srijeda) u

Domu kulture, u 21 sat.

Radiseoizložbiportreta

koje je Jeknić fotografi-

saoposljednjihdecenija,

podnazivom„Kutijasje-

ćanja“. O postavci će go-

voriti novinari Radojica

Bulatović iDraženDraš-

ković, a izložbu će otvo-

riti Ranko Popović, naj-

s t a r i j i k o l a š i n s k i

fotoreporter.

Dr.P.

Kolašin

Šaftovakutija sjećanja

Plakat

izložbe