Previous Page  17 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 17 / 48 Next Page
Page Background

17

Pobjeda

Četvrtak, 23. avgust 2018.

Hronika Podgorice

Akcija ,,Pokloni, zamijeni ili

prodaj korišćeni udžbenik“,

kojupodgorički odbor Sin-

dikataprosvjeteCrneGore

organizuje 14. put, počela je

jučeucentralnomatrijumu

tržnog centraDelta siti i tra-

jaćedo31. avgusta.

Prodavacpolovnihudžbenika

KristijanPejovićkažeda, kao i

prošle godine, najbolje prola-

ze udžbenici za sedmi, osmi i

deveti razred.

PRODAJA

- Ti kompleti su u knjižarama

najskuplji, pa je očekivano da

oninajboljeprolaze. Ja ihpro-

dajemod30do45eura,uzavi-

snosti od očuvanosti – kazao

jePejović.

Za komplete knjiga za treći,

četvrti i peti razredontraži po

deseteuraali,kakonavodi,oni

se slabije traže, jer imje cijena

u knjižarama povoljnija. Do-

sta su tražene i knjige za gi-

mnaziju,kojeonnudiod45do

50 eura, a kopije od20do 25.

Kako ističe, postoji i moguć-

nost zamjene udžbenika –

komplet za komplet.

- Ako neko želi, može da mi

donese, na primjer, komplet

knjiga za sedmi razred i do-

plati pet – deset eura, a ja da

mudamknjige zaosmi, odno-

sno one koje su mu potrebne

zaovuškolskugodinu–objaš-

njava Kristijan, uz napomenu

da bi udžbenici trebalo da bu-

duudobromstanju.

Navodeći da je prošle godine

prodaja išla dobro, on se nada

da će tako biti i ove godine.

RAZMJENA

Prodavačica Ivana Dacić isti-

če da su kopije udžbenika du-

plo jeftinije odorginala.

- Komplet knjiga za deveti ra-

zred prodajemo 40 eura, a fo-

tokopije za 20 eura, dok su u

knjižarama oko 90 eura. Me-

đutim,boljenamprolazefoto-

kopirani udžbenici za sred-

nju, nego za osnovnu školu

– kazala je Dacić, potvrđujući

dasenajvišetraženovija izda-

nja kompleta udžbenika za

sedmi, osmi i deveti razred

osnovne škole.

Ako se mijenja knjiga za knji-

gu, objašnjava Dacić, onda

traže dvije za jednu, a ako se

mijenja komplet za komplet,

onda treba doplatiti desetak

eura.

Nemanja Popović, koji je za

sina tražio udžbenike za sed-

mi razred, imao je standardni

roditeljski komentar: - Ko ho-

će da uči, neće mu smetati to

što je neko već učio iz ovih

knjiga.

- Ova razmjena i prodaja po-

lovnih udžbenika je veoma

dobra, naročito za one koji u

porodici imaju dva-tri učeni-

ka, pabi zanoveknjigetrebalo

da izdvajaju toliko puta više –

kazao jePopović.

I.M.

Počela akcija ,,Pokloni, zamijeni ili prodaj korišćeni udžbenik“

Onomeko

hoćedauči

ne smetaju

polovneknjige

Prodavac polovnih knjiga

Ilija Milić, koji je sa odlič-

nimuspjehom završio

sedmi razred, kaže da mu

najbolje prolaze lektire za

osnovnu školu.

- Već samprodao skoro

sve lektire po cijeni od 50

centi do euro – kazao je

Milić, uz napomenu da je

već nabavio udžbenike

za osmi razred, koji sumu

potrebni za ovu školsku

godinu.

Lektire

veoma

tražene

U Hercegovačkoj ulici juče je bilo nekoliko prodavaca polov-

nih udžbenika. Kako je naveo jedan od njih, tu je već osmi

dan i to od deset sati ujutro do uveče. Najviše se, kaže, traže

kompleti udžbenika za sedmi, osmi i deveti razred koje, u

zavisnosti od očuvanosti, prodaje od 25 do 35 eura.

Na pitanje zašto ne prodaje udžbenike u TC Delta siti, gdje je

organizovana razmjena i prodaja, ovaj dječak kaže da mu je i

u Hercegovačkoj dobro.

- Hercegovačka mi je bliža, u centru grada je. Ovo je promet-

na ulica i mislimda ovdje mogu da prodam više nego u Delti.

Najbolja je posjećenost predveče, oko pet-šest sati, kadmalo

zahladi – kazao je ovaj dječak sa osmijehomna licu.

ProdajaiuHercegovačkoj

Utokujeupisnovihčlanovau

folklorni ansambl JUKIC-a

„BudoTomović“.Kakonamje

rekaoumjetnički rukovodilac

EminĐečević, interesovanje

jeveliko, aupisćetrajati to-

komavgusta i septembra.

-Među prijavljenima najviše je

tinejdžera, jer su folkloraši po-

znati po dobromdruženju i pu-

tovanjima širom svijeta. Tako

sve krene, a kasnije na probama

razvijeseiljubavpremafolklor-

noj tradiciji –kazao jeĐečević.

Zainteresovani svih uzrasta

moguseprijavitiputemimejla

kicfolklor

@gmail.com

ili na

putem broja telefona 069/

924-314. Nakon ljetnje pauze,

folklorni ansambl „Budo To-

mović“ počeće da radi trećeg

septembra, a sve informacije

dostupne su i na njihovoj

Fejsbuk stranici.

I.Če.

Agencijaza izgradnju i razvojPodgoriceobustavila je javni poziv

za izradu glavnog projekta sportske dvorane u zahvatu Lokalne

studije lokacije ,,Tuzi - dio planske zone 19“. Kako je precizirano

u saopštenjuAgencije, doobustavepostupkadošlo je zbog rješa-

vanja pristiglihžalbi zainteresovanihosoba.

Tenderomje bilodefinisanoda je procijenjena vrijednost izrade

glavnogprojekta25.000eura, kao i da jerokza izvršenjeugovora

40danaoddanazaključivanja. Buduća sportskadvoranauTuzi-

maimaćeterenezakošarku,rukomet,odbojkuiostaledvoranske

sportove sa pratećim sadržajima, imaće kapacitet 2.000 - 3.000

mjestaza sjedenje.Uokvirudvoranepredviđena je izradamulti-

funkcionalnemanje sale, teretane od 150 do 300 kvadrata, četiri

svlačionice, prostorija za sudije, komesare, doping kontrolu, re-

dare, osobesaposebnimpotrebama, prescentar sasalomzakon-

ferenciju, kancelarijski dio i druge službene prostorije.

Glavni projekat trebalo je da obuhvati i plan uređenja okolnog

terenasaplaniranjemzelenihpovršinaiizraduparkinga.Površi-

na urbanističke parcele je 4.439 kvadratnih metara, površina

prizemljaje1.998kvadrata,aukupnabrutograđevinskapovršina

je 3.329.

I.Kr

.

Obustavljen javni poziv za izradu glavnog

projekta sportske dvorane u Tuzima

Žalbeodložile

tenderski postupak

Počeo upis u folklorni ansambl KIC-a „Budo Tomović“

Čekajunovečlanove

Danasseočekujesunčano

i

veomatoplovrijeme.To

-

kom dana slab do umje-

ren, južni i jugoistočni

vjetar. Jutarnja tempera-

tura vazduha oko 22 ste-

pena, a najviša dnevna do

36.

H.P.

Sunčano,

do36

stepeni

DetaljizHercegovačkeulice

JučeuDelti

I. MITROVIĆ