Previous Page  16 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 16 / 48 Next Page
Page Background

16

Pobjeda

Četvrtak, 23. avgust 2018.

Hronika Podgorice

„TITOGRADUAVGUSTU“

18 h: program za djecu / likovne,

muzičke i plesne radionice

21h: akustične svirke /

nastupaju: Vesko&Jagoš (PG

- BP), Vukašin Kečina (PV) i

Igor&Luka (DG)

Klub „Boćari“ pod Goricom

Ulaz slobodan.

CENTARSAVREMENE

UMJETNOSTI CRNEGORE

Dvorac Petrovića

Izložba Lene Nikčević i Julijana

Helmšrota Modike „In-between“

Galerija „Centar“

Kolektivna izložba radova

crnogorskih umjetnika

„Mnogolikost savremene

umjetnosti“

JUMUZEJI I GALERIJE

Moderna galerija

Izložba slika akademskog

slikara Muharema Muratovića

Radno vrijeme: 09 - 20h svakog

dana, osimponedeljkom

KONCEPTART SPACE

/

Karađorđeva 13.

Izložba radova Ksenije Škerović-

Kaluđerović

Danas u gradu

VAŽNIJI TELEFONI

Policija

122

Vatrogasci

123

Hitna pomoć

124

Tačno vrijeme

125

Telegrami

126

Sigurnost na moru

129

Crnogorski Telekom - info.

1181

Crnogorski Telekom -kol cen.

1500

Telenor - kol centar

1700

M-tel - kol centar

1600

Telemah - kol centar

1800

Orion Telekom

12777

Klinički centar

412 412

MUP - žalbe i pritužbe građana

19 821,069 349 000

Komunalna policija

080081222 ; 237 861

Montenegro Call centar (turistički serfvis)

080001300

Automoto savez

19807 i 020/ 234 999

Autobuska stanica

620 430

Željeznička stanica

441 211

Montenegro erlajns, buking služba

19804

Montenegro erlajns, poslovnica

664 433 i 664 411

AerodromPodgorica, informacije

020/444 244

Carinska otvorena linija

080 081 333

Centar za zaštitu potrošača

210 670

Sigurna ženska kuća

020/ 234 253

Centar za djevojke „Ksenija“

256 865

Centar za rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika

psihoaktivnih supstanci

611 847

Kancelarija za prevenciju narkomanije

611 534

NVO „4 life“

068/818 - 181

Kancelarija za pomoć samohranimmajkama

646 090

Podrška LGBT osobama - Juventas

020/230 - 474

Jedinstveni evropski broj za pozive u nevolji

112

Univerzalna služba za davanje informacija o tel. br. pretplatnika

1180

SOS broj za žrtve tra ikinga

116666

DOMOVI ZDRAVLjA

Kol centar

19816

Blok 5:

Izabrani doktori za odrasle

481 911

izabrani doktor za djecu

481 912

ginekologija

(izabrani doktori za žene)

481 925

Centar zamentalno zdravlje

481 928

laboratorija

481 933

„Centar“:

Izabrani doktor za odrasle

201 955

izabrani doktor za djecu

(pedijatar)

201 956

Stari Aerodrom:

Izabrani doktor za odrasle

481 940

izabrani doktor za djecu

(pedijatar)

481 961

izabrani doktor za žene

(ginekolog)

481 955

ATD 481 958 i ultrazvuk

481 954

„Nova varoš“:

Izabrani doktor za odrasle

230 410

izabrani doktor za djecu

(pedijatar)

230 418

Iinterna medicina

428 922

„Stara varoš“:

Izabranidoktor za odrasle

648 823

izabrani doktor za djecu

(pedijatar)

648 836

izikalna medicina

481 991

Konik

607 120

Golubovci

603 310

Tuzi

603 940

INSPEKCIJE

Republička

Tržišna

230 529 i 230 921

Sanitarna

608 015

Ekološka

618 395

Veterinarska

234 106

Odjeljenje inspekcije

zaštite prostora

281 055

Inspekcija rada

230 374

Turistička inspekcija

647 562

Inspekcija Uprave

za igre na sreću

265 – 438

Fito - sanitarna

621 111

Metrološka

601 360

DEŽURNE SLUŽBE

Biro glavnoga grada za

komunikaciju sa građanima

(svakog dana od 08 24h)

080 081 081

Vodovod

440 388

Agencija za stanovanje

623 493

Komunalne usluge

655- 313

Čistoća

625 349

Elektrodistribucija

633 979

Pogrebno

662 480

APOTEKE

Kruševac

241 441 (NON STOP)

Podgorica

230 798

Ribnica

627 739

Sahat kula

620 273

Galenika Crna Gora

245 019

Sanatea

248 677

EkipePutevapočele suda

izvode radovenaobilježava-

njuhorizontalne signalizaci-

je ispredobrazovnih institu-

cija. Radovi supočeli unoći

izmeđuutorka i srijedeuuli-

camaCaraLazara, Žrtava

fašizma iOsme crnogorske

brigade, kodosnovnih škola

,,MarkoMiljanov“ i ,,Boži-

darVukovićPodgoričani“na

Koniku.

- Shodnoprogramuradaza te-

kuću godinu, pred početak

školske godine planirano je

obilježavanje horizontalne si-

gnalizacije, odnosno pješač-

kih prelaza i simbola, ispred

obrazovnih ustanova, s ciljem

da se omogući veća bezbjed-

nost svihučesnikau saobraća-

ju - kazala je izvršna direktor-

kaPutevaVioletaKlikovac.

Radovi će biti izvođeni uz asi-

stenciju saobraćajne policije i

toponoći, od22 satadopet sa-

ti. IzPuteva je saopšteno da će

obilježavanje biti obavljano u

tom terminu zbog manje fre-

kvencije saobraćaja i optimal-

ne temperature za tu vrstu ra-

dova.

Klikovac je podsjetila da su

Putevi u prethodnomperiodu

obilježili 148autobuskihstaja-

lišta i 75 stanica za taksi vozila

sa pratećom vertikalnom si-

gnalizacijom. U sklopu ovih

aktivnosti obilježavana je i ho-

rizontalna signalizacija na no-

vimparking površinama, kao i

mjesta za parkiranje vozila

osoba za invaliditetom.

M.N.

Ljeto jeperiodkadavećina

građana imamanjeobaveza

i više slobodnogvremena, pa

semožeposvetiti i druženju

s knjigom.

U Gradskoj knjižari i knjižari

,,Mamut“uTCDelta siti ističu

da je ovoga ljeta najtraženija

bilanešto lakša

literatura.Me-

đunajtraženijimnaslovima su

,,Čovjek po imenu Uve“ Fre-

drika Bakmana i ,,Ne gledaj

preko ramena“VesneDedić.

Pi-ar menadžerka u Gradskoj

knjižari,MajaPavićević,navo-

di da su veoma tražene i

knjige,,Žene koje trče s vuko-

vima“ Klarisa Pinkola Estesa i

,,Moja genijalna prijateljica“

Elene Ferante. Čitaoci, dodaje

ona, najčešće nijesu sigurni u

izbor i traže pomoć prilikom

kupovine.

–Čitaoci traže da impreporu-

čimo nešto za čitanje i intere-

suje ih koja su djela najčitani-

ja. Na taj način zajedno

dođemo do najboljeg izbora –

kažePavićević.

Pi-aru ,,Mamutu“DraškoĐu-

rašković kaže da čitaoci, osim

novog djela Vesne Dedić, naj-

više traže knjige ,,Govori koji

su promijenili svijet“ Simona

Sebaga Montefiorea, ,,Duša-

nova kletva“ Vanje Bulića,

,,Higijena nesjećanja“ Marka

Šelića i četvrti nastavak knjige

,,Priča o izgubljenoj djevojči-

ci“EleneFerante.

Đurašković ističe da među

kupcima koji dolaze u ,,Ma-

mut“imaonihkojitačnoznaju

što traže i što žele da čitaju, ali

i onih koji traže savjet i prepo-

rukuprodavca.

– Odnos je pola-pola. Imamo

dosta čitalaca koji traže odre-

đeno djelo, a druga polovina

traži pomoć, interesuje ih što

se čita, što je popularno, pa im

naši prodavci preporuče – ka-

žeDrašković.

Cijeneknjigakoje sunajtraže-

nije u ,,Gradskoj knjižari“ i

,,Mamutu“ krećuseodpet eu-

ra naviše.

T.Č.

Zbog planiranih radova na re-

konstrukciji mreže, danas će

bezsnabdijevanjaelektričnom

energijom biti potrošači na sl-

jedećimlokacijama:

- zgrada Centra za djecu i om-

ladinu, naselje oko prihvatiliš-

ta i dio naselja iza stadiona FK

Zab j e l o, zgrade u Ul i c i

princeze Ksenije i naselje oko

njih - od osamdo 13 sati (peto-

minutna isključenja);

- Novo Selo, Grbe, Klikovače,

Daljam, Livade Bandićke,

Lužnica, Ćafe, Baloče, Oraovi-

ca, LaškoRele, DoloviKoman-

ski, Crvena Paprat, Podkuk,

Vuč j i Studenac , Rupi ce

Komanske,Mokanje,kaoipre-

duzeća ,,Savović“, ,,Selekt“,

,,Jovanović“ i ,,Volmont“ - od

devet dodeset sati.

H. P.

Isključenje struje

Počelo obilježavanje horizontalne signalizacije ispred škola

ZABEZBJEDNIJI

PRILAZŠKOLAMA:

EkipePutevanaposlu

Pripremajuasfaltiranje

uKozaračkoj ulici

U sklopu redovnih aktivnosti, jedna ekipa Puteva radila je

na mašinskoj pripremi za asfaltiranje u Kozaračkoj ulici na

Starom aerodromu, dok su dvije ekipe bile angažovane na

zasijecanju asfaltnog kolovoza kod SC ,,Morača“ i na potezu

od Cetinjskog puta do Ulice vojvode Maša Đurovića. Na

užempodručju grada radnici Puteva popravljaju oštećene

zaštitno-ukrasne stubiće i postavljaju nove.

U knjižarama tokom ljeta najtraženija lagana literatura

Vrućina se lakše

podnosi uz

dobruknjigu

ZASVAKOGAPONEŠTO:

Detalj izknjižare ,,Mamut“

Radićeod22

dopet ujutro

Foto-zum

Mural u

slavu Toša

Proeskog

U Ulici Svetozara Marko-

vića nedavno je osvanuo

mural sa likomToša

Proeskog. Uspomena na

makedonskog pjevača

božanskog glasa i dalje je i

te kako živa, iako će u okto-

bru biti 11 godina od njego-

ve tragične smrti.

H.P.