Previous Page  14 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 14 / 48 Next Page
Page Background

14

Pobjeda

Četvrtak, 23. avgust 2018.

CrnomGorom

HERCEGNOVI

-Mještani

Drenovika, velikognase-

lja iznad Igala, pokrenuli

su inicijativu i počeli da

prikupljajupotpise kako

bi od lokalne uprave tra-

žili statusmjesne zajed-

nice.

Mještani očekuju da će

njihov zahtjev proći skup-

štinsku proceduru i da će

uskoro Drenovik biti nova,

22. mjesna zajednica u

opštini Herceg Novi.

Kako je kazao predsjed-

nik inicijativnog odbora

Miodrag Nikolić, do sada je

prikupljeno oko 80 potpisa,

a neophodno je 10 odsto

potpisa od ukupnog broja

stanovnika Drenovika,

kojih je oko 200.

– Prikupljanje potpisa

počeli smo prije nekoliko

dana. Ovo će namdobro

doći i da utvrdimo tačan

broj stanovnika Drenovika,

ne uključujući vikendaše,

a kojih je prema procjena-

ma isto toliko – kazao je

Nikolić.

Zahtjev će, kako očekuje,

predati predsjedniku opšti-

ne, Katiću, koji će ga dalje

distribuirati nadležnim

organima lokalne uprave.

– U zahtjevu smo naveli

da želimo status MZ zbog

veće posvećenosti opštine

Herceg Novi

Mještani Drenovika traže

statusmjesnezajednice

naselju, lakšeg rješavanja

infrastrukturnih problema

i ostalih važnih za svakod-

nevno funkcionisanje mje-

štana, formiranja zasebnog

budžeta kojimbi mještani

participirali u realizaciji

projekata vezanih za Dre-

novik, a i zbog povećanja

broja stanovnika – rekao je

Nikolić.

Da bi se uopšte razmatrala

mogućnost da Drenovik ima

mjesnu zajednicu neophod-

no je utvrditi teritorijalno

razgraničenje naselja i

prikupiti 10 odsto potpisa

podrške mještana. Inicijativu

će nadležnima u opštini pre-

dati za desetak dana.

Ž. K.

NIKŠIĆ

– IspredklaniceMe-

sne industrije „Goranović“u

Nikšićućeu subotu, 25. av-

gusta, u9 sati, Nikšić animal

sejvu saradnji saDruštvom

za zaštituživotinja „Galop“

organizovati okupljanje

(bdjenje) aktivistakakobi

izrazili saosjećanjeprema ži-

votinjama, ali i protest pre-

maonome što sedešavau

klanicama.

Nikšić Animal Save je ogranak

svjetske mreže The Save Mo-

vement, čiji je cilj promocija

veganstva kroz pokazivanje

milosti životinjama koje su

osuđene na smrt uklanicama.

– Smatramo da su životinjama

uskraćena prava na život i slo-

bodu.Možda inajvećiproblem

je u tome što se životinje i dalje

tretirajukaoobjekat,kojinema

emocija. Mi ćemo na bdjenju

ispred klanice donijeti vodu

koju ćemo dati životinjama

ukoliko budu žedne, takođe,

ako nam pristup bude dozvo-

ljen, pomazićemo ih, a to će za

njihbiti vjerovatno i posljednji

put da im neko uputi toplu

U subotu protesti ispred klaniceMI „Goranović“

Borba

zaprava

životinja

emociju. Takođe, pripremili

smoitransparentekakobismo

prenijeli poruku svima da ži-

votinjama treba naša zaštita –

kazao je Dušan Pajović, osni-

vač Nikšić animal sejva. On je

napomenuo da je cilj pokreta

The Save dizanje svijesti o je-

dinstvenosti farmskih životi-

nja, promovisanje veganstva,

kao i formiranjezajednicekoja

će prava životinja posmatrati

kao oblikdruštvene pravde.

– U klanicama život okonča-

vaju razne životinje, dok ljudi

uglavnom njih ne posmatraju

kaopsa ilimačkukoji sukućni

ljubimci.To

jemožda i najveći

problem, jer na primjer svinju

niko ne posmatra kao kućnog

ljubimca–rekao jeDušanPaj-

ović.

Pajović je takođe prokomen-

tarisao da Zakon o dobrobiti

životinja ne tretira na dobar

način njihova prava, ali i da se

zalažu da životinje ne budu

nečije vlasništvo.

– Između ostalog zalagaćemo

sezaizmjenuZakonaodobro-

biti životinja, a tražićemo da

neko iz organizacija koje se

bore za prava životinja bude

dio odbora prilikom pisanja

novog zakona. Unašemplanu

je i da proširimo kampanju

protiv sprecizma, odnosno

protiv diskriminacije prema

vrsti –rekao jeDušanPajović i

dodao da će pokrenuti i kam-

panju protiv krzna u Crnoj

Gori.

S.D.

CETINJE – Prijestonica i Turi-

stička organizacijeCetinje

organizuju tradicionalnu

manifestacijuRiječka noć, na

šetalištuRijekeCrnojevića,

25. avgusta od 19do 20 sati.

Kako je saopšteno program

počinje besplatnomdegu-

stacijom ribljih specijaliteta,

Riječka

noću

subotu

CETINJE

Požar naBlizikućama

lokalizovan

BUDVA

–Utoku jučeraš-

njegdananijebilootvore-

nogpožaranaBlizikućama

koje sugorjelenoćprije, pa

senadamodadokrajadana

nećepredstavljati nikakvu

opasnost.

Naša ekipa od šest vatrogasa-

ca i dva vozila pomagala je ci-

jele noći da se požar na toj lo-

kaciji ugasi – kazao je za

Pobjedu komandir Službe

zaštite i spašavanja Kotor

MaksimMandić.

Budva

On je dodao da je od Bliziku-

ća prema Reževićima i skre-

tanju za hotel ,,As“ sve gorje-

lo.

- Tamo je gorjelo prije dese-

tak godina, rastinje je bilo ni-

sko i bilo jemnogo suve trave

koja se pomoću vjetra brzo

zapalila. U svakom slučaju

gašenje je proteklo manje

dramatično i stresno nego

noć prije. Osimnas, učestvo-

vale su kolege iz Podgorice i

Tivta – istakao jeMandić.

Prema njegovimriječima, ju-

če od šest ujutru na terenu su

vatrogasci iz Budve i avioni i

helikopter, dok su se vatro-

gasci iz ostalih opština vratili

u svoje jedinice.

Podsjećamo, požar je prije

dvadanapočeonaPaštrovač-

koj gori, a u toku noći se ra-

splamsaozbog jakogvjetra.U

gašenjupožara suučestvova-

li avioni MUP-a i helikopter

,,bel“. Vatrogasci iz Bara,

Tivta, Kotora, Cetinja su ta-

kođe pomagali na terenu.

I.T.

Radni sastanak SRK „Lipljen“ i predstavnika Rudnika uglja povodomzamućenja Ćehotine

Napredakusmanjenjuzagađenja

PLJEVLJA

–Predsjednik

Sportsko-ribolovnogkluba

„Lipljen“VasoKnežević i

predstavnici Rudnikauglja,

upravnikkopa „Potrlica“

GolubĐondović i rukovodi-

teljkaSlužbekontrolekvali-

teta i zaštite životne sredine

DraganaBajović, imali su

radni sastanakpovodomza-

mućenja rijekeĆehotine

prethodnihdana.

SRK Lipljen gazduje pljevalj-

skim vodama i posebno brine

oočuvanju ribljeg fonda i eko-

logiji voda.

Sastanak jeorganizovanna te-

renu, nazahtjevSRK, urudar-

skom kopu „Potrlica“ gdje se

nalazi vodosabirnikizkojegse

crpi voda do taložnika, a iz ta-

ložnika dalje voda ide u rijeku

Ćehotinu.

- Upravnik kopa „Potrlica“ je

objasnio da je do većeg zamu-

ćenja rijeke Ćehotine pret-

hodnih dana dolazilo iz više

razloga: radova na eksploata-

ciji ugljaublizini samogvodo-

sabirnika, povećanog dotoka

podzemnihvoda,zbognatalo-

ženog mulja u vodosabirniku

koji se usljed jačine pumpi za

vodu pokreće i zamuljuje sam

vodosabirnik i vodukojadola-

zi do taložnika. Nekada dođe i

do povlačenja veće količine

mulja, usljed noćnog rada

pumpe i kada dođe do nepot-

pune kontrole nivoa vodosa-

birnika. Rečeno je da se kota

vodosabirnika više neće spu-

štati, jer se neće više vršiti ek-

sploatacijauglja ispodtekote i

da će akcidentne situacije biti

sve rjeđe, jer se polje eksploa-

tacije širi na južnu stranu i

udaljava se od samog vodosa-

birnika.Obećano jedaćeubu-

dućemradupovršinskogkopa

„Potrlica“, kada se budu reali-

zovaliradoviukopukojimogu

povećati zamućenost rijeke

Ćehotine, rukovodstvo una-

prijedobavijestiti SRKkaoza-

interesovanustranu–saopšti-

li su iz SRK Lipljen nakon

sastanka.

Oni kažu da je drugi dio sa-

stankabionataložniku,gdjeje

rukovoditeljkaSlužbekontro-

le kvaliteta i zaštite životne

sredineDraganaBajović, kako

navode, nagovijestila da će

uskoro biti čišćenje taložnika

odnataloženogmulja.

-Kao idruga faza izgradnje ta-

ložnika: uvođenje koagulana-

ta i flokulanata – sredstva za

bistrenje i taloženjevode, koja

će pospješiti efikasnost talož-

nika, a samim tim će i bistrija

vodaizlazitiiztaložnikaurije-

ku Ćehotinu, sa manje sus-

pendovanih čestica – saopšta-

vaju iz SRKLipljen.

Oni su konstatovali napredak

u nastojanju da se smanji ne-

gativni efekat Rudnika uglja

na Ćehotinu, u odnosu na ra-

niji period.

A.S.

VEĆEKOLIČINEMULJA:

Iz rudnika

vina i piva. Kulturno-zabavni

repertoar činiće guslar Rajko

Radović, Branka Šćepanović,

ansambl Prijatelji i bend Sen-

kina đeca.

T.Č.

Drenovik