Previous Page  13 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 13 / 48 Next Page
Page Background

13

Pobjeda

Četvrtak, 23. avgust 2018.

CrnomGorom

BAR

–Port ofAdria će i ove godineobezbijediti poklonpa-

ketiće sa školskimpriboromza sveđakeprvakena teritoriji

opštine. Pripremljeno je 575paketakoji ćebiti dostavljeni

prvacimaprvogdana škole - saopšteno jepi ar službe.

Takođe, iz pi-ar službe napominju da je Port of Adria dodijelila

vrijednu donaciju Srednjoj ekonomsko-ugostiteljskoj školi sa

ciljemunapređenja rada školskog Preduzetničkog centra. Mje-

sečnestipendijeod2017. godine isplaćujusenajboljimstudenti-

ma, djeci zaposlenihuPort of Adria.

Akcijaopremanjaškolskimpriboromđakaprvakajejošjednaod

aktivnosti kojomkompanija podržava lokalnu zajednicu, navo-

de iz pi-ar službe.

M.N.

KOTOR

- Pričaoparkinguna

gradskoj rivi, koji ugrožava

bezbjednost brodova i jahti i

čije jeuklanjanjebilo jedan

odprioritetnihzadataka za

dobijanjeprvenstvenekon-

cesijeprivrednomdruštvu

ADLukaKotor, privodi se

kraju.

AUTOREMONT

Parking na gradskoj rivi se seli

na prostor nekadašnjeg Auto-

remonta koji je već uređen za

prijem vozila. On će moći da

primi oko 280 vozila, kada bu-

de u potpunosti završen, što je,

za razliku od parkinga na rivi

koji je imao 81 parking mjesto,

značajnopovećanjekapaciteta.

Naime, Ministarstvo saobraća-

ja i pomorstva je uputilo dopis

predsjedniku opštine Kotor

Vladimiru Jokiću 24. oktobra

prošle godine, povodom be-

zbjednosti i drugih problema

na područjukotorske luke.

Ministar saobraćaja i pomor-

stvaOsmanNurkovićpodsjetio

je predsjednika kotorske opšti-

ne da je parking kojimupravlja

Komunalno preduzeće Kotor

vrlo bitan element koji onemo-

gućavavršenjekoncesionedje-

latnosti upunomobimuna luč-

kompodručju.

- Neposredna blizina vezanog

broda sa parking prostorom i

njegovimprilazom,predstavlja

bezbjednosnu prijetnju za put-

nike,brodiluku,štojeusuprot-

nosti sa međunarodnim stan-

dardima. To je bio signal da je

neophodno ukloniti parking, a

prostor prilagoditi lučkoj dje-

latnosti – stoji udopisu.

Parkingomjedosadaupravljalo

Komunalno preduzeće Kotor,

ali,kakosaznajeSkalaradio,bez

odlukeopovjeravanjunauprav-

ljanje, kojudonosi opština.

Država je parking povjerila ko-

torskoj opštini nakon isteka

ugovora sa privatnicima prije

više od desetak godina, da bi

njime prećutno, bez ikakve od-

luke, upravljalo tada Javno ko-

munalno preduzeće Kotor, a

potomKomunalno preduzeće

Kotor.

Cijena parkinga po započetom

satu je bila 0,90 eura.

Predsjednik kotorske opštine

VladimirJokić je27. julaovego-

dinepotpisaoOdlukuopovjera-

vanju na upravljanje kat. parc.

28/20 K.O. Kotor i privrednom

društvuADLukaKotor.

ODLUKA

Opština je parking, kao nosilac

prava korišćenja na gradskoj ri-

vi, stečenog po osnovu zaključ-

kaVlade od 8. januara ove godi-

ne, površine 1.800 metara

kvadratnih, povjerila kotorskoj

kompaniji Luka Kotor AD za

obavljanje lučke djelatnosti od

javnog interesa.

Ovom odlukom se Luka Kotor

ADobavezaladaparkingkoristi

isključivo za obavljanje lučke

djelatnosti, da preuzme odgo-

vornost za svaku štetunastaluu

vrijemeupravljanjaparkingom,

da ga uredi, organizuje, označi i

održava u skladu sa utvrđenim

standardima i propisima o be-

zbjednosti luka i drugim pozi-

tivnimpropisima izoveoblasti.

U odluci stoji i da ADLuka Ko-

tor parking na gradskoj rivi ne

možeustupati drugimlicimana

upravljanje bez saglasnosti SO

Kotor.

Ovaodlukastupanasnaguosam

dana od dana objavljivanja u

Službenom listu, a primjenjiva-

će se danomdonošenja odluke

Vlade o dodjeli prvenstvene

koncesije kompaniji AD Luka

Kotor.

To znači da, ako Luka Kotor ne

dobije koncesiju, nego se dodi-

jeli nekomdrugomprivrednom

subjektu,tajnećeimatiparking,

a bez parkinga ne ispunjava

ISPSkod.

S.M.

ROŽAJE

-Upožarukoji jeu

utorakveče, oko 19časova,

nastaonakondvaudara gro-

ma, domaćinuVehbiji Brali-

ću iz rožajskog selaKoljeno

izgorjela je štalaod 150kva-

drata saoko 1.000bala sije-

na. Upožaru je stradalo i ne-

kolikopoljoprivrednih

mašina a, na svu sreću, do-

maćin i njegovaporodica su

uspjeli da spasuvolove, dvije

krave, dvoje teladi i konja,

koji su seumomentupožara

nalazili uobjektu. Prema ri-

ječimaBralića, gromovi su

pogodili njegovobjekat to-

komobilnekišepraćene gr-

mljavinom.

-Sveseodigralouparsekundi,

prvi udar gromazapalio je šta-

lu u kojoj se nalazilo sijeno.

Nakon togaobjekat jepogodio

još jedan udar groma i štala se

odjednom našla u plamenu.

Od blizine udara postradali su

nam skoro svi kućni aparati. I

pored toga što je kiša nepre-

stano padala, vatra nije jenja-

vala, pa smo pozvali Službu

zaštite, koja je na uputila 15

vatrogasaca i pet vatrogasnih

vozila.Iporedsveželjedaspa-

suzapaljeni objekat, vatrogas-

ci u tome nijesu uspjeli, ali su

spasili našu porodičnu kuću

kojoj je prijetio plamen sa

obližnještale–kazao jeBralić.

On ističeda jenjegovaporodi-

ca pretrpjela štetu od preko

7.000 eura.

- Za nas je ovo ogroman gubi-

tak jer smo ovo stvarali punih

30godina. Ipak, sreća je štoni-

koodnas nije stradao i što smo

ostali nepovrijeđeni – kazao je

Bralić,ističućidaćebezpomo-

ći države teškoprezimiti.

- Sve što smo spremali za zim-

sku prehranu stoke otišlo je u

nepovrat. Najgore od svega je

toštosmopretrpjelivelikišok.

Posebno štonamse sveovo iz-

dešavalo na vjerski praznik

Kurban bajram. Nikome u ži-

votu štetu nismo nanijeli niti

znamo da smo nešto skrivili

Bogu, pa nas je ovo teško po-

godilo–objašnjavaBralić.

F. KALIĆ

BUDVA

–Od27. avgustado1.

septembrauPetrovcućeradi-

tiLjetnjaškoladžeza.Obuka

osnovamadžezmuzikebiće

održanauokviru12.Međuna-

rodnogdžez festivala -Jazz

Fest2018.Ovo jedruga ljetnja

škola - istakao jeklavijaturista

sastavaHumanNatureQuar-

tet i jedanodpredavačauško-

li,EnesTahirović.

PredavačiuškolisuMartinĐor-

đević (bubnjevi), Tibor Maha

Nađ (bluz gitarista i autor) i

EnesTahirović (klavir).

Tahirovićkažeda jepremijernu

ljetnju školu prošle godine vo-

dio naš poznati džez gitarista

Milorad Šule Jovović sa kojim

su nedavno nastupili na Koto-

rArtu, Nišvilu i koji je od ovog

ljeta gitarista kvarteta Human

Nature.

- Još nemamo tačan broj prijav-

ljenih.Znamodaćedoćinekoli-

kodjeceizsrednjemuzičkeško-

le ,,Vasa Pavić“, među kojima

ima i mojih đaka sa izbornog

predmeta džez - rekao je Tahi-

rović.

Takođe, školućepohađati djeca

iz orkestra Gradske muzike iz

Budve, nekoliko učenika koji

pohađaju časove bubnjeva kod

MartinaĐorđevićakoji je jedan

od predavača u školi i druga za-

interesovanadjeca.

Programškole obuhvataće uče-

nje poznatih džez i bluz stan-

darda na grupnim i individual-

nimčasovima.

Organizator škole u Petrovcu je

direktor festivala, VinkoMihaj-

lović.

M.N.

Uposljednjemtrenutkuspasiostoku

ŠTALASTRADALAODGROMA:

Mjestopožara

U požaru izgorjela štala i stočna hrana vlasnika Vehbije Bralića iz rožajskog sela Koljeno

Parking saobale

seleubivši Remont

Ako Luka Kotor AD dobije prvenstvenu koncesiju

Parkingnagradskoj rivi

Saprošlogodišnjeg festivala

BAR:

Port of Adria nastavlja tradiciju

PETROVAC

Zađakeprvake

575paketapribora

Ljetnja školadžeza

počinje idućesedmice

BUDVA

–UvrtićimaJPU

,,LjubicaV. JovanovićMa-

še“upisano jeblizu2.000

mališana, stotinuvišenego

prethodne godine.

Prema riječima sekretarke

JPU „Ljubica V. Jovanović

Maše“DraganePime,djecasu

raspoređena u 33 vaspitne

grupe, u pet jedinica – u Pe-

trovcu, Pržnu i tri uBudvi.

– Srećni smo posebno zbog te

naše pete jedinice koja se na-

lazi u centru TQ Plaza. Tu će

biti upisano 190djece i samim

tim smanjiće se prenatrpa-

nost ostalih vrtića. Imaće na

raspolaganju saluza razne ak-

tivnosti, kuhinju, trpezariju, a

sve će biti savremeno opre-

mljeno - kazala je Pima RTV

Budvi.

Centralni vrtić biće zatvoren

29, 30. i 31. avgusta. Ta tri dana

roditeljima će biti na raspola-

ganjuvrtićuPržnom, aovaj se

zatvara zbog potrebnih pri-

premnih radnji.

T.Č.

BUDVA:

U vrtić JPU ,,Ljubica V. JovanovićMaše“ upisano skoro 2.000mališana

Unovimprostorijama 190djece

Bar