Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Četvrtak, 23. avgust 2018.

CrnomGorom

PODGORICA

- Crnogorski elek-

trodistributivni sistemdanas na-

stavlja radove za kvalitetnije i si-

gurnije napajanje električnom

energijom u više opština. Zbog

toga potrošači u pojedinimnase-

ljima po nekoliko sati neće imati

struju.

Andrijevica:

od8:30do14:30sati

seloBožiće; od8do 18sati Branka

Deletićabb,Andrijevica1i2-zbog

ugradnjenovihbrojila.

BijeloPolje:

od9do15Tomaševo,

Muslići, Glibavac, Pape, Grančare-

vo, Ujnice, Obod, Zaljevo, Potrk,

Obod,Lijeska,Sokolac,Barice,Go-

dijevo.

Berane:

od8:30do14:30satiselo

Zagrađe; od 9 do 11 sati dio sela

Buče.

Cetinje:

od 9 do 17 sati Donji kraj,

Lješev Stup, Prediš, Pejovići, Pro-

seni do, Lipa, Dugi do, Ržani do,

Grab, Zaljut, Bata, Jasen, Musta

Rupa,Izvori,Tisovac,Kobiljido;od

9do12sati Prevlaka.

Kolasin:

od9do15satiLugovi,Ce-

rovica.

Nikšić-Plužine:

od 9 do 14:30 sati

Šume;od10:30do14:30satiBoričje.

Nikšić:

od 9 do 15 sati Zagora,

Okolišta, Osječenica, Nudo, Za-

slap, Grahovac, Rojevići, Prisoje,

Zakurljaj, Gornje Polje, Grahovo,

Tospude, Rokoči, Trešnjevo.

Pljevlja:

od 8 do 11 sati Vodoplav,

Crnobori, Gornje Selo i Kraljeva

gora;od11do15satiPotpeće,Njivi-

ceiKujava;od8do18satiKalušići,

Doganje, Velimira Jakića – zbog

ugradnjenovihbrojila.

Šavnik:

od 9 do 18 sati Petnjica,

Pošćenje, Komarnica, Kozarica,

Gornje i Rudo polje, Dubrovsko,

Duži, Kutnjanjiva.

M.N.

HERCEGNOVI

-Nova auto-

buska stanica gradiće sena

lokaciji prekoputaŠišteta u

Igalu, naparceli koja jeuop-

štinskomvlasništvu.

Dobijeni su urbarnističko -

tehnički uslovi, a ubrzo bi tre-

balo da počnu geomehanička

istraživanja, zatimizrada idej-

nog rješenja pa glavnog pro-

jekta. Kompletna projektna

dokumentacija bi trebalo da

budezavršenadokrajagodine.

Kako je ranijekazaopredsjed-

nik opštine StevanKatić, kada

sve to bude završeno znaće se

da li će opština u realizaciju

tog projekta ući samostalno,

kroz kreditni aranžman ili

kroz privatno-javno partner-

stvo.

Naoko21.000kvadrata, pored

svega što treba da ima autobu-

ska stanica, planiran je par-

king za autobuse koji čekaju

liniju, gdje bi imsemogle pru-

žiti usluge čuvanja, pranja,

podmazivanja i slične usluge,

pokazala je studija Agencije

za izgradnju i razvoj Herceg

Novog u kojoj su razmatrane

lokacije za izgradnju stanice.

Objašnjenojeda „većinaauto-

busa u Herceg Novi dolazi iz

pravca Tivta, pa bi imajuću u

vidu zahtjeve putnika najpo-

godnije bilo da autobusi koji

dolaze prođu kroz grad i na

pogodnimautobuskimstajali-

štima ostave ili prime putnike,

koji bi u tomslučaju imali naj-

kraće vrijeme pješačenja“. U

studiji senavodi da tonebi po-

većalo saobraćajne gužve, jer

učešće autobusa u ukupnom

brojuvozila kroz grad je jedan

do dva odsto. Prednost ove lo-

kacije je i što se nalazi sa za-

padne strane grada i gravitira

prema graničnim prelazima

prema Hrvatskoj i prema kra-

ku buduće zaobilaznice i brze

trase magistrale koje započi-

njuuSutorini.

Želja lokalne uprave je da na

tommjestubudemodernasta-

nica sa 12 perona i pratećim

sadržajima.

Opština Herceg Novi je prije

devet godina raspisala tender

za gradnju autobuske stanice

nakoji susebila javilatri izvo-

đača - dva iz Herceg Novog i

jedan izHrvatske. Bilo je pla-

nirano da se stanica gradi

kroz privatno-javno partner-

stvo. Tada je urađen idejni

projekat, a lokacija je i tada

bila predviđena na Šištetu.

Taj posao nije nikada realizo-

van. Umeđuvremenu, sapro-

mjenama vlasti, stizale su i

nove ideje - pa su predlagane

lokacije kod Vatrogasnog do-

ma i Jabučnjak uMeljinama.

Sadašnjuautobuskustanicuu

centru grada uz Jadransku

magistralu, izgrađenu prije

više od pola vijeka, kupila je

krajem prošle godine podgo-

rička firma „D Station“ za

370.000 eura od kompanije

„VektraBoka“.

Ž.K.

BAR

- IzNVOInfo sportCG

Barupozoravajudanebriga

zajednice i nesavjesnopona-

šanjepojedinacapremaprio-

baljumogudovesti doozbilj-

nihnegativnihposljedica,

kakonabiodiverzitet ovog

atraktivnog lokaliteta, tako i

nanjegovo infrastrukturno

uređenje.

- Vjerujemo da će nadležne in-

stitucije i pojedinci uticati da se

nekoliko najvažnijih projekata

realizuju tokom ove godine.

Neophodno je uraditi zaštitni

zid za ostatak borove šume pla-

že Šušanj, obaviti prestrukturi-

ranje krupne kamene granula-

cije plaže Šušanj, zaštititi

kupačenaplažiodnovihmogu-

ćih težih nesreća koje bi mogli

prourokovati borovi oko plaže,

jer prijeti opasnost da padnu.

Procijenili smo i da je nužno da

se podmladi borova šuma plaže

Šušanj i u rekreativnom parku

,,Šumice“, da se urade zaštitni

podvodni zidovi za veće plaže

Bara,temelioracijaprostoraRP

,,Šumice“ i uklone tri zmijarni-

ka (šikara kod SD ,,Topolica“,

ugao šetališta pored plaže Šu-

šanj i nakadašnji autokamp

,,Agava“) - navodi predsjednik

NVO Info sport CG Bar, Mi-

odragBanović.

zAsAdi

Potrebno je, kakododaje, i da se

ponovo zasade borovi (uz uslov

da se prije toga dovede voda u

RP ,,Šumice“).Na samomulazu

u Bar i dalje postoji najveći

izvorzaraze,nalokalitetuneka-

dašnjeg auto-kampa ,,Agava“.

-Tajdiotrebaraskrčiti,zaravni-

ti i zatravniti - ističeBanović.

Onpodsjećada je ova organiza-

cija od oktobra prošle godine

dobila vrijedne donacije: ze-

mlju, iskop, utovar, transport i

bagere za raskrčivanje i nasipa-

nje prostora nekadašnjeg auto-

kampa, ali je zbog izostanka sa-

glasnosti nadležnih 15.000

kubika iskopanog materijala

ostaloneiskorišćeno.

Banović ukazuje i da je do ove

godine u ljetnjim šumskim po-

žarima izgorio „veliki dio šum-

skog bogatstva ekološke Crne

Gore - borovi,maslinjaci...“.

- Vandali su 2016. godine polo-

mili 43 masline u Aveniji ,,Ma-

sline prijateljstva“ i petmaslina

u drvoredu ,,Đačkih maslina“.

Borova šuma pored plaže Šu-

šanj nestaje, a borovi padaju

potkopani talasima. Ostalo ih je

još malo. Ove godine desila se i

nesreća - jedanbor je paona di-

jete - kupačanaplaži i prouzro-

kovaopovredu - podsjećapred-

sjednikNVOInfo sport CGBar,

uzapelnadležnimadaštohitni-

jom reakcijom spriječe slične

nemile događaje.

sAdNiCe

Aktivisti NVO Info sport su u

aprilu ove godine kompletirali

sadnju 340 desetogodišnjih

sadnicaborovauRekreativnom

parku ,,Šumice“ i Parku borova

uŠušanju.

- Saglasnost je dobijena od JP

Morsko dobro, uz sugestiju da

se u akciju uključi Gradsko ze-

lenilo. Na žalost više od 5.500

naših sugrađana - učesnika u

akcijama, institucija koje su ih

sponzorisale, Mornarice Voj-

ske Crne Gore, Uprave za šume

(koja je donirala 500 sadnica

borova i 200 sadnica bagrema),

već jeosušeno340borovazasa-

đenih21. novembra i 19. decem-

bra 2017. godine i 26. aprila

2018. godine, zato štonijesuna-

vodnjavani - nezadovoljan je

Banović. On ističe da su ta sta-

bla neposredno nakon sadnje

navodnjena cisternom Službe

zaštite, a da je sa preduzećem

Vodovod i kanalizacijadogovo-

reno da dovedu vodu uRP ,,Šu-

mice“ i da se poveže hidrant na

koji bi se zakačila crijeva za na-

vodnjavanje mladih zasada bo-

rova.

- Uslov je bio davanje saglasno-

sti nadležnih iz opštine Bar za

postavljanje javne česme u Šu-

micama. Takva saglasnost nije

dostavljena, a izGradskog zele-

nila nijesu htjeli da izađu u su-

sret. Posljedica je da je 340 de-

setogodišnjih sadnica borova

rasušeno - zaključujeBanović.

V.K.V.

Autobusku stanicu gradiće na Šištetu u Igalu, projektna dokumentacija do kraja godine

Planiraju

objekat sa

12perona

Mjestogdjećebitinovastanica:

PrekoputaŠištetau Igalu

Adaptacija stareautobuske

Kompanija „D Station“ dobila je licencu na pet godina, a od

preuzimanja glavne autobuske stanice obavili su uređenje

stare, oronule zgrade i staničnog prostora. Postavljena

je ograda, plato sa video-nadzorom, naplatna rampa za

korisnike staničnih usluga. Uređen je toalet za osobe sa

invaliditetom i prilazi. Sve su to prateći sadržaji, dok se na

adaptaciju objekta, natkrivanje i uređenje perona još čeka.

Iz NVO Info sport CG Bar upozoravaju na nesavjesno ponašanje pojedinaca

Nebrigamožebiti pogubna zapriobalje

Vjerujemo da će nadležne institucije i pojedinci

uticati da se nekoliko najvažnijih projekata

realizuju tokomove godine - kazao je predsjednik

NVO Info sport CG Bar Miodrag Banović

iZvoR

ZaRaZe:

KampŠušanj

eKoLoŠKaKatastRoFa:

PlažaŠušanj

Zmijarnik

pored

šetališta

CEDIS

Dio Kolašina

bez struje

od 9 do 15 sati