Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Četvrtak, 23. avgust 2018.

Hronika

KOTOR

–Osnovnodržavno

tužilaštvouKotorupodiglo

jeoptužni prijedlogprotiv

srpske i kanadskedržavljan-

keSareVidak (20) zbog

sumnjeda je 14. avgustana-

pala sutkinjuJelenuStanišić

ukotorskomsudu.

Vidak se optužnim prijedlo-

gom tereti da je počinila kri-

vičnodjelonapadna službeno

liceuvršenjuslužbenedužno-

sti.

Suđenje je zakazano za 31. av-

gust, a proces će voditi sutki-

njaMomirkaTešić.

Vidak je u ponedjeljak ponu-

dila jemstvo od 10.000 eura i

dva pasoša kako bi se branila

sa slobode. Sud bi trebalo do

kraja nedjelje da odluči o nje-

nomzahtjevu.

Osumnjičenoj Vidak je prošle

nedjelje određen pritvor zbog

opasnosti odbjekstva.

- Težina krivičnog djela za ko-

jeseosumnjičenaVidaktereti,

a izražena jekrozvisinuzapri-

jećene kazne od šest mjeseci

do pet godina, samo uvećava

opasnost od bjekstva i čini je

gotovo izvjesnom, s ciljem

eskiviranja ili prolongiranja

krivičnog postupka, kako bi

protok vremena učinio svoje i

doprinio eventualnom uma-

njenju krivično-pravne odgo-

vornosti osumnjičene – navo-

di se uobrazloženjuodluke.

Vidak je kategorično negirala

navode optužbe za koje se te-

reti.

Incident se dogodio 14. avgu-

sta na kraju prekršajnog po-

stupka protiv Stevana Prpe,

momka osumnjičene Vidak,

koji je kažnjennovčano90eu-

ra zbog saobraćajnogprekrša-

ja. Nezadovoljna zbog donije-

te odluke Vidak je, kako se

navodi u prijavi, sutkinju na-

pala najprije verbalno, a zatim

i fizički.

Odbrana Vidak od početka

tvrdi da je njihova klijentkinja

neosnovano optužena, te i da

se događaj nije dogodio kako

je to predstavljeno u krivičnoj

prijavi.

Prije dva dana oglasila se i za-

stupnica sutkinje Stanišić, ad-

vokatica Dijana Knežević, ko-

ja je ocijenila da je slučaj

„senzacionalistički i politički

obojen“.

- Iznose se neistinite tvrdnje

dajesutkinjaStanišićnapravi-

la grešku u rješenju o kažnja-

vanjuokrivljenogPrpeunoše-

n j em po g r e š no g b r o j a

registarskih oznaka, što je na-

vodno bio razlog za obraćanje

osumnjičene Vidak sudiji.

Istina jedau rješenju stoji tač-

na registarska oznaka vozila

kojim je upravljao Prpa – ka-

zala jeKnežević.

M.L.

SaraVidak

Počinje suđenje osumnjičenoj za napad na sutkinju Jelenu Stanišić

Branioci Sare Vidak, advokati

Srđan Lješković i Ranko Šće-

kić, kazali su da su iz medija

saznali da je protiv njihove

branjenice podignut optužni

prijedlog.

- Postavlja se pitanje da li to

Tužilaštvo ima bolju komu-

nikaciju sa medijima nego

što bi po zakonu trebalo da

imaju sa braniocima. Ostaje-

mo začuđeni da je optužnica

podignuta, a da nijesu saslu-

šana dva ključna svjedoka, te

i da presuda može biti doni-

jeta bez izjava i saslušanja

ova dva svjedoka – kazao je

Lješković.

Advokati izmedijasaznalio

podizanjuoptužnogprijedloga

Vidak31. avgusta

predsudom

PODGORICA

–ŽeljkoRa-

dulović, sinRankaRadulovi-

ća, osumnjičenogda jebio

organizator kriminalneor-

ganizacijekoja jeplanirala

više likvidacija, napustio jeu

utorakveče Istražni zatvor

uSpužu - potvrdio je zaPo-

bjeduadvokat SavaKostić.

On je kazao da je njegovom

klijentumorao biti ukinut pri-

tvor shodno Zakonu o postu-

panjupremamaloljetnicimau

krivičnompostupku i Zakoni-

kuo krivičnompostupku.

- Da postoje materijalni doka-

zi kojima se dokazuje krivica

okrivljenih, ne bi po sili zako-

na bio ukinut pritvor Željku

Raduloviću, već bi protiv nje-

ga bio podignut optužni akt.

Ostaje nejasno zašto je Radu-

lović uopšte hapšen i pritva-

ran i zašto tužilaštvo javno ne

saopšti koje to dokaze ima

protiv Radulovića i ostalih

okrivljenih kad ih već sumnji-

či za teška krivična djela. Oči-

gledno je tužilaštvo i policiju

prevario svjedok saradnik, pa

je samo na osnovu njegove iz-

mišljene i smišljene izjave po-

krenut ovaj postupak – nagla-

sio je advokat Kostić.

Prema riječima advokata,

nadležni organi su prihvatili

,,zdravo za gotovo“ iskaz svje-

dokasaradnikainijesuprovje-

rili istinitost njegovog iskaza

materijalnimdokazima.

-Taj svjedokihjenaveona ,,ta-

nakled“,asvezaradsopstvene

koristi. Pomommišljenju, po-

licija, tužilaštvo i sud su tu po-

stupili neoprezno i naivno i

bez materijalnih dokaza pro-

cesuirali sve okrivljene zbog

čegajeiodlučenodaseisključi

javnostizovogpredmeta.Spe-

cijalno tužilaštvo je od počet-

ka označilo predmet tajnim,

tako da i to predstavlja još je-

dan pokazatelj da ne raspola-

žu materijalnim dokazima

kojima se utvrđuje krivica

okrivljenih. Isključivanjem

javnosti su spriječeni okrivlje-

ni i njihovi branioci da iznesu

svojenavodeiukažunanepra-

vilaninezakonitradtužilaštva

i policije u ovom predmetu.

Gdje to ima u svijetu da se za

ovako teška krivična djela is-

ključujejavnost?Zašto,štaiod

koga treba da se taji - naveo je

Kostić.

Željko Radulović uhapšen je

zbog sumnjeda je bio člankri-

minalne organizacije i da je

postupaopo očevomnalogu.

Na čelu tri kriminalne organi-

zacije, prema stavu tužilaštva,

bili su Ranko Radulović, al-

banski državljanin Erogen

Brajović i Kotoranin Igor Vu-

kotić.

Brajović i Vukotić su u bjek-

stvu i za njima su crnogorske

vlasti raspisale crvene potjer-

nice.

Osim Brajovića, Radulovića i

Vukotića, naredbom su obu-

hvaćeni i Radoš Petrušić, Ste-

fan Radulović (22), Luka Ra-

dulović(24),RatkoMartinović

(38), Darko Vicković (38), Ni-

kola Mandić (20), državljani

Bosne i Hercegovine Nenad

Lubura (52), Radoje Prerado-

vić (54), Miladin Dedović. Na

spisku osumnjičenih su i Zlat-

koMatanović iz Skadra i Nik-

šićaninStefanPerović.

M.L.

SaprivođenjaRadulovićauTužilaštvo

Osumnjičenomda je bio član kriminalne organizacije, koja je planirala više likvidacija, istekao pritvor

ŽeljkoRadulović izašao iz zatvora

PODGORICA

-Specijalnodr-

žavnotužilaštvo jezašestmje-

seci ovegodinezaključilose-

damsporazumaopriznanju

krivice, navodi seupolugodiš-

njemizvještajuoradutogtuži-

laštva.

Kako prenosi agencija Mina, iz

Specijalnog tužilaštva su naveli

da je svim okrivljenima koji su

potpisali sporazumo priznanju

krivice izrečena zatvorska i nov-

čana kazna, a u nekimslučajevi-

ma je oduzeta imovinska korist

pribavljenakrivičnimdjelom.

Unekimsporazumima dogovo-

rena je i novčanauplatauhuma-

nitarne svrhe.

Zbog krivičnog djela stvaranje

kriminalne organizacije, kako se

navodi u izvještaju, zaključena

sutrisporazumaopriznanjukri-

vice,kojajoščekajuodlukusuda.

-Zbogkrivičnihdjelaneovlašće-

naproizvodnja,držanjeistavlja-

nje u promet opojnih droga i

stvaranjekriminalneorganizaci-

je zaključena su tri sporazuma o

priznanju krivice, o kojima sud

još nije odlučivao - kaže se u do-

kumentu.

KakonavodiMina,zbogzloupo-

trebepoložajauprivrednompo-

slovanju zaključen je jedan spo-

razum, koji je sudusvojio.Utom

slučaju okrivljeni Isat Boljević

osuđen je na kaznu zatvora od

devet mjeseci i novčanu kaznu

od40.000eura.

Dogovorena je i novčana uplata

u humanitarne svrhe kojom se

okrivljeni obavezao da Klinič-

komcentruCrneGoreuplatide-

sethiljadaeura.

C.H.

Ostaje nejasno zašto je Radulović uopšte hapšen i pritvaran i zašto

tužilaštvo javno ne saopšti koje to dokaze ima protiv njega i ostalih

okrivljenih kad ih već sumnjiči za teška krivična djela. Očigledno

je tužilaštvo i policiju prevario svjedok saradnik, pa je samo

na osnovu njegove izmišljene i smišljene izjave pokrenut ovaj

postupak – kazao je branilac Željka Radulovića, advokat Kostić

NIKŠIĆ

–Ministarstvounu-

trašnjihposlovapokrenulo

jedisciplinski postupakpro-

tivpolicajcauCentrube-

zbjednostiNikšićS. D. jer je

službenimvozilomizazvao

sabraćajni udes.

Kako se navodi u saopštenju

MUP-a, 11. juna dogodio se

udes na raskrsnici ulica Vuka

Mićunovića i Karađorđeve u

Nikšiću.

- S. D. upravljajući službenim

vozilom„opelastra“izazvaoje

saobraćajni udes jer nije pro-

pustio vozilo „audi“, kojim je

upravljao P. M. Tada je došlo

do kontakta „opela astra“ i

prednjeg dijela vozila „audi“

pri čemu je pričinjenamateri-

jalna šteta. Ovimje počinio te-

župovredu službenedužnosti

Zakona o unutrašnjim poslo-

vima –piše u saopštenju.

C.H.

Pokrenut disciplinski postupak protiv službenikaMUP-a

Policajac službenimvozilomizazvaoudes

i koja se tereti za više krivičnih djela

„moraju

ki napad“

pović (29), Smail Lekić (34) i

državljanin Bosne i Hercego-

vineAleksandarDropo (31).

Policija potražuje D. A. (17) za

kojeg postoji osnovana sum-

nja da je prihvatio članstvo u

kriminalnoj organizaciji za-

jedno sa sedam osoba koje su

ranije uhapšene.

Traga se i zaMarkomJovano-

vićem, koji se sumnjiči da je

počinilac dvostrukog ubistva

u centruPodgorice.

Policija je pretresla 15 lokacija

na teritoriji Podgorice i Bara i

zaplijenilavećukoličinuoruž-

ja i eksploziva.

PLANOVI

Kako je saopšteno prošle sed-

mice na konferenciji za novi-

nare, ova kriminalna organi-

zacijadjelovalajeuCrnojGori

i susjednim zemljama a na-

mjeravala je da izvrši krivična

djela neovlašćena proizvod-

nja, držanje i stavljanje u pro-

met opojnih droga, odnosno

međunarodnu trgovinu nar-

koticima, teško ubistvo, trgo-

vinuoružjem,otmicu,izaziva-

n j e o p š t e o p a s n o s t i i

razbojništvo.

Planovi grupe, prema sumnja-

ma istražitelja, bile su i otmice

irazbojništvanateritorijiPod-

gorice.

Prijevišeodčetirimjesecapo-

krenut je krivični postupak

protiv sedamosoba zbog stva-

ranjakriminalneorganizacije.

Tada su prikupljeni dokazi i

identifikovan je neposredni

izvršilacisaizvršiociuubistvu

Šakovića i Jovanovića.

Prema tada dostupnim poda-

cima i dokazima, kriminalnu

organizaciju formirale su na

neodređeno vrijeme za sada

neidentifikovane osobe. Utvr-

đeno je da su, pored ovih se-

dam osoba, kriminalnu orga-

nizacijučinileidrugeosobe,te

da je ta organizacija nastavila

djelovanje i nakon lišenja slo-

bode.

A.G.

Specijalno policijsko odjeljenje uhapsilo je juče Filipa Seku-

lića (29) iz Podgorice zbog sumnje da je dio ove kriminal-

ne organizacije. Policija je u blizini njegove kuće pronašla

zakopanu bombu, a on je uhapšen zbog sumnje da je

počinio krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije i

nedozvoljeno držanje oružja. Nakon saslušanja u SDT-u,

Sekulić je pušten da se brani sa slobode.

- Policija je u blizini njegove kuće pronašla i oduzela i vagu

za preciznomjerenje. Bomba i vaga su bile zakopane u

zemlji – saopštili su iz policije.

Ovo je nastavak akcije od 15. avgusta kada je uhapšeno

više osoba.

Sekulićpušten

nakonsaslušanja

Potpisanosedamnagodbi

opriznanjukrivice

Izvještaj Specijalnog tužilaštva za pola godine

Zaplijenjene stvari tokomakcije