Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Četvrtak, 23. avgust 2018.

Hronika

BERANE

- Policija je jučeuhapsilaR. B. (25) saKosova iM.

K. (18) izBerana zbog sumnjeda suprovalili u tri kućeoda-

kle suukrali nakit, satove i oružje.

Osumnjičeni suukradene stvari kasnije prodavali.

Uhapšenićeuzposebni izvještaj, kaodopunukrivičnimprijava-

ma, biti privedeni tužiocu u Osnovnomdržavnom tužilaštvu u

Beranama.

M.L.

BERANE:

Dvije osobe uhapšene zbog krađa

Provalili u tri kuće i

odnijeli nakit i oružje

ILUSTRACIJA

BERANE

- ProtivR. G. (38) izBeranapodnijeta jekrivična

prijava jer jepolicijapretresomnjegovekućepronašlavoj-

ničkupuškuM48u ilegalnomposjedu.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, puška je poslata u Foren-

zički centar zbog vještačenja.

O događaju je obaviješten tužilac u Osnovnomdržavnom tuži-

laštvu u Beranama kojem će R. G. biti priveden zbog sumnje da

je počinio krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja i eksplo-

zivnihmaterija.

M.L.

Krivična prijava protiv Beranca

Zaplijenjenapuška

PODGORICA

- Srpski carini-

ci su jučenaulazugraničnog

prelazaŠpiljani saCrnomGo-

romspriječili krijumčarenje

tri ručna sata i skoro400gra-

ma zlatnog i srebrnognakita.

Satovi i zlatopronađeni suuvo-

zilu„audi“njemačkihtablicaza

čijim upravljačem je bio nje-

mački državljanin.

Pregledom prtljaga otkriveno

je da vozač u putnoj torbi krije

40 različitih komada zlatnog i

srebrnog nakita namijenjenog

daljoj preprodaji.

Zaplijenjena su tri ručna sata

„majkl kors“, „dizel“ i „espri“,

zlatni lančići, minđuše, naru-

kvice, od kojih je jedna bila

ukrašena „svarovski“ kristali-

ma i zlatno prstenje i srebrne

burme.

C.H.

Oduzeti satovi i

400gramanakita

Srpski carinici na granici sa CrnomGorom

spriječili krijumčarenje

PODGORICA

-Maloljetnika I. V. (16) izPodgoriceuhapšen

je zbog sumnjeda jenapao taksistuD. Đ. izPodgorice i na-

niomu teškepovrede - saopštila jeUpravapolicije.

Istraga ukazuje da je I. V. 15. juna, oko 20.30 časova, uUlici Du-

šanaMilutinovića, nakonkraće verbalne raspraveudariougla-

vu taksistuD. Đ.

Taksista je izgubio svijest i zadobio frakturu lobanje.

U trenutku incidenta I. V. je bio u vozilu sa još četiri osobe, a sa

taksistomse navodnoposvađao zbog prvenstva prolaza.

O događaju je obaviješten tužilac za maloljetnike u Osnovnom

državnom tužilaštvu u Podgorici kojem će osumnjičeni biti

privedenzbogsumnjedajepočiniokrivičnodjeloteškatjelesna

povreda.

M.L.

Maloljetnik se

tereti da je taksisti

slomio lobanju

Krivična prijava protiv šesnaestogodišnjaka

PODGORICA

–Razmatranje

optužniceprotivDraganaĐu-

kića,DraganaKruščića iDra-

giceMitić, nekadašnjihsarad-

nikabivšeggradonačelnika

PodgoriceMiomiraMugoše,

juče jeodgođenoza17. sep-

tembar, potvrđeno jePobjedi

izVišegsuda.

Ročište je odgođeno na zahtjev

advokata optuženog Kruščića

dabi pripremioodbranu.

Prema navodima optužnice,

Đukić, Kruščić i Mitić se terete

dasuodjuladoseptembra2009.

godine pomogli Mugoši da

ustupanjemgradskoggrađevin-

skog zemljišta firmi ,,Carine“

ošteti budžet glavnog grada za

višeod6,7milionaeura.

Specijalno državno tužilaštvo

nedavno je podiglo optužnicu

protivMugošeinjemujepočelo

suđenjepredVišimsudom.

On je kategorično negirao da je

oštetio budžet glavnog grada za

više od 6,7 miliona eura. U od-

brani je kazao da kao gradona-

čelnik nije donio nijedan akt,

većsutoradilenadležneslužbe.

Mugoša se tereti da je kao gra-

donačelnik iskoristio službeni

položaj i bez sprovođenog po-

stupkajavnihnabavkidoniood-

lukuoprenosupravakorišćenja

gradskog građevinskog zemlji-

štanakompaniju ,,Carine“.

M.L.

UVišemsudu odgođeno razmatranje optužnog akta protiv tri osobe u slučaju „Carine“

Viši sud

PODGORICA

–DragoVuk-

čević (30), koji se tereti da je

diokriminalneorganizacije

koja jeplaniralanajtežakri-

vičnadjela, pušten je jučeda

sebrani sa slobode.

Prema saznanjima Pobjede,

Vukčević je ispričao svoja sa-

znanja o djelovanju ove krimi-

nalne organizacije, kao i uloge

njenihčlanova, nakončegamu

je ukinut pritvor.

PRIZNANJA

Pretresom kuće u Tološima,

gdje stanuje osumnjičeni Vuk-

čević, policija je pronašla lo-

vačku pušku sa dozvolom i pi-

štolj bez dozbole. On je tokom

saslušanja ispričao da ima još

oružja i poslao istražitelje da

kod garaže iskopaju sakrivene

dvijeautomatskepuškekojeje,

kako je rekao, dobio od Janka

Vukadinovića na čuvanje.

Pritvor je juče, kako saznaje

naš list, ukinut i Milošu Božo-

viću.

Izvori bliski istrazi tvrde da je

prikupljeno dovoljno dokaza

koji ukazuju na krivicu osum-

njičenih.

Među dokazima našlo se i pi-

smokoje„otkriva“planoveove

grupe. Pismo, odnosno, foto-

grafija pisma, pronađena je u

stanuMarkaRnkovića.

On je telefonom fotografisao

pismo u kojem se navodi da

„moraju da izvedu bombaški

napad“. Istražitelji su utvrdili

da je to trebalo da se dogodi po

nalogu Janka Vukadinovića i

još jedne neidentifikovane

osobe.

Rnkovićjenakontogasaslušan

u Specijalnomtužilaštvu, ali je

negirao optužbe koje mu se

krivičnom prijavom stavljaju

na teret.

Iskazi ostalih osumnjičenih,

međutim, ne idu u prilog nje-

govoj tvrdnji.

Nezvanično nam je saopšteno

da je, osim Vukčevića, i Miloš

Božović ispričao da je od „ne-

kog iz grupe uzeo neke puške

koje je čuvao za JankaVukadi-

novića“.

Nakon saslušanja svih osum-

njičenihiprikupljenihdokaza,

istražitelji sumnjaju da je na

čeluovekriminalnegrupeJan-

ko Vukadinović, koji je uhap-

šen početkom aprila zbog

sumnjeda jeučestvovaouubi-

stvuMilošaŠakovićaislučajne

žrtveRadivoja Jovanovića.

Prema sumnjama istražitelja,

on je iz pritvora nastavio sa or-

ganizacijom kriminalnih ak-

tivnosti. Za te sumnje postoje

konkretni dokazi prikupljeni

mjerama tajnog nadzora.

Ključni dokaz u istrazi je sadr-

žaj mobilnog telefona koji je

pronađen kod Vukadinovića u

sobi ZIKS-a.

VOĐA

Vještačenjemtelefona utvrđe-

no je da je Janko Vukadinović

komunicirao sa ostalimosum-

njičenima za stvaranje krimi-

nalne organizacije i da im je

davao instrukcije.

Jankov brat, Predrag Vukadi-

nović takođesenalazi uIstraž-

nomzatvoru zbog istog krivič-

nog djela – učešća u ubistvu

Šakovića i Jovanovića.

Oni se terete da su nabavili

rentakar „citroen“ koji je kori-

šćenuubistvu.Sumnjasedasu

dovezli Marka Jovanovića do

centrainakonzločinagaodve-

zli. Za Jovanovićemje raspisa-

napotjernica.Tužilaštvoprija-

vom t e r e t i Dr a g o l j ub a

Ćetkovića da je pomogao u

nabavci oružja, dok se Lidija

Bulatović tereti da je priku-

pljala informacije i prenosila

poruke za članove kriminalne

organizacije.

Ovagrupa,kakoistražiteljitvr-

de, djeluje i van granica Crne

Gore. Do tog podatka su došli

nakon uvida u Rnkovićeve

kontakte, na osnovu kojih su

ustanovili komunikaciju sa dr-

žavljaninomBosne i Hercego-

vine.

Tako su došli do podatka da je

Rnković iz Hrvatske pokušao

da prokrijumčari 40 kilogra-

ma skanka. Kako mu nije

uspjelo, on je državljaninaHr-

vatske oteo i zastrašivao.

Rnković je lišen slobode ne-

davno zbog nasilničkog pona-

šanja, a hapšen je i prije četiri

godine zbog sumnje da je za-

palio automobil policajca Mi-

lomira Cakovića kako bi mu se

osvetio zbog legitimisanja. U

požaru je izgorio i „citroen

C3“, vlasništvoCakovićeve se-

streMilanke.

U ovoj akciji uhapšeni su Želj-

ko Đukić (39), Miloš Božović

(21), Drago Vukčević (30), La-

zar Raičević (21), Balša Todo-

rović (23), Đurađ Lončar (23),

Arnel Mandić (20), Radoš Po-

ISTRAŽITELJI SUMNJAJUDAJEBIONAČELUGRUPE:

SaprivođenjaVukadinovića

KLJUČNI DOKAZ PRONAĐENU TELEFONU:

Detalji iz istrage o gru

Upismunaveli da

da izvedubomba

Nakon

saslušanja svih

osumnjičenih

i prikupljenih

dokaza,

istražitelji

sumnjaju da

je na čelu ove

kriminalne

grupe Janko

Vukadinović,

koji je uhapšen

početkom

aprila zbog

sumnje da je

učestvovao u

ubistvuMiloša

Šakovića i

slučajne žrtve

Radivoja

Jovanovića

Ooptužnici protivMugošinih

saradnika 17. septembra