Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Srijeda, 22. avgust 2018.

Društvo

kanje na kontrolu

seci

žbi

gled ostvaruje u roku do 30

dana, dok se kontrola zakazu-

je u prvom raspoloživom ter-

minu, ukoliko nije naznačeno

drugačije.

- Osim redovnih termina, Kli-

nički centar svakog mjeseca

izabranim doktorima dostav-

ljaivećibrojterminaudopun-

skom radu koji se realizuje u

danima vikenda i radnim da-

nima u popodnevnom raspo-

redu, te i na taj način nastoji-

mo o b e z b i j e d i t i b o l j u

dostupnost zdravstvene uslu-

ge uz kvalitet kao osnovni pa-

rameter – ističeBubanja.

Uprkos tome, priznaje Buba-

nja, u Kliničkom imaju pro-

blema sa dužim čekanjima na

specijalističke preglede i dija-

gnostiku.

- Sobziromna toda jeKlinički

ustanova koja pruža zdrav-

stvene usluge građanima i na

sekundarnom i tercijarnom

nivou, suočavamo se sa objek-

tivnim teškoćama, kao što su

nedostatak kadra, privremeni

zastoj u radu opreme, nabavci

potrošnogmedicinskogmate-

rijala i slično, kojimogu, izme-

đu ostalog, da prouzrokuju i

duže vrijeme čekanja na spe-

cijalističkepreglede i dijagno-

stiku–naglasila jeBubanja.

Kada su u pitanju hitni sluča-

jevi koji ne mogu da čekaju,

zaštitnica prava pacijenata

kaže da Klinički centar na-

stoji da takve pacijente pri-

mi odmah.

Procjenu o hitnosti stanja

pacijenta, kako je objasnila

Bubanja, daje izabrani lje-

kar.

- Shodno tome određeni

broj pacijenata, osimu poli-

kliničkom dijelu Kliničkog

centra, uslugu ostvaruje u

Urgentnomcentruiliambu-

lanti tražene klinike ili cen-

tra pod oznakom ,,hitno“ –

pojasnila je ona.

Prigovori

Zaštitnik prava pacijenata

je, prema riječima Bubanje,

po svakom prigovoru, bilo

usmenomiliupisanojformi,

preduzeo sve neophodne

aktivnosti za njegovo rješa-

vanje, u skladu sa Zakonom

opravima pacijenata.

- U toku procesuiranja sa-

mog prigovora gdje je god

utvrđeno da je učinjena ne-

ka od povrede prava paci-

jenta, nastojalo se da se pri-

b j e g n e a d e k v a t n o m

rješenju, shodno važećim

zakonskim propisima – ka-

zala jeBubanja.

Ona jepodsjetiladasvipaci-

jenti, članovi njihovihporo-

dicailigrađani,ukolikoima-

ju prigovor, primjedbu ili

sugestiju, mogu se obratiti

zaštitniku u pisanoj formi

dostavljanjemdopisa arhivi

Kliničkog ili na mejl: [email protected]

kccg.me.

Mogu se obratiti i

lično ili pozivomna broj te-

lefona 020 412 243, 069 157

924 svakog radnog dana.

Svakomprigovorusepristu-

pa popredviđenoj procedu-

ri,apodnosilacseobavješta-

va opreduzetimradnjama.

Sl. r.

Predsjednik sindikalne organizacije Kliničkog centra najavio novi kolektivni ugovor

Pavićević: Tražićemo

daplatebudupovećane

višeoddeset odsto

Komentarišući zahtjev većine članova izvršnog odbora sindikata na čijem

je čelu da on i rukovodstvo treba da budu smijenjeni, Vladimir Pavićević je

ponovio raniji stav da u toj radničkoj asocijaciji sve funkcioniše dobro

PODGORICA

- Sindikalna

organizacijaKliničkog cen-

trapokrenućekampanjuza

potpisivanjenovogkolektiv-

nogugovora, čime ćebiti po-

krenuto i pitanjepovećanja

zarada i tozavišeod 10odsto

–najavio je zaPobjedupred-

sjednik te radničke asocijaci-

jeVladimirPavićević.

Ovaj sindikat broji 1.580 člano-

va i Pavićević smatra da upravo

oni treba da iniciraju pitanje

kolektivnogugovorakojićebiti

primjenjiv i na ostale ustanove

u crnogorskomzdravstvu.

Ugovor

- U svjetlu svih najava da treba

da se povećaju zarade u zdrav-

stvu, mi smo u Kliničkom cen-

tru još prošle godine počeli da

radimona izmjeni kolektivnog

ugovora i na nekim novim rje-

šenjima u smislu povećanja

zarada za zaposlene. S obzi-

romna to da je nova sistemati-

zacija usvojena, to je značilo i

znatan broj novih radnihmje-

sta koja moraju da se uklope u

kolektivni ugovor i mi smo taj

prijedlogkolektivnogugovora,

gledano sa aspekta samog Kli-

ničkog centra, prezentovali

menadžmentu 15. novembra

prošle godine - podsjeća Pavi-

ćević.

Tadasu, kaže, naišlina jakodo-

bar odziv i razumijevanje me-

nadžmenta.

- Poslije toga više nije bilo ni

sastanaka i poredvišeurgenci-

ja. Mi smo onda pokrenuli

kampanju što se tičeKliničkog

centra za sve radne jedinice da

se izjasneda li suzapokretanje

aktivnosti povodom usvajanja

ovog kolektivnog ugovora. Da

lićeseonkaotakavprenijetina

Vladimir Pavićević

Vladimir Pavićević je nagla-

sio da se Zakon o zaštiti i

zdravlju na radu ne poštuje

u sistemu zdravstva.

- Još nemamo akt o pro-

cjeni rizika radnogmjesta,

nemamo predstavnika

zaposlenih za zaštitu na

radu, a što je obaveza po

novom zakonu. Smatramo

da tomora biti regulisano -

istakao je Pavićević.

Zakono

zaštitina

radusene

poštujeu

zdravstvu

cijeli sistemzdravstva- tobibi-

lo dobro, ali čini nam se da dok

Kliničkicentarnekreneuneku

kampanju, ni ostalezdravstve-

ne ustanove ne mogu uraditi

ništa - kazao jePavićević.

Smatra da najdalje do sredine

oktobramoraju da naprave oz-

biljan iskorak i da od zdrav-

stvenih vlasti traže da se ovo

pitanje riješi, kako bi uvećanje

zarada ušlo u budžet za nared-

nu godinu.

- Najčešći odgovor Ministar-

stvazdravlja štose tičepoveća-

nja zarada bio je da to treba

uraditi iz unutrašnjih ušteda,

da sve ustanove treba da se po-

zabave tim pitanjem. Krenuli

smo na taj način i napravili ko-

lektivni ugovor koji je prilago-

đen Kliničkom centru, ali koji

bi isto takomogao biti prilago-

đen cijelom sistemu zdravstva

- objasnio je Pavićević, dodaju-

ći da ukoliko se dođe do ušteda

u samom Kliničkom centru,

timbolje.

Koliko će tačno tražiti poveća-

nje zarada, Pavićević još ne želi

da precizira, ali će svakako, na-

glasio jeon, tobiti višeod10od-

sto.

Procenat

-Ako senađeubudžetuza cije-

li sistem zdravstva, onda je to

pravo rješenje - istakao je Pavi-

ćević.

Komentarišući zahtjev većine

članova izvršnog odbora sindi-

kata na čijem je čelu da on i ru-

kovodstvotrebadabudusmije-

njeni, Pavićević je ponovio

raniji stav da u radničkoj asoci-

jaciji na čijem je čelu sve funk-

cioniše dobro. Podsjetio je i da

je redovna sjednica skupštineu

septembru, te da će se na njoj

raspravljati i opovjerenjuaktu-

elnomrukovodstvu.

- Što se tiče vanredne skupštine

koja je tražena u maju, ona je

održana, ali je prekinuta zato

štosujenapustiliupravooniko-

ji su je inicirali –podsjetio jeon.

Dodao je da ima dio nezado-

voljnih članova skupštine koji

će, poručio im je, imati priliku

da se na redovnoj sjednici izja-

sne o svimpitanjima, pa i o po-

vjerenjupredsjedniku.

- Najvažnije su ove aktivnosti

koje sprovodimo povodomno-

vog kolektivnog ugovora. Ko-

misije sve rade, jedan broj čla-

nova tih komisija ne učestvuje

u radu, ali komisije imaju kvo-

rumi radeupunomkapacitetu.

Čini nam se da pojedini sindi-

kalni predstavnici izbjegavaju

da sazovu sastanke zaposlenih

u svojim radnim jedinicama.

Mineznamošto jeupitanju, ali

ćemo insistirati da svi članovi

sindikalne organizacije budu

upoznati i o radu u sindikatu i

aktivnostima koje planiramo -

zaključio jePavićević.

n. KovaČeviĆ

Sindikati uprave i pravosuđa i ZIKS-a organizovali protest

TražedaNacrt zakona

oPIObude izmijenjen

PODGORICA

–Naprotestu

koji suuPodgorici, povo-

domizmjenaZakonaopen-

zijskomi invalidskomosigu-

ranju, organizovali sindikati

uprave i pravosuđa i ZIKS-a

juče jebiloblizu200 ljudi, a

poručili suda jeNacrt zako-

na loš i za radnike i zapenzi-

onere.

-Na ovaj način ćemo da poku-

šamo da ostvarimo svoja pra-

va, kad nijesu htjeli mirnim

putemda riješe problem - ka-

zao je predsjednik Sindikata

pravosuđaNenadRakočević.

On je dodao da radna grupa

nije prihvatila nijedan njihov

prijedlog.

- Ponašali su se kao da smo

bezvrijedni, kao da nemamo

ličnost i svoj stav.Hoćeda ide-

mo u penzije sa 65 godina, da

radimo do 40 godina uslovno.

Toznačida, iakosmotražilida

se sadašnji uslovi poboljšaju,

jer su strašno loši, oni su otišli

ukrajnost.Timesujošvišepo-

kazali da ne poštuju naš rad -

kazao je on.

Poručio je da, ako nadležni ne

Saprotesta

uvaže njihove zahtjeve, biće

još protesta.

Istakaojeidasuimaliopstruk-

cije od kolega, ali da su, ipak,

uspjeli da organizujuprotest.

PredsjednikSindikataZIKS-a

Predrag Spasojević poručio je

da neće odustajati do ispunje-

nja zahtjeva.

- Ovaj zakon je loš za radnika,

penzionera,studenta,aposeb-

no je loš za vatrogasce-spasio-

ce, zatvorske policajce, vojni-

ke-policajce, jer se njegovim

izmjenamanipodaštavabene-

ficirani radni staž. Vjerujem

da ćemo građanima otvoriti

oči i skrenuti pažnju da nam

pomognu, jer sami ne može-

mo - kazao jepredsjednikSin-

dikalnogpovjereništvaSSSCG

opštinePljevljaRatkoPejović.

-Ovakavstavradnikedovodiu

robovlasnički položaj. Ovo je

zadnja kap u prepunoj čaši

radnika Crne Gore - zaključio

je on.

Okupljeni su nakon skupa na

Trgu Vektra, ispred zgrade u

kojoj se nalazi Ministarstvo

rada i socijalnog staranja, or-

ganizovaliprotestnušetnjudo

centra grada gdje suprošli po-

red zgrade Vlade, a protest je

okončan pred zgradomSkup-

štine.

r.D.

Menadžment Javnog servisa nastavlja sa smjenama

Kustudić razriješen,

Dedićnovi urednik

sportske redakcije

PODGORICA

–Novi urednik

sportske redakcijeuTelevi-

ziji CrneGore jeDragišaDe-

dić, nakon što jeprijedvada-

na smijenjenĐorđeKustudić

zbogpropustauprogramu,

potvrdio je zaPobjeduv.d.

generalnogdirektoraJavnog

servisaBožidar Šundić.

-V.d. direktoraTelevizijeSlav-

ko Đurđić izvršio je preraspo-

djelu jer je Kustudić napravio

propust. Onnije emitovao pri-

log sportske redakcijeuDnev-

niku u 15.30 sati, 19. avgusta -

precizirao jeŠundićzanaš list.

On je najavio da će naredne

sedmice biti novih preraspo-

djelauredakcijiismjenauJav-

nomservisu, ali nije želiouna-

prijed da govori detaljnije o

tome.

K.J.

Govoreći o ljetnjoj šemi

Televizije Crne Gore, Božidar

Šundić kazao je da je emisija

„Više od ljeta“, koja je prikazi-

vana 30 dana, bila više nego

uspješna.

- Za to vrijeme u prosjeku

nas je gledalo 34.500 gleda-

laca i veoma smo zadovoljni

time. Odlično je što smo

naišli na izuzetan prijemu

crnogorskimopštinama. Njih

pet, gdje smo bili gosti, pred-

stavili smo na najbolji mogu-

ći način - rekao je Šundić.

Uspjeh

emisije„Više

odljeta“

PODGORICA

–DvanaestogodišnjaS. Z. izBijelogPoljapre-

minula je jučenakon što jeprijenepunedvije sedmice tran-

sportovana izbeogradskog Instituta zaonkologiju i radiolo-

gijuzbogpogoršanja zdravstvenog stanjaodposljedica

teškogoblika tumora, prenijeli sumediji.

Uz pratnju anesteziološke ekipe Kliničkog centra Crne Gore i

roditelja, djevojčica je 8. avgusta avionom transportovana iz

Beograda uPodgoricu, a potomubjelopoljskubolnicu. Sahrana

će se obaviti danas na gradskomgrobljuunaseljuNikoljac.

r.D.

Preminuladjevojčica

S. Z. izBijelogPolja