Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Srijeda, 22. avgust 2018.

Društvo

PODGORICA

-Kurban-baj-

ram, jedanoddvanajveća

islamskapraznika, počeo je

jučeujutroklanjanjembaj-

ram-namaza,molitvekarak-

teristične zabajramskepra-

znike, u svimdžamijamau

Crnoj Gori.

PremainformacijamaizMeši-

hata Islamske zajednice, baj-

ram-namaz se klanjao u više

od130džamija, centralnapro-

slava Kurban-bajrama ove go-

dine priređena je u Rožajama

uDžamijiSultanMuratII,dok

je u Podgorici bajram-namaz

klanjan u Starodoganjskoj i

Osmanagićadžamiji,prenijela

je agencijaAnadolija.

Reis Islamske zajednice u Cr-

noj Gori Rifat ef. Fejzić u baj-

ramskoj poruci je istakao da je

Bajram praznik koji štiti čo-

vjeka, dajući mu dostojanstvo

ismisao.ReisFejzićjerekaoda

je Bajram prilika za snaženje

porodičnih, prijateljskih i ko-

mšijskihveza.

Onje juče izRožajaporučioda

je islam„vjeramira i toleranci-

je, vjera zajedništva koja po-

znaje različitosti i prihvata ih,

vjera u kojoj različitosti nijesu

manjkavost već privilegija“.

-Islamjeivjerasocijalneprav-

de i za sve to imamo dokaze,

mada nije lako uvijek to od-

braniti jer danas imamo na

drugoj strani brojne napade

natevrijednosti islama- rekao

jeFejzić.

Poručio jeda semorapoštova-

ti komšija bez obzira koje je

vjere jer je to jedna od najve-

ćihvrijednosti CrneGore.

U skladu sa viševjekovnom

tradicijomkojasepraktikujeu

ovoj višenacionalnoj sredini,

komšijama, prijateljima i ku-

movima praznik su čestitali

pripadnici pravoslavne vjere,

uz najljepše želje da Bajram

proveduu zdravlju i sreći.

Kurban-bajram se naziva i

UPodgorici vjernici klanjali uStarodoganjskoj i Osmanagićadžamiji

Vjernici obilježili islamski praznik

Bajram-namazklanjan

uvišeod 130džamija

Crveni polumjesec Turske

juče je u saradnji sa Islam-

skom zajednicomu Crnoj

Gori organizovao žrtvo-

vanje kurbana, koji će biti

podijeljeni u gradovima u

našoj zemlji. Zahvaljujući

uplatama građana Turske,

u Crnoj Gori će ovimpovo-

dombiti organizovano

žrtvovanje 210 krupnih i

280manjih kurbana.

U fabrici „Franca“ u Bijelom

Polju, u prisustvu člano-

va organizacije Crvenog

polumjeseca i predstavnika

Islamske zajednice u Crnoj

Gori, pristupilo se prinoše-

nju kurbana.

Hakan Cavas, ispred organi-

zacije „Kizilay“, kazao je da

će kurbani biti podijeljeni u

12 opština.

U ime Islamske zajednice,

imam iz Bijelog Polja Enis

Burdžović kazao je da će se

potruditi da se kurbani podi-

jele porodicama kojima je to

najpotrebnije.

Donirani

kurbani

hadžijski zato što se ovihdana

obavlja hodočašće u svetom

gradu Meki. Jedan je od pet

stubova islama i svaki musli-

man koji je finansijski i fizički

sposoban mora učestvovati u

hodočašćubar jednomu živo-

tu, a da pri tome ne dovede u

pitanje opstanak i normalan

život svoje porodice.

Za Kurban-bajram se veže još

jedan bitan obred, a to je kur-

ban ili mesna žrtva koja se po-

klanja komšijama i siromašni-

ma, po čemu i sam praznik

nosi ime. Kurban-bajramtraje

četiri dana.

F.K.

PODGORICA

- Zaštitniku

pravapacijenata ili direk-

toruKliničkog centraCr-

neGore zaprvih sedam

mjeseci ove godineobrati-

lo se811 pacijenata ili čla-

novanjihovihporodica.

Najveći broj prigovora, kako

je Pobjedi kazala zaštitnica

prava pacijenata u Klinič-

kom Grana Bubanja, odno-

sio se na dužinu čekanja na

kontrolni pregled specijali-

ste ili određenedijagnostike

Zaštitniku prava pacijenata u Kliničkomcentru najviše žalbi na dugo č

Za sedammj

stiglo811 prit

Procjenu o

hitnosti stanja

pacijenta daje

izabrani ljekar.

Shodno tome

određeni broj

pacijenata,

osimu

polikliničkom

dijelu Kliničkog

centra, uslugu

ostvaruje u

Urgentnom

centru ili

ambulanti

tražene klinike

ili centra pod

oznakom

,,hitno“ – kazala

je za Pobjedu

Grana Bubanja

Klinički centar

i terapijske procedure.

- Pritužbe su se uglavnom od-

nosile na čekanja u najoptere-

ćenijim klinikama kao što su

Klinikazabolesti srca, Interna

klinika, Centar za radiološku

dijagnostiku – kazala je Buba-

nja.

Redakciji Pobjede nedavno se

požalila Podgoričanka kojoj je

pregledkodortopeda i reuma-

tologa u Kliničkom centru za-

kazan tekudecembru.

ČeKanje

- Imamproblemsa lijevomru-

kom i pokretljivost svega 30

odsto. Otkazuju mi prsti, a do

doktora ne mogu ni doći. Mo-

ramdačekamdodecembra.Sa

druge strane, do fizijatra se ne

možeuopšte.Iakoimamizvje-

štaj specijaliste da mi treba fi-

zijatar, odem kod izabranog

doktora koji kaže ,,nemoguda

vam izdam uput, nema nijed-

nog slobodnog termina“. Gdje

to ima – kaže ogorčeno naša

sugrađanka čije ime je pozna-

to redakciji.

Komentarišući ove pritužbe,

Bubanja kaže da se kod reu-

matologa i ortopeda prvi pre-

Prognoza Hidrometeorološkog zavoda

Popović: „Kraj ljeta“ unedjelju

PODGORICA

–UCrnoj Gori

donedjeljebićepretežno

sunčano, stabilno i veoma to-

plovrijeme, au subotuće

krajemdanadoći dopoveća-

njaoblačnosti, kiše, pljuskova

i grmljavine - saopštio jede-

žurni sinoptičarHidromete-

orološkog zavodaCrneGore

VučinaPopović.

On je, u izjavi za PR centar, re-

kao da danas i sjutra neće biti

uslova za razvoj oblačnosti i ki-

šu. Prema njegovim riječima,

kišu, pljuskove i grmljavinu

moguće je očekivati u subotu

krajemdana,prvoujugozapad-

nimi zapadnimpredjelima.

- Padavine će se nastaviti u ne-

djelju, a tokom većeg dijela da-

na biće nestabilno, kiša, plju-

skovi i grmljavina. Najviše

padavina očekujemo u nedjelju

veče - rekao jePopović.Upone-

djeljakće,kakojenaveo,doćido

poboljšanja vremena u južnim

predjelima,prestankapadavina

i postepenog razvedravanja.

- Na sjeveru će i dalje biti kiše,

po koji pljusak. Vjetar će biti

slabdoumjeren,promjenljivog

smjera - najavio jePopović.

Prvi dionaredne sedmice, kako

jerekao,ujužnomicentralnom

dijelu zemlje biće u znaku su-

vog vremena, pretežno sunča-

nog, navodeći da može biti sla-

be do umjerene oblačnosti

povremeno.

-Nasjeverućebitiumjerenodo

potpuno oblačno, povremeno

sa slabomkišom, a vjetar će biti

umjerendo jak - naveo jePopo-

vić. Kako je rekao, od nedjelje

će doći do pada temperature „i

više neće biti vrućina“.

-Najsvježiji period, unarednih

desetak dana, biće ponedjeljak

i utorak, a od srijede u južnim i

centralnim predjelima očeku-

jemo porast temperature, tako

da će najviša dnevna tempera-

tura u južnim i centralnimpre-

djelima biti iznad 30 stepeni -

kazao je Popović. On je rekao i

da će na sjeveru prilično zahla-

diti u nedjelju i ponedjeljak,

navodeći da će najviša dnevna

temperatura vazduha biti oko

20 stepeni, naŽabljaku 13do 15

stepeni, ali da od utorka i srije-

de i u sjevernim predjelima

očekuju rast temperature.

- Znači, završetak ljeta očeku-

jemo krajem ove sedmice, od

nedjelje - zaključio jePopović.

R.D.

Zavod za udžbenike i nastavna sredstva počeo distribuciju udžbenika u knjižare

Odštampane sveknjige

PODGORICA

–Odštampani

su svi udžbenici koji supla-

nirani za školsku2018/2019.

godinuuCrnoj Gori, anjiho-

vadistribucija jepočela juče,

potvrdio je zaPobjeduodgo-

vorni urednikuZavoduza

udžbenike i nastavna sred-

stvaLazoLeković.

- Distribucija ide po ustalje-

nom rasporedu, a planirano je

daprodajaudžbenikaučitavoj

knjižarskoj mreži počne u po-

nedjeljak. Odštampane su sve

knjige,onakokakosmotoipla-

nirali, tako da nema nikakvih

problema - rekao jeLeković.

OnjekazaodajeZavodzaudž-

benike i nastavna sredstva „sa-

čekao sa saopštenjem za jav-

nost“, koje su objavili krajem

prošle sedmice, dok ne budu

sigurni da će biti precizno po-

Udžbenici uprodaji od27. avgusta

Iz Zavoda su istakli da će kao i prethodnih godina nji-

hove knjižare u Podgorici, Baru i BijelomPolju raditi i

vikend pred početak školske godine - u subotu 1. sep-

tembra i nedjelju 2. septembra od sedamdo 20 sati.

U knjižarama u BijelomPolju, Baru i Podgorici Zavod

je najavio akcije pa će uz kupljeni komplet udžbenika,

za sve razrede osnovne škole, osimprvog razreda, biti

poklonjena jedna knjiga koja je predmetnimprogramom

određena za lektiru.

Uz trgovinu u vrijednosti od 50 eura, Zavod poklanja

dvije sveske mekog poveza iz edicije „Naše sveske“.

Kupci koji su već dobili knjigu na poklon dobijaju i sve-

ske ako u prodajnimobjektima Zavoda kupe školski

pribor do tog iznosa.

Radićeiunedjelju

štovani datumi distribucije i

prodaje knjiga za školarce.

- Saopštenje za javnost smo

poslali tek kad smo precizno

znali datume i naslove udžbe-

nika - kazao jeLeković.

Iz Zavoda su tada saopštili da

su morali da rade izmjene po-

stojećih ili potpuno nove na-

slove, s obzirom na to da su

prošle godine donešeni novi

planovi za osnovno obrazova-

nje, a nakon toga i predmetni

programi.

- Svekakobi seučenicima i na-

stavicima omogućilo da se ko-

rišćenjem naših udžbenika/

udžbeničkih kompleta mogu

ostvariti svi ishodi predviđeni

novimpredmetnimprogrami-

ma –naveli suu saopštenju.

Za ovu školsku godinu pripre-

mili su naslove za udžbenike,

zbirke zadataka i radne sveske

na crnogorskom i albanskom

jeziku.

K.j.