Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Srijeda, 22. avgust 2018.

Ekonomija

PODGORICA

-Opšta

uredbaozaštiti ličnihpo-

dataka (GDPR), koja seod-

nosi na zaštituprivatnosti

svakogpojedincaunutar

EU, najviše ćeuCrnoj Gori

uticati na sektore finansi-

ja, zdravstvene zaštite,

ICT-a, javni, trgovine i ho-

telijerstva, saopšteno je iz

Privrednekomore.

REZIDENTI EU

- GDPR se primjenjuje na or-

ganizacije sa sjedištem u EU,

aliioneizvannje,čijejeposlo-

vanje na bilo koji način pove-

zano sa podacima koji se od-

nose na rezidente EU. Zato će

primjena te uredbe najviše

uticati na sektore finansija,

zdravstvenezaštite, ICT, javni

sektor,trgovinuihotelijerstvo

- kazali su agenciji Mina bi-

znis predstavnici PKCG.

Oni su dodali da je GDPR re-

gulativa EU koja se odnosi na

zaštitu ličnih podataka i pri-

vatnosti svakog pojedinca

unutar EU. Uredba je usvoje-

na 27. aprila 2016. godine, a

nakon dvogodišnjeg tranzici-

onog perioda postala je izvrš-

na 25. maja ove godine u svim

zemljamaEU, čime jeprestala

da važi Direktiva o zaštiti po-

dataka iz 1995.

-Za razliku od Direktive,

uredba jedirektnoprimjenlji-

vausvimzemljamačlanicama

EU, bez potrebe za donoše-

njem posebnih zakonskih

akata. Crna Gora, kao kandi-

dat za EU, kontinuirano radi

na usaglašavanju nacionalne

sa evropskom regulativom.

Tako je važeći Zakon o zaštiti

ličnih podataka usaglašen sa

Direktivomo zaštiti podataka

iz 1995 – objasnili su iz PKCG

i dodali da Ministarstvo unu-

trašnjih poslova planira da u

toku ove godine pripremi na-

crt zakonaozaštiti podatakao

ličnosti, koji će biti usaglašen

saGDPR.

NOVI ZAKON

-Međutim, i prije usaglašava-

nja odredbeGDPR-a će se od-

nositi i na crnogorske kompa-

nije čije poslovanje uključuje

neki oblik prikupljanja i obra-

de podataka građana EU.

Kompanije, na koje se odnosi

uredba, uobavezi suda imple-

mentiraju adekvatne i prila-

gođene okvire kontrola poda-

taka i upravljanje rizikom,

kako bi izbjegle rigoroznu ka-

znenu politiku – četiri odsto

globalnog prihoda kompanije

ili 20 miliona eura, što iznosi

više - saopštili su izPKCG.

GDPR, kako su kazali, propi-

sujebrojneobavezezakompa-

nijeidrugekojirukujupodaci-

ma o ličnosti. Odredbe se

odnosenanačelaobradepoda-

taka o ličnosti, prava građana,

nadležnezazaštitupodatakao

ličnosti, predstavnike u EU,

evidencije oobradi podataka o

ličnosti, odgovarajuće tehnič-

ke i organizacionemjerezaza-

štitu podataka, privatnosti po

dizajnu i pravilu, bezbjednost

podataka, prijave bezbjedno-

snih incidenata i procjenu uti-

caja na privatnost. Iz PKCG su

naveli i da proizvode i usluge

na tržištu EU realizuje više od

hiljaducrnogorskihizvoznika.

PKCG, kako tvrde njeni pred-

stavnici,brojnimaktivnostima

podržava usvajanje znanja iz

evropskog zakonodavstva i sa-

vremenog poslovanja bez ko-

jih domaća preduzeća neće

zauzeti mjesta na tržištu koja

kvalitetom proizvoda i usluga

zaslužuju. U junu su, između

ostalog, u saradnji sa revizor-

sko-konsultantskom kućom

BDO Srbija, organizovali se-

minaroupoznavanjusaGDPR

kao mogućim izvorom novih

rizika ili konkurentnepredno-

sti.

S. P.

PODGORICA

-Kompanija

,,Fidija“ gradićeupodgorič-

komnaseljuZabjelodva

stambenaobjektanaurbani-

stičkimparcelama42 i 43u

okviruDUP-a ,,Stambena

zajednicaVI - Staravaroš“.

Uovimobjektimaukupne

površinepreko5.000kva-

dratanalaziće se 72 stana.

Na idejna rješenja ovih obje-

kata, koje je projektovala pod-

goričkakompanijaStudiopro-

j ekt , v l asni štvo Ba t r i ća

Banovića, ,,Fidija“ je dobila

saglasnost v.d. glavnog držav-

nog arhitekte Dušana Vuksa-

novića. Vlasnik ,,Fidije“ je Jo-

koBlagojević.

Jedan stambeni objekat će biti

izgrađenna urbanističkoj par-

celi42,čijajepovršina1.981,96

metara kvadratnih i njegova

ukupnabrutopovršina iznosi-

će 2.870 kvadrata, dok će neto

površina objekta biti 2.442

kvadrata.

Objekat će imati prizemlje i

četiri sprata. U objektu je pla-

nirano 36 stambenih jedinica,

a predviđeno je 30 parking

mjesta.

Ukupna površina poslovnog

prostora je503kvadrata, apla-

nirano je devet poslovnihpro-

storapovršineod38do62kva-

drata.

Drugi stambeni objekat će biti

izgrađenna urbanističkoj par-

celi 43, čija je površina 1.368

kvadrata. Njegova ukupna

ukupnabrutopovršina iznosi-

će 2.554,66 kvadrata, dok će

neto površina objekta iznositi

2.141,71 kvadrat.

I ovaj objekat će imati prize-

mlje i četiri sprata. Takođe je i

u ovom objektu planirano 36

stambenih jedinica i 24 par-

kingmjesta.

Ukupna površina poslovnog

prostora je 150 kvadrata. Naj-

veći dio površine u prizemlju

zauzimaju poslovni prostori,

tačnije tri, koji nijesu detaljni-

je obrađivani idejnim rješe-

njem.

Priključakobjekatana saobra-

ćajnicu je predviđen preko

anja stranaca

ošljavaju

adnika

na eura i profit od 10,2miliona.

Stalna imovina ove kompanije

iznosi 86,7miliona eura, od če-

ga se na nepokretnosti, opre-

mu i postrojenja odnosi 50,4

miliona eura.

Kompanija Bemaks imala je

prošle godine 145 zaposlenih,

23 miliona eura profita i 86,6

miliona eura prometa. Stalna

imovinaje79,7milionaeuraod

čega se na nekretnine, postro-

jenja i opremu odnosi 47,8mi-

liona eura. Vlasnik i izvršni

direktor je Veselin Kovačević.

Firma ,,Čelebić“, vlasništvo

istoimene porodice, imala je

205 zaposlenih, promet 16,4 i

profit 1,7 miliona eura. Stalna

imovina im je 37,8miliona eu-

ra, ananekretnine i opremuse

odnosi 30miliona eura. Fidija,

vlasništvo Joka Blagojevića,

lani je imala67 zaposlenih, 6,2

miliona eura prometa i 79 hi-

ljada eura profita. Stalna imo-

vina vrijedna je 4,2 miliona

eura.

Firma ,,Šajo“, vlasništvo Žarka

i Mirka Rakčevića, zapošljava-

la je devet ljudi, imala promet

od865,9, aprofit od495hiljada

eura. Stalna imovina kompani-

je je4,4miliona eura, kolika je i

vrijednost nekretnina, postro-

jenja i opreme.

Normal kompani ŽarkaBurića

imala je 28 zaposlenih, promet

4,7 miliona eura, profit 422 hi-

ljade. Stalna imovina im je vri-

jedna 16,5 miliona eura, od če-

gasenanekretnine,postrojenja

i opremu odnosi 7,7 miliona

eura.

Mojkovački Trudbenik, vla-

sništvo Vuksana Radonjića,

imao je 21 zaposlenog, 2,6mili-

ona eura prometa i 129,3 hilja-

de eura profita, dok je stalna

imovina bila vrijedna pet mili-

ona eura, kolika je i vrijednost

nekretnina i opreme.

Kompanija Štrabag imala je

prošlegodine47zaposlenih,18

mi l i ona eura prome t a i

990.000 eura profita. Vrijed-

nost stalne imovine ove firme

je 676.000 eura, kolika je i vri-

jednost nekretnina, postroje-

njaiopreme. BudvanskaAtena

bohor, vlasništvo Predraga Ba-

jovića, Milojka Radovanovića,

AleksandraPeruničićaimalaje

46zaposlenih,4,9milionaeura

prometa i 218,9 hiljada eura

profita. Imovina kompanije je

vrijedna 3,5 miliona eura, koli-

ko su im vrijedne nekretnine i

oprema.

Firma Novi volvoks, čiji su

osnivači Vladan iMilan Ivano-

vić, Predrag Poček, MilaMilo-

vić i Holding One, imala je 40

zaposlenih, 34,9 miliona eura

prometa i 1,4miliona eura pro-

fita. Stalna imovina vrijedi 1,5

miliona, od čega nekretnine,

postrojenja i oprema 1,4milio-

na eura. Danilovgradski Kro-

ling, vlasništvo Željka Miško-

vića, imao je 29 zaposlenih, 7,9

milionaeuraprometai1,2mili-

ona eura profita. Stalna imovi-

nafirmeje13,9milionaeura,od

čega senanekretnine i opremu

odnosi sedammiliona eura.

MINUS

U građevinskoj industriji tre-

nutno je malo kompanija koje

su u minusu. Među te rijetke

spadaCijevnakomerc, vlasniš-

tvo Danila Petrovića, u 2017.

imala je 120 zaposlenih, 27,9

milionaeuraprometai1,6mili-

onaeuraprofita.Firmajeublo-

kadi 29 dana za 473 hiljade eu-

ra i ima 1,3 miliona eura

poreskog duga. Stalna imovina

firme vrijedna je 6,6 miliona

eura, od čega su nekretnine,

postrojenja i oprema vrijedni

6,4miliona eura. U crvenom je

i podgorički Lovćeninvest, koji

imapetzaposlenih,113.000eu-

ra prometa, a uminusu je 155,7

hiljada eura. U blokadi je 100

dana za 3,4 hiljade eura. Stalna

imovina imjevrijedna6,5mili-

ona eura, do čega nekretnine,

postrojenja i oprema čini

900.000 eura. Predsjednik od-

bora direktora ove firme je

Skender Hodžić, a izvršni di-

rektor jeMilenkoRadmilović.

S. POPOVIĆ

Primjena uredbe EU koja se odnosi na zaštitu ličnih podataka

MUP planira da ove godine pripremi nacrt zakona o zaštiti podataka

o ličnosti, usaglašen sa evropskomuredbom, koja je stupila na snagu

umaju ove godine, a propisuje stroge uslove i visoke kazne

„Fidija“ dobila saglasnost glavnog državnog arhitekte

Gradedvijezgrade sa

72 stananaZabjelu

Podaci o industrijskimproizvođačima

Padcijena

PODGORICA

- Cijene proizvođača industrijskih proizvoda u

Crnoj Gori u julu suuodnosuna junuprosjekuopale 0,2 odsto.

Iz Monstata je saopšteno da su proizvođačke cijene industrij-

skih proizvoda u julu u odnosu na isti mjesec prošle godine bile

u prosjeku više 1,9 odsto. Stopa rasta cijena proizvođača indu-

strijskihproizvodauprvih sedammjeseci uodnosuna isti proš-

logodišnji period iznosila je 1,2 odsto.

S. P.

Ulice Buda Tomovića u juž-

nom dijelu parcele. Uvedena

je interna dvosmjerna saobra-

ćajnicaširine5,5metarapreko

koje se vrši i parkiranje u pri-

zemlju.

S. P.

Prvena

udarubanke

i hiljadu

izvoznika

D. MALIDŽAN

Render zgrada