Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Srijeda, 22. avgust 2018.

Ekonomija

PODGORICA

–Vlada je, u

skladu sa izmjenamaZakonao

budžetuzaovugodinu, plani-

rala izdavanjedvije garancije

odukupno27miliona eura.

Radi se o garanciji za kredit od

20miliona eura između Crno-

gorskog elektroprenosnog si-

stema i Njemačke banke za ra-

zvoj, iz kojeg se finansira

elektroenergetski sistem na

poluostrvu Luštica, kao i o ga-

ranciji za kreditni aranžman

između Željezničke infra-

strukture i Evropske investici-

one banke od sedam miliona

eura.

LanijeVladaizdalagarancijeu

ukupnomiznosuod 13,7milio-

na eura i to jednu spoljnu ga-

ranciju u iznosu od sedammi-

liona eura i jednu domaću od

6,7miliona eura.

Garancija od 6,7 miliona eura

data je za kreditni aranžman

između Regionalnog vodovo-

daCrnogorskoprimorjeiErste

banke, u cilju zamjene spoljne

garancije date AbuDabi fondu

za kreditni aranžman koji je

ovaj fond imao saRegionalnim

vodovodom-pišeuSmjernica-

ma makroekonomske i fiskal-

ne politike za period od 2018.

do 2021. godine.

Što se tiče ukupnih državnih

garancija, na dan 31. decembar

2017. godine, one su iznosile

551,9 miliona eura, od čega su

angažovana sredstva u iznosu

od461,3miliona eura.

- Po osnovu izdatih garancija,

domaćim i ino kreditorima,

stanjeduganakraju2017.godi-

ne iznosi 312,8 miliona eura ili

7,4 odsto BDP-a, od čega se

iznosod262,5milionaeuraod-

nosi na ino garancije, dok je

stanje duga po osnovu doma-

ćih garancija 50,3miliona eura

– stoji u tomdokumentu.

Spoljna garancija od sedam

miliona eura izdata je za re-

konstrukcijuiunapređenježe-

ljezničke infrastrukture, koji

se finansira iz kreditnog aran-

žmana između Evropske inve-

sticione banke i Željezničke

infrastrukture, a zaključen je

20.marta 2017. godine.

PortalAnalitika

PODGORICA

-UCrnoj Gori

posluju2.473 građevinske

kompanije, ukojima jena

krajuprošle godine, prema

podacimaMonstata, biloza-

poslenoukupno 10.795 rad-

nika. Štobi značiloda, upro-

sjeku, zapošljavaju4,3

radnika.

AUTSORSING

Prema podacima Monstata,

broj zaposlenih u ovoj djelat-

nosti se od 2010. kreće između

osam i deset hiljada. Ekonom-

ski analitičar Predrag Drecun

smatrada jerazlogmalogbroja

zaposlenih u građevinskimfir-

mama sve zastupljeniji autsor-

sing, odnosno povjeravanja

poslova drugim firmama koje

su za to usko specijalizovane,

što je postaloustaljena praksa.

- Građevinske kompanije po-

staju sve više investicioni fon-

dovi i ponašaju se u duhu no-

vih poslovnih trendova i bave

se autsorsovanjemsvega i sva-

čega. Kompanije žele da sve

što je moguće autsorsuju i da

ne zapošljavaju sopstveni ka-

dar, kako bi smanjili poslovne

troškove i ostvarili što veći

profit–kazaojeDrecunPobje-

di.

Premanjegovimriječima,nove

kompanijekojesebave investi-

ranjem u građevinarstvo su

uglavnom inženjering kompa-

nije.

-Tefirmenalazeiangažujupo-

dizvođače specijalizovane za

određene oblasti ugrađevinar-

stvu. Autsorsovanje dovodi do

stvaranja usko specijalizova-

nihkompanija, koje potomop-

služuju desetine investitora –

objasnio jeDrecun.

On smatra da bi trebalo uvesti

reduovuoblast tako štobi Vla-

da iliEkonomski fakultet spro-

veli istraživanje o trendovima

autsorsovanja i o tome koje

kompanije se bave autsorsing

poslovima.

- Treba vidjeti da li suupitanju

crnogorske ili kompanije iz

okruženja. Na taj način bismo

mogli da vidimo koliko novca

se nepotrebno odliva iz Crne

Gore, odnosno da obrazujemo

kadrovekojisupotrebnigrađe-

vinarstvu – rekao je Drecun,

koji procjenjuje da će građevi-

narstvo narednih decenija biti

u ekspanziji s obzirom na nei-

skorišćene potencijale na jugu

i u središnjem dijelu Crne Go-

re.

- Nadam se da će se nakon iz-

gradnje auto-puta i građevi-

narstvo na sjeveru razvijati br-

žimtempomnegodanas–kazao

jeDrecun.

Vlasnik Zetagradnje Blagota

Radović naveo je da ova kom-

panija ima samo inženjerski

kadar.

- Nikada nijesmo kupovali ni

mehanizaciju, ni zapošljavali

radnike. Prilikom izgradnje

objekata sklapamo ugovore sa

kooperantima koji imaju svoje

radnike –objasnio jeRadović.

STRANCI

OnjenaveodaCrnaGoranema

građevinskuradnusnagu, kao i

da na našim građevinama

uglavnomrade radnici izAlba-

nije i Kosova.

- Do skoro su bili angažovani

većinom radnici izMakedoni-

je,SrbijeiBiH,kojihsadanema

jer su krenuli prema Zapadnoj

Evropi.ČimseAlbancimaiKo-

sovarima otvore graniceUnije,

bićemo u velikim problemima

jerćemoostatibezradnesnage

–upozorio jeRadović.

On smatra da je nemoguće br-

zo dobiti crnogorski građevin-

ski kadar.

- Nije to kadar koji se stiče za

godinu.Trebakrenuti odzana-

ta i srednje škole, sticanja isku-

stva, a to je proces od sedam-

osam godina, da bi dobili

dobrog građevinskog majstora

– istakao jeRadović.

POSLOVANJE

Zetagradnjajelaniimala54za-

poslena, promet od 43,2milio-

PODGORICA

-Uredbao

uslovima zaodlaganjena-

plateporeskih i neporeskih

potraživanja, kojomsepore-

skimdužnicimaomogućava

odlaganjeotplatedugado

šestmjeseci ili reprogrami-

ranjeu24 rate, stupila jena

snaguuponedjeljak.

Uredba je, kakojesaopštenoiz

Poreske uprave, objavljena u

Službenomlistu 10. avgusta.

- Pod odlaganjem naplate po-

reskih i neporeskihpotraživa-

nja smatra se njihovo plaćanje

u ratama, odnosno odlaganje

naplate za određeni period.

Poreskim i neporeskimpotra-

živanjima smatraju se porezi,

doprinosi i drugi javni prihodi

koji pripadaju budžetu drža-

ve, osimakciza i poreskihoba-

veza nastalih pri uvozu proi-

zvoda - navodi se uuredbi.

Poreskom dužniku kojem je

odobren reprogram potraži-

vanja rješenjem nadležnog

poreskog organa, u skladu sa

Zakonomo reprogramu pore-

skih potraživanja, ne može se

odobriti odlaganjenaplatepo-

traživanja u skladu sa tom

uredbom.

-Odlaganjenaplatepotraživa-

nja može se odobriti pore-

skom dužniku za poreski dug

koji je nastao poslije 15. febru-

ara prošle godine - dodaje se u

uredbi.

Odlaganje semože odobriti za

potraživanja koja iznose naj-

manje 500 eura za građanina,

2.000 eura za preduzetnika i

malo preduzeće, 20.000 eura

za srednje preduzeće, kao i

50.000 eura za veliko predu-

zeće.

- Poreski organmože odobriti

plaćanje potraživanja najviše

u 24 mjesečne rate, odnosno

odložiti njihovu naplatu do

šest mjeseci - precizira se u

uredbi. Poreski dužnik, kojem

jeodobrenoodlaganjenaplate

potraživanja, dužan je da se

pridržava rokova za njihovo

plaćanje i da, u periodu odla-

ganja, redovno izmiruje teku-

će obaveze po osnovu javnih

prihoda.

-Akoporeskidužniknepostu-

pa u skladu sa tim, poreski or-

gan će po službenoj dužnosti

potraživanja naplatiti iz in-

strumenata osiguranja i o to-

me obavijestiti organ državne

uprave nadležan za poslove

finansija i poreskog dužnika -

dodaje se uuredbi.

S. P.

Vlada žirira CGES-u i Željezničkoj infrastrukturi

Ovegodine27miliona

euradržavnihgarancija

Na snagu stupila nova uredba Poreske uprave

Omogućen reprogramili

odloženoplaćanjeporeza

U građevinskoj industriji malo zaposlenih zbog angažo

Građevinari z

uprosjeku4,3

USD

1.14200

JPY 126.25000

Kursna lista

GBP 0.89478

CHF

1.13660

AUD

1.56310

CAD 1.49270

Na našimgradilištima trenutno rade Albanci i Kosovari

i čim imse otvore vrata EU ostaćemo bez radnika,

upozorava Blagota Radović i podsjeća da se to već

dogodilo sa radnicima iz BiH, Srbije i Makedonije

Zgrada ,,Zetagradnje” uZagoriču

Poreskauprava

GradilišteuNovoj dalmatinskoj