Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Srijeda, 22. avgust 2018.

Politika

PODGORICA

-Otvaranje

Srpskekuće, prvobitnopla-

niranoza 28. junprošle, pa

potomi ove godine zaVi-

dovdan, prolongirano jedo

daljnjeg i neizvjestan jeda-

tumotvaranjaobjekta, sa-

znajePobjeda.

Više izvora Pobjede bliskih

osnivačimaSrpskekućesaop-

štilo je našem listu da je jedan

od razloga što Srpska kuća ni-

je zvanično otvorena to što se

zbognedostatkanovcapotpu-

no stalo sa opremanjem pro-

storija.

- Novca nema za opremanje

prostorija. Akcionari Srpske

kuće, njih27, jošprošlegodine

su tražili povraćaj poreza na

dodatnu vrijednost (PDV) na

transakciju od 3,4miliona eu-

ra, jer smatraju da im po tom

osnovu pripada više od

600.000 eura. Taj novac bi se

uložiozaopremanjeobjekata.

IzVlade je,međutim, odgovo-

reno da po zakonu nemaju

pravo na povraćaj novca- sa-

opštili su izvori Pobjede.

To faktički znači da, za sada,

od megalomanskog projekta,

koji jeuključivaomoderniTV,

radio stanicu i dnevni list, ne-

ma ništa.

SUKOB

Među osnivačima Srpske ku-

će vlada prava konfuzija, ali i

javni sukob kada su u pitanju

razlozi zbog kojih još nije

otvorena ta nacionalna insti-

tucija Srba.

Jedanodosnivača, bivši pred-

sjednikSrpskenarodnestran-

ke Božidar Bojović upro je

prst u Novu srpsku demokra-

tiju, ali i u Vladu Srbije, navo-

deći da i pored obećanja nije

bila izdašna kada je u pitanju

novac za Srpskukuću.

-Prošlo jevišeodgodinukako

je za Vidovdan 2017. godine

najavljivano svečano otvara-

njeSrpskekuće. Bezobzirana

sveproblemekojimajeizlože-

na od podgoričkog režima, po

onom što je do sada urađeno

rekao bih da smo daleko od

onogštobitaznačajnainstitu-

cija trebalodabude.Ako insti-

tucija ne bude organizovana i

radila na principu akcionar-

skog društva, sa legalnim iz-

borom organa, definisanim

programom i radom koji će

štititi nacionalne, a ne stra-

načke interese, što je do sada

bio slučaj, ako Vlada Srbije ne

bude izdašnije pomagala rea-

lizaciju projekta, još jedna

slamka spasa za Srbe u Crnoj

Gori nestaće u vrtlozima lu-

dih vjetrova i nesrećnih vre-

mena - kazao je Bojović za

Dan.

Optužba Bojovića da je Nova

privatizovala radSrpskekuće

nije jedina, budući da su se

slične optužbe ranije čule od

manjeg dijela DNP-a, ali i li-

dera Prave Crne Gore Marka

Milačića, koji se nije libio da

takav stav saopšti i na sastan-

ku sa predsjednikom Srbije

Aleksandrom Vučićem, su-

štinskim tvorcem Srpske ku-

će.

- Srpska kuća je druga priča:

ona je privatizovana, ona nije

kuća svih Srba. Srpska kuća

kaonacionalnainstitucijamo-

ra biti nadpartijska, odnosno

morada budedomsvihSrba, i

onih u Pravoj Crnoj Gori, DF-

u, ali i Srba uDPS-u. Ako želi-

mo da to bude krovna kuća

svih Srba, mora se hitno reor-

ganizovati - rekao je tadaMi-

lačić.

DEMANTI

Izvršni direktor Srpske kuće,

visoki funkcioner Nove srp-

ske demokratije Emilo Labu-

dović odbacio je takve optuž-

be. U javnom obraćanju, koje

je naslovio kao otvoreno pi-

smo dnevnom listu Dan, koje

je objavio portal IN4S, Labu-

dovićje takveoptužbenazvao

stavovima ,,frustriranih poje-

dinaca“.

- Kao neko ko je bio novinar,

bez lažne skromnosti – prilič-

nodobar,nemogudashvatim,

ni da prihvatim, da kućuu ko-

joj čestitoni stolicenemamo-

žete kroz izjave par isfrustri-

ranihpojedinacadaproglasite

političkom. Da dodam, ti koji

jetakvomkvalifikujunijesuse

udostojili ni da navrate u Srp-

sku kuću i da, na pozajmlje-

nim stolicama, makar popiju

kafu, skuvanu na plinskom

rešou. I umjesto da se, zajed-

no sa tim dušebrižnicima za

status Srpske kuće, založite i

pomognete da Vlada Crne

Gore vrati novac koji je pro-

tivzakonito oduzet sa našeg

računa, a koji je Vlada Srbije

namijenila opremanju, vi joj

još dok je samo u zidovima

svakodnevno podmećete kli-

pove - kazao jeLabudović.

Labudović juče nije odgova-

raona telefonskepozivenovi-

naraPobjede.

N. ZEČEVIĆ

PODGORICA

- Predsjednik

RepublikeSrbijeAleksan-

darVučić sastao se juče sa

predsjednikomNove srpske

demokratijeAndrijomMan-

dićem, sakojimje razgova-

raoopoložaju srpskognaro-

dauCrnoj Gori i načinima

zanjegovounapređenje, sa-

opšteno je izNove srpske

demokratije.Mandićnije

prisustvovaozadnjemsa-

stankuVučića sapredstav-

nicimaSrba zbogproblema

saputnimispravama. Poje-

dinimediji su izvijestili da se

Mandićnamjernonije sreo

saVučićemjer je svegapar

danakasnijeboraviouBosni

iHercegovini.

- Predsjednik Vučić je istakao

da će Srbija uvijek biti uz svoj

narod, kaoida jeobavezaSrbi-

je kao matice da pomaže oču-

vanje nacionalnog identiteta

Srba van svojih granica, što će

i činiti u skladu sa sopstvenim

mogućnostimaiuzpoštovanje

države Crne Gore i njenih za-

kona. Mandić je ukazao na te-

žinu položaja Srba u Crnoj

Gori ineophodnost solidarno-

sti svih naših sunarodnika ka-

kobi se zaustavila diskrimina-

cija i očuvao nacionalni

identitet. Posebno je naglasio

važnost uloge Srbije i njenu

zainteresovanost zaprobleme

sakojimasenašnarodsuočava

i predlažući konkretne mjere

za koje jeuvjerendamogubiti

djelotvorne - saopšteno je iz

Nove srpske demokratije.

Mandić i Vučić su se saglasili

dasuodnosiSrbijeiCrneGore

od velike važnosti za buduć-

nost obje zemlje i stabilnost

regiona.

Portal IN4S blizak Novoj srp-

skoj demokratiji piše da je

Mandić iznioVučiću konkret-

ne prijedloge za poboljšanje

položaja Srba.

R. P.

Zašto još nije otvorena Srpska kuća, nacionalna institucija Srba u Crnoj Gori

Vlada imkriva zbogPDV-a,

Vučićnijedovoljno izdašan

Optužba Bojovića da je Nova privatizovala rad Srpske kuće nije jedina, budući

da su se slične optužbe ranije čule odmanjeg dijela DNP-a, ali i lidera Prave

Crne GoreMarkaMilačića, koji se nije libio da takav stav saopšti i na sastanku sa

predsjednikomSrbije AleksandromVučićem, suštinskim tvorcemSrpske kuće

Novacod

VladeSrbije

Nakon sastanka Vučića

sa Srbima iz Crne Gore,

koji je održan 5. avgusta,

Vlada Srbije donijela je

odluku da se iz budžet-

ske rezerve izdvoji pola

miliona eura za rad

institucija koje njeguju

srpsku kulturu i tradiciju

u Crnoj Gori

- Novac će biti uplaćen

Srpskomnacionalnom

savjetu, Matici srpskoj,

Srpskoj književnoj zadru-

zi i Srpskoj kući u Pod-

gorici, a takva odluka je

uslijedila nakon pisma

koje je Vučiću uputio

Srpski nacionalni savjet.

U Savjetu su naveli i da,

iako je Srbija izdvojila

novac za izgradnju Srp-

ske kuće, ona ne može

da realizuje predviđene

aktivnosti zbog nedo-

statka novca, a jedan

od razloga za to je,

kako kažu, ,,saplitanje

u inansiranju crnogor-

ske vlasti“, koja novim

zakonskim rješenjima

čak pokušava da ugasi

srpske organizacije koje

rade na očuvanju naci-

onalnog, kulturnog,

jezičkog i vjerskog

identiteta.

Predsjednik Srbije razgovarao sa predsjednikomNove AndrijomMandićem

Vučić: Odnosi sa

CrnomGorom

važni suza

stabilnost regiona

AndrijaMandić i AleksandarVučić

EmiloLabudović

Božidar Bojović