Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Srijeda, 22. avgust 2018.

Politika

PODGORICA

–Direktorica

MANS-aVanjaĆalović-Mar-

kovićodazvala se jučepozivu

Agencije za sprečavanjeko-

rupcijepovodomprovjere

dokazaonjenimprihodima,

što jeneophodnodabi ASK

donijelanovuodlukunakon

što jeUpravni sudponištio

prethodnukojomjeona ra-

zriješena izSavjetaAgencije,

ali raspravanijeodržana jer

sedirektoricaMANS-apoja-

vilauprisustvumedija.

Agencija je saopštila da je po-

stupak podrazumijevao izvo-

đenje dokaza o prihodima Ća-

lović-Marković, ali da se ona

pojavila sa punomoćnikom i

predstavnicima medija, što je,

kako se navodi u saopštenju, u

suprotnosti sa članom 30 stav

5 Zakona o sprečavanju ko-

rupcije, koji propisuje da po-

stupak provjere podataka iz

izvještajanijedostupanza jav-

nost,dokječlanom101Zakona

propisanodaASKosvomradu

obavještava javnost putem sa-

opštenja.

- Pripremljeni scenario i isto-

vremeno dostavljanje pisanog

izjašnjenja punomoćnika Va-

nje Ćalović-Marković i njiho-

vo izbjegavanje da daju izjavu

pred ovlašćenim službenikom

ASK, očigledno ukazuje da je

ovo samo još jedna predstava

za javnost gospođe Ćalović-

Marković,kojomseželiizbjeći

ispunjavanje obaveza u skladu

sa pravilima postupka pred

Agencijom i izjašnjenje o do-

kazimakojeposjedujeAgenci-

ja o sukobu interesa – saopšte-

no je izASK.

ASKpodsjećada je, uskladusa

odredbama Zakona o opštem

upravnom postupku, obave-

znadaurokuod30danadone-

se novu odluku, što podrazu-

mijeva i izjašnjenje stranke

Ćalović-Marković, kakobi bila

donešenaodluka ipostupljeno

ponalogu suda.

- Agencija je, nakon prijema

presude Upravnog suda U. br

3789/17, primljene 7. avgusta,

uputila dva poziva za izjašnje-

nje o dokazima Vanji Ćalović-

Marković, i to 10. i 13. avgusta

ove godine. Na prvi poziv do-

stavljen je odgovor njenog pu-

nomoćnikadanijesuumoguć-

nosti da se odazovu pozivu,

nakončega jeAgencijauputila

drugi poziv za 21. avgust, sa

preciziranimnavodima na ko-

je dokaze treba da se Ćalović-

Marković izjasni u odnosu na

nejasnoće na koje je ukazao

Upravni sud – saopštila je

ASK.

Prema navodima Agencije,

„nemoguće jedemantovati su-

kob interesa uovomslučaju“.

- Jer 2.364 podnijete prijave,

koje sukaoneosnovane i near-

gumentovane odbijene od

Upravnog suda, ne može biti

rad u javnom interesu, već se

radi isključivo o privatnom,

štoje direktnokršenječlanova

7 i 8 Zakona o sprečavanju ko-

rupcije. Svi javni funkcioneri

moraju biti svjesni obaveza,

zabrana i ograničenja, poseb-

no u situacijama kada u orga-

nima, službama i institucija-

ma imaju upravljačka prava,

kao što je u slučaju Ćalović-

Marković – navodi ASK i do-

daje da će „nastaviti neselek-

tivnu primjenu zakona u

odnosu na sve javne funkcio-

nere, bez obzira o kom je riječ

i koju funkcijuobavlja“.

- Cijenićemo i upredmetuĆa-

lović-Marković pisano izjaš-

njenje i dokaze u skladu sa is-

k l j uč i vom nad l ežnoš ću

utvrđivanjapostojanja sukoba

interesa i mjera za njegovo

sprečavanje i u najkraćem ro-

kudonijeti novuodluku i oba-

vijestiti javnost – dodaje se u

saopštenju.

I.K.

Odgođena rasprava o prihodima direktoriceMANS-a u Agenciji za sprečavanje

korupcije zbog prisustvamedija

ASK: Još jednapredstava

VanjeĆalović-Marković

Zakon o sprečavanju

korupcije propisuje

da postupak provjere

podataka iz izvještaja

nije dostupan za javnost –

objasnili su iz Agencije

Ćalović-Marković novinarima

je juče kazala da je postu-

pak ASK način da „sakriju

da nemaju dokaze za ono

što joj stavljaju na teret“.

- Tražili su da dostavim

dokaze koje im je sud već

proslijedio, ali i zapisnike

sa sjednica Savjeta

ASK. Traže da imdostavim

dokument koji su upravo oni

kao institucija sačinili - kazala je

Ćalović-Marković.

Poručila je da je riječ o politič-

koj odluci jer je Upravni sud

prethodno poništio odluku

ASK, cijeneći sve dokaze.

Advokat Veselin Radulović

ocijenio je da je odluka ASK da

ne dozvoli javnosti prisustvo

raspravi skandalozna. Njen

advokat kazao je da će Agen-

ciji dostaviti pisano izjašnjenje

sa traženimdokazima, ali i

dopunu vezanu za, kako je

rekao, nezakonito isključenje

javnosti.

DirektoricaMANS-a:Nemadokaza

zaonoštomistavljajunateret

VanjaĆalović-Marković

SretenRadonjić