Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Srijeda, 22. avgust 2018.

Kultura

UmrlaVesnaKrmpotić

ZAGREB

-Hrvatskaknjižev-

nica i prevoditeljicaVesna

Krmpotićumrla je jučeu87.

godini – javila jeHina.

Vesna Krmpotić rođena je

1932. u Dubrovniku. Diplomi-

rala jepsihologiju i engleski na

Filozofskom fakultetu u Za-

grebu, a bengalski jezik na Fi-

lozofskomfakultetuuNjuDel-

hiju. Početkom 1960-ih radila

je kao urednica u Literarnoj

redakciji Radio-Zagreba, za-

timkao urednica u „Prosvjeti“

i „Globusu“, te u kulturnoj re-

dakciji Beogradskog radija.

Kao supruga diplomata duže

vrijeme boravila je u Egiptu,

SAD-u i Gani. Od 1962. do

1964. provela je na specijaliza-

ciji bengalskog jezika u Indiji.

Uz učestala putovanja, poseb-

nouIndiju, od2004. živjela je i

radila u Zagrebu i Beogradu

kaoprofesionalnaknjiževnica.

Objavila je preko stotinu knji-

ga poezije, proze, eseja, pripo-

vijetki, romana, drama, anto-

logija. Autorka je najveće

pjesničke zbirke u svjetskoj

književnosti „108x108“, koja

sadrži 11.664 pjesme, a najpo-

znatije joj je djelo roman „Br-

do iznadoblaka“.

BilaječlanicaHrvatskogdruš-

tva pisaca i Društva hrvatskih

književnika. Dobitnica je niza

hrvatskih književnihnagrada,

među kojima godišnje nagra-

de „Vladimir Nazor“ 1975, na-

grade „Vladimir Nazor“ za ži-

votno djelo 1999, Nagrade

HAZUzaknjiževnost2006.za

zbirkupjesama„108x108“,na-

grade „Ivan Goran Kovačić“

(1988) za roman „Brdo iznad

oblaka“, a između ostalih pri-

znanja, godine 2008. dodije-

ljeno joj je Odlikovanje za za-

sluge ukulturi.

Društvo hrvatskih književni-

kanominovalojujezaNobelo-

vu nagradu za književnost

(2008). Dobitnica je i nagrade

„Tin Ujević“ za doprinos hr-

vatskompjesništvu (2013).

Informacija o mjestu posljed-

njeg ispraćaja Vesne Krmpo-

tić, nakonkremacijeuBeogra-

du, biće objavljena naknadno.

R. K.

TIVAT

-Dugometražni do-

kumentarni film„Kotorski

misal“, autoraGojkaČelebi-

ća, premijernoćebiti prika-

zanuatrijumuLjetnikovca

Buća, večeras u21 sat.

Film je posvećen pronalasku

jedne od najstarijih knjiga ko-

je su bile u upotrebi na po-

dručju današnje Crne Gore,

koja se čuvauBerlinu, a sasto-

ji seod348stranapergamenta

s iluminacijama izvanredne

ljepote. Svojom tematikom,

značajemi naučno-kulturnim

vrednovanjempredstavljane-

osporni dio svjetske kulturne

baštine.

Film je rađen u dokumentar-

no-igranommaniru, a djelovi

su snimani širom regije i na

ostrvuMamula.

R.K.

Plakat filma „Kotorskimisal“

„Kotorski

misal“

premijerno

uTivtu

OdBahadoPjacolevečeras

na sceni LušticaBeja

TIVAT

- „OdBahadoPjaco-

le“, naziv jekoncertakoji će

biti održanna sceni Luštica

Bejavečeras u21 sat. Nastu-

pa trio flauta: TamaraKne-

ževićKovač, BrunaMatije-

vić i AngelaMijušković.

Trio je formiran 2012.god. u

okviru predmeta kamerna

muzikanaMuzičkojakademi-

ji na Cetinju u klasi doc. Žane

Lekić. Sve tri članice završile

suMagistarskestudije flauteu

klasi profesora Ljubiše Jova-

novića na cetinjskoj Muzičkoj

akademiji. Dobitnice su broj-

nih prvih nagrada u zemlji i

inostranstvu kao solo flautis-

tkinje, a ikaokamernimuziča-

ri.Takođe su i polaznice broj-

nih seminara kod eminentnih

profesora (James Galway, Lu-

ise Sello, Sandrine Francoise,

Janos Balint, Matej Zupan,

MilenaLipovšek...).

Prevoz do Luštice Beja je

obezbijeđen. Autobus polazi

sa stare tivatske autobuske

staniceu20sati.Ulaz jeslobo-

dan.

S. K.

Trioflauta

VesnaKrmpotić

KoncertomBig benda RTS-a zatvoren Grad teatar

Energija i usp

naMimaMitr

BUDVA

-KoncertomBig

bendaRTS-apreksinoć jeu

Budvi, nakon50 festival-

skihdana, zvaničnozatvo-

reno32. izdanjeGrada tea-

tra.

DirektoricaGrada teatraMi-

lena Lubarda-Marojević ka-

zala je da je ko ncert Big ben-

da bio idealan za završetak

festivala.

Rad i znanje

-Veomanamjebiloznačajno

da se na ovom festivalu sjeti-

mo Mima Mitrovića, našeg

dugogodišnjeg saradnika i

prijatelja. Nekoga ko je svo-

jim radom, znanjem i div-

nomenergijomobilježioovaj

festival. Ovo je pedeseti dan

festivala i po reakcijama pu-

blike i onoga što vidimo u

medijima, mi smo zadovolj-

ni. Uspostavili smo neka no-

va poznanstva, neke nove

ideje su nam došle i svakako

ih možemo ubuduće primi-

jeniti. Pokazalo se da je jako

utemeljeno i značajno imati

taj koncept koji govori o kla-

sici u izvođačkim umjetno-

stima i zbog svega toga mi-

s l im d a mo ž emo b i t i

zadovoljni ovogodišnjim fe-

stivalom- istakla jeLubarda-

Marojević.

Vodeći trubač Big benda,

Dragoslav Stanisavljević

Fredi, rekao je da je bendu

veliko zadovoljstvo što na-

kon 15 godina nastupa na

budvanskom festivalu Grad

teatar.

- I to na zatvaranju ovakvog

festivala koji je ne samo regi-

onalni, već postaje u ovom

dijelu Evrope veoma prepo-

znatljiv. Za večeras smo kon-

cipirali program trudeći se

dapredstavimonašegLazara

Vegu, koji je doprinio da taj

latinoamerički ritam koji

smocijeloveče forsirali bude

ovako bogat. Prvi utisak je

uvijekkombinacija adrenali-

na i zadovoljstva. Mislim da

je publika večeras otišla za-

dovoljna - kazao je on.

Stanisavljević je dodao da su

svi iz orkestra, i danas i dece-

nijama ranije, bili vezani za

MimaMitrovića.

- On je neraskidivi dio kako

crnogorskog, tako i regional-

nog džeza. Smatram da bi

trebalo da ima mnogo veće

mjesto u kulturi Crne Gore,

kao jedan vanserijski umjet-

nik, a za nas jedan izuzetno

drag prijatelj - naglasio je

Izložba Ksenije Škerović-Kaluđerović u galeriji Koncept Ar

PODGORICA

- Izložba ra-

dova likovneumjetniceKse-

nijeŠkerović-Kaluđerović

otvorena jenedavnougale-

rijiKonceptArt Space imo-

že sepogledati do27. avgu-

sta. Postavkučini desetak

radova, akako jeŠkerović-

Kaluđerovićkazala zaPo-

bjedu, riječ jeonekomvidu

apstraktneumjetnosti.

KsenijaŠkerović-Kaluđerović

završila je slikarstvo na Aka-

demiji likovnih umjetnosti u

Trebinju - u klasi profesora

Marka Musovića 2006. godi-

ne.Član jeUdruženja likovnih

umjetnikaCrneGore od 2007.

godine. Do sada je izlagala na

više samostalnih i kolektivnih

izložbi. Dobitnica je nagrade

Srednje likovne škole ,,Petar

Lubarda“ (1998) i nagrade 12.

Podgoričkog likovnog salona

(2008. godine).

POBJEDA:Možete li publici

približiti postavku u galeriji

KonceptArt Space?

ŠKEROVIĆ-KALUĐERO-

VIĆ:

Važanmi je odnos publi-

ke i slike, odnosno, kako ona

doživljava tu sliku i kakav efe-

katnaposmatračaostavljaono

što se predstavlja na izložbi.

To posmatra svaki umjetnik.

Umjetnost je tu da izaziva re-

akcijuipostavljapitanja.Bitno

je da posmatrač ono što je do-

živio na izložbi ,,vraća u glavi“

i kada napusti izložbeni pro-

stor. Umom stvaralaštvu važ-

no mjesto zauzima Herman

Roršah, švajcarski psihoanali-

tičar koji je koristio preklapa-

nje bojenih mrlja da bi na

osnovu asocijacija koje paci-

jent vidi u toj mrlji postavljao

dijagnozu. Taj momenat mi je

jako zanimljiv. To je nešto što

jeefektno, privlači pažnju, po-

gled, dominira. Danas smo svi

opterećeni svakodnevnim ži-

votom, obavezama, stresovi-

ma i taj momenat kad se oslo-

bađamonakupljenenegativne

energije,krozslikarstvoilibilo

kakav drugi rad, je ljekovit za

čovjeka.

POBJEDA: Koncept Art Spa-

ce odnedavno funkcioniše u

novomformatu-kaoklub-ga-

lerija. Koliko vam je prostor

Koncepta bio inspirativan za

izlaganje? U kojoj mjeri sam

izložbeniprostormožedauti-

čenadoživljaj djela?

ŠKEROVIĆ-KALUĐERO-

VIĆ:

Ovaj prostor je vrlo inte-

resantan. Drago mi je da po-

stoji ovakvomjestoukojemse

skreće pažnja na umjetnost,

pogotovoudanašnjemvreme-

nu gdje je sve podređeno ne-

kim nebitnim stvarima. Ovaj

Umjetnost je tuda

reakciju i postavlja