Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Srijeda, 22. avgust 2018.

CrnomGorom

HERCEGNOVI -

Radnici

OpštebolniceMeljine juče

sudobili četiri zaostale za-

rade. Kompletne iznose za-

rada za april,maj, jun i jul,

sa svimobavezama zapre-

kovremene sate, priprav-

nost, dežurstva, noćne

smjene, Fondzdravstva je

uplatioza 144 radnika i 27

sezonaca.

-Fond je ispoštovaosvedogo-

vore i zahtjeve Sindikata sa

sastanaka koje je imao me-

nadžment Bolnice sa njiho-

vim i predstavnicima Mini-

starstva zdravlja. Zaposleni u

bolnici očekuju da od 1. sep-

tembra budu u sistemu jav-

nog zdravstva Crne Gore, te

da dalje primaju redovnopla-

te – kazala je predsjednica

sindikata zaposlenih Slavica

Drobnjak.

Podsjećamo, zbog teške fi-

nansijske situacije i neriješe-

nogstatusabolnice, zaposleni

su16. julazapočelipolučasov-

ne proteste u krugu bolnice,

koje sunakon 15dana obusta-

vili zbog povećanog obima

posla. I lokalni parlament je

nadvazasijedanjausvajaoza-

ključke zahtijevajući od Vla-

de Crne Gore da što hitnije

riješi status ustanove i zapo-

slene uvede u sistem javnog

zdravstva, ne čekajući okon-

čanje sudskog spora, koji je

pokrenut prošle godine oko

raskidaugovorasavlasnikom,

Atlas grupom. Privatna

zdravstvena ustanova Opšta

bolnica Meljine od 2008. go-

dine je u vlasništvuAtlas gru-

pe. Od ugovorom predviđe-

nih119milionaulaganja,Atlas

grupa je uložila samo tri mili-

ona. Podršku zaposlenima

bolnice u proteklih mjesec

dana dali su i građani Herceg

Novog organizujući nekoliko

protestnih skupova.

Nedavno je (9. avgusta) Pri-

vrednisudCrneGoreuveoste-

čaj u kompaniji Meljine kom-

pleks, biznismena Duška

Kneževića, zbog nemogućno-

sti izmirivanja obaveza prema

povjeriocima i dugogodišnje

blokade računa. IzAtlas grupe

su saopštili da će osporiti uvo-

đenjestečaja,jer,kakosunave-

li, predstavnik konzorcijuma

vlasnikanijepozvanna ročište

na kojemse o tome odlučivalo.

Smatraju da uvođenje stečaja

ukompanijiMeljinekompleks

može dovesti do stečaja i u

BolniciMeljine,kojajezavisno

pravno lice sa značajnim fi-

nansijskimobavezama. Ističui

da suuposljednjih10godina u

Bolnicuuložili preko32milio-

na eura, pored toga što su 25

milionaeuraplatili zaobjekte i

zemljište.

Ž.K.

TIVAT

–Obilježavanje jubi-

leja „Jadrana“ završeno je

sinoć, kada jenanjegovoj

palubi koncert održala gru-

paPerper.

Na svečanom koktelu održa-

nomuponedjeljakvećepovo-

dom 85. rođendana jedrenja-

ka „Jadran“, školskog broda

Mornarice Vojske Crne Gore,

ministar odbrane u Vladi Cr-

ne Gore, Predrag Bošković,

poručio je da će jedan od naj-

ljepših jedrenjaka na svijetu i

dalje krasiti tivatsku rivu.

- „Jadran“ se sa ovim gradom

saživio prije 85 godina i ovo je

brodkojiće,siguransam,nad-

živjeti svenas i koji će i sljede-

ćih 85 godina živjeti sa ovim

gradom i dočekivati neke no-

ve generacije, nove mornare i

nove turiste - kazao je Boško-

vić,naglasivšidasuslavljenič-

ki dani „Jadrana“ najsvjetliji

trenuci unjegovoj istoriji.

- Vlada Crne Gore je 2013. iz-

dvojila značajna sredstva da

se, nakon generalnog remon-

ta, „Jadran“ ponovo uzdigne i

ponovno zasvijetli u svom

najljepšem ruhu. Naša pro-

jekcija je da ovaj brod otvori-

mo i građanima i turistima -

i s t a k a o j e B o š k o v i ć ,

podsjetivši da je „Jadran“ na

dan otvorenih vrata obišlo

skoro 2.000 ljudi.

Po riječima predsjednika ti-

vatske opštine, dr Siniše Ku-

sovca, „Jadran“ je neodvojivo

tkivo i ikona Bokokotorskog

zaliva, a komandant „Jadra-

na“, kapetan korvete Zoran

Ivanovski, naglasio je da je

oduvijek bila posebna čast i

privilegija biti članom njego-

ve posade.

Među brojnim zvanicama na

svečanomkoktelu bili su i na-

čelnikGeneralštabaVCG, bri-

gadnigeneralDragutinDakić,

komandant Mornarice VCG,

kapetan bojnog broda Vesko

Tomanović, predstavnici di-

plomatskog kora i vojni ataše

SADuPodgorici.

Sl.K.

PODGORICA

-Crnogor-

ski elektrodistributivni si-

stemdanasnastavljarado-

ve zakvalitetnije i

sigurnijenapajanje elek-

tričnomenergijomuviše

opština. Zbog togapotro-

šači upojedinimnaseljima

ponekoliko sati neće imati

struju.

Andrijevica:

od 8 do 18 sati

Peovac–zbogugradnjenovih

brojila.

Berane:

od 8:30 do 14:30 Za-

građe i dio Šekulara.

Bijelo Polje:

od 9 do 15 sati

Rastoka i Orahovica.

Cetinje:

od 12 do 14 sati Dru-

šići; od9do 12 sati Prevlaka.

Kotor:

od 10 do 12 sati dio

Orahovca.

Kolašin:

od 9 do 15 sati Dulo-

vine, Rečine, Skrbuša, Mate-

ševo, Jabuka, Vraneštica, Ba-

re Kraljske, Vukićevića lug,

Cerovica, Vladoš, Lugovi, Cr-

kvine i Osreci.

Mojkovac:

od9do 12 satiGo-

jakovići; od 10 do 11 sati Crno

polje.

Nikšić:

od 8:30 do 17 sati Ši-

pačno,Pišteta,Dubrave,Jase-

novo Polje, Praga, Lipova ra-

van; od 9 do 10 sati Glibavac,

Rastovac, Vidrovan, Vodo-

vod-Pumpe, Gornje Polje,

Orah; od 9 do 15 sati Zagora,

Okolišta, Osječenica, Nudo,

Zaslap, Grahovac, Rojevići,

Prisoje, Zakurljaj, Gornje Po-

lje, Grahovo, Tospude, Roko-

či i Trešnjevo; od 9:30 do

14:30 sati dio Rastovca i Vi-

drovana.

Pljevlja:

od 8 do 17 sati Zblje-

vo, Kalušići, Grevo, Rabitlje,

Zabrđe, Zenica, Borovica, Šu-

mani, Podrogatac, Ljuca, Pau-

če, Vrbica, Kruševo, Dragaši i

Kakmuže; od8do18satiKalu-

šići, Doganje, Velimira Jakića

– zvog ugradnje novihbrojila.

Šavnik:

od 9 do 17 sati Bijela,

Miloševići i Kruševice; od 9

do 18 sati Bijela, Miloševići,

Kruševice, Mokro, Gradac,

Petnjica, Pošćenje, Komarni-

ca, Kozarica, Gornje i Rudo

polje, Dubrovsko, Duži i Kut-

njaNjiva.

Žabljak:

od 10 do 16 sati Vre-

la; od 8 do 18 sati Medžo, T.

Polje, Djoka, Borje, Šumano-

vac – zbog ugradnje novih

brojila.

M.N.

TIVAT

– Zaštitnikpravapa-

cijenatau svojoj evidenciji

nemaniti jedanpisani prigo-

vor tj. pritužbuna radnaše

ustanove i zaposlenih.

Menadžment Doma zdravlja

juče je reagovao povodom na-

voda Damira Nikolića, pred-

sjednika Izvršnog odbora Bo-

keškog foruma, koji jeustvrdio

da u tivatskom domu zdravlja

vladahaosidaseosobljeipaci-

jenti suočavaju sa nemogućim

uslovima.

-Poštovani građani i posjetioci

gradaTivta,ovimtekstomvam

se obraćamo u namjeri da de-

mantujemo proizvoljne navo-

de koji su objavljeni u regova-

n j u Dam i r a N i k o l i ć a .

Naglašavamo da se ni ova turi-

stička sezona ni po čemu ne

razlikuje od prethodnih, bar

kad je organizacija posla u pi-

tanju. Nosioci turističke sezo-

ne u našemDomu zdravlja su

upravo timovi izabranih dok-

tora za odrasle koji vode raču-

na o svojim stalnim pacijenti-

ma , a u s vom r a du ne

zapostavljaju ni posjetioce

grada Tivta. Zato koristimo

ovu priliku da se zahvalimo

našim doktorima i ostalom

medicinskom osoblju koji su i

ove godine uložili dodatne na-

pore u servisiranju kako gra-

đana tako i posjetilacaTivta.U

prilog ovome stoji i činjenica

da naš zaštitnik prava pacije-

nata u svojoj evidenciji nema

niti jedan pisani prigovor tj.

pritužbu na rad naše ustanove

i zaposlenih. Stoga ne stoje

proizvoljni imaliciozni navodi

Damira Nikolića koji u svom

tekstu pominje „katastrofalne

uslove i otkaze zaposlenih“,

kada duži niz godina tivatski

Dom zdravlja dobija pohvale

na račun uslova rada, što od

korisnika usluga što od pred-

stavnika institucija. Takođe

napominjemo da Dom zdrav-

lja Tivat nije mjesto od kojega

sebježivećinstitucijakojasva-

ke godine unapređuje svoje

poslovanje, tako što svojimza-

poslenima nudi mogućnost

specijalizacija i drugih usavr-

šavanja. Tako i ove godine na

specijalizaciji imamo doktore

izoblastimedicinerada i oftal-

mologije. Korisnici zdravstve-

nih usluga i njihov glas kroz

institut zaštitnika prava paci-

jenatamjerilosukvalitetarada

Doma zdravlja Tivat, a ne ru-

brikarekla-kazala-navodiseu

saopštenju menadžmenta

JZUDomzdravljaTivat, u ko-

me se naglašava da se Dom

zdravlja ne finansira iz opštin-

ske „kase,“ već da je u nadlež-

nosti Ministarstva zdravlja tj.

Fondazazdravstvenoosigura-

nje.

Sl.K.

Zaposlenima uOpštoj bolnici Meljine uplaćene četiri zaostale zarade

Očekujudaće 1. septembra

ući usistemjavnog zdravstva

BolnicaMeljine

Završeno obilježavanje jubileja čuvenog školskog broda

„Jadran“ će i sljedećih85

godina živjeti saTivtom

Krstičević: Uradićemosve

danambrodbudevraćen

Nakon što je ministar odbrane Predrag Bošković izjavio da

će školski brod „Jadran“ ostati u našoj državi, reagovao je

hrvatski ministar odbrane Damir Krstičević, rekavši da će

Hrvatska preduzeti sve legitimne korake kako bi im taj brod

bio vraćen.

- Školski brod „Jadran“ vlasništvo je Republike Hrvatske

i neraskidivi dio hrvatske pomorske istorije. Hrvatska će

preduzeti sve legitimne korake kako bi spomenuti brod bio

vraćen, a od Crne Gore očekujemo sprovođenje dogovora

o sukcesiji i poštovanje međunarodnog prava. Kao izraz

dobre volje u kontekstu dobrosusjedskih odnosa, Republika

Hrvatska pristala je na mogućnost zajedničkog korišćenja ŠB

„Jadran“ u svrhu školovanja kadeta obje zemlje. Međutim,

matična luka „Jadrana“ može biti isključivo luka u Splitu, kao

što je to bilo do 1990. kada je taj brod odvezen u Boku Kotor-

sku na remont, ali nikada nije vraćen, poručio je potpredsjed-

nik Vlade i ministar odbrane RH Damir Krstičević.

Iz tivatskog Doma zdravlja reagovali

povodomnavoda Bokeškog foruma

Pacijenti bez

prigovora, radimo

kao i svake sezone

CEDIS

Nastavak radovau 11 opština

Sa svečanosti uTivtu