Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Srijeda, 22. avgust 2018.

CrnomGorom

BUDVA

- Sve raspoložive eki-

pebudvanskeSlužbe zaštite i

spašavanjabile suuBliziku-

ćama i iznadDrobnogpije-

ska, gdje se sinoć rasplamsala

vatra zbog jakogvjetra. Upo-

moćbudvanskimvatrogasci-

madošle su i kolege iz susjed-

nihopština.

U koordinaciji sa aktivnostima

Direktorata za vanredne situa-

cijeSluzbazaštiteGlavnoggra-

da uputila je dva vatrogasna

vozila i šest vatrogasaca na is-

pomoć kolegama iz Budve. Na-

javljeno je da će vatrogasci de-

žurati cijelu noć kako bi

spriječili da vatra ne priđe na-

seljima.

Ranije juče helikopter „bel 412

EP“ Vojske Crne Gore je prvi

put bio angažovan u gašenju

požara, i to na pravcu Paštro-

vačka gora – Reževići. Avioni

zbog nepristupačnog terena

nijesumoglidapriđupožarnim

mjestima. Prema riječima na-

čelnika Službe spašavanja i za-

štiteBudva, DraganaBožovića,

požar je ugašenupotpunosti.

Helikopter je angažovanna za-

htjev Direktorata za vanredne

situacije

Božović je medijima kazao da

je preksinoć situacija bila pri-

ličnoteška jer jeutokunoći po-

čela da duva jaka bura i ra-

splamsala vatru.

-Negdjeoko sat izaponoći kre-

nula je orkanska bura, požar se

sa vrha Paštrovačke gore spu-

stio na magistralu za deset mi-

nuta. Imali smo herojsku bor-

bu, nijedna kuća nije izgorjela,

niko nije stradao. Na terenu su

preksinoćbilisvibudvanskiva-

trogascisasedamvozila,aupo-

moć su im pritekle kolege iz

Bara, Kotora i Tivta sa po dva

vozila.Nekaselasmoevakuisa-

li. Spasili smo benzinsku pum-

pu i sve stavili pod kontrolu -

istakao je Božović, dodajući da

suavioniMUP-a gasili vatrudo

20 sati.

Juče u prijepodnevnimčasovi-

maizbiojepožarumjestuMar-

kovići, ali je onbrzougašen.

Na gašenju su i juče jutros bili

angažovani i avioni MUP-a, ali

zbog nepristupačnog terena,

velikog nagiba i dalekovoda ni-

jesu mogli prići, pa su opozva-

ni. To je razlog što je u pomoć

pristigaohelikopter.

- Posada helikoptera je nedav-

no završila potrebnu obuku u

Republici Sloveniji, tako da

današnjegašenjepožarapred-

stavlja i njihovu praktičnu

provjeru sposobnosti, kao i

test za protivpožarnu opremu

koju koristi helikopter na ovoj

vrsti zadatka - saopšteno je iz

MUP-a.

„Bel 412 EP“ stigao je u aprilu

ove godine, dok se preostala

dva helikoptera „bel“, tipa EPI,

koja je kupila Vojska Crne Go-

re, očekuju u prvoj polovini

septembra.

Božović je rekao da je požar

najvjerovatnije izazvao grom

koji je prekjuče zapaliodrvona

Paštrovačkoj gori, nakon čega

se vatra proširila.

I.T.

PRVI PUTUAKCIJI:

Helikopter „bel 412EP“VCG

BUDVA:

Dosta posla za vatrogasce iz više

opština, ugašen požar na Paštrovačkoj gori

Rasplamsala

sevatrau

Blizikućama

Zbog požara na Paštro-

vačkoj gori, u opštini

Budva održan je sastanak

Tima za vanredne situ-

acije, sa predsjednikom

opštine DraganomKra-

povićemna čelu,a njemu

je prisustvovao i direktor

Direktorata za vanredne

situacije Mirsad Mulić.

- Najvažnije je da su saču-

vani ljudski životi, da nije

bilo ozbiljnih povreda i

da je sačuvana imovina

građana - istakao je Kra-

pović.

On se na izuzetnimnapo-

rima zahvalio pripadnici-

ma Službe zaštite i spa-

šavanja opštine Budva,

i njihovim kolegama iz

okolnih opština koji su pri-

tekli u pomoć. Zahvalnost

je uputio i Direktoratu za

vanredne situacije koji je

pomogao da se situacija

stavi pod kontrolu.

Krapović

sezahvalio

napomoći

NIKŠIĆ

- Fakultet za crnogorski jezik i književnost pred-

ložio jeprof. drMilenkaPerovića zaNagraduoslobođe-

njaNikšića za 2018.

Perović je rođen je u Vrbasu 14. 11. 1950. Potiče izMacavara,

Banjani, odakle su se njegovi roditelji preselili u Vojvodinu

nakonDrugoga svjetskog rata.

Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Vrbasu. Studije filo-

zofije završio je uBeogradunaFilozofskomfakultetu 1974.

Doktorirao je filozofiju na Filozofskom fakultetu uZagrebu

1984. kod profesora Milana Kangrge s tezom „Vrijednosni

sistemimoralna svijestmalograđanstva“.

Biran jezadocenta filozofijenaFilozofskomfakultetuuNo-

vom Sadu 1987, za vanrednoga profesora 1992, a redovnog

profesora 1995.

C.G.

Nagrada oslobođenja Nikšića 2018.

Fakultet predložio

MilenkaPerovića

NIKŠIĆ

–Sada jeveć izvje-

sno, NikšićankaKonstanti-

naNinaMarašmoći ćeda

donirabubreg svomsugra-

đaninu Iliji Bulajiću, potvr-

dile su to i posljednje anali-

ze.

Dakle, u oktobru, njih dvoje,

koje su spojili muka i dobro-

činstvo, trebalobi da sezapute

ka Turskoj i klinici „Aciba-

dem“, gdje će biti obavljena

transplatacija. To je za 32-go-

dišnjeg Ilijunovi život, a godi-

nama se borio s opakom bole-

šću, o čemu smo već pisali.

Maraš je presrećna što je po-

tvrđena kompatibilnost i što

ćemoći da pomogne svomsu-

građaninu.

ZaBulajića jeveć, brojnimhu-

manitarnim akcijama, priku-

pljeno 60.000 eura, neophod-

nih za transplataciju, pošto

nikoga nije imao od srodnika

koji bi mu darovali bubreg, ali

pošto se javila, do tada njemu

nepoznata, Nina Maraš, on je

kazao da će ostatak novca na-

kon svoje rehabilitacije preu-

smjeriti za liječenje nekome

od svojih sugrađana.

Ra.P.

Najhumanijapriča

dobićeepilogna

klinici u Istanbulu

IlijaBulajić

NinaMaraš

NinaMarašmoći će da donira bubreg

sugrađaninu Iliji Bulajiću

BUDVA

–Nakonvrlouspješnihakcijaposvećenhdjeci sa

posebnimpotrebama i opremanjudječjeg i porodiljskog

odjeljenjabolniceKotor, Rotari klubBudvanastavljada

pomažeonimakojima je tonajpotrebnije– saopšteno je iz

teorganizacije.

Ovogodišnje akcije, kažu, usmjerili su na prikupljanje sred-

stava za opremanje učionica Osnovne škole ,,Stefan Mitrov

Ljubiša“. Planirano je da se savremenim nastavnim učilima i

dodatnim tehničkim elementima opreme dvije učionice stare

škole.

-Tomciljućebiti posvećeno još jedno tradicionalnookupljan-

je rotarijanacaBudve, CrneGore,Distrikta2.483 i prijatelja, na

osmompo redu Rotari ljetnjempartiju, ujedno i nacionalnom

danuRotarijaCrneGore – saopštili su izRotarija.

Rotari predstavlja globalnu mrežu lidera koji se volonterski

posvećuju rješavanjunajvećihhumanitarnih izazova. Povezu-

je1,2milionačlanovaposredstvom34.000klubovaupreko200

zemalja i geografskih regiona.

T.Č.

DANILOVGRAD

- Folklorni

ansambl ,,Danilovgrad“uče-

stvovao jenameđunarod-

nomfestivalu folklorau

Istanbulu (Bujukčemeče),

gdje suod26. julado6. avgu-

stananajbolji načinpredsta-

vili svoj grad i CrnuGoru.

Ističući da se radi o zvanično

najjačem i najprestižnijem fe-

stivalu folklora na svijetu,

umjetnički rukovodilac Vladi-

mir Vuksanović i predsjednik

ansambla Dragomir Peković

kažu da im je bila prava čast i

zadovoljstvo učestvovati na fe-

stivalu uz još 63 države svijeta

sa svihkontinenata.

- Predstavili smo se isključivo

koreografijama igara iz Crne

Gore. Naišli smo na veliku pa-

žnju i interesovanje i ostavili

odličan utisak kod petnae-

stočlanog žirija i publike. Po-

sebno smo privukli pažnju na-

roda tokomdefilea u dužini od

sedam kilometara ulicama

Istanbula. Oduševljenje nijesu

mogli sakriti posebno ljudi sa

prostora bivše Jugoslavije, ko-

jih je bilo u ogromnom broju –

kazao jeVuksanović.

Kako je istakao, nesebično su

impomogliŽarkoĐurović,po-

znati koreograf koji je postavio

koreografije sa kojima su se

predstavili na ovom festivalu,

kao i Vaid iNevinaTurusković,

poznati kolekcionari i izrađi-

vači narodnih nošnji, u čijim

kostimima su nastupali. Imali

suipodrškuUpravezadijaspo-

ru, koja jepomogladanašaam-

basada, društvo i organizacije

našeg iseljeništva u Turskoj

budu blagovremeno obavije-

štene o dolasku folklornog an-

sambla.

Pored zvaničnih nastupa i pri-

jema kod zvaničnika Turske,

članovi folklornog društva iz

Danilovgrada obišli su i kultur-

no-istorijske znamenitosti

Istanbula, od kojih izdvajaju

Aja Sofiju, kućuMehmed-paše

Sokolovićaikaonajatraktivnije

vožnjuBosforom.

Festival je održan devetnaesti

put pod pokroviteljstvom CI-

OF-a,VladeTurskeigradaIsta-

nbula. Folklorni ansambl ,,Da-

nilovgrad“ početkomsljedećeg

mjeseca putovaće na festivale

uRumuniju i Albaniju.

I.M.

BUDVA:

Akcija Rotari kluba

Pomoći ćeopremanje

OŠ ,,StefanMitrovLjubiša”

Folklorni anasambl ,,Danilovgrad“

FA ,,Danilovgrad“ učestvovao na prestižnom festivalu folklora u Turskoj

Predstavili koreografije

crnogorskih igara