Previous Page  9 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Utorak, 21. avgust 2018.

Hronika

PODGORICA

MarkoRnko-

vić, jedanodčlanovakrimi-

nalneorganizacijekoja se te-

reti zaplaniranjenajtežih

krivičnihdjela, negirao jeop-

tužbekojemuSpecijalno tu-

žilaštvo stavljana teret. Pre-

ma saznanjimaPobjede, on je

tvrdiodanemaveze sakri-

minalnomgrupomi opovr-

gao svenavodeSpecijalnog

tužilaštva i policijenanjegov

račun.

Istražitelji su ipak dobili pri-

znanje od ostalih članova i

upotpunili dokazni materijal

protiv više osoba, te otklonili

minimumšansi da su napravili

propust u istrazi.

POSJETAHRVATSKOJ

Kakonamje saopšteno iz izvo-

ra bliskih istrazi, do jasnih i

preciznih uloga svih članova

inspektori su doši višemjeseč-

nim radom. Osim „novih“ tra-

gova i dokaza, istražitelji imaju

materijal iz tajnog nadzora.

Detaljnim praćenjem slučaja

utvrđeno je da se Rnković, ka-

ko istražitelji sumnjaju, bavio

međunarodnim švercom dro-

ge. Istražitelji pretpostavljaju

da je iz Hrvatske pokušao da

prokrijumčari 40 kilograma

skanka. Navodno, do realizaci-

je nije došlo zbog prethodnog

duga,štojeRnkovićarazljutilo,

pa je državljanina Hrvatske,

koji mu je bio veza za ovaj po-

sao, oteo i zastrašivao.

Došli su do saznanja da je Rn-

ković boravio u toj zemlji kako

bi doCrneGoredopremiodro-

gu.

On je to kategorično negirao

pred tužiocem. Kazao jeda jeu

Hrvatskoj boravio kod prijate-

ljice, a ne zbog krijumčarenja

droge.

Inspektorisupretresomnjego-

ve kuće pronašli devetmetaka,

kao i još neke predmete koji su

ključni dokaz u ovom postup-

ku.

OsimprotivRnkovića,krivična

prijava podnijeta je i protiv

dvojice pritvorenika – braće

Janka i Predraga Vukadinovi-

ća.

Rnković je uhapšen nedavno

zbog nasilničkog ponašanja.

Hapšen je i prije četiri godine

zbogsumnjedajezapalioauto-

mobil policajca Milomira Ca-

kovića,dabimuseosvetiozbog

legitimisanja.Upožarujeizgo-

rio i „citroen C3“, vlasništvo

Cakovićeve sestreMilanke.

Njegov cimer Predrag Vukadi-

nović uhapšen je zbog sumnje

da jediokriminalnegrupekoja

jeubilaMilošaŠakovića iRadi-

voja Jovanovića 31. marta u

centruPodgorice.

Kod Janka Vukadinovića pro-

nađen je telefon kojim je ko-

municirao sa uhapšenima koji

se terete za stvaranjekriminal-

ne organizacije.

On je tokom trećeg pretresa

ćelijepredaotelefoninspekto-

rima, koji su pratili njegovu

komunikaciju sa ostalim

osumnjičenima.

Uhapšeni suŽeljkoĐukić (39),

Miloš Božović (21), Dragoje

Vukčević (30), Lazar Raičević

(21), Balša Todorović (23), Đu-

rađ Lončar (23), ArnelMandić

(20),RadošPopović(29)iSma-

il Lekić (34).

Policija potražujeD. A. (17) i D.

A. (31), za koje postoji osnova-

nasumnjadasuprihvatiličlan-

stvo u kriminalnoj organizaciji

zajednosasedamosobakojesu

ranije uhapšene.

Traga se i zaMarkom Jovano-

vićem, koji se sumnjiči da je

počinilac dvostrukog ubistva u

centruPodgorice.

Policija je pretresla 15 lokacija

na teritoriji Podgorice i Bara i

zaplijenila veću količinu oruž-

ja i eksploziva.

PLANOVI

Kako je saopšteno prošle sed-

mice na konferenciji za novi-

nare,ovakriminalnaorganiza-

cija djelovala je na prostoru

CrneGore i susjednihzemalja,

a sveupravcu izvršenjakrivič-

nih djela neovlašćena proi-

zvodnja, držanje i stavljanje u

promet opojnih droga, odno-

sno međunarodne trgovine

narkoticima, teško ubistvo, tr-

govina oružjem, otmica, izazi-

vanje opšte opasnosti i razboj-

ništvo.

Kriminalna organizacija dje-

lovala je planirano i njeni čla-

novi pokazali su spremnost za

upotrebu nasilja u realizaciji

kriminalnogplana, te suplani-

rali i otmice pojedinih osoba

kao i vršenje razbojništava na

teritoriji Podgorice, a sve s ci-

ljemsticanjanezakonitedobiti

imoći.

Plan ove grupe bio je i da za-

strašuju određene osobe, akti-

viraju eksplozivne naprave,

pale vozila...

Kriminalna organizacija for-

mirana je tokom2017. godine s

ciljem vršenja krivičnih djela

nedozvoljeno držanje oružja i

eksplozivnih materija i teško

ubistvo.

Prije više od četirimjeseca po-

krenut je krivični postupak

protiv sedamosoba zbog stva-

ranja kriminalne organizacije.

Tada su prikupljeni dokazi i

identifikovanjeneposredniiz-

vršilac i saizvršioci u ubistvu

Šakovića i Jovanovića.

Prema tada dostupnim poda-

cima i dokazima, kriminalnu

organizaciju formirale su na

neodređeno vrijeme za sada

neidentifikovane osobe. Utvr-

đeno je da su, pored ovih se-

dam lica, kriminalnu organi-

zaciju činile i druge osobe, te

da je kriminalna organizacija

nastavila djelovanje i nakon li-

šenja slobode i procesuiranja

ovih lica pred Specijalnim dr-

žavnimtužilaštvom.

A.G.

Istražitelji upotpunili dokaznu građu protiv kriminalne grupe koja je djelovala u više država

Rnkovićapovezuju i sa

krijumčarenjemdroge

Državljanin Bosne i Hercegovi-

ne Aleksandar Dropo saslušan

je juče u Specijalnom tužilaštvu

zbog sumnje da je bio član

grupe koja je učestvovala u naj-

težim krivičnimdjelima.

Dropu je određeno zadržavanje

od 72 sata i on se u Tužilaštvu

branio ćutanjem.

Osumnjičeni se u nedjelju u pri-

sustvu advokata Srđana Lješko-

vića predao inspektorima Cen-

tra bezbjednosti, nakon čega je

zadržan u prostorijama specijal-

nog policijskog odjeljenja.

DropoćutaouTužilaštvu

PODGORICA

Ministarstvo

unutrašnjih poslova pokrenulo

je disciplinski postupak protiv

službenika Š.V. jer je na jav-

nommjestu nosio pištolj bez

dozvole.

Kako se navodi u saopšte-

nju MUP-a, Š. V. je umaju na

javnommjestu nosio pištolj

„češka zbrojovka“ kalibra 6,35

mm i pet metaka u cijevi, dok

su dva metka pronađena u nje-

govom vozilu.

- Za oružje nije posjedovao

oružni list. Š. V. je narušio svoj

ugled i ugled policije, čime je

počinio težu povredu službene

dužnosti iz Zakona o unutraš-

njimposlovima - piše u saop-

štenju.

C. H.

Disciplinski postupak

protiv službenikaMUP-a

Policajac

nosio

pištolj bez

dozvole

Ministarsvounutrašnjihposlova

PODGORICA

Usaobraćajnimne-

srećamauCrnoj Gori, za sedam

mjeseci poginulo je 27osoba, što je

32,5odstomanjeuodnosuna isti pe-

riodprošle godine, saopšteno je iz

Upravepolicije.

Preciziranojedajeodjanuaradoavgu-

sta prošle godine u saobraćajnim ne-

srećama poginulo 40 osoba. Iz policije

sukazalidasuzavikend, zbogprekrša-

ja iz oblasti bezbjednosti drumskog

saobraćaja na crnogorskim putevima,

izdali 1.627prekršajnihnaloga i podni-

jeli 190prekršajnihprijava.

- Pripadnici saobraćajne policije odu-

zeli su 124 vozačke dozvole, 17 pari re-

gistarskih oznaka i uhapsili 42 nesa-

vjesna vozača zbog vožnje pod

uticajemalkohola - napisali suu saop-

štenju.

Poručili sudaćenastaviti pojačaneak-

tivnosti, kako bi omogućili veći stepen

bezbjednosti u saobraćaju. Kako su

podsjetili, Helikopterska jedinicaMi-

nistarstva unutrašnjih poslova će, uz

učešće službenika Odsjeka za be-

zbjednost drumskog saobraćaja, nad-

gledatinajfrekventnijesaobraćajnice i

u komunikaciji sa patrolama sankcio-

nisati nesavjesne vozača.

-SlužbeniciUpravepolicijećenastavi-

tisapreduzimanjemaktivnostikakobi

se zadržao trend smanjenja broja

smrtnostradalihusaobraćaju i taj broj

sveo na najmanjumogućumjeru - na-

vodi se u saopštenju.

Službenici Uprave policije MUP-a –

Grupe policije za bezbjednost saobra-

ćaja i Centra bezbjednosti Nikšić, u

periodu od 17. do 19. avgusta registro-

vali su nekoliko teških saobraćajnih

prekršaja, a protiv dvije osobe podni-

jete su prekršajne prijave dok je jedna

osoba uhapšena.

- Službenici Grupe su 17. avgusta oko

19. 30 sati, namagistralnomputu Pod-

gorica - Bar umjestu Goričani zausta-

vili vozilo marke „mercedes“ rožaj-

skih registarskih oznaka kojim je

upravljao A. M. (32) iz Rožaja zbog

prekoračenjabrzine.Uređajemzaevi-

dentiranje prekršaja u pokretu sni-

mljena je brzina od 184 km/h, gdje je

ograničenje 80 km/h. Protiv A. M. je

podnijeta prekršajna prijava Sudu za

prekršaje i od njega je na licu mjesta

privremeno oduzeta vozačka dozvola

- pojašnjeno je u saopštenju.

Kakopiše,službeniciGrupepolicijeza

bezbjednost saobraćaja su dva dana

nakon toga, u 15 sati, namagistralnom

putuPodgorica–BarumjestuGoriča-

ni,zaustavilimotocikl„BMW“mojko-

vačkih registarskh oznaka, kojim je

upravljaoD. T. (28) izMojkovca.

-On jeupravljaomotociklombrzinom

od 182 km/h, gdje je ograničenje 80

km/h. Protiv njega je podnijeta prekr-

šajna prijava nadležnom sudu, a na li-

cu mjesta mu je privremeno oduzeta

vozačka dozvola - piše u saopštenju

Uprave policije.

Navode da su 19. avgusta u 21:30 sati,

službenici saobraćajne policije CB

Nikšić uhapsili D. J. (33) iz Nikšića i

priveli ga uz zahtjev za pokretanje

prekršajnog postupka u Sud za prekr-

šaje uNikšiću.

-Onjeistogadanaoko18satiuuliciPeka

Pavlovića u Nikšiću učestvovao u sao-

braćajnoj nezgodi kao nepoznati vozač,

nakon čega se udaljio u nepoznatom

pravcu. Preduzimanjem operativnih

mjera i radnji identifikovano je vozilo

kojim je upravljao D. J. i on je zaustav-

ljennaBulevaru13. juladok jeupravljao

vozilommarke „renot“ nikšićkih regi-

starskih oznaka. On je upravljao vozi-

lom pod dejstvom alkohola u koncen-

traciji od 3,69 g/kg - naveli su iz Uprave

policije.

K.J.

Nesreća na crnogorskimdrumovimamanje nego prošle godine

Za sedammjeseci

usaobraćaju je

poginulo27osoba

Sa jednogudesa

MarkoRnković

Osimprotiv

Rnkovića,

krivična prijava

podnijeta je i

protiv dvojice

pritvorenika

– braće Janka

i Predraga

Vukadinovića

FEJSBUK

ARHIVA POBJEDE