Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Utorak, 21. avgust 2018.

Društvo

PODGORICA–

Samoudvije

noći, između subote i nedje-

lje i nedjelje i ponedjeljka,

ukradeno je80 tegovanadio-

nici prugePodgorica–Golu-

bovci, a lopovi nijesumirova-

li ni nadijelupruge

Podgorica–Bioče, gdje jeu

mjestuZlaticaukradenoviše

tegova sa stubakontaktne

mreže– rečeno jePobjedi iz

Željezničke infrastrukture.

Portparolka Mirjana Vujović

precizirala je za naš list da su u

noći između 18. i 19. avgusta na

dionici Podgorica – Golubovci

lopoviodnijeli20betonskihte-

gova, dok je preksinoć ukrade-

no čak 60 metalnih tegova za

zatezanje kontaktnemreže.

Problem

Samouposljednjihdesetakda-

na, upozorila je Vujović, sa cr-

nogorskih pruga ukradeno je

110,štometalnihštobetonskih,

tegova za zatezanje kontaktne

mreže.

U nedjelju veče „željezničari“

su bili primorani da obustave

saobraćaj na pruzi Bar – Beo-

grad zbog ukradenih tegova,

što je izazvalo burnu reakciju

putnika koji su iz Bara ostali

„zaglavljeni“ u Golubovcima

nadomak Podgorice, čekajući

da im se organizuje prevoz au-

tobusima ili da kontaktnamre-

ža bude popravljena. Revolti-

rani, oni su u jednom trenutku

i blokirali saobraćaj na magi-

stralnomputuPodgorica–Bar,

onemogućavajući vozilima da

prođu, što je izazvalo dodatne

gužve i kilometarskekolonena

ovoj dionicimagistrale.

Željeznički saobraćaj bio je

obustavljen i jučeujutro, jer lo-

povinitokomnoćinijesumiro-

vali i ponovosupoharali kotak-

tnu mrežu. Zbog toga je

međunarodni voz iz Beograda

za Bar zaustavljen na stanici u

Podgorici oko 8:30 sati, a oko

sat kasnije do Bara je stigao ta-

kozvanomdizel vučom.

Kvar na kontaktnoj mreži juče

je saniran oko 14 sati, kada je

normalizovan saobraćaj.

Pobjeda jeranijeobjaviladasu,

kako bi se izborili sa vandali-

ma, koji su od početka godine

odnijeli više od 200 tegova, u

Željezničkoj infrastrukturi od-

lučili da metalne tegove zami-

jene betonskim, jer se metalni

preprodajukao sekundarna si-

rovina „za male pare“, dok be-

tonski, kako smatraju, nemaju

tržišnu vrijednost. Ispostavlja

se da su se prevarili, jer lopovi

kradu i betonske tegove.

U Željezničkoj infrastrukturi

kažuda imnije jasnoočemu se

radi, odnosno za što vandali

koriste betonske tegove, jer ih,

smatraju oni, nemogu unovči-

ti.

Bez rezultata je ostala i odluka

da se pojača nadzor pruge.

Stražari su postavljeni cijelom

dužinom,alinioninijesusmet-

nja lopovima.

- Sve krađe koje se dese na že-

ljezničkoj infrastrukturi se re-

dovno i blagovremeno prijav-

ljuju Upravi policije, koja

preduzima sve radnje koje su

predviđene za pronalaženje

počinilaca. Za sada nemamo

informaciju da li su počinioci

ovih nehumanih djela proce-

suirani, ali senadamoda će an-

gažovanje Uprave policije

uskoro uroditi plodom – rekla

jeVujović.

Ona se nada da će, uz podršku

policije,uspjetidastanunakraj

lopovima, koji na ovaj način,

osim što uništavaju imovinu

željeznice, ugrožavaju i be-

zbjednostželjezničkogsaobra-

ćaja.

- Kao krajnju i manje popular-

nu mjeru, koja se odnosi samo

na zatezanje kontaktnemreže,

bićemo prinuđeni da primije-

nimo i „kruto zatezanje“, što

značiidaćebitismanjenabrzi-

na kretanja vozova – rekla je

Vujović za naš list.

Putnici

Teg je težak 25 kilograma, što

znači da može da ga ukrade

jedna osoba, ali u željeznici su

sigurnidaseradi oorganizova-

nim karađama u kojima uče-

stvuje više lopova. Na jednom

zateznom polju, kako je ranije

kazao za Pobjedu elektroinže-

njer u ŽICG Edin Hasanović,

ima 20 tegova.

- Ukoliko bi se jedna osoba ba-

vila krađom, bilo bi joj potreb-

no dosta vremena da ih sve

ukloni,izbogtogamislimodau

ovim akcijama učestvuje više

ljudi – rekao je on tada za naš

list.

Željeznički saobraćaj juče je,

do zaključenja Pobjede, funk-

cionisao bez zastoja. Sagovor-

nica Pobjede Mirjana Vujović

objašnjava da nemaju drugog

rješenja nego da obustave sao-

braćaj kada dođe do krađe te-

gova, a da od raznih okolnosti

zavisi koliko traje osposoblja-

vanja kontaktne mreže u ta-

kvimsituacijama.

-Upojedinimslučajevimamo-

že biti završena za sat ili dva,

dok ponekad traje više sati ili,

čak, dana – rekla je ona.

Putnicisuunedjeljuvečečeka-

li od sat pa do više od dva sata

da vozovi krenu, u zavisnosti

odstanicepolaskaidestinacije.

Oni koji sukrenuli izBarauBi-

jelo Polje i ostali u Golubovci-

ma do Podgorice su prevezeni

autobusima, a voz je, nakon

popravke mreže, iz stanice u

Podgorici krenuo sa 136minu-

ta zakašnjenja.

Brzi voz do Beograda kasnio je

sat i šest minuta, dok je brzi

međunarodni voz do Bara na

stanici u Podgorici čekao 38

minuta. Lokalni voz za Bar je

kasnio125minuta,dokjelokal-

ni voz 6132 iz Bara kasnio 118

minuta.

J.beHAroViĆ

Iz Željezničke infrastrukture tvrde da su nemoćni pred lopovima i vandalima

U Željezničkomprevozu za

Pobjedu kažu da su svjesni

da ih vandalizamna infra-

strukturi „košta“ putnika i

njihovog povjerenja, te da su

svjesni problema koje trpe

korisnici njihovih usluga i da

razumiju nezadovoljstvo.

- Nastojimo u okviru naših

mogućnosti da rješavamo

probleme. Nažalost, najveći

broj problema ne možemo

da kontrolišemo. Kada se

radi o angažovanju alter-

nativnog prevoza, odno-

sno prevoza autobusima,

nastojimo da u najkraćem

roku angažujemo autobuse.

Sezona je kada je povećana

potreba prevoznika za auto-

busima, te nekada ne dobije-

mo traženi broj autobusa. To

su rijetki slučajevi. Prevoznik

sa kojim imamo zaključen

ugovor je vrlo korektan.

Često angažuje autobuse

ostalih prevoznika kako bi

odgovorio našimpotreba-

ma. Izvinjavamo se svim

putnicima koji su trpjeli zbog

problema u realizaciji sao-

braćaja vozova, bez obzira

što problemi nijesu izazvani

našom krivicom – poručili su

iz Željezničkog prevoza.

Izvinjenje

putnicima

Zadvadana

ukradenoviše

od80 tegova

Putnici uGolubovcimačekaju

autobusedoPodgorice