Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Utorak, 21. avgust 2018.

Društvo

PRIŠTINA

-Ni poslije cijeledecenijeod

proglašenjanezavisnosti, još nije sa-

svimizvjesnokadabi crnogorskanacio-

nalna zajednicamoglabiti verifikovana

kaoustavnakategorijauRepubliciKo-

sovo, sa svimpravima i obavezamakoje

pripadajuostalimetničkimmanjinama.

U sjenci mnoštva problema, posebno ve-

zanih za koncept „normalizacije odnosa

Prištine i Beograda“međunarodno ozva-

ničenog Briselskim sporazumom, crno-

gorsko nacionalno pitanje aktuelizuje se

tek povremeno i, kako sada stvari stoje,

nijeupaketuprioritetakosovskedržavne

politike.

FORMALNI RAZLOZI

Istovremeno, u Prištini nema relevantne

političkeopcije, niti ioleozbiljnijeg lidera

koji se na bilo koji načinprotivi otvaranju

procesa ustavne verifikacije Crnogoraca,

a da se radi tek o problemu isključivo for-

malne, odnosno proceduralne prirode,

nebrojeno puta su u posljednjih desetak

godina potvrđivali i najviši kosovski zva-

ničnici.

Nepodijeljena, bezuslovna podrška veri-

fikaciji stizala je saadresabivšepredsjed-

nice i aktuelnog predsjednika Republike

Atifete Jahjaga i Hašima Tačija, bivšeg i

sadašnjeg premijera IseMustafe i Ramu-

ša Haradinaja, kao i predsjednika kosov-

skog parlamenta Kadri Veseljija. Za što

efikasnije razrješenje ovog problema jav-

nosusezalagali i lideri opozicionihparti-

ja i stranaka, a ništa protiv nije imao ni

najradikalniji opozicionar, lider pokreta

SamoopredjeljenjeAljbinKurti.

Bilo jeunazadneštomanje odčetiri godi-

ne i pokušaja da se unutar ad hoc ek-

spertske grupe sastavljene od pravnih

stručnjaka iz nekoliko nadležnih mini-

starstavapronađeustavno-pravnoodrživ

model „privremenog službenog prizna-

nja svih prava i obaveza Crnogoraca kao

nacionalne manjine“, koji bi posebnim

aktom, u formi leks specijalisa, predložila

ondašnjaVlada,apotomusvojilaSkupšti-

na.

No, nakon konsultacija uUstavnomsudu

i jasnogupozorenjadabi cijelaprocedura

bilaneustavna,odtakveisličnihidejamo-

raloseodustati. Ikasnije, uadministraciji

premijera Haradinaja, demonstrirana je

dobra volja, pa su razmatrane još neke

privremene varijante, ali se od njihove

formalizacije odustajalo isključivo iz

ustavno-pravnih razloga.

POSEBNAPRIČA…

Umeđuvremenu, dio ljudi iz crnogorske

nacionalne zajednice, pogotovo u većim

gradovima, institucionalno i politički in-

tegrisan je u sistem državne uprave, na

raznimnivoima. Počevod lokalnihsamo-

uprava, preko javnih ustanova, preduze-

ća, Univerziteta, pa do centralnih držav-

nih službi i organa. Uz to, ukupanpoložaj

Crnogoraca na Kosovu ne razlikuje se,

generalno, od položaja ostalih građana

Republike.

Ali činjenica da ih nema u najvišem dr-

žavnomaktu nijemanje opterećujuća jer

ih ona i formalno i suštinski isključuje iz

sistemauticajanakreaciju i odlučivanjeo

pitanjimavezanimne samozaopštenego

i zasasvimspecifičneprobleme.Naročito

kada je u pitanju njihov položaj u četiri

opštinenasjeveruKosova; a to jeposebna

priča…

R. TOMIĆ

PODGORICA

- Sindikat

uprave i pravosuđa i Sindi-

katZIKS-adanas organizu-

juprotest protiv izmjena

Zakonaopenzijsko-invalid-

skomosiguranju, ali, sudeći

premanajavama izostalih

sindikalnihorganizacija, ne-

će imati njihovupodršku.

Sindikat Uprave policije i

Strukovni sindikat vatrogasa-

ca prošle sedmice su saopštili

da neće doći na protest, ali or-

ganizatori, ipak, očekuju nji-

hove nezadovoljne članove.

Protest ne podržavaju ni cen-

trale dva reprezentativna sin-

dikata – Saveza sindikata i

Unije slobodnih sindikata.

Predsjednik Sindikata uprave

i pravosuđa Nenad Rakočević

kazao je jučeAnteniMdaoče-

kuju„dolazaki značajnogbro-

japolicajaca,vojnika,aliiosta-

lih radnika CrneGore kojih se

tiče ovaj zakon“.

Uovomsindikatu smatraju da

se izmjenamanipodaštavabe-

neficirani radni staž zaposle-

nih u službama bezbjednosti i

zaštite, a Spasojević ističe da

svaki četvrti građanin neće

dočekati potrebne godine za

odlazakupenziju.

-Vezivanjem40godina staža i

65 godina života dolazimo u

poziciju da službenici koji

ostvare 40 godina staža neće

moći da odu u penziju prije

određenih godina života.

Službenici u zaštiti i spašava-

nju, kao i uvojsci, imajupropi-

sano da im nakon 55 godina

prestaje služba, a po prijedlo-

gu Vlade i ovim novim izmje-

nama zakona to neće moći -

rekao je Spasojević.

Iz Ministarstva rada i socijal-

nog staranja u četvrtak su sa-

opštili da je, zbog interesova-

nja javnosti, produžena javna

rasprava o Nacrtu zakona o

penzijskom i invalidskomosi-

guranju i da će trajati do 15.

septembra.

Podršku protestu povodom

izmjena Zakona o PIO juče je

dao Sindikat odbrane i Vojske

(SOVCG). Predsjednik ove or-

ganizacijeNenadČobeljićpo-

zvao je članstvo da podrži

skup.

- Vjerujemo da je to najvažniji

zakon, jer nam daje odgovor

napitanje:dalidaseradujemo

ilidaseplašimopenzionisanja

i siromašnog života u trećem

životnom dobu? Taj strah ili

radost se tičunas i našihporo-

dica i zato nas je briga i mora

da nas bude briga – rekao je

Čobeljić.

K. J.

oslavije

una

ladva

orice

nizator kampa je kazao da tu

ne vidi ništa sporno.

- Ne vidim što nekom smeta

uniformaukojoj smoodbrani-

li Srbiju od NATO agresije.

Ona jebilau službenoj upotre-

bi ranije, ami kao ratni vetera-

ni u njoj smo odbranili Jugo-

slaviju. Davno je bila u

upotrebi, tako da to više nije

uniformavećmaskirniodjevni

predmet koji se može kupiti u

prodavnici - naveo jeVukelić.

Ističe i da je kamp redovno

obilazila policija.

- Dolazili su tri puta, jednom

noću.Svejebiloureduisanaše

i sanjihove strane - rekao jeon.

Uvjeren je da je nekonapravio

hajku na njih. Kaže i da za

kamp nijesu objavljivali javni

poziv već su informaciju po-

stavili na stranici Udruženja.

- Ratni veterani i njihovi prija-

teljisuodmahpočelidaprijav-

ljuju svoju djecu. Predvidjeli

smo oko 40mjesta koja su od-

mah bila popunjena - naveo je

Vukelić.

Od opštine Čajetina dobili su

obroke, a roditelji su, kaže,

platili simboličnu sumu od

4.000 dinara, što je oko 34 eu-

ra.

K. JANKOVIĆ

Policijačeka

odgovore

izSrbije

Iz Uprave policije Pobjedi

su juče saopštili da su tra-

žili od kolega iz Srbije da

imdostave informacije o

učešćumaloljetnika iz Crne

Gore u vojnom kampu na

Zlatiboru.

- Nakon što smo putem

medija saznali za ovaj

događaj, Uprava policije

je putemNCB Interpol

Podgorica uputila zahtjev

Direkciji policije Republike

Srbije u kojem smo tražili

da namdostave informa-

cije o eventualnomučešću

maloljetnih lica sa područja

Crne Gore i njihovim identi-

ikacionimpodacima, kao i

podatke o predmetu i aktiv-

nostima u kampu - napisali

su u odgovorima na naša

pitanja.

Kako su naveli, Uprava

policije Crne Gore nije

zvanično obaviještena, niti

od kolega iz Srbije „niti bilo

kojeg drugog pravnog ili

izičkog lica, o bilo kojem

detalju koji se odnosi na

slučaj takozvanog vojnog

kampa na Zlatiboru“.

ŽeljkoVukelić

laštvo nije kvalifikovalo kao

zločine koji su počinjeni izmr-

žnje, negokaoostale incidente,

koji nemaju veze sa nečijom

seksulanom orijentacijom,

uprkos tome što naš zakono-

davni okvir prepoznaje krivič-

no djelo počinjeno iz mržnje

kao otežavajuću okolnost pri

izricanjukazne– istakao jeKa-

lezić.

Upozorio jeda je i dalje aktuelna

praksa nadležnih institucija

izjednačavanja nasilja prema

LGBTIQ osobama i „obične tu-

če“.

- Praksa da će neko ako istuče

lezbijku, geja, biseksualnu ili

trans osobu u Crnoj Gori, sno-

siti jednake posljedice kao da

se potukao zbog malo više al-

kohola petkom uveče u nekoj

od kafana. Neće snositi poslje-

dice onakve kakve treba zbog

toga što je iz mržnje pretukao

neku drugu osobu – upozorio

jeKalezić.

To je, kako je kazao, „stvarnost

ukojoj živimo“, ali nešto štoće,

nadaju se, uskoro biti drugači-

je.

- Takvo postupanje nadležnih

institucija umnogome šalje

porukudasmo i daljegrađani i

građanke drugog reda i da za-

koni i vladavina prava za nas

nevažekaozaostale–rekao je

Kalezić.

J. B.

Povodi:

Crnogorska nacionalnamanjina i dalje vanustavna kategorija na Kosovu

Crnogorci jošnačekanju

Priština

Sindikati uprave i pravosuđa i ZIKS-a organizuju protest

PodrškaČobeljića

NenadRakočević

U sjenci mnoštva problema, posebno vezanih za koncept

„normalizacije odnosa Prištine i Beograda“ međunarodno

ozvaničenog Briselskimsporazumom, crnogorsko

nacionalno pitanje aktuelizuje se tek povremeno

Vojni kamp

Po dječake

su odmah

pošto smo ih

obavijestili da će

kamp da bude

zatvoren došli

roditelji i nije

bilo nikakvih

problema.

Roditelji su

preuzeli i djecu

iz Bosne i

Hercegovine koja

su bila u našem

kampu – rekao

je Pobjedi Željko

Vukelić