Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Utorak, 21. avgust 2018.

Društvo

PODGORICA

–Bajramje

praznikkoji štiti čovjekada-

jućimudostojanstvo i smisao

i prilika je za snaženjeporo-

dičnih, prijateljskih i komšij-

skihveza, poručio jeubaj-

ramskoj čestitki reis Islamske

zajedniceuCrnoj Gori Rifat

Fejzić.

Fejzić je povodomKurban baj-

rama, koji će vjernici islamske

vjeroispovijestislavitinarednih

četiri dana, rekaoda su„poruke

kurbana i hadža, da je ljudski

životsvet,dasusviljudijednaki

ida jepravdaoličenjemira i slo-

bode, udanašnjemsvijetudale-

ki ideali“.

- Stanje u njemu više podsjeća

na predibrahimsko doba nego

na kontinuitet njegove misije...

Trenddehumanizacijeideregu-

lacije svjetskog poretka unosi

novuneizvjesnost.Strahopošto-

vanjekaoosnovpartnerstvanije

i ne može biti dio našeg svjeto-

nazora –naglasio jeFejzić.

Kurban bajram dobio je naziv

po tome što vjernici prinose žr-

tvu – kurban (ovcu ili goveče),

što predstavlja „približavanje

bogu približavanjem ljudima“.

Taj obredobavljajusvi koji za to

imajumogućnosti. Običaj je da

semesoodkurbanadijelisiroti-

nji, komšijama i rodbini.

Kurban bajramnaziva se i had-

žijski zatoštose togadanazavr-

šavaglavnogodišnjehodočašće

Kabe uMeki. Hadž je jedna od

pet glavnih vjerskih obaveza za

punoljetne pripadnike islam-

ske vjere, ukoliko oni mogu fi-

nansirati troškove hodočašća, a

da ne dovedu u pitanje opsta-

nak i normalan život porodice.

Hadžiluk se ne smatra samo is-

punjavanjem božje zapovijesti

nego i dokazomjednakosti svih

pripadnika islamske vjere pred

Alahom, a cilj mu je i potvrda

jedinstva i solidarnosti islam-

skog svijeta.

Fejzić je u čestitki napisao da je

„smisao kurbana da je ljudski

život svet, kao Božiji dar, te da

ne može biti žrtvovan ni za ka-

kve vrijednosti i ciljeve“.

- To je poruka koju jeMilostivi

poslao Ibrahimu i svim njego-

vim sljedbenicima do sudnjeg

dana. Bila je to prekretnica, ne

samo u vjerskom, već i u civili-

zacijskomsmislu, koja je znači-

la delegitimizaciju varvarstva i

uspostavljanje poretka na zem-

lji – istakao jeFejzić.

BožijiposlanikIbrahim,kakoje

kazao, postavio je temeljeKabi,

„hramu jednakosti, koji hodo-

častemilioni hadžija iz cijeloga

svijeta“.

-Nigdjekao tu i sadaneodjeku-

ju riječi poslanika Muhameda,

izgovorene prije 14 vjekova na

oprosnom hadžu, da „nema

prednosti Arap nad nearapom,

niti nearapnadArapom, niti bi-

jelacnadcrncem,niticrnacnad

bijelcem, osim po predanosti

Bogu– rekao jeFejzić.

Pozvao je vjernike da podijele

blagdansku radost i nadu sa

svimljudima.

- Neka naše molitve u Bajramu

budu primljene i neka nam

Allah pomogne da se mijenja-

mo na bolje – poručio je Fejzić i

čestitao svimmuslimankama i

muslimanima u zemlji i dijas-

pori Bajram.

J. B.

PODGORICA

–Ukampu

Udruženjaučesnikaoruža-

nih sukobanaprostorubiv-

šeJugoslavijenaZlatiboruu

Srbiji boravila su i dvadječa-

ka izCrneGore, oba izPod-

gorice, saznajePobjeda.

Predsjednik tog udruženja

Željko Vukelić potvrdio nam

jeovuinformaciju, alinijemo-

gao da kaže više detalja s obzi-

romna todaseradi omaloljet-

nicima.

- Po dječake su odmah pošto

smo ih obavijestili da će kamp

dabude zatvorendošli roditelji

i nije bilo nikakvih problema.

Roditelji su preuzeli i djecu iz

Bosne iHercegovinekoja subi-

launašemkampu–rekao jeon.

Kamp u kojem je bilo 10 dje-

vojčicai34dječakazatvorenje

u petak zbog, kako je tada re-

kao ministar unutrašnjih po-

slova Srbije Nebojša Stefano-

vić,mogućezloupotrebedjece

i uznemirenja javnosti.

Vukelić je juče Pobjedi kazao

daćeudruženjenačijemječe-

lu danas organizovati konfe-

renciju za novinare u Novom

Sadu, odakle će tražiti od

predsjednika Srbije Aleksan-

dra Vučića i ministra Stefano-

vića da pozovu na ogovornost

one koji su im, kako on tvrdi,

„dali lažni izještaj o organizo-

vanju omladinsko-patriot-

skog kampa za djecu na Zlati-

boru“, zbog čega je policija

kamp zatvorila.

ZABLUDA

-Predsjednikdržaveiministar

unutrašnjih poslova reagovali

su normalno u okolnostima

pod kojima su dobili izvještaj,

ali nijesu znali da je taj izvje-

štajlažan.Neznamštojetačno

tu pisalo, ali na osnovu toga je

donijeta odluka da zatvore

kamp. Ništa nijesmo uradili

protiv zakona. U čudu smo što

su nadležni dozvolili da se ovo

desi. Time se narušavaju i srp-

sko-ruski odnosi, jer su i in-

struktori iz Rusije dolazili da

nam pomognu i dali nam po-

dršku. Tražićemo imenom i

prezimenomdaodgovaraonaj

koji je dao lažni izvještaj i tako

doveo u zabludu predsjednika

države i ministra policije, ali i

uzbunio javnost Srbije i cijelog

regiona - istakao je u izjavi za

PobjeduVukelić.

Organizatorkampa, čije jepri-

jevremeno zatvaranje privu-

klo pažnju čitavog regiona,

kazao je juče našem listu da je

Ministarstvo odbrane bilo

upoznato o planiranim aktiv-

nostima i da za to ima dokaz.

- Ministarstvo odbrane Srbije

upoznali smooorganizovanju

događaja 20. maja i tražili smo

njihovupodršku. Sve smo tak-

sativno naveli šta ćemo da ra-

dimo, koliko djece će učestvo-

vati i tražili materijalnu

pomoć – gas maske, šatore i

slično tome. Oni sunamodgo-

vorili, imamo mejl kao dokaz

za to, da imamo njihovu mo-

ralnu podršku, ali da ne mogu

dati i materijalnu, jer smo im

kasno poslali zahtjev, a oni su

već isplanirali aktivnosti. Na-

pisali su i da daju podršku

kampu, ali ibudućoj saradnjiu

razvijanjutradicijesrpskevoj-

ske – rekao jeVukelić.

Naveo je da su od togministar-

stvatražilidapripadnicivojske

Srbije djeci pomognu u radio-

nicama protivpožarne zaštite,

inžinjerijskoj obuci i orijenta-

ciji i kretanjuuprirodi.

- Nijesumogli da nam izađu u

u susret, jer u avgustu imaju

dosta aktivnosti i godišnje od-

more, a mi smo im kazali da

nema problema i da mi već

imamo odlične instruktore

koji će raditi sadjecom-naveo

jeVukelić.

DOBRAVOLJA

Kaže da je „pompezno najav-

ljeno u medijima kako djeca

naoružana do zuba marširaju

poZlatiboru“.

- Kamp je urađen po uzoru na

onaj koji je organizovan uRu-

siji. Nijesmo ga nazvali vojni

većomladinsko-patriotski,jer

nemamo vojnu opremu ko-

jom Rusija raspolaže. Djecu

smo učili ljudskim vrijedno-

stima, radu, obavezama, od-

govornosti, uzajamnoj pomo-

ći, tradiciji srpskog naroda i

vojske i tradiciji spsko-ruskog

prijateljstva. Sanjimasuradili

bivši pripadnici vojske, sada

već penzioneri - pojasnio je

Vukelić.

Djeci su, kaže, dali gumene

puške koje se mogu kupiti u

prodavnicama igračaka. Na-

veo je i da je sve bilo na dobro-

voljnoj osnovi i da su roditelji

znali štoćenjihovadjeca tamo

raditi.

-Dali smoimsnimke i fotogra-

fije toga što su djeca u ruskom

kampu radila i na osnovu toga

smo pokušali da im pružimo

slično iskustvo. Djeca su čak

tražila da ovaj kamp u Srbiji

traje duže nego onaj u Rusiji

koji se završava poslije četiri

dana - rekao jeVukelić.

Komentarišući to što su djeca

bilaobučenauuniforme, što je

izazvalo osudu javnosti, orga-

PODGORICA

– Institucije,

društvo i organizacije civil-

nogdruštva trebada stvore

usloveda zakonoživotnim

zajednicamaosoba istog

pola, čijeusvajanje seoče-

kujekrajemgodine, bude

primijenjenupraksi, kazao

jepredsjednikUpravnog

odboraNVOKvirMonte-

negroDanijelKalezić.

U ovoj nevladinoj organizaciji

su,kakojerekao,zadovoljnisa-

držajemnacrta zakona.

- Sada je jako bitno da neko od

zainteresovanih strana ne uči-

ni nešto štobi nabilokoji način

dovelo do degradiranja količi-

ne prava koje to rješenje sadrži

– naglasio je Kalezić u inter-

vjuu zaPRcentar.

Očekuju, kako je kazao, da će

zakon umnogome poboljšati

položaj LGBTosoba.

-Posaoistvaranjeuslovazako-

rišćenje tog zakona u praksi ne

završavasesamimusvajanjem,

već će i tokomsljedeće godine,

nakon stupanja na snagu, si-

steminstitucija,društvoiorga-

nizacijecivilnogsektoramora-

ti da rade na tome da ga ljudi

koriste –naglasio jeKalezić.

Ove godine su, kazao je on go-

voreći o kaznenoj politici za

nasilje prema LGBTIQ osoba-

ma, četvoro njih bili žrtve zlo-

čina izmržnje.

- Te slučajeve, nažalost, tuži-

Reis Rifat Fejzić čestitao Kurban bajram

Ljudski život ne

možedabude

žrtvovanni za

kakvevrijednosti

Đukanović: Skladkoji

smogodinamagradili

primjer za sveostale

Predsjednik države Milo Đukanović čestitao je reisu Rifatu

Fejziću i građanima islamske vjeroispovijesti Kurban bajram,

praznik koji, kako je rekao, podsjeća na vrijednosti suživota,

uzajamnepodrške i zajedništva, dubokoutkanihu islamu.

- Dok širomsvijeta izazovna vremena na test stavljaju huma-

nost,multietničnostimultikonfesionalnost,sponosommože-

mo reći da je sklad koji smo godinama gradili u Crnoj Gori,

uprkos velikim iskušenjima koja supogađala cijeli region, bio

primjer zasveostale– istakao jeĐukanović.

I premijer Duško Marković čestitao je praznik vjernicima

islamske vjeroispovijesti podsjećajući da „smo na temeljima

međuvjerskog imeđunacionalnogsklada izgradili nezavisnu

i evroatlantskuCrnuGoru.

ČestitkesuuputiliipredsjednikSkupštineIvanBrajovićimini-

starzaljudskaimanjinskapravaMehmedZenka,predstavnici

nekih političkih partija, kao i poglavar Crnogorske pravoslav-

necrkvemitropolitMihailo.

Tri

neradna

dana

IzMinistarstva rada i soci-

jalnogstaranjasaopštilisu

dazaposleni islamskevje-

roispovijesti za Kurban

bajram imaju pravo na tri

slobodna dana, odnosno

danas, sjutra i učetvrtak.

- Državni organi, organi

lokalne samouprave, jav-

neustanove, javnapredu-

zeća i drugi subjekti koji

obavljaju djelatnosti od

javnog interesa dužni su

dauprazničnedaneobez-

bijede obavljanje poslova

čijim bi prekidommogle

nastupiti štetne posljedi-

ce po građane ili državu –

navedenojeusaopštenju.

Rifat Fejzić

Predsjednik Udruženja učesnika oružanih sukoba na prostoru bivše Ju

potvrdio Pobjedi da je u njihovomprogramu bilo i djece iz Crne Gore

Uvojnomkam

Zlatiboruborav

dječaka izPod

Dodjeladiploma

ŽeljkoVukelićnajaviojedaćeusubotuuNovomSaduorgani-

zovati skupnakomećeučesnicimakampadodijeliti diplome.

-Nećemodozvoliti dadjecabuduuskraćenazadiplome, sob-

ziromnatodasunamzatvorilikampprijevremena.Odogađa-

ju samupoznao policiju, a ispunili smo sve uslove za njegovo

održavanje.Bićeprisutniiroditelji,jersamihzvaoipitaokakve

utiskesudjecadonijelasakampaisvisuoduševljeni.Ciljkam-

pajebiodanjegujemotradicijusrpskevojskeinemaprizvuka

nacionalizma jer su tu boravila djeca različitih nacionalnosti i

nikonijebiougrožen - izjavio jeVukelić.

Iz NVOKvir Montenegro zadovoljni Nacrtomzakonomo istopolnompartnerstvu

Kalezić: Ključnaćebiti primjena

Danijel Kalezić