Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Utorak, 21. avgust 2018.

Ekonomija

PODGORICA

Akcionari-

maElektroprivredebiće

isplaćenadividendaod55,2

miliona eura, odlučeno je

na jučerašnjoj skupštini

akcionaraovekompanije.

To jeprvapodjeladividen-

deu istoriji ovekompanije.

Dividenda ćebiti isplaćena

izneraspoređenedobiti, a

brutovrijednost poakciji

iznosi 0,4214eura.

Skupština je usvojila finan-

sijske i konsolidovane iskaze

za prošlu godinu, izvještaj o

poslovanju kompanije, odlu-

ku o pokriću gubitaka, kao i

odlukuoraspodjeli akumuli-

rane dobiti, izboru revizora,

kupovini akcija, kao i odluke

o razrješenju i imenovanju

članova odbora direktora.

Predsjednik EPCG Đoko

Krivokapić je izjavio da po-

stoji veliko interesovanje za

EPCG „koja ima tri zlatne

elektrane i postaje moćna

kompanija u Crnoj Gori“ i

dodaoda finansijski iskazod

850 miliona eura nije pravi

odraz vrijednosti te energet-

ske kompanije. Istakao je da

EPCG neće plaćati dugove

Rudnika uglja, koji je nedav-

no preuzela, uz ocjenu da je

to biodobar poslovni potez.

- Rudnik će iz svog poslova-

njasanirati svesvojedugove,

uključujući i reprogram po-

reskogduga - rekao jeKrivo-

kapić.

Podsjetio je da je italijanska

kompanija A2A za ulazak u

EPCG platila 436 miliona

eura, a da sada izlazi iz vla-

sničkestrukturesa244,9mi-

liona, zajednosasvojimdije-

lom dividende. Izvršni

direktorEPCGIgorNoveljić

kazao je da otkup akcija od

A2A neće EPCG ostaviti bez

novca, jer će i dalje na raču-

nima imati značajna sred-

stva, tim prije jer je u prvoj

polovini ove godine imala43

miliona eura profita i likvid-

nost joj ni na koji način nije

ugrožena.

Manjinski akcionar Dejan

Mijović smatra da su sve od-

lukeskupštineakcionaraoko

podjele akumulirane dobiti i

smanjenja kapitala nezako-

nite,apitaojeizaštosečašća-

vaA2A.NjegovkolegaVasili-

je Miličković je kazao da je

kupovinaRudnika uglja veli-

ki propust i podsjetio da je

timpovodompodnio tužbu.

Akcionari su usvojili prijed-

log predstavnice Vlade da se

za revizora za ovu godinu

izabere revizorska kuća

BDO izPodgorice.

Za članove odbora direktora

ponovo su izabrani Đoko

Krivokapić, Ranko Milović,

Ljubo Knežević i Samir

Hodžić kao predstavnici dr-

žavnog kapitala, te Oreste

Bramanti i Masimo Tiberga

ispred A2A. Jedini novi član

odbora direktora je profesor

Elektrotehničkog fakulteta

Vladan Radulović, koga je

Vlada predložila na sjednici

krajemjula.

S.P.

Elektroprivreda prvi put u svojoj istoriji dijeli pro t akcionarima

Isplatićedividendu

od55,2milionaeura

ca privodi kraju analize

i

samo

orez

slodavaca, i sada očekujemo

da analiza pokaže koje su to

realne mogućnosti - kazao je

Mulešković.

On je podsjetio na dogovor da

„učesnici u ovom procesu ne-

će iznositi podatke koji se di-

rektno odnose na rad radne

grupe da bi se obezbijedili

adekvatni uslovi rada i elimi-

nisale mogućnosti za dodatni

pritisak“.

- Cilj je kreiranje analize koja

jekvalitetnaimožeobjektivno

pokazati da li su privreda i dr-

žava finansijski spremni da

istrpe ovo uvećanje. Zato još

jednom pozivam sve da budu

strpljivi, da dajuvremena rad-

noj grupi da završi svoj posao,

da se ne vrši dodatan pritisak

javnosti, a sve kako bi se ovaj

problem riješio što kvalitetni-

je i na dobrobit svih strana -

kazao je onnašoj redakciji.

Podsjetio jeda je jošprošlego-

dine, kada je radna grupa for-

mirana,ujavnostigovorenoda

će za mjesec završiti analizu i

dodao da je bilo očigledno da

jetosuvišekompleksan,odgo-

voran i zahtjevan posao da bi

se završioukratkomperiodu.

- Radna grupa će nastaviti sa

radomi nadamosedaćeunaj-

skorijem roku i završiti svoj

posao - kazao jeMulešković.

KRETANJA

IzMinistarstva finansija našoj

redakciji su kazali da dnevno

prate ekonomska kretanja i

efekte fiskalne politike i da će,

čim se za to steknu uslovi, rea-

govati kroz smanjenje optere-

ćenja na zarade, i povećanje

„minimalca“.

- Naše analize su usmjerene na

kombinovanje uvećanja mini-

malne cijene rada i smanjenje

poreskihstopaidoprinosa.Go

-

tovo na dnevnom nivou para-

metrizujemo i analiziramo ovu

opciju, strogo vodeći računa o

njenomtekućemuticajunapri-

hod budžeta, ali i na održivost

fiskalne strategije - rekli su iz

Ministarstva.

Oni objašnjavaju da se može

izaćiususretzahtjevuposloda-

vaca ako je očigledno da sma-

njenje opterećenja na zarade

ne bi degradiralo budžetske

prihode.

- To nije nemoguće, jer bi po-

menuto rasterećenjeuticalona

manju nelegalnu zaposlenost,

povećanje obuhvata, a vjero-

vatno i na veću ekonomsku di-

namiku - uvećanje fiskalnih

prihoda u dužem periodu -

objašnjavaju iz ovog resora.

M.P.M.

Predsjednik skupštinskog

Odbora za ekonomiju dr

Predrag Sekulić Pobjedi

je kazao da oprezno treba

sagledati sve aspekte i

podsjeća da su nas u proš-

losti skupo koštale odluke

donesene bez pravih

analiza, prije svega Zakon

omajkama sa troje i više

djece.

- Odbor za ekonomiju

sa predstavnicima Mini-

starstva inansija u više

navrata je razgovarao

o povećanjuminimalne

zarade i uvijek je zaključe-

no da se ovo pitanje mora

sagledati u cjelini - kazao je

on komentarišući zahtjeve

za povećanje minimalca i

smanjenje opterećenja na

zarade.

Nije sporno da je, dodaje,

potrebno povećanje mini-

malca zbog velikog broja

zaposlenih koji ga primaju.

- Ali je potrebna i analiza

kako će se to odraziti na

tržište rada, prije svega

zbog opasnosti da dio

poslodavaca ode u „sivu

zonu“. Takođe je neophod-

no da se napravi i analiza

opterećenja poslodavaca,

kao i javne potrošnje, jer je

država najveći poslodavac

- kaže Sekulić.

Oprez

ješenje

verte

Sa ovommjeromneće se, smatra on,

značajno podići priliv u budžet, da

bi mogli da se smanje doprinose na

plate.

- Bojim se da neće moći, faliće u

budžetu. Ami, poslodavci, ne želimo

da ugrozimo budžet, jer nama treba

država koja funkcioniše. U svakom

slučaju budžet ne smije da strada, a

mi kako nambog da - kaže Radulović

i dodaje da se boji da nama nijedna

mjera ne donosi preveliko dobro.

N. K.

PODGORICA

Lanac super-

marketaVoli i kompanijaMa-

sterkardpokrenuli suakciju

za svekorisnikemasterkard i

maestrokarticauCrnoj Gori,

uokvirukoje ćepotrošači

moći daosvojevrijednena-

grade.

- Kao jedan od vidova podrške

projektu „Kupujmo domaće“,

tokom trajanja promotivnog

perioda od 15. avgusta do 30.

septembra, potrošač koji u bilo

komodVoli supermarketakupi

domaćeproizvodeuvrijednosti

oddeset eura i više i plate taj ra-

čun masterkard karticom, uz

račundobijaigreb-grebkarticu

i mogućnost da osvoji nagradu

- navodi se u saopštenju Pri-

vredne komore.

Voli i Masterkard su, kako se

precizira,pripremilibogatfond

nagrada koji uključuje vaučere

za godišnju kupovinu u Voli

marketima u vrijednosti od

2.000 eura, BMWbicikle i mo-

bilne telefone, kao i vaučere za

manje kupovine.

- Kampanja je dobra prilika za

korisnike ne samo da uživaju u

brzini, sigurnosti i jednostav-

nosti koje kartična plaćanja

unose u proces svakodnevne

kupovine, već i da uživaju u ne-

prevaziđenomkvalitetu doma-

ćih proizvoda - rekli su iz

PKCG.

Realizacija programa ,,Kupuj-

modomaće“,VladeiPKCG,po-

čela je3. aprila. Cilj programa je

jačanje domaće privrede kroz

povećanje dostupnosti i pozici-

oniranostcrnogorskihproizvo-

da na domaćemtržištu.

- Projekat „Kupujmo domaće“

je početak realizacije ambicio-

znog poduhvata koji prevazila-

zi moći i nadležnosti jednog

subjekta, što znači da se mora

obezbijediti sinergija brojnih

resursa – od privrednih subje-

kata i organa vlasti, do razno-

rodnih oblasti nauke i struke -

kazali su izPKCG. Dodaje seda

je svrsishodnost takog djelova-

nja nesporna, što potvrđuju

iskustvaipraksanajrazvijenijih

zemalja svijeta, ali i iz regiona.

- Suština je da je kupovina do-

maćih proizvoda ulaganje u

sopstvenu budućnost i to mora

postati način našeg razmišlja-

nja - rekli su izKomore.

Većom kupovinom domaćih

proizvoda stvaraju se, kako se

dodaje, nove mogućnosti i za

intenzivnijaulaganja,uvođenje

novih standarda i podizanje ni-

voa konkurentnost samih proi-

zvođača, ali i privrede u cjelini.

- Projekat obavezuje proizvo-

đače da unapređuju tehničko-

tehnološke procese, usvajaju

nove standarde i uz adekvatne

marketinške aktivnosti isporu-

čuju tržištu proizvode visokog

kvaliteta, cjenovno konkuren-

tne - zaključuje seusaopštenju.

S.P.

Voli i Masterkard u okviru akcije „Kupujmo domaće“

Nagradezakupce

PODGORICA

Centralni re-

gistar privrednih subjekata

(CRPS) i zvanično jeupisao

vlasništvočeškog fondaPPF

ukompaniji Telenor. Prema

uviduuCRPS, PPFTMT

BIDCO1B.V. sada jevlasnik

100odsto i osnivačpodgo-

ričkekompanije.

Time je okončano 2,8 milijar-

de eura vrijedno preuzimanje

Telenorovihpreduzeća u cen-

tralnoistočnoj Evropi, u Ma-

đarskoj,Bugarskoj,CrnojGori

i Srbiji. Ona sada pripadaju

grupaciji najbogatijeg Čeha,

PetraKelnera.

PPFgrupasadaimapunukon-

trolunadoperacijamaTeleno-

ra u ovim zemljama. To je, ka-

ko je ranije navedeno, najveće

preuzimanje izvršeno u tele-

komunikacionom sektoru

centralnoistočne Evrope od

2011. godine.

Za ovu transakciju prethodno

je Agencija za zaštitu konku-

rencijemoraladati odobrenje,

nakon procjene uticaja spaja-

nja na tržište.

Telenor grupa potpisala je sa

PPF grupomugovor o prodaji

poslovanja u regionu central-

ne i istočne Evrope u martu

ove godine.

Telenor operacije u regionu

centralne i istočne Evrope

imaju udio od 11,8 milijardi

norveških kruna (NOK), od-

nosno devet odsto u ukupnim

prihodima Telenor grupe i 4,1

milijarde NOK ili oko osam

odsto EBITDE u prošloj godi-

ni, sa višeoddevetmilionako-

risnika i tri i po hiljade zapo-

slenih.

Mobilne operacije u regionu

centralne i istočneEvropebile

suuvlasništvuTelenora25go-

dina. Na mađarsko tržište

ušao je 1994. godine kupovi-

nomPanona i kasnije proširio

prisustvo u regionu pokreta-

njemmobilnih usluga u Crnoj

Gori 1996, i kupovinomMobi

063 u Srbiji 2006. godine. Te-

lenor je 2013. kupio kompani-

juGlobul uBugarskoj.

Češka kompanija, po svemu

sudeći, nema namjeru tuda se

zaustavi, kada je poslovanje u

našem regionu u pitanju – sa-

da slove zanajozbiljnijegkup-

ca United grupe, američke

kompanije koja ima razgrana-

tumedijskumrežuširomregi-

ona.

Dio United grupe je Telemah,

prvi kablovski operator na tr-

žištu Crne Gore, nastao kao

BBM2006. godine.

S.P.

I CRPS evidentirao promjene u telekomunikacionoj kompaniji

PPFzvaničnopreuzeoTelenor

SaSkupštineakcionara