Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Utorak, 21. avgust 2018.

Ekonomija

PODGORICA

KlasterCr-

nogorski pršut osvojio jeu

Hrvatskoj zlatnumedaljuna

petommeđunarodnomfe-

stivalupršuta–Drniš 2018.

Nagrada jeosvojenaukate-

goriji dimljeni nesertifiko-

vani pršut. Nagradu jepri-

miovlasnikcetinjske firme

Montstejt PredragBracano-

vić, koja jedioklasteraCr-

nogorski pršut.

- Veoma smo ponosni što smo

u jakoj međunarodnoj konku-

renciji dobili zlatnu medalju,

čime smo dokazali da imamo

kvalitetanproizvod i za tržište

Evropske unije - kazao je Bra-

canovićPobjedi.

On je istakao da je za cetinjski

klaster učestvovanje na ovom

sajmu bitno zato što su pred-

stavili proizvod, koji bi uskoro

trebalo da bude sertifikovan u

Briselu.

-Nadamosedaće taj proizvod

zadovoljiti sveprohtjeveEU, a

poseban doprinos tome treba

da dâ i ova zlatnamedalja koja

je osvojena na prostoru EU –

naglasio jeBracanović.

Prema njegovim riječima, cr-

nogorski pršut će nakon serti-

fikacije moći da se plasira na

tržišteEU.

- Crnogorski pršut će biti naš

premijumproizvodkoji ćeod-

likovati smanjen salinitet, mi-

nimalna starost godinu dana,

kao i visok kvalitet proizvod-

nje - rekao jeBracanović.

Klaster Crnogorski pršut

osnovan je na Cetinju i čine ga

neki od najvećih crnogorskih

proizvođača pršuta iz prije-

stonice ,preduzeća Marteks ,

„Interprodukt“, Mianja , Zr-

nožit, Montstejt, DDR ko-

merc, Nani-Prom i SNJ Gor-

nič, koji proizvode više od

200.000komadapršutagodiš-

nje i zapošljavaju više od 500

radnika.

Ovaj klaster angažovao je

stručnjake saPoljoprivrednog

fakulteta uZagrebuda imrea-

lizuju projekat sertifikacije u

Briselu.

Njeguški pršut dobio je zašti-

ćenu geografsku oznaku u ok-

tobru 2016. godine i time po-

stao prvi zaštićeni crnogorski

proizvod.

Proizvođači sa Cetinja su bili

primorani da krenu u registra-

ciju brenda crnogorski pršut,

zatoštonijesumoglinaćizajed-

nički jezik oko geografskog po-

dručja saUdruženjemproizvo-

đača njeguških specijaliteta.

Proizvođači sa Njeguša sma-

traju da je geografski ograni-

čeno područje na kojem se

može proizvoditi njeguški pr-

šut, odnosno da je to moguće

samo na teritoriji mjesne za-

jednice Njeguši sa okolinom i

da drugi proizvođači nemaju

pravo da proizvode njeguški

pršut.

S.P.

Cetinjski klaster učestvovao nameđunarodnom festivalu u Drnišu

Zlatnamedaljaza

crnogorski pršut

Radna grupa predstavnika Vlade, sindikata i posloda

PODGORICA

Radna gru-

pa sastavljenaodpredstav-

nikaVlade, sindikata i poslo-

davacaprivodi kraju

razgovore, odnosnoanalizu

efekatapovećanjaminimal-

ne zarade i smanjenjeopte-

rećenjanaplate, kojebi tre-

baloda seprimijeni od 1.

januaranaredne godine.

Ključne analize su uglavnom

završene i sada se, kako je Po-

bjedirečenoizSavezasindika-

ta, čeka da se objelodane cifre.

Podsjetimo da je sindikat tra-

žio da se minimalna zarada,

koja je najmanja u regionu i

nije se mijenjala od 2013, po-

veća sa 193 na 250 eura. Poslo-

davci nijesu izlazili sa egzak-

tnim ciframa ali, kako se u

javnosti čuje, očekuju da se,

recimo, sa sadašnjih 65,37 od-

sto opterećenje na prosječnu

zaradu od 500 eura svede na

50odsto.

Ministar finansija Darko Ra-

dunović prije nekoliko dana u

parlamentuprilikomrasprave

o rebalansu budžeta kazao je

da će korekcija biti od janara

ali i dodao da u ovommomen-

tu ne može da saopšti na koli-

ko.

- Ovom temom se intenzivno

bavimo ali značaj i mogući fi-

skalni uticaj nas upozorava na

najveći oprez. Mora se napra-

viti dobar balans jer ako sma-

njimo opterećenje na rad a

imamo deficit u penzionom

fondu onda se rizikuje da se

stvori još veća rupa u budžetu

–upozorio je tadaministar.

KOMPROMIS

Poslije godišnjih odmora, ka-

ko se očekuje, trebalo bi da se

zna,dokognivoaćebitiuvaže-

nizahtjevisindikataiposloda-

vaca, odnosno koja je tačka

kompromisa.

GeneralnisekretarSavezasin-

dikataCrneGoreDuškoZaru-

bica Pobjedi je juče kazao da u

sindikatu očekuju da njihov

zahtjev od 250 eura bude uva-

žen.

- Moje informacije od našeg

predstavnika u radnoj grupi

govore da su analize efekata

povećanja minimalca i sma-

njenjadoprinosanazarade,što

ideupaketu,uglavnomzavrše-

ne i da sečekakonačnousagla-

šavanje cifara. To je ozbiljan

posao i moraju se uraditi sve

analize - kazao jeZarubica.

Iz Unije poslodavaca su našoj

redakcijikazalidauovommo-

mentu ne mogu govoriti o

konkretnim ciframa ali da ra-

duje činjenica da je ministar

najaviodaćeod1. januaradoći

dokorekcijeminimalca i opte-

rećenja na zarade. Šef Sektora

za međunarodnu saradnju i

ekonomiju Unije poslodavaca

MirzaMulešković kaže da sa-

da očekuju da analiza pokaže

koje su realne mogućnosti ka-

koprivredetakoijavnihfinan-

sija uovomtrenutku.

PROJEKCIJE

- O ciframa ne možemo govo-

riti sve dok ne dobijemo i de-

taljneprojekcije, kroz analizu,

uticaja ovihpromjena kako na

javne finansije tako i na poslo-

vanjeposlodavaca izaposlene.

UPCG je sa privrednicima i

prije formiranja radne grupe

održala niz konsultativnih sa-

stanaka i svi su rezultirali je-

dinstvenim stavom - da treba

podržati povećanje minimal-

ne zarade, ali isključivo pod

uslovom da se omogući sma-

njenje opterećenja na zarade.

To znači da je UPCG, i prije

početka rada radne grupe,

imala jasno definisane počet-

ne kriterijume, podršku po-

Većiminimala

manji doprinos

akosvi plaćaju

U sindikatu

očekuju

povećanje

minimalca na 250

eura, poslodavci

se ne izjašnjavaju,

a Vlada brine za

održivost nansija

RADULOVIĆ:

jedanestanuk

Predsjednik Crnogorskog turističkog

udruženja Žarko Radulović kaže da je

rješenje ovog problema da svi prijav-

ljuju punu platu.

- Nije rješenje podizanje minimalne

cijene rada, nego stvaranje uslova

da svi prijavljuju punu platu i da za

to plaćaju doprinose, a ne da prijave

minimalac, a ostalo da daju u koverti.

Nijesam siguran da će se riješiti ovaj

problem. Koverte će ostati – kaže

Radulović.

Od193do614eurauregionu

Minimalna neto zarada u Makedoniji je tri eura veća nego u

Crnoj Gori - 196 eura, Srbiji 213, BiH 208, Kosovu 250, Hrvat-

skoj 366, Sloveniji 614 eura.

Od 28 članica EU, 22 imaju propisanuminimalnu zaradu.

Najmanji brutominimalac je u Bugarskoj 235 eura, a najveći

u Luksemburgu 1.990 eura. U Crnoj Gori minimalna bruto

zarada iznosi 288, a neto 193 eura i nije se mijenjala od 2013.

PODGORICA

Cijene goriva u Crnoj Gori ostaće

nepromijenjene u narednih 15 dana, saopšteno je iz

Ministarstva ekonomije. Cijene eurosupera 95 i 98

iznosiće u naredne dvije sedmice 1,38 eura, odnosno

1,41 euro, a eurodizela 1,26 eura. Lož ulje za velepro-

daju će koštati 1,23 eura. Posljednje promjene cijena

goriva bile su 24. jula kada je lož ulje za veleprodaju

pojeftinilo tri centa. Prema odredbama Uredbe o

načinu obrazovanja maksimalnihmaloprodajnih

cijena naftnih derivata, naredni obračun će se obaviti

3. septembra, a eventualno izmijenjene vrijednosti

naftnih derivata važiće od 4. septembra.

S. P.

Domaće tržište na nih derivata

Cijenegorivanepromijenjene

USD

1.14200

JPY 126.25000

GBP 0.89478

CHF

1.13660

AUD

1.56310

CAD

1.49270

Kursna lista

PODGORICA

Napetoj

ovogodišnjoj aukciji prodati

sudržavni zapisi sa rokom

dospijećaod 182dana, vri-

jedni 24miliona eura, po

prosječnoj stopi od0,51 od-

sto.

Ukupnanominalnavrijednost

emisije državnih zapisa izno-

sila je 25,1 milion eura, a iznos

dostavljenihponuda29,85mi-

liona. Iznos prihvaćenih po-

nuda bio je 24 miliona eura.

Rok dospijeća zapisa je 182

dana, odnosno 19. februar.

Na prvoj ovogodišnjoj aukciji

prodati su državni zapisi vri-

jedni 41,5 miliona eura, na

drugoj45,1milion,natrećoj50

miliona, ana četvrtoj 18milio-

na eura.

Prošlegodineodržanojeosam

aukcija sa rokomdospijeća od

182dana i jedna sa rokomdos-

pijeća od91 dan.

Državni zapisi su diskontova-

ne kratkoročne hartije od vri-

jednosti, kojeCBCGprodajeu

imeMinistarstva finansija, ra-

diodržavanjatekućelikvidno-

sti budžeta.

Zapisi se prodaju kao diskon-

tovane hartije, metodom auk-

cije, po cijeni nižoj od nomi-

CBCG organizovala petu ovogodišnju aukciju

Prodati državni zapisi

vrijedni 24milionaeura

nalne vrijednosti, dok se

otplaćuju po nominali na dan

dospijeća. Razlika izmeđuno-

minalne vrijednosti i kupovne

cijene predstavlja zarađenu

kamatuna investiciji.

Ministarstvo finansija dužno

je da na dan dospijeća isplati

obaveze po emitovanim dr-

žavnimzapisima.

S.P.

Socijalni savjet

PredragBracanović (desno)

primanagradu