Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Utorak, 21. avgust 2018.

Politika

PODGORICA

–Slanje crno-

gorskihvojnikana granični

pojas saAlbanijomgovori o

tomeda jemigrantskakrizau

Evropi i dalje gorući pro-

blem, ocijenio jeurazgovoru

zaPobjeduvojni analitičar

AleksandarRadić.

PripadnicivojskeCrneGoreod

prošle sedmice, po naloguMi-

nistarstva odbrane, a u skladu

sa odlukomSavjeta za odbranu

i bezbjednost, zajedno sa pri-

padnicima Upravoe policije

kontrolišu pogranični pojas i

državnu granicu sa Albanijom,

u zoni Graničnog prijelaza Bo-

žaj. Evropski standard je da je

za kontrolu granica zadužena

policija.

-Migrantskakriza jegoruća te-

ma i naravno da se u takvim

okolnostima preduzimaju ak-

tivnosti na jačanju kontrole

granica. Migranti su glavni ra-

zlog. Može se uzeti u obzir i

prekogranični kriminal, ali to

nije primarni posao vojske –

novodi Radić, komentarišući

ovaj potez resora odbrane.

Radić dodaje i kako je primjet-

no da je umeđuvremenu došlo

do promjene pravca kretanja

migranata.

-Migranti su se ranije, naročito

u onom velikom talasu, kretali

moravsko-vardarskim prav-

cemiišliprekoGrčke,Makedo-

nije i Srbije kaMađarskoj i Hr-

vatskoj. Sada se migranti u

ozbiljnom broju pojavljuju na

teritoriji Bosne i Hercegovine,

prelazeDrinu, a jedanpotenci-

jalni krak je i iz Albanije prema

Crnoj Gori, a onda prema Hr-

vatskoj direktno ili preko Bo-

sne iHercegovine, paondamo-

rem prema Italiji – navodi

Radić.

Onističekakoje,utakvimokol-

nostima, bez obzira na pomoć

šengenskog instrumenta i ra-

zvoj graničnepolicijeCrneGo-

re, snaga vojske nezamjenjiva.

- Mi smo još u državnoj zajed-

nici odgovornost čuvanja gra-

nice prebacili sa vojske na poli-

ciju. Broj ljudi koji se nalaze na

granici je smanjen, a ideja je bi-

la da se više koriste tehnička

sredstva.Međutimsvejetolije-

po kada se dešava u razvijenim

zemljama – navodi Radić i do-

daje, kako su u Srbiji u jekumi-

grantskekrizeimalisličnusitu-

aciju.

- Formirane su združene snage

vojske i policije za kontrolu

granice. Sada je očigledno da i

crnogorske vlasti procjenjuju

da je potrebno čvršće kontroli-

sati granice i angažovati vojni-

ke, kako bi se preduprijedilo

kretanje migranata, odnosno

ilegalni prelazak granice, ali i

prekogranični kriminal – za-

ključio jeRadić.

Đ. Ć.-N.Z.

PODGORICA

- Bivši pred-

sjednikHrvatskeStjepan

Mesićocijenio jedapitanja

brodaJadran i graničnog

prelazaPrevlakamoguda

čekaju, tedanijepotrebno

njihovobrzo rješavanje.

-SmatramdasuodnosiCrne

Gore i Hrvatske dobri. Oni

sumožda i najbolji uzimaju-

ći u obzir ove druge odnose

među zemljama bivše Jugo-

slavije. Što se tiče ovih neko-

liko pitanja,, ona se mogu

rješavati samodogovorom, a

mislimi dani jednoodtihpi-

tanja nije takvo da bi iziski-

valo nekakvu veliku brzinu,

kazaojeMesićuintervjuuza

Radio SlobodnaEvropa.

Prema njegovim riječima,

što se tiče ulaza u Bokoko-

torski zaliv, to pitanje je rije-

šeno na jedan dobar način,

ali tonije konačno rješenje.

- Međutim, nema incidena-

ta, nemaproblema i touvijek

može čekati. Dakle, nema

nitijednograzlogadasesada

ubrzava nekakva arbitraža

ilitražinekosudskorješenje.

Štosetiče jedrenjaka, istota-

ko treba sjesti za sto i riješiti

to, jasan jeMesić.

Komentarisao je i odnose u

regionu i naglasioda jeveliki

dio problema u fašizaciji i to

ne samo kodnas.

- Ona se pojavljuje i na dru-

gim mjestima. Krajnja de-

snica sve više uzima maha a

ta liberalna, demokratska

Evropanijena vrijeme shva-

tila opasnosti koje se mogu

dogoditi ako se blagovreme-

no ne reaguje. Prije svega,

Evropa snosi odgovornost

zbog toga što je ona izjedna-

čila tobože sve totalitarne

režime. Istine radi moramo

reći da u Jugoslaviji nije bio

totalitarni režim, bio jeauto-

ritarni i to je nešto sasvim

drugoodonogašto jebilo iza

željezne zavjese. Ali Evropa

je to u svojoj percepciji opa-

snosti od komunizma pre-

pustilavremenu, a sadavidi-

mo šta se događa, dodao je

Mesić. R.P.

R.P.

PODGORICA

- Demokratska

partijasocijalistaKotoroptužilaje

predsjednika opštine Vladimira

Jokića da je zloupotrijebio svoj

položajijošjednomunizioodbor-

nike, ali i instituciju predsjednika

opštine kao lica odgovornog za

njenopravilnofunkcionisanje.Ka

-

ko se navodi u saopštenju, skan-

dalozna je odluka predsjednika

opštine kojom je, kako tvrde, sa-

movoljno, umjesto Skupštine tj.

predstavnika građana dao sagla-

snostnaprogrami inansijskiplan

za2018.godinuzačetiriopštinska

preduzeća-Vodovodikanalizaci-

ja, Komunalno, Turistička organi-

zacija,OJUMuzeji.

- Jokić je iskoristio Zakon o lokal-

noj samoupravi ukomse kažeda

,,predsjednikopštineprivremeno

donosi akte iz nadležnosti skup-

štineakoskupštinanijeumoguć-

nosti da se sastane ili je iz drugih

razloga onemogućen njen rad“.

Dakle, stavljanjempotpisanaove

akte, šef kotorske izvršne vlasti je

priznaodavišenepostojivećinau

lokalnomparlamentu! Priznao je

da više nema podršku, i da je iz

očaja,mimokonsultacijasaparla-

mentarnimstrankama, vrlo izvje-

sno ignorišući i svoje koalicione

partnere, obesmislio rad Skupšti-

ne, navodi seusaopštenju.

R.P.

U jekumigrantske

krize snagavojske

jeneprocjenjiva

VCGnagranicamadokraja2018.

Na sjednici Savjeta za bezbjednost donesena

je odluka da vojska bude na granicama zbog

migrantske krize do kraja godine.

-Na sjednici je razmotren Izvještaj o uticaju

nove migrantske rute iz Albanije i Grčke koja

vodi ka Evropskoj uniji na bezbjednost Crne

Gore. Utvrđeno je da je stanje bezbjednosti

zadovoljavajuće i da se preduzimaju sve

potrebne radnje na aktivnompraćenju i

reakciji na ilegalne migracije. Savjet je donio

odluku o angažovanju pripadnika Vojske Crne

Gore radi podrške organu uprave nadležnom

za poslove policije u zaštiti državne granice

od ilegalnihmigranata do kraja 2018. godine,

navodi se u zaključku Savjeta za odbranu i

bezbjednost koja je održana 12.jula.

DPS optužuje predsjednika

opštine Kotor

Vladimir Jokić

zloupotrijebio

položaj

tjernica zaAsadomsvojevrsna

,,sačekuša“, pritisak na bivšeg

operativcaCIA.

TAJNEKOMUNIKACIJE

Istovremeno, raspisivanje po-

tjernicejenekavrstaotvorenog

izazova i političkog pritiska na

dio državnih struktura u SAD:

institucije Crne Gore, države

članice NATO, očito traže do-

datnu pomoć SAD, lidera naj-

moćnijeg vojnog saveza.

Ne da bi se izručio američki dr-

žavljanin crnogorskom pravo-

suđu,većdabicrnogorskiistra-

žitelji sklopili potpunu sliku o

dešavanjima oktobra 2016.

Dvogodišnja istraga je, uz obi-

latu pomoć zapadnih službi,

prevashodno britanske obavje-

štajneslužbe, razotkrilamnoge

detalje zlokobne ,,operacije 16.

oktobar“. Upravo je britanski

,,Intelidžens“ doprinio da se

upotpuni dokazni materijal o

jednomkrakuakcije: ovezama,

kontaktimaisusretimaagenata

ruskeGRUEduardaŠišmakova

i Vladimira Popova sa Sašom

Sinđelićem. Otuda i fotografije

sa Kalemegdana, kao i kopije

pasoša koje su kasnije objavlje-

ne u ,,Gardijanu“ i drugim bri-

tanskimmedijima.

Tako je razobličena veza Mo-

skve i pojedinih lidera Demo-

kratskog fronta, kao i njihova

komunikacija.

Prema informacijama Pobjede,

tajno snimljeni telefonski raz-

govori u velikoj sumjeri zaslu-

ga - ,,prijatelja iz SAD“. Crno-

gorskaslužbanemamogućnost

snimanja razgovora sa zaštiće-

nih telefonskih brojeva koje su

koristili Šišmakov, Popov, Sin-

đelić, Dikić, ali i neki lideri

Fronta.

No, tokom sudskog postupka

razotkrio se još jedan link koji

je važan za epilog ,,suđenja vi-

jeka“. Očito je da postoji veza

između Arona Šaviva, šefa

kampanje Demokratskog fron-

ta, kojeg je preporučila Putino-

va JedinstvenaRusija, i Džoze-

fa Asada, bivšeg operativca

CIA, oko planova za akciju u

Crnoj Gori.

Zato je za crnogorske istražite-

lje važnoda se rasvijetli do kra-

jakomunikacijaDžozefaAsada

sa ljudima iz Demokratskog

fronta, onima koji sunaručivali

,,specijalne usluge“.

Dobro obaviješteni izvori u

Podgorici su ubijeđeni da ame-

ričke obavještajne službe ras-

polažu podacima, snimljenom

konverzacijom (ne samo tele-

fonima, već razgovore vođene

preko Skajpa), ali da te infor-

macije za sada još ne dijele sa

crnogorskim kolegama, pre-

vashodno štiteći bivšeg kolegu

izCentralneobavještajneagen-

cije. Kao i njegovu kompromi-

tujuću komunikaciju sa Šavi-

vom, i DF-om.

ČEKAJUĆI VAŠINGTON

Zato su u Podgorici odigrali ri-

skantanpotez i, nakonnaredbe

o sprovođenju istrage protiv

Asada, raspisali su i međuna-

rodnupotjernicu.

I sada se čeka odgovor Vašin-

gtona.

Crnogorska potjernica za ame-

ričkimdržavljaninom,osumnji-

čenim da je učestvovao u ru-

skom komplotu protiv Crne

Gore djeluje kao zahtjev koji ni-

jebaš tako lako ignorisati.Naro-

čitou jeku istragekojuvodi spe-

cijalni savjetnik Robert Miler o

umiješanosti Moskve u pred-

sjedničke izbore uAmerici.

Iposebnonakonzvaničnog sta-

va Vašingtona da je Moskva

umiješanaupokušajsvrgavanja

vlasti u Podgorici. Brojni ame-

rički zvaničnici, počev od pot-

predsjednika SDAMajka Pen-

sa, američkih senatora i niže

rangiranih zvaničnika, zvanič-

no su osudili direktnu involvi-

ranost Moskve u akciju nazva-

nu ,,državni udar uCrnoj Gori“.

Zato u Crnoj Gori podrazumi-

jevajudabiSADtrebalodapru-

že svu dodatnu podršku naj-

mlađoj i najmanjoj članici

NATOda se odbrani od pogub-

nog uticaja Moskve. Samo,

ostaje nepoznanica - hoće li se

u priču umiješati i služba ame-

ričkog predsjednika Donalda

Trampa. Američki predsjednik

jepod lupomistragezbogmije-

šanja Rusije u američke izbore,

pamubaš i nebi odgovaralo to-

talnorazobličavanjedjelovanja

ruskihslužbiVladimiraPutina.

Zato ne bi trebalo potpuno od-

baciti ni scenario daTramp, ra-

di sopstvenog mira, u slučaju

Crne Gore ponovi onu čuvenu

rečenicu kojom je odbacio

uplivMoskve u američke izbo-

re 2016: ,,Sve su to gluposti i lov

na vještice“.

DraškoĐURANOVIĆ

Podgorica pritiska

da Amerikanci

objave sve

tajne snimane

konverzacije

Šaviva, Asada

i ljudi iz

Demokratskog

fronta. UCrnoj

Gori smatraju da

bi SAD trebalo da

pruže dodatnu

podršku najmlađoj

i najmanjoj

članici NATOda

se odbrani od

pogubnog uticaja

Moskve. Samo

je nepoznanica

hoće li se u

priču umiješati i

služba američkog

predsjednika

Donalda Trampa

kojembaš i

ne odgovara

razotkrivanje

zakulisnih radnji

ruske službe

Ne bi trebalo potpuno

odbaciti ni scenarioda

Tramp, radi sopstvenog

mira, u slučajuCrne

Gore ponovi onu

čuvenu rečenicu

kojom je odbacioupliv

Moskve u američke

izbore 2016: ,,Sve su

to gluposti i lovna

vještice“.

AleksandarRadić

Analitičar Aleksandar Radić ocijenio opravdanim

slanje crnogorskih vojnika na granicu sa Albanijom

Bivši predsjednik Hrvatske ocijenio

odnose Crne Gore i Hrvatske dobrim

Mesić:

„Jadran“ i

Prevlaka

moguda

čekaju