Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Utorak, 21. avgust 2018.

Politika

USpecijalnomdržavnom

tužilaštvuCrneGore, baš

kao i uMinistarstvupravde,

znajuda, iako je izdatapo-

tjernica zaDžozefomAsa-

dom, nema izgledada će

bivši operativacCIAbiti

uhapšen ili isporučen. Glav-

ni specijalni tužilacMilivoje

Katnić iministarpravdeZo-

ranPažin ipak suodobrili

potjernicuzaAsadom.

Zašto su povukli potez, ako su

svjesni da SADnikadane izru-

čuju američke državljane?

Džozef Asad, vlasnik konsul-

tantske kompanije ,,Peregri-

ni“, zna da ga crnogorska po-

tjernica neće domašiti. Zato

što je američki državljanin,

bivši agent CIA i, što jenajvaž-

nije - ,,jer zna mnoge državne

prljave tajne“. Uprkos svemu,

Asad posredstvom advokata i

medija grozničavo apeluje da

se državni sekretar SAD što

prije, javno, ogluši o crnogor-

ski zahtjev.

Zbog čega povika i bojazan,

ako neće biti isporučen Crnoj

Gori?

Očito je: iza kulisa onog što je

pojavno, objelodanjivanja cr-

nogorske potjernice i Asado-

vog odbacivanja krivice, kriju

se mnoge političke i bezbjed-

nosne, pozadinske igre.

MUKEPOASADU

Najlakšejeproniknutiulogiku

ponašanjaDžozefaAsada.Od

-

bacivanjembilo kakve uplete-

nosti u pokušaj terorističkog

udaranaCrnuGoru,bivšiope-

rativacCIApokušavadazaštiti

sebe, ali i vlastiti biznis.

Iz dostupnih tužilačkih spisa i

dosadašnjegsudskogpostupka,

izvjesno jeda je vlasnikkonsul-

tantske kompanije ,,Peregrini“

prihvatioponududa,nazahtjev

Arona Šaviva, šefa kampanje

Demokratskog fronta, pruži

određene usluge prije izbora i,

posebno, nakon izbornog dana,

tokom demonstracija planira-

nihzanedjeljuveče16.oktobra,

nakon zaključenja glasanja.

Plan evakuacije, mjere elek-

tronske zaštite, instaliranje

kontrašpijunažnih uređaja –

sve su to aktivnosti karakteri-

stične za ,,crne operacije“ koje

je Asad radio tokom 14 godina

službovanja u Centralnoj oba-

vještajnoj agenciji SAD.

Podatak da je Bajron Skot, vla-

snik ,,Patriotik difens grupe“,

odlučno odbio da prihvati po-

saouCrnojGori - a istosugeri-

sao kolegi Asadu - ukazuje da

od bivših operativaca CIA ni-

jesutraženebezazlenemarke-

tinške usluge.

Vlasnik kompanije ,,Peregri-

ni“nijeposlušaosavjetstarijeg

kolege, te je dalje aktivnosti

koordinirao sa nalogodavci-

ma. Da li je komunicirao samo

sa Aronom Šavivom ili sa još

nekim ljudima iz Crne Gore?

Za sada je tonepoznanica.

Izvjesno je, međutim, da je

Džozef Asad imao razloge da

odbijeda svjedoči predvijećem

Višeg suda u Podgorici i odgo-

vara na brojna pitanja tužilaš-

tva i odbrane. Pozivanjem na

Peti amandman Ustava SAD -

koji omogućava američkomdr-

žavljaninu da ćuti kada postoji

mogućnostdamuiskaznaškodi

– bivši operativac CIA je raču-

nao da je izbjegao opasnost od

mogućihpravnihposljedica.

Preračunao se: raspisivanjem

međunarodne potjernice cr-

nogorsko pravosuđe je nasta-

vilodapritiskaDžozefaAsada

i dovelo ga je u nelagodnu po-

ziciju. Sve dok je na potjernici

Interpola, vlasniku konsul-

tantske kompanije ,,Peregri-

ni“ putovanje Evropom je

praktičnoonemogućeno,time

iozbiljnobavljenjeobavještaj-

no-bezbjednosnim biznisom.

Teško je savjetovati bilo koga,

ili pružati bezbjednosne uslu-

ge bilo kome, dok se nadvija

sjenka optužbe za učestvova-

njeupokušajuterorizmauCr-

nojGori i dokpostoji opasnost

odmeđunarodnogpolicijskog

progona.

I baš zato se Asad, nakon du-

žegćutanja, sadapojaviou jav-

nosti i očajnički se trudidapri-

ču prebaci na političku ravan,

odbaci krivicu govoreći kako

je samo ,,širio demokratiju u

Crnoj Gori“ (!) i pokuša da iz-

dejstvuje brzi i javan odgovor

američke administracije koji

će mu omogućiti povratak u

biznis i djelovanje vanamerič-

ke teritorije.

CRNOGORSKA„SAČEKUŠA“

Ograničavanje Asadovog pri-

vatnog biznisa nije, međutim,

bilo ključna zamisao glavnog

specijalnog tužioca Milivoja

Katnića i ministra pravde Zo-

ranaPažina.

Potjernica je bila ,,neophodno

sredstvo“ za druge, važnije ci-

ljeve. Računali su da će takav

ofanzivan potez proizvesti

pritisaknavlasnikakompanije

,,Peregrini“ da progovori o de-

taljima pregovora o pružanju

bezbjednosnih usluga, evaku-

acije imjera kontrašpijunaže.

Crnogorski istražitelji smatra-

ju da je Asad takve instrukcije

mogao dobiti samo iz dva or-

ganizatorska punkta - od Šiš-

makova i Popova, agenata

GRU, ili od nekog čelnika De-

mokratskogfrontasakojimaje

komunicirao posredno, preko

formalnognalogodavcaArona

Šaviva.

Ta informacija bila bi od izu-

zetne vrijednosti da se zao-

kruži sudski postupak i do

kraja razjasni uloga svih akte-

ra, pogotovo ljudi iz Demo-

kratskog fronta. Zato je po-

Tajno snimljeni telefonski razgovori

uvelikoj sumjeri zasluga - ,,prijatelja

iz SAD“. Crnogorska služba nema

mogućnost snimanja razgovora sa zaštićenih

telefonskihbrojeva koje su koristili Šišmakov,

Popov, Sinđelić, Dikić, ali i neki lideri Fronta.

Dobro obaviješteni izvori uPodgorici suubijeđeni

da američke obavještajne službe raspolažu

podacima, snimljenomkonverzacijom - ne samo

telefonima, već i razgovore vođene preko Skajpa

Crnogorski istražitelji smatrajuda jeAsad

takve instrukcijemogaodobiti samo iz

dva organizatorska punkta - od Šišmakova

i Popova, agenataGRU, ili odnekog čelnika

Demokratskog fronta sa kojima je komunicirao

posredno, preko formalnog nalogodavca Šaviva

EduardŠišmakovkaopripadnik ruskihvojnihsnaga

IZAKULISA:

Pozadina crnogorske potjernice za bivšimoperativcemCIA

ZoranPažin

MilivojeKatnić

DžozefAsad

Vladimir Popov

Patriotske igre