Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Utorak, 21. avgust 2018.

CrnomGorom

HERCEGNOVI–

Mještani selaUbli za-

prijetili suda će, ukoliko sedo 1. sep-

tembraneugasi dimna gradskoj depo-

niji Tisove grede, blokirati put ka

gradskomsmetlištu.

UotvorenompismuSavjetaMZUblikoje

jepotpisaopredsejdnikGoranVukićević,

navode da je situacija u selu alarmantna.

Mole predstavnike lokalne uprave da

urade što jeobećanona sastankusapred-

sjednikom opštine Stevanom Katićem i

njegovim saradnicima, i kako poručuju

„ugase krematorijum“.

-Neželimodasenaparavinadnašimgra-

domgenocid, kao što je naUblima u pro-

tekla dva mjeseca, a da ne spominjemo

proteklih40godina. Poštonije ispunjeno

obećanje od 27. jula, a direktor Čistoće,

Vladimir Arsić je obavijestio javnost da

mehanizacijasvakidanobustavljadimna

smetlištu, prisiljeni smo da sprovedemo

rigoroznemjere, povodomnepoštovanja

dogovora.

Nijedna mašina ne sanira dim, nego samo

deponuje novo smeće, koje će prema na-

šemskromnommišljenju, i velikomprote-

klom iskustvu sa ovim smetlištem, ubrzo

početi da gori – navedeno je u otvorenom

pismu.

PožarnadeponijiTisovegredeizbioje14.

juna, a eskalirao dvije sedmice kasnije.

Od tada, kako tvrde, mještani se guše u

dimu. Premda je dio deponije koji gori

zatrpavan zemljom, vatra se ponovo ra-

splamsala 14. jula i dimne jenjava.

DirektornovskeČistoćeVladimirArsićje

kazao da je iznenađen reakcijommješta-

na, tim prije što je čitav redosljed koraka

sa njima dogovoren prije 10 dana, i da se

tog rasporeda upreduzećupridržavaju.

- Sa njima smo razgovarali prije 10 dana

kod mene u kancelariji i dogovorili se o

redoslijedu aktivnosti za sanaciju tog di-

jela žarišta. Kompanija „Ivović“ koja je

tenderom dobila posao zasipanja, odno-

sno, sanacije deponije, svakadnevno

obavlja poslove. Obišao sam jutros depo-

niju sa sekretarom za komunalne djelat-

nosti i drugimsaradnicima.Vidno jeda se

natomprostoruradi.Danasuintenzivira-

no nasipanje tog dijela zemljom i šutom -

kazao je Arsić, ističući da ga čudi reakcija

mještana jer suprilikomobilaskadeponi-

jeuvjerili seda imadima, ali udalekoma-

njoj količini nego što je bilo ranije.

Objašnjava i dase intenzivnoradi nasani-

ranjudeponije i gašenjudima.

- Vatrogasci su tamo prisutni, tako da će

zasipati pjenom eventualna nova žarišta.

Mi smo rekli da ćemo do 1. septembra za-

jedno sa predstavnicimaMZ pokušati da

što efikasnije saniramo deponiju. Malo

iznenađuje ta njihova reakcija, njihovna-

činophođenja – zaključio jeArsić.

Ž.K.

Mještani Ubala dali rok nadležnima do 1. septembra da saniraju deponiju

Najavljujublokaduputa

ukolikonastavi dadimi

BAR-

RadioBar jeobilježio

500. izdanjekultne emisije

RajkaJoličića ,,Seluupoho-

de“, kojananajljepši način

promovišepovratak selu i

poljoprivrednoj proizvodnji.

Joličić, poznat kao svestrani

stvaralac i humanista, tokom

godina jeobišaomnogevrijed-

nedomaćine.Naputujezastao

i u plodnoj Crmnici, pitomim

Šestanima, Mrkojevićima,

Krajini, ali i ostalimkrajevima

širom Crne Gore. Nastale su

tako brojne zanimljive priče

kojima je osnovni motiv da

podstaknupoljoprivreduivra-

te izvorne, zapostavljene vri-

jednosti.

- Ono što suMilutin Simović i

Vlada Crne Gore zacrtali prije

više od 20 godina, polako se

ostvaruje, na moje zadovolj-

stvo i na radost svih - kazao je

Joličić.

SvečanostiuRadioBaruprisu-

stvovali su i predstavnici op-

štinskog Sekretarijata za po-

ljoprivredu i ruralni razvoj,

Munir Salković i Avni Aruče-

vić.

- Prošle godine je za poljopri-

vredu izdvojeno 200.000, a

ove skoro duplo - 370.000 eu-

ra. Animirali smo mnogo po-

ljoprivrednih proizvođača da

koriste ova sredstva - kazao je

Salković.

On se zahvalio i Radio Baru na

medijskoj podršci i promoci-

ji ideje opovratku selu.

- ZaRadioBar i Bar info - javni

servis koji obrađuje i bavi se

svim značajnim temama za

građane emisija „Selu u poho-

de“ posebno je značajna, jer su

se upravo u barskoj opštini, sa

njenim ogromnim i raznovr-

snimpotencijalima,nanajbolji

način „sreli“ i povezali poljo-

privreda i turizam - kazala je

direktorka Radija Bar Vesna

Šoškić, koja se zahvalila Joliči-

ću na uspješnoj dugogodišnjoj

saradnji.

V.K.V.

Jubilej u Radio Baru

Obilježeno500. izdanje

emisijeRajka Joličića

Završene 18. sportske igre Stare Crne Gore

Lješnjani prvi, Katunjani donjih

CETINJE–

Pobjednik, une-

djeljuveče završenih, 18.

sportskih igaraStareCrne

Gore je ekipaLješanskena-

hije, dok su takmičariKa-

tunskenahije zauzeli pozi-

cijuodmahdonjih. Treće

mjesto i bronzanamedalja,

kojakako rekoše, sijakao

zlatnapripala je ekipi Riječ-

kenahije, dok sučetvrto

mjestozauzeli Crmničani.

Tako jeprelazni pehar, na-

kon što jedvije godinekra-

siovitrinu štabaKatunske

nahije, prešaouLješansku.

Trodnevna manifestacija ko-

ju je uVirpazaru organizova-

la MZ Crmnica, uz podršku

opštineBar, brojnihugostite-

lja izVirpazara iNVOAkade-

mija plus iz Građana, prote-

kla je u fer takmičenju i

prijateljskomdruženju.

Prema riječima predsjed-

nika MZ Crmnica, Đura

Markovića, u narednom

periodu treba omasovlja-

vati i „podmalđaivati“

igre.

Takmičari iz četiri nahije

nadmetali su se u fudbalu,

odbojci,trčanju,bacanjuka-

mena s ramena, nadvlačenju

konpca, skoku u iz mjesta i

šahu.

Rezultati

Uodbojci najviše pobjeda u

međusobnimutakmicama i

prvomjesto osvojili suod-

bojkaši Lješanske, drugi su

bili odbojkaši Crmničke, dok

su treći bili odbojkaši Katun-

ske nahije predvođeni Zora-

nomMartinovićem. Kada je

riječ onajvažnijoj sporednoj

stvari na svijetu, najbolji su

bili takmičari izRiječke nahi-

je, odličnodrugomjestopru-

palo jeKatunjani-

ma, a treće

fudbalerima

Lješanske nahi-

je.

Kada je riječ o

atletskimdisci-

plinama, prvo-

plasirani su bili

takmičari Lje-

šanske nahije,

drugi iz Katunske

nahije, a treći su bili

Crmničani.

Kao najbolji šahisti ove

godinenajboljesusepokazali

Katunjani,drugisubilišahisti

Crmničke,atrećiizLješanske

nahije.Uvučikonopanajbolji

su bili takmičari Lješanske,

drugi Crmničke, a treći Ka-

tunske nahije

Udisciplini bacanjekamena s

ramena nadmoćno je pobije-

dioMladen Božović iz Riječ-

ke nahije, inače nekadašnji

golaman reprezentacije Crne

Gore, dok je nesto lošiji reu-

zultat postigao SrđanČavor iz

Katunske,atrećijebioMilutin

Šoć iz Riječke nahije. Kada je

riječ o skoku iz mjesta, prvi je

bio Vlatko Čelebić iz Lješan-

ske nahije, drugi ĐorđeMilje-

nović izKatunske nahije, oda-

kle je bio i trećeplasirani

takmičarMihailoKrivokapić.

Suđenje je tokom svih disci-

plina bilo na vrhunskom ni-

vou, a sudijsku četvorku

predvodio je SrđanKorać.

tRpeza

Domaćini su se potrudili da

osim sportskih nadmetanja

za goste bude priređena i bo-

gata trpeza. Gost završne ve-

čeri sportskih igara stare Cr-

ne Gore bila je i ekipa

Montenegro trofi džip reli na

čelu sa prof GoranomBarovi-

ćem.

Domaćin narednih sportskih

igara Stare Crne Gore biće Ri-

ječkanahija, a igrećeseodrža-

ti naCetinju.

J.ĐuKanoVić

EkipaLješanskenahije

EkipaKatunskenahije

AnaPetrović recitovala

Riječorganizatora

SITUACIJAALARMANTNA:

Ubli deponijaTisovegrede

VesnaŠoškić i RajkoJoličić