Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Utorak, 21. avgust 2018.

CrnomGorom

PLAV

-Utoku je javna ra-

spravaoNacrtudetaljnogur-

banističkogplana ,,Plavsko

jezero, prva faza“. Rasprava

je započeta 15. i trajaćedo31.

avgusta. Urbanističkimpla-

nombiće razrađenprostor

od67,07hektara - kazali su iz

opštinePlav.

Kako su naveli, planski pro-

stor karakterišemogućnost za

izgradnju objekta u funkciji

turizma, organizovanje sport-

sko-rekreativnih sadržaja iz-

gradnjom pješačko-bicikli-

stičkih staza, platoa, terena za

male sportove, uređenjeprila-

za ka jezeru, prostora za igru

djece kao i organizovanje dru-

gih vidova rekreacije (ribolov,

jahanje, vožnja čamcemitd).

Površine za turizamopredije-

ljene su za hotelske komplek-

se i manje hotele različitih ti-

pova, turističko naselje i

organizovani kamp.

Zatim, površine za sport i re-

kreaciju opredijeljene su u

okviru parcela kao što su tere-

ni zamale sportove na otvore-

nom (tenis, odbojka na pije-

sku, mini golf, boćanje, fitnes

tereni itd.). Bazeni se mogu

graditi kao i sportski objekti –

svlačionice, teretane, tribine.

Takođe, tu su i manji ugosti-

teljski i smještajni kapaciteti

za posjetioce i sportiste, do-

zvoljava se i izgradnja terena

za male sportove, uređenje

prostora za igru djece kao i

drugihvidova rekrecije.

Dalje, planom se daje moguć-

nost i izgradnje objekata za

stanovanje male gustine, mje-

šovite namjene i centralnih

djelatnosti.

Upogledustanovanjamalegu-

sitne zadržavaju se postojeći

objekti i predviđa popunjava-

nje slobodnog prostora (poro-

dičnostanovanjenavećimpar-

celama sa većimokućnicama).

Za mješovitu namjenu obu-

hvaćen je prostor sjevernog

dijela, uz regionalni put Gusi-

nje – Plav, gdje su površine

djelimično izgrađene, pretež-

no objektima za stanovanje,

dok supovršinecentralnedje-

latnosti opredijeljene samo u

dijelukoji senalazi izvanlinije

poplavnog područja i parcela

benzinske stanice.

Slijedi i organizacija prostora,

čime je predviđena regulacija

korita, izvorišta rijeke Lim i

definisanje zaštitnog pojasa

oko jezera širine 50 metara i

rijeke 25 metara. Adekvatnim

uređenjem prostor se štiti od

uzurpacije i otvarapristupvo-

denimpovršinama.

Na centralnoj javnoj raspravi

koja će biti održana 24. avgu-

sta u opštinskoj sali u 12 časo-

va, obezbijediće se prisustvo

obrađivačaplana(,,Urbanpro-

jekt“ - Čačak).

Zainteresovana lica pisane

primjedbe i sugestije na nacrt

plana mogu dostaviiti na pi-

sarnici opštine.

M.N.

PODGORICA

-Crnogorski elektrodistributivni sistem

danas nastavlja radove zakvalitetnije i sigurnijenapaja-

nje električnomenergijomuvišeopština. Zbog togapo-

trošači upojedinimnaseljimaponekoliko sati neće imati

struju.

Andrijevica:

od8do18satiAndrijevicazbogugradnjenovih

brojila.

BijeloPolje:

od 9 do 15 sati Kisjela voda, Kukulje, Sela, Suti-

van,Njegnjevo, Gubavač,Dobrakovo, Kanje,Milovo,Dobri-

nje, Bistrica,Mojstir, Požeginja, Kneževići i Orahovica.

Danilovgrad:

od9do 16 sati dionaselja okoTSZagorič, Ro-

gami, Drezga, Cerovice, Zavala, Liša, Radeća, Markovići,

Lopate,Vranjske njive, Miletine njive, Radevići, Velje brdo,

Vukovići i Gola strana; od 8 do 10 sati Šiškovići, Radijatori,

Sloles, Oromet, Željeznička stanica, Pilana, Pažići, Mermer

i Lalevići; 8 do 12:30 sati Laško rele, Dolovi Komanski iMo-

kanje.

HercegNovi:

od 8 do 11 sati Petlja; od 8 do 12 sati Sušćepan;

od 9 do 11:30 sati Bukovik; od 9 do 14 sati Trepča i dio Ozri-

nićia - Prlo.

Kolašin:

od9do 14:30 sati Drijenak i GornjaRovca.

Mojkovac:

od9do 12 sati Gojakovići.

Nikšić:

od 9 do 16 sati Banjani, Grahovo i Vilusi; od 10:30 do

13:30 sati Jerinići.

Pljevlja:

od 8 do 17 sati Zbljevo, Kalušići, Grevo, Rabitlje,

Zabrđe,Zenica,Borovica,Šumani,Podrogatac,Ljuca,Pauče,

Vrbica, Kruševo, Dragaši i Kakmuže.

Šavnik:

od 9 do 17 sati Dobra Sela, Dobra Sela 1, Previš, Pre-

viš 1, Previš 2, Godijelja, M-tel repetitor, Grabovica, tunel

Ivica, VrtočPolje, Fabrika vode, Bukovica i Borovac.

Tivat:

od8do 9 sati Opatovo.

Žabljak:

od 8 do 18 satiMedžo, T. Polje, Đoka, Borje, Šuma-

novac - zbog ugradnje novihbrojila.

M.N.

PLUŽINE

–Pobjednici ovo-

godišnjeg takmičenja zanaj-

većegdžabalebarošauEtno

seluBrezna suMilošRadulo-

vić, AnđelaDendić,Milka

Doderović iDijanaLabović.

Oni suodlučili danakon49

sati ležanja zajednoustanu i

podijelenovčanu i robnuna-

graduod400euranamije-

njenupobjedniku. Ukonku-

renciji od 18 takmičara,

pobjednici ističuda jekom-

pletno takmičenjeproteklou

fer borbi, ali i da imjenajveći

problempredstavljala činje-

nica štonijesumogli do toa-

leta.

- Neka nas zovu džabalebareši

samo kada smo ovdje, inače

smo veliki radnici. Težak rad

zaslužuje težak odmor. Od po-

slovnihsaradnikami je sagorio

telefon od sinoć do jutros. Sa-

moWC je bioproblem, ali to se

psihološki rešava. Prvi dan je

bioproblem,drugidannijesam

mislio na to, dok smo se trećeg

dananavikli–kazaojejedanod

pobjednikaMiloš Radulović iz

Nikšića.

Njegova sugrađanka Anđela

Dendić će takmičenje pamtiti

po odličnoj organizaciji i dru-

ženju sa ostalimtakmičarima.

- Nagrada nam nije bila bitna,

jer smo odlučili da svi zajedno

ustanemo i podijelimo novac.

Prijesvegadošlismodavidimo

koliko možemo da izdržimo i

podnesemo ovaj izazov – pro-

komentarisala je Anđela Den-

dić.

Milka Doderović, članica

Atletskog kluba Spartanci iz

Podgorice, istakla jeda joj je49

satiležanjatežepalonegotrča-

nje od 50kilometara.

-Kada se trčimože senapraviti

pauza, može se popiti voda, za

sve ima rješenja. Aovdje je toa-

let problem, krizu sam imala

otkad sam legala do posljed-

njeg dana. Ipak, navikla samse

i na to poslednju noć i jutro –

Doderović je otkrila najveći

izazovna takmičenju.

Tivćanki Dijani Labović nedo-

stajala su djeca tokom takmi-

čenja, a psihološki i fizički iza-

zov da ne može do toaleta je

nekakoprevazišla.

- Prvo kada sam ustala sam

otišla do toaleta. Imam troje

djece,dvasinaikćerku.Suprug

je bio uz mene do juče, ali je

morao da se vrati zbog posla i

djece – izjavila jeLabović.

Etno selo Brezna već nekoliko

godina u nizu organizuje ta-

kmičenje za najvećeg džabale-

baroša.VlasnikEtnoselaMilo-

nja Blagojević kaže da se

takmičenje izrodilo iz šale, te

da su Brezna sada, između

ostalog, prepoznata po džaba-

lebarenju, dok je za ovogodiš-

njepobjednike imaosamorije-

či hvale.

- Ne mogu reći da su to lijeni

ljudi, već jeriječo izuzetnovri-

jednim ljudima koji su psiho-

loški jaki. Prve godine smo ta-

kmičenje organizovali čisto iz

šale, ali to je primilo međuna-

rodni karakter, dolazile su

svjetske televizije da prenose,

čak i ove šaljive marketinške

idejemogusamodobrodonije-

ti Crnoj Gori. Stranci kada su

saznali o čemu se radi, bili su

oduševljeni,pasudolazilidase

slikaju. Prošle godine je takmi-

čenjeprenijela francuskanaci-

onalna televizija i posjetili su

nas francuski turisti koji su za

nas čuli –kazao jeBlagojević.

Pobjednici su podijeli novčanu i

robnu nagradu u iznosu od 400

eura, dok je sponzor takmičenja

bila firma „Uno“.

S.D.

TIVAT

–Petočlani žiri Pet

maskenbalaocjenjivao je 25

maskiranihpasa, aprvuna-

graduod 100euraosvojio je

Beli, udomljeni pas saulice

maskiranuprinca.

U parku kod upravne zgrade

kompanije„Adriatikmarinas“

preksinoć je održan Pet

maskenbal, humanitarni

maskenbalzapse,kojijepovo-

dom18. avgusta, svjetskogDa-

na uličnih pasa, inicirala Na-

talijaJaćimovićsajošnekoliko

ljubitelja pasa.

Petočlani žiri, koji su činili

Maja Račić, Relja Ćetković,

Andrea Maslovar, Stanislav

Biočanin i Jovan Tomić, oc-

jenjivaoje25maskiranihpasa,

aprvunagraduod100euraos-

vojio je Beli, udomljeni pas sa

ulice maskiran u princa. Dva

boksera, Poli i Neo, maskirani

kao princ i princeza dobili su

drugu nagradu od 75 eura, ko-

ju su vlasnici poklonili za po-

moć uličnim psima. Patuljas-

tom šnauceru Vi l i j u sa

maskom gusara pripala je

treća nagrada od 50 eura.

Humanitarni maskenbal, na

kome je prikupljeno 225 eura

za pomoć psima bez vlasnika,

organizovan je da bi se ukaza-

lo na sve češće trovanje, zlo-

stavljanje i napuštanje pasa.

- Svjetski Dan uličnih pasa bio

je odličan povod za ovaj

događaj. Raduje nas činjenica

da se uvijek pronađe neko ve-

likog srca, spreman da na-

puštenim životinjama pruži

drugu priliku. Nadamo se da

će naša inicijativa pomoći lju-

dima koji se bez razloga boje

pasa, da prebrode strah i

shvate da lutalice nijesu roba

sagreškom, većsamoživabića

koja nijesu imala sreće da

dođuuprave ruke -poručili su

organizatori.

Pet maskenbal podržali su

Porto Montenegro, DOO

FreeJack, Montefish, Caffe

Pizzeria „Roma“, Avacom,

Print All, Vlado Hair Design,

Jasmina Store, UnaMontene-

gro, Caffe Bar „Regata“, Pet

ShopSimba,KreaTivat, Vesna

Sindik i Sanja Jaćimović, a

medijski sponzor je bio Radio

Tivat.

Sl.K.

BUDVA

– U akciji gašenja

požara na nepristupač-

nim stranama Paštrovač-

ke gore koji je izbio juče

ujutro, uključila su se tri

protivpožarna aviona

Direktorata za vanredne

situacije Ministarstva unu-

trašnjih poslova u popod-

nevnin satima, kako požar

ne bi zahvatio naseljena

područja, saopšteno je iz

tog Vladinog resora.

Avioni su se pridružili

gašenju na zahtjev bud-

vanske Službe zaštite i

spašavanja, zbogmoguć-

nosti da se požar proširi,

iako je bio tada relativno

daleko od naseljenih pod-

ručja, i njime zahvaćeno

nisko rastinje i žbunje.

- Direktorat za vanred-

ne situacije MUP-a je u

stalnoj komunikaciji sa

Službom zaštite i spaša-

vanja Budva, prati stanje

na terenu i u skladu sa

razvojem situacije će pre-

duzimati odgovarajuće

mjere i radnje – saopštili

su iz MUP-a.

Oni su podsjetili da su

ti protivpožarni avioni

tokom avgusta bili anga-

žovani na gašenju požara

na području Krajine, Kuča

i lokaliteta Zagrade.

I. T.

PLAV:

Javna rasprava o nacrtu DUP-a ,,Plavsko jezero, prva faza“

Predviđena izgradnja

hotela, bazena...

Završeno takmičenje u ljenčarenju u Breznima

Ustali nakon

49sati ležanja

PODIJELILINAGRADU:

Takmičari u ležanju

Budva:

Požar na

Paštrovačkoj gori

Tri aviona

gasila vatru

CEDIS

Radovi u 11 opština

NAJBOLJEMASKIRAN:

PasBeli

Beli osvojio 100eura

Humanitarni maskenbal

za pse organizovan u Tivtu

Plav