Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Ponedjeljak, 20. avgust 2018.

Hronika/Društvo

PODGORICA

- Specijalni

tužioci podigli su, uprvoj

polovini godine, 15optužni-

cakojima jeobuhvaćeno69

izvršilacakrivičnihdjela, pi-

šePortal Analitika.

Kako se navodi u polugodiš-

njem izvještaju o radu Speci-

jalnog državnog tužilaštva,

podignuto je osam optužnica

za krivična djela organizova-

nog kriminala, šest za visoku

korupciju i jedna za ostala kri-

vična djela.

Optužnicama je optuženo

ukupno69izvršilacakrivičnih

djela, i to 47 za organizovani

kriminal, 17 za visoku korup-

cijuipetzaostalakrivičnadje-

la.

Nakon sprovedene istrage po-

dignuto je 14 optužnica protiv

68 osoba, dok je protiv jednog

lica podignuta neposredna

optužnica.Optužnihprijedlo-

ga nije bilo u prvih šestmjese-

ci.

- Uz neriješena optuženja iz

ranijih godina protiv 119 lica

(54 za organizovani kriminal,

33 za visoku korupciju, 11 za

pranje novca, šest za terori-

zam, jedan za ratni zločin, pet

za krivična djela protiv izbor-

nih prava i devet za ostala kri-

vična djela) i optuženja pri-

mljena od drugih tužilaštava

(protiv dva lica za visoku ko-

rupciju), u ovom periodu je

kodsudabilooptuženjaprotiv

ukupno 190 lica - kaže se u iz-

vještaju.

Uodnosu na isti period prošle

godine, kada je bilo 112 optu-

ženja, zabilježen je rast optu-

ženjaodblizu70odsto. Postu-

pa j uć i po op t užen j ima

specijalnih tužilaca, sud jedo-

nio odluke protiv 21 osobe.

- Protiv 17 osoba donijete su

osuđujuće, aprotivčetiri oslo-

bađajuće presude - kaže se u

izvještaju.

Kakosenavodi,od12osuđuju-

ćih presuda na kaznu zatvora,

tri presude su donijete na

osnovu zaključenog sporazu-

ma opriznanjukrivice.

Na kraju izvještajnog perioda

ostalojeneriješeno35optuže-

njaprotiv169lica,odčegapro-

tiv 93 za organizovani krimi-

nal, 47 za visoku korupciju,

pet za terorizam, 11 za pranje

novca,jednoglicazaratnezlo-

čine i protiv 12 osoba za ostala

osamkrivična djela.

- To je u poređenju sa polugo-

dišnjim izvještajem iz 2017.

godinevišeza84lica,odnosno

rast od 98,82 odsto - kaže se u

izvještaju.

Nezadovoljni kaznenompoli-

tikom suda, specijalni tužioci

su u ovomperiodu izjavili žal-

be protiv presuda za četiri

osobe, zbog krivičnih djela vi-

soke korupcije, tako da je sa

neriješenim žalbama iz rani-

jegperioda (tri) bilou radu se-

damžalbi.

Sud je riješio žalbe u odnosu

na pet osoba za krivična djela

visoke korupcije, tako što ih je

odbio kao neosnovane, a neri-

ješene su ostale žalbe u odno-

suna dvije osobe.

C.H.

Kratka agencijska vijest od 15.

avgusta uveče, bez puno detalja:

,,Povrijeđeni paraglajderisti u

Budvi, jedan sletio na Jazu“.

Oko 23 sata šaljem SMS pri-

jatelju koji već godinama leti

na tandemparaglajderu na

tom terenu, da saznam ko je

od kolega pilota imao loš dan.

Samo jednu riječ - ,,Spavaš?“

Nema odgovora.

Petnaestak minuta kasnije,

informacija je kompletna –

paraglajding instruktor i bivši

svjetski prvak Dušan Simović

(45) i njegova saputnica na

paraglajderu M. M. iz Egipta,

koji su teško povrijeđeni pri-

likom slijetanja, preminuli su

od posljedica udesa.

Da, Duško je zaspao.

Prijatelj iz mladosti. Kolega.

I novinarski, od druženja

u bjelopoljskom ,,Polju“

devedesetih, i paraglajder-

ski, jer je uspio da mi, kao i

mnogimdrugim, prenese

ljubav prema letjenju koje je

beskrajno volio.

Beskrajno i iskreno.

„Plešem sa oblacima“ - često

je znao da kaže.

Ta ljubav ga je i odvela na

krov sportskog svijeta. Kao

reprezentativac Crne Gore

osvojio je Svjetski kup u

Turskoj, bio treći na istom

takmičenju u Albaniji, više

puta osvajaomedalje u eki-

pnoj konkurenciji kao član

međunarodnog tima letača.

Dva puta je bio državni prvak

Crne Gore i pobjednik mnoš-

tva otvorenih prvenstava i

turnira. U zenitu karijere, od

100.000 registrovanih letača

na listi Svjetske vazduhoplov-

ne federacije bio je deseti.

Naš Duško.

Hrabar, posvećen, doslje-

dan... Ako bi se morao opisati

u tri riječi, onda su ove tri naj-

bliže. Ali, obavezno upakova-

ne u neograničenu količinu

harizme i duha.

Bio je takav i kao novinar

koga je radoznalost i odvela

na put pilota paraglajdera.

I kada je uspio da prvo sebe

izgradi u vrsnog poznavao-

ca a onda, kao instruktor, da

svoje znanje i, prije svega,

poštovanje vazduhoplovnih

pravila usadi svojimuče-

nicima. Osnovao je i vodio

najtrofejniji crnogorski vaz-

duhoplovni klub ,,Dinamik“

i iškolovao većinu crnogor-

skih pilota u istoimenom

centru za obuku.

Bio je dosljedan i posvećen i

kada su ga iz matičnog, Vaz-

duhoplovnog saveza uglav-

nom tapšanjempo ramenu

ispraćali na svjetska takmi-

čenja, a na isti takav način

dočekivali medalje i titule sa

istih. Bio je jedini Crnogorac

ikada koji je predstavljao

svoju zemlju na Svjetskoj

vazduhoplovnoj olimpija-

di - u Torinu, 2009, i jedini

predstavnik naše zemlje na

Svjetskim igrama 2013, u

Kaliju, Kolumbija.

Bio je dosljedan i posvećen

onda kada je, sa malom

grupom saradnika, prvi put

uspio da letjenje paraglaj-

deromna Crnogorskom

primorju uvede u zakonske

okvire. I pokuša da najtro-

fejnijem vazduhoplovnom

sportu u Crnoj Gori obezbije-

di status koji zaslužuje, a koji

još uvijek nema.

I, na kraju teksta, ali na počet-

ku i ispred svega, ono što

ga je činilo istinski dobrim

čovjekom – bio je nježan

i brižan otac i suprug. To

najbolje znaju ćerke Marija i

Aleksandra i supruga Mima.

Ali i svi oni koji su se ikada

sreli sa njim.

Dušan Simović, pilot, otišao je

u četrdeset petoj godini. Ako

je za utjehu, učinio je ono što

mnogi ne bi ni za tri života.

Duško je svoj život posvetio

letjenju. Tako ga je i okončao.

Siniša ADAMOVIĆ

PLUŽINE

- Pripadnici spe-

cijalnejediniceMinistarstva

unutrašnjihposlova i juče su

tragali za Slađanom Tijani-

ćem (30) iz Plužina, koji je

prije četiri dana prilikom

prevrtanja skutera nestao u

Pivskom jezeru. Jučerašnja

potraga, nažalost, nije bila

uspješna. Sanestalimmladi-

ćem je bio i Nikšićanin Žar-

koJokić (53), koji jepoginuo

nakon što im se prevrnuo

skuter na jezeru.

Nesreća se dogodila u četvr-

tak oko 18.20 časova, oko sto

metara od obale Pivskog je-

zera.

Ra. P.

PODGORICA

–Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore

pokrenulo jedisciplinski postupakprotivstarijegpolicajcaM. I.

jer je u januaruna igralištuuBudvi napaomaloljetnikaV.M.

KakosenavodiusaopštenjuMUP-a, policajac jevanslužbezato

što se na sportskom igralištu koje je u naselju Adok u Budvi po-

našao suprotno kodeksupolicijske etike.

- On je fizički napaomaloljetnog V. M. tako što ga je uhvatio ru-

komzarame, zatimmuzadaodvaudarcarukomuglavu i uputio

mu prijeteće riječi: „Zvaću ti kolege, odraćemo te“, kojomprili-

kom je kod istog izazvao osjećaj ugroženosti, čime je počinio

težupovredu službene dužnosti –navodi se u saopštenju.

C.H.

PODGORICA

- Sindikat

uprave i pravosuđaCrneGo-

re zajedno sa svojimvatro-

gascima i zatvorskimslužbe-

nicimaneće seobazirati niti

odgovarati na tekstovekoji

posljednjihdana izlazeod

stranenašihkolega sindika-

laca - naveo jeu saopštenju

predsjednikSindikataNenad

Rakočević.

Kako je poručio, ako se već ne

želepridružitizakazanompro-

testu 21. avgusta protiv prijed-

loga izmjenaZakonaoPIO, red

bi bio da bar pruže solidarnost,

što je sindikalni postulat.

- Umjesto toga dešavaju se op-

strukcije od pojedinaca koji na

kraju, kao što je to očito, nijesu

sindikalcivećobični,ličnointe-

resni poslušnici poslodavaca.

Toliko o tim sindikalcima. Ono

što je veoma simptomatično je

da već nekoliko dana predstav-

nici Ministarstva rada i socijal-

nog staranja koji su svi na go-

dišnjim odmorima u stvari

nijesu na odmorima, daju kraj-

njeobmanjujućeimanipulativ-

ne izjave u medijima i pokuša-

va ju da umanj e važnost

izmjena Zakona o PIO - naveo

je on.

Kolovođa, kako je rekao, ugnje-

tavanja radničkih prava povo-

dom ovog problema je, po nje-

govommišljenju, koordinator

radne grupe JovoPajović.

- JovoPajović gleda na nas rad-

nikeCrneGorekaodasmobez-

vrijedni, kao da nemamo pravo

naživot,namišljenje,tajčovjek

je zajedno sa predstavnikom

penzioneraumislioda jeonne-

ka vrsta boga, a tu osobinu do-

biju osobe koje su mnogo vre-

mena provele na funkcijama.

Funkcioner Jovo Pajović hoće

daobesmislibeneficije,hoćeda

radnike Crne Gore izraubuje

do granica kada se zdravlje do-

vodi upitanje, hoće da nas šalje

u prijevremeni vječni počinak

- smatraRakočević.

Apelujenakolegedane vjeruju

,,manipulacijama i obmanama

raznih naštelovanih pojedina-

ca, vrijeme za reakciju povo-

dom penzionog staža i visine

penzije namje na izmaku“.

- Iz tog razloga pozivamo sve

vasdadođeteuutorak21. avgu-

stau15.30časovanaRimskitrg,

ispredMinistarstva rada i soci-

jalnog staranja da kažemo

funkcioneru Jovu da mi samo

hoćemo i samo tražimo dosto-

jansven život i dostojanstvenu

penziju - poručio je on.

C.H.

PODGORICA

-Crnogorski carinici oduzeli su3.520cigareta

bez akciznihmarkica i neprijavljeni zlatni nakit vrijedan

dvijehiljada eura.

Iz Uprave carina je saopšteno da su službenici, u petak, na gra-

ničnoj ispostavi Kula, kontrolomvozila francuskih registarskih

oznaka, pronašli 3.520cigareta ,,marlboro“, kojeodgovorno lice

nije prijavilo carinskimslužbenicima.

- Izdat je prekršajni nalog zbog počinjenog prekršaja i oduzeta

neprijavljena roba - kaže se u saopštenju.

Carinici su u utorak, na ulazu u Crnu Goru, kontrolisali vozilo

njemačkih registarskih oznaka i pronašli devet komada nepri-

javljenog zlatnog nakita vrijednosti dvije hiljade eura.

Neprijavljenarobaje,kakosenavodi,oduzetaiodgovornomlicu

izdat je prekršajni nalog.

M. L.

Sindikat pravosuđa najavio proteste za sjutra

Rakočević: Akonećeteda

sepridružite, neopstruišite

Akcija Uprave carina

Oduzet nakit

od 2.000 eura

Četvrti dan od nestankamladića u Pivskom jezeru

Ronioci nastavljaju

potragu za Tijanićem

Pokrenut disciplinski postupak protiv službenikaMUP-a

Policajac na igralištu

napaomaloljetnika

Nenad

Rakočević

Zgrada specijalnogTužilaštva

Posljednjiples

saoblacima

Otišao je u

četrdeset petoj

godini. Ako je za

utjehu, učinio je

ono štomnogi

ne bi ni za tri

života. Život

je posvetio

letjenju. Tako ga

je i okončao

Na vijest o smrti Dušana Simovića

Zapolagodine

podignuto

15optužnica

Izvještaj Specijalnog državnog tužilaštva