Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Ponedjeljak, 20. avgust 2018.

Aktuelno

CETINJE

- Kao i prethodnih

godina i juče jenapraznik

PreobraženjaGospodnjeg

ispredcrkvena Ivanovim

Koritimaprvo stiglapolicija.

Sveštenstvu i vjernicima i

Mitropolije crnogorsko-pri-

morske i Crnogorskepravo-

slavne crkveulazakubogo-

molju i služenje liturgije

nijesudozvoljeni.

Liturgiju je juče ujutro, na gu-

mnu ispred Crkve Preobraže-

nja Gospodnjeg služio ipođa-

kon Crnogorske pravoslavne

crkve Stefan Marković uz sa-

služivanje sveštenika Miluti-

naCvijovića, i uprisustvu sve-

ga nekoliko vjernika i desetak

policajaca. Nešto kasnije na

Ivanova Korita stigao je i po-

glavarCPCMihailo.

(DIS)KONTINUITET

-Većmožemo i decenijamada

brojimo kako služimo na ovo-

me gumnu, da ne možemo da

uđemouovaj sveti hramukoji

sam ja prethodnih dana re-

dovno dolazio i pripremao

hram za bogosluženje. Niti je

bilo ovih drugih sveštenika

kojisenajavljuju,panedolaze,

niti je bilo policije. No, dobro,

nijesu oni ljudi krivi, oni samo

rade svoj posao i njih razumi-

jem. Na današnji praznik, kad

se preobražava i voda i gora,

nadamosedaćesepreobraziti

i ljudi, i oni koji suna funkcija-

ma, i oni koji su bez funkcija, i

shvatiti da ne može biti Crna

Gora bez Crnogorske pravo-

slavne crkve, nego mora cio

svijet shvatiti danema tedrža-

ve koja ne može imati svoju

crkvu i koja može funkcioni-

sati bez svoje crkve - kazao je

ipođakonMarković.

On se osvrnuo i na nedavnu

izjavupatrijarhaSPCIrinejao

položajuSrba uCrnoj Gori.

- Vidimo koliko je loše ovima

što se žale, stvaraju pompu u

medijimadaimjeuCrnojGori

kaouNDHi kaouAušvicu. To

se poznaje. Prije bih rekao da

je samim Crnogorcima kao u

Aušvicu jer ne možemo da

uđemo u svetinju, kojunije zi-

dala Beogradska patrijaršija

nego su je zidali naši preci, na-

ši đedovi i odolijevala jevjeko-

vima ovđe. Ali ne može da

odoli agoniji jedne skupine

ljudi koja pokušava da izvito-

peri cijelu Crnu Goru kao što

je izvitoperila istoriju, kao što

suizvitoperiliovaj jadninarod

i posvađali gameđusobno, na-

pravili strašne gluposti. Ovi

ljudi (policajci)) bi trebalo

njih danas da vode da odgova-

rajupredzakonomzbogsmut-

nje i pometnjemeđunarodom

i izazivanja nemira, a ne da

namabranedasemolimoGos-

podu. No, kako rekoše stari,

„crkva je svako mjesto đe se

ljudimole“, pa bio tohram, bi-

la to kuća, ledina kao što su se

molili prvi hrišćani. Kako smo

krenuli, možda stignemo i do

katakombi da se krijemo – ka-

zao jeMarković.

UZDASEUPROMJENE

On je kazao da se nada u crno-

gorski narod, u crnogorsku

vlast daćeuskorodoći dopro-

mjena, jer narod gubi i volju i

želju„jernijesudošlidasemo-

le na poljanu, nego da uđu u

svoj hram, hramkoji su imđe-

dovi ostavili, u kojem su im se

đedovi molili i upravo je to je-

dan od problema koji se kon-

stantnoponavlja“.

PremaMarkovićevim riječima,

dajeporanijimnajavamaskupo-

va,očekivanojebilodanaIvano-

vimKoritima „bude bar 100.000

ljudi poprijavamaMUP-u“.

-Naravno,ucrkvuseućinemo-

že, ali što je tu je. Mi nećemo

nasrtatiiraditištosunekiradili

na Primorju, niti kriviti ove po-

licajce koji krvavo zarađuju

svoj hljeb, koji su danas ovdje

ponečijojdirektivi,anesvojom

voljom, jer znajući ove momke

s njima ne bismo imali proble-

ma da je u pitanju njihova do-

bravolja, nego jeupitanjuvolja

nekoga sa vrha ko se boji da mi

ne napravimo neke nerede, što

je potpuno smiješno. Ali dobro,

proći će i ovo vrijeme, doći će

ubrzonovo, nadamo se, danam

dogodine i otvore vrata jer svi

smojednakipredBogom,nosili

mantiju, uniformu ili civilku, i

svačije djelo dođe jednako na

viđelo i namjerilo predGospo-

dom–kazao jeMarković.

J.ĐUKANOVIĆ

3 Zakona o zaštiti kulturnih do-

bara, ako je sporna katastarska

parcela, nakojoj senalazi sporni

objekat, neodvojivi dio kultur-

nogdobra,tomorabitinaznače-

no u rješenju i biti objavljeno u

Službenom listu Crne Gore, a

takođe i u listu nepokretnosti

mora postojati zabilježba da se

spornakatastarskaparcelanala-

zi u granicama zaštićene okoli-

ne.

APEL

Napomenuli su i da u postupku

revalorizacije Uprava za zaštitu

kulturnih dobara nije donijela

novarješenja,zbogčegajeUpra-

va za inspekcijske poslove bila

dovedena u situaciju da gubi

svojepostupke.

Umeđuvremenu SPC je pokre-

nula postupak legalizacije, aPo-

bjedi su 29. juna izMinistarstva

održivog razvoja saopštili da ih

je o tome obavijestio inspektor

zazaštitukulturnihdobara.

Izovogministarstva6.julasaop-

štili su Pobjedi da je rok za pre-

dajuzahtjeva15.julidaćenakon

toga inspekcija postupiti u skla-

dusaZakonomoplaniranjupro-

stora i izgradnji objekata.

S obzirom na to da je „divlja“

građevina i dalje u porti Mana-

stira Dajbabe, a da je Amfilohije

Radović 14. avgusta saopštio da

je taj objekat „ukras Podgorice“,

izvjesno je da je zahtjev za lega-

lizacijuuproceduri.

Inspekcije su ostale gluve na

apel Ministarstva kulture, oda-

klesuPobjedi31.julasaopštilida

vjeruju da će „nadležni organi

još jednomsagledati sva zakon-

ska ograničenja i postupiti u

skladu sa svojim nadležnosti-

ma“,ističućidajenelegalniobje-

katnarušiokulturnodobro,teda

suradoviusuprotnostisadoma-

ćimimeđunarodnimzakonima.

Tako se, neprvi put, sve svelona

nesvrsishodnuprepiskuinstitu-

cija, a Srpska crkva uCrnoj Gori

jezavršilatoštojenaumila.Isto-

vjetno kao i u slučajevima svih

prethodnih devastacija. A pita-

nje odgovornosti za nečinjenje

administracije, naravno, nikone

poteže.

KaćušaKRSMANOVIĆ

NadaĐURĐEVAC

Predstavnici Crnogorske pravoslavne crkve revoltirani zbog zabrane služenja liturgije

na IvanovimKoritima

Marković: Kako jekrenulo,

stići ćemo i dokatakombi

Većmožemo i decenijama da brojimo kako služimo na ovome gumnu, da ne

možemo da uđemo u ovaj sveti hramu koji sam ja prethodnih dana redovno

dolazio i pripremao hramza bogosluženje. Niti je bilo ovih drugih sveštenika koji

se najavljuju, pa ne dolaze, niti je bilo policije – kazao je ipođakonMarković

og dobra, sagrađen nelegalni objekat

Povodom jučerašnje zabrane

Uprave policije sveštenstvu

Mitropolije crnogorsko-

primorske da uđu u Crkvu

Preobraženja na Ivanovim

Koritima, iz MCP su se oglasili

saopštenjemu kojemnavo-

de da je ,,Uprava policije Crne

Gore i ove godine najprije

zabranila, a potom i onemo-

gućila sveštenstvu i vjernom

narodu da odsluže službu

Božiju na praznik Preobra-

ženja Gospodnjeg u crkvi

posvećenoj ovom svetom i

sveštenomprazniku na Iva-

novimKoritima“.

- Policijske snage su od rane

preobraženjske zore bile

raspoređene oko Crkve

Preobraženja na Ivanovim

Koritima tako da sveštenstvo

i vjerni narod nijesumogli

da uđu u sveti hram radi slu-

ženja svete liturgije. Policija

nema pravo da svojimneza-

konitim rješenjima grupicu

samozvanaca proglašava za

,,crkvu“ i da se na tako grub

način poigrava sa najdubljim

osjećanjima pravoslavnih

vjernika. Uprava policije je

dužna da u skladu sa zakon-

skimpropisima na zakonit

način preduprijedi i spriječi

ometanje javnog reda i mira

svuda, pa i na Preobraženje

ove godine na Ivanovim

Koritima, od grupice samo-

zvanaca i jurišnika na sveti-

nju i hrišćanski praznik, a ne

da zabranjuje preobraženj-

sko bogosluženje u pravo-

slavnomhramu na Ivanovim

Koritima i da tako atakuje na

vjekovni kanonski poredak i

crkvenu imovinu- navodi se

u saopštenju iz MCP SPC.

Mitropolija:Poigravanjesanajdubljim

osjećanjimavjernika

Iz policije je Pobjedi saop-

šteno da su djelovali pre-

ventivno.

- Nije bilo incidenata i nije

dozvoljeno ni SPC ni CPC

da održe vjerski obred u

navedenoj crkvi iz razloga

bezbjednosti, odnosno

saznanja da je moglo doći

do narušavanja javnog

reda i mira ukoliko bi se

obred dozvolio jednoj crkvi

- saopšteno je iz policije.

Policija

djelovala

preventivno

Ipođakon CPC Stefan Marković ukazao je na činjenicu da

je Crkva Preobraženja Gospodnjeg na IvanovimKoritima u

veoma lošem stanju.

- Oni koji prijavljuju skupove uporedo sa našima, a ne pojav-

ljuju se mogli bi baremda obrate pažnju u kakvom je crkva

stanju. Ista ona država koja šalje ove policajce da spriječi i

nas i ove druge da uđemo u crkvumogla bi da obrati pažnju

na to da je crkva koja je stara oko 300 godina u katastro-

falnom stanju. Nas nekoliko, kolikomožemo budžetima,

održavamo crkvu, ali to nije dovoljno - kazao je ipođakon

Marković.

Kako je naveo, na crkvi je neophodno odraditi radove koje

CPC ne može jer je crkva pod zaštitomdržave, te da država

mora da je sredi.

- Oltar, zidovi, to je sve u katastrofalnom stanju, čak su puko-

tine na oltaru takve da još malo će početi da ulazi svašta od

gmizavaca u crkvu. Treba malo posvetiti pažnju da se očuva

ova svetinja, a ne da je čuvaju od nas. Veća bi sramota bila

da ova crkva „ padne“ nego štomi danas nijesmomogli da

uđemo u crkvu – poručio je Marković.

Većabisramotabilada

ovacrkva„padne“nego

štosenijemogloućiunju

Ipođakon StefanMarković se rukuje sapolicajcima

Manastir Dajbabe osnovao je 1897. godine kaluđer Simeon

Popović, koji je za manastirsku crkvu iskoristio prirodnu

pećinu. Proširivanjem kanala, kako je ranije objavljeno na

Portalu Analitika, formiran je izdužen prostor crkve, dok su od

bočnih kanala formirani paraklisi, odnosno kapele. Unutrašnje

površine zidova pećinske crkve islikao je njen ktitor, koji je

na uređenju hrama radio sve do smrti 1941. godine. Nažalost,

nevičan slikarskomposlu, pop Simeon Popović je radio na

loše pripremljenoj malterskoj podlozi, a negdje direktno na

stijeni pećine, tako da je živopis danas u priličnoj mjeri ošte-

ćen. O tom slikarstvu Aleksandar Čilikov piše: „Ograničen

pećinskimprostorom, starac Simeon je, uglavnom, islikao

likove svetih otaca, isposnika, proroka, ali i lokalnih svetitelja,

kao na primjer Sv. Petra Cetinjskog. U svodnimpartijama je

dao predstavu Hrista i Bogorodice umedaljonima“.

- Danas čitajući o njegovom slikarstvu kod savremenih autora

i na sajtovima o Manastiru Dajbabe možete pročitati da se

nabraja mnoštvo likova i scena, ali da je naslikao i fresku Sve-

tog Petra u Manastiru Dajbabe teško da ćete saznati. To je kad

je manastir bio pod upravomCPC prije 1918. godine bilo naj-

normalnije, da ne kažemo nezaobilazno da se prikaže. Poslije

su očigledno došla neka druga vremena za manastir i fresku,

preko 1918. godine do danas kada su važnije zlatne kupole

nego tragovi crnogorskih svetaca o kojima se čovjek može

osvjedočiti u Manastiru Dajbabe – objavio je Portal Analitika.

Crnogorskisveci

„zaboravljeni“

Am lohijeRadović