Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Ponedjeljak, 20. avgust 2018.

Aktuelno

PODGORICA

–Spomenka-

pelaruskoj carskoj porodici

Romanov, sudećipremasve-

muštosedogađaloodkada je

Pobjeda31.majaobavijestila

javnostonelegalnoj gradnji

ovogobjektauportiManasti-

raDajbabe, zaštićenogkultur-

nogdobra, ostaćetu–kao

svjedočanstvonemoćidržave

predsilništvomSrpskepravo-

slavnecrkve.

Svjedočiće spomen kapela još

jednomtrijumfuAmfilohijaRa-

dovićanadinstitucijamaiuruša-

vanju identiteta Crne Gore de-

vastacijom njenog sakralnog

nasljeđa.

Kao i mnogo puta u posljednjih

tri decenije i sada se sve svelona

neobjašnjivuprepisku instituci-

ja i smiješne pokušaje svaljiva-

njakrivicesajednihnadruge,ali

i uzaludni donkihotovski trud

pojedinaca da osvijeste admini-

straciju.

Za tovrijemeSrpskacrkvauCr-

nojGori završava svojeposlove.

Spomen kapela je završena, a

procedura legalizacije jeu toku.

Od kada je Pobjeda izvijestila o

„divljoj“gradnjiuportiManasti-

raDajbabe, aCrnogorski pokret

podnio krivičnu prijavu protiv

SPC zbog devastacije ovog kul-

turnog dobra, institucije su se

„utrkivale“ u „argumentaciji“

zašto neće da „pečatiraju“ obje-

kat i zaustave radove.

Interesantno jedadržavanijeni

znala što SPC čini u porti ovog

manastiradokPobjedanijeobja-

vila priču, a već tada, 31. maja,

radovi su bili u završnoj fazi?!

Posaojemoraopočetimakarne-

kolikomjeseci ranije, ali nadlež-

ni tonijesu vidjeli. Toliko o brizi

institucija o zaštićenim kultur-

nimdobrima koja su, pod sum-

njivimokolnostima,uvlasništvu

Srpskecrkve.

GRADILIŠTE

Pošto jePobjeda tada poslala pi-

tanja na adrese institucija čiji je

posao da čuvaju kulturna dobra

uslijedile su oštre reakcije kako

je „divlja“gradnjauportiMana-

stira Dajbabe neprihvatljiva i

nedopustiva, aradilištesuobila-

zileinspekcije.Isamotoliko.Ni-

ko nije izdao nalog za zabranu

radova, pozivajući se na nenad-

ležnostilina„rupe“udokumen-

tima...

IzSrpskecrkvenijesuseoglaša-

vali do prije nekoliko dana. Dok

nijesu završili posao. A onda je

14. avgusta Amfilohije Radović,

sa jednog skupa, poručio da je

spomen kapela ruskoj carskoj

porodici u Dajbabama ukras

Podgorice.

-Nažalost, vidimda seovi izvla-

sti sad nešto bune, navodno da

mi tu devastiramo kulturno bla-

go. Ali bojimse da nije to u pita-

nju, nego da je sad vlast Crne

GorezavelasankcijeRusiji.Ine-

kome nije u interesu što smomi

tu stogodišnjicu obilježili na ta-

kavnačin. Ato jeneštonajljepše

što je sagrađeno u Crnoj Gori u

ovonaševrijeme.Upitanjujedi-

van ukras za glavni grad Crne

GoreizaManastirDajbabe–po-

ručio jeon.

Očito, poglavarSPCuCrnojGo-

ri zna da će još jedan njegov

„ukras“ ostati netaknut, pa je još

i pojasniodaobjekat nijegrađen

„unutar manastira, nego pored,

gdje je donedavno bio kame-

njar“.

Zbog „divlje“ gradnje u Dajba-

bama prijava je još krajemmaja

stigla i uTužilaštvo, ali ne oddr-

žavnihinstitucija,jerone,valjda,

tužbom reaguju tek kad iscrpe

sve „institute“ razmjenedopisa.

Krivičnu prijavu procesuirao je

CrnogorskipokretprotivSrpske

pravoslavne crkve -Mitropolije

crnogorsko-primorskezbogkri-

vičnog djela zloupotreba služ-

benog položaja član 416 Krivič-

nog zakonika Crne Gore i

krivičnog djela - devastacije i

prisvajanja kulturnoga dobra iz

člana9stav1 i 2, čl. 13stav1, i čla-

na 14 stav4Zakona o zaštiti kul-

turnihdobara,upozoravajućida

je „divlji“ objekat koji se gradi

„uvreda državnoga i nacional-

noga dostojanstva, koja semora

zakonomsankcionisati“.

Iz Tužilaštva se do danas nijesu

izjasnili niti oglasili.

HRONOLOGIJA

NakonštojePobjedaobjavilain-

formacijuodevastacijiManasti-

raDajbabe,reagovalisuizUpra-

ve za zaštitu kulturnih dobara i

saopštili da oni nijesu izdali ni-

kakvu dozvolu SPC za gradnju

uzovokulturnodobro.

Saopštili su i da su uputili dopis

Upravi za inspekcijske poslove

za hitno postupanje inspektora

zakulturnadobra.

- Mitropolija radove izvodi bez

saglasnosti Uprave, dakle su-

protno Zakonu o zaštiti kultur-

nihdobara – istakli su izUprave

zazaštitukulturnihdobara.

Podsjetili su i da su u julu 2017.

godine izradili Studiju zaštite

kulturnih dobara za potrebe

izrade Detaljnog urbanističkog

plana ,,Dajbabska gora“ u kojoj

su jasno iskazane konzervator-

skemjere i režimzaštite kultur-

nog dobra Manastira. Nesum-

njivoje,istaklisu,danoviobjekat

devalvira vrijednosti kulturnog

dobra.

Tek nekoliko dana kasnije, 7. ju-

na, inspektor za kulturna dobra

pošao jedaobiđeradilišteuDaj-

babama, ali sevrationezavršena

posla?! UManastirumu je reče-

no da tamo nema nijednog sve-

štenika i da su svi otišli na „neku

proslavu“.

Sjutradan, 8. juna inspektor je

uspio da uđe uManastir i obavi

kontrolu, a tri dana kasnije Po-

bjedi je iz Inspekcije saopšteno

dajeutvrđenodasevjerskiobje-

kat gradi ilegalno, ali i da inspek-

tor nije našao dokaze da ta gra-

đevina narušava vrijednosti

Manastira zato što nijesu preci-

zirane granice zaštićene okoli-

ne?!

Inspektor za kulturna dobra je

ustanoviodaseradovi ne izvode

direktno naManastiru, te da je

bilo neophodno, da bi zabranio

radove, da se „u rješenju o pro-

glašenju za kulturno dobro,

shodno članu 26 stav 1 tačka 3

Zakonaozaštitikulturnihdoba-

ra,jasnoipreciznoopišugranice

nepokretnog kulturnog dobra

Manastir Dajbabe i granice nje-

govezaštićeneokolineiobjekata

koji seunjoj nalaze“.

ZbogsvegatogaInspekcijajeza-

tražilaodMinistarstvaodrživog

razvojaiturizmadanatereniza-

đe urbanističko-građevisnki in-

spektor, „s obzirom na to da je

zapisnički konstatovano da su-

bjekatnadzoraneposjedujegra-

đevinsku dozvolu za navedene

radove“.

Inspektor za kulturna dobra tog

dana je, od starješineManastira

arhimandritaDanila (Danilo Iš-

matov)saznaodajegradnjaspo-

men-kapele počela još 1993. go-

dine, odnosno da je tada

postavljen kamen temeljac, ali

da zbog manjka novca nijesu

mogli dazavrše radove?!

UMinistarstvuodrživograzvoja

postupili su po preporuci In-

spekcije i, kako su saopštili Po-

bjedi13.juna,njihovinspektorje

bio na terenu, ali na gradilištu

nije zatekao nikoga, pa zato nije

mogaoda „pečatira“objekat?!

Umjesto toga, pozvao je investi-

toradadođeuMinistarstvokako

bi pojasnili da li imaju dozvolu

zagradnju ili ne?!

LEGALIZACIJA

Nekoliko dana kasnije dobili su

odgovor, aPobjedi je iz ovogmi-

nistarstva19.junarečenodaihje

SPC obavijestila, preko inspek-

tora za kulturna dobra, da su

predali zahtjev za legalizaciju

objekta.

-Poovomzahtjevuzalegalizaci-

ju dalje postupa i rješava Sekre-

tarijat za planiranje i uređenje

prostoraglavnoggradaPodgori-

ca, a shodno zakonu – saopštili

suoni Pobjedi kratko.

Istog dana oštro su reagovali iz

Uprave za zaštitu kulturnih do-

bra navodeći da je za njih nepri-

hvatljiva legalizacija „divljeg“

objektauportiManastiraDajba-

be.

- Pomenuti nelegalni objekat ne

može biti u funkciji Manastira,

već naprotiv, njegovom izgrad-

njomdevalvirane su vrijednosti

kulturnog dobraManastir Daj-

babe – istakli su iz Uprave, isti-

čućiida„novosagrađeniobjekat

u manastirskoj porti nije ima-

nentan graditeljstvu ovih pro-

stora i nema uporište unašoj sa-

kralnoj arhitekturi“.

Njegovom gradnjom, naglasili

su, narušen je integritet, osobe-

nosti,karakterManastiraDajba-

be, njegove umjetničke, istorij-

ske, ambijentalne i druge

vrijednosti.

Oni su, takođe, oštro reagovali i

nastavinspektorazazaštitukul-

turnih dobara da nijemogao da

„pečatira“radilištezatoštourje-

šenju nije precizirano koji je za-

štićeniprostorManastiraDajba-

be, ističući da je to mogao da

učini jer je jasno da nezakonita

građevina niče u porti Manasti-

ra, „koja je svakako neodvojivi

dio kulturnog dobra“. Naglasili

su i da se planskimdokumenti-

ma obezbjeđuje zaštita kultur-

nihdobara i njihove okoline kao

integralnog dijela savremenog

društvenog,ekonomskogiurba-

nog razvoja, na način kojim se

poštuje njihov integritet i status

i dosljedno sprovode režim i

mjere zaštite koji su propisani

zakonom.

- Uprava je dala pozitivno mi-

šljenje na nacrt Detaljnog urba-

nističkog plana ,,Dajbabska go-

ra“, dostavljenog u novembru

2017. godine, i u tom planu nije

bilo nikakve nove crkve u nepo-

srednojbliziniManastiraDajba-

be– istakli su izoveustanove.

Oni suna preporuku inspektora

dajeneophodnodaseurješenju

oproglašenjuzakulturnodobro,

shodno Zakonu o zaštiti kultur-

nihdobara, jasno i preciznoopi-

šu granice nepokretnog kultur-

nog dobra Manastir Dajbabe i

granicenjegove zaštićeneokoli-

ne i objekatakoji seunjoj nalaze

istakli da je toproces, ali da tone

znači da u međuvremenu na

kulturnim dobrima, odnosno

njihovoj neposrednoj okolini,

može raditi kakokohoće.

Nekoliko dana kasnije, 21. juna,

izUprave za inspekcijskeposlo-

ve odgovorili su Upravi za kul-

turnadobradasunadzoruradili

u skladu sa Zakonom o inspek-

cijskomnadzoru, a ne „na osno-

vumišljenja i stavova“ i poručili

dagranicezaštićenogkulturnog

dobramorajubiti precizirane?!

Naglasili su i da je neophodno

„istaći razliku između ‘stava’ i

pozitivnihpropisaovedržave“.

Ukonkretnomslučaju, naveli su

oni, shodnočlanu26stav 1 tačka

HRONIKADRŽAVNE NEMOĆI:

Kako je naočigled institucija u porti Manastira Dajbabe, zaštićenog kultur

Bezodgovora

administracije

na silništvo

Srpskecrkve

Inspekcije su ostale gluve na apel Ministarstva

kulture, odakle su Pobjedi 31. jula saopštili da

vjeruju da će „nadležni organi još jednomsagledati

sva zakonska ograničenja i postupiti u skladu sa

svojimnadležnostima“, ističući da je nelegalni

objekat narušio kulturno dobro, te da su radovi u

suprotnosti sa domaćim i međunarodnimzakonima

Nastojatelj Manastira Dajba-

be arhimandrit Danilo Išma-

tov prije nego što je došao

u Crnu Goru bio je udaljen

iz Belogorskogmanastira

u Permu zbog inansijske

pronevjere, objavio je u junu

Portal Analitika.

Interesantno je da je u biogra-

iji arhimandrita Danila nave-

deno da je odlikovan zva-

njem igumana Belogorskog

manastira u Permu 1996.

godine, a iz togmanastira

je upravo bio udaljen ,,zbog

inansijske pronevjere“.

Očigledno je, navodi Portal

Analitika, da je poslije smjene

u tommanastiru Išmatov

došao u Crnu Goru da gradi i

zlati ruske kupole, jer je vjer-

ski objekat koji se ilegalno

gradi uz Manastir Dajbabe

posvećen carskoj porodici

Romanov. Novac za ovu

novokomponovanu građevi-

nu se, piše ovaj medij, počeo

skupljati godinama unazad

naočigled crnogorske javno-

sti. Još 18. avgusta 2014. godi-

ne je organizovan koncert u

Petrovcu velike ruske zvijez-

de Avrama Rusoa za obnovu

crnogorskog Manastira Daj-

babe. Spektaklu u Petrovcu

prisustvovao je i ambasador

Rusije Andrej Nesterenko,

koji je tada izrazio zado-

voljstvo što je AvramRuso

došao u Crnu Goru. Išmatov,

tada već iguman Manastira

Dajbabe u blizini Podgorice,

istakao je da je AvramRuso

htio od srca da pomogne

manastiru, i da ubrza radove,

pa je izrazio želju da u Crnoj

Gori napravi - dva koncerta.

Kazao je tada i da su umana-

stir došli freskopisci iz Rusije.

- Među njima je i jedan od

najvećih ikonopisaca iz Rusi-

je, Aleksandar Čaškin. On je

slikao i rusku crkvu u Vašin-

gtonu, Moskvi, Ukrajini...

Već mjesec dana je u našem

manastiru – prenosi Portal

Analitika riječi arhimandrita.

Išmatov je za nastojatelja

Manastira Dajbabe postav-

ljen 2013. godine.

Nastojateljprotjeranizruskogmanastira

Zbog „divlje“ gradnje

uDajbabama prijava

je još krajemmaja

stigla i uTužilaštvo,

ali ne oddržavnih

institucija. Krivičnu

prijavuprocesuirao

je Crnogorski pokret

protiv Srpske pravo-

slavne crkve - Mi-

tropolije crnogorsko-

primorske zbog

krivičnog djela zlou-

potreba službenog

položaja član 416

Krivičnog zakonika

CrneGore i krivičnog

djela - devastacije i

prisvajanja kultur-

noga dobra iz člana 9

stav 1 i 2, čl. 13 stav 1, i

člana 14 stav 4 Zako-

na o zaštiti kulturnih

dobara

„Divlja“ građevinauportiManastiraDajbabe