Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Ekonomija

Ponedjeljak, 20. avgust 2018.

Predsjednik PKCGVlastimir Golubović uvjeren

NATOotvara

ekonomske

mogućnosti

Vlastimir

Golubović

PODGORICA

Ulazak Crne

Gore u NATO otvara značaj-

ne ekonomske mogućnosti i

predstavlja priliku za poveća-

nje trgovinske razmjene i rast

stranih ulaganja, što je predu-

slov jačanja konkurentnosti

nacionalne privrede, saopštio

je predsjednik Privredne

komore Vlastimir Golubović.

- Ulaskomu Alijansu za Crnu

Goru su, uz bezbjednosne

bene ite, otvorene značajne

ekonomske mogućnosti.

Pristupanje Alijansi je prilika

za povećanje trgovinske raz-

mjene i stranih ulaganja, što

je, uz poboljšanje kreditnog

rejtinga zemlje, preduslov

jačanja konkurentnosti naci-

onalne privrede - rekao je

Golubović u intervjuu agenci-

ji Mina-biznis.

On je kazao i da su crno-

gorska preduzeća, koja su

kodi ikovala svoje proizvode

po zahtjevima Alijanse, dobi-

la pristup tom značajnom

tržištu.

Golubović smatra da jačanju

konkurentnosti domaće

privrede mogu doprinijeti

promjene u poreskoj politici,

kroz pronalaženje prostora

za proširenje poreske osno-

vice i smanjenje poreskih

opterećenja privredi.

On je naveo da se najčešće

barijere na koje upozoravaju

privrednici odnose na brojne

i visoke takse, naknade na

lokalnomnivou, optereće-

nost troškovima rada, odno-

sno doprinosima na zarade,

sivu ekonomiju i nelojalnu

konkurenciju, nelikvidnost

i nemogućnost naplate

potraživanja, nedovoljnu

leksibilnost tržišta rada, kao

i neusaglašenost sistema

obrazovanja i vještina sa nje-

govimpotrebama.

- Iz toga se može zaključiti

da jačanju konkurentnosti

domaće privrede mogu

doprinijeti promjene u pore-

skoj politici, kroz pronalaže-

nje prostora za proširenje

poreske osnovice i smanjenje

poreskih opterećenja pri-

vredi, posebno u dijelu sma-

njenja doprinosa na zarade,

uvođenje niže stope poreza

na dodatu vrijednost (PDV) u

svimugostiteljskim i turistič-

kimobjektima, te ukidanje

ili rede inisanje iskaliteta na

lokalnomnivou, kao i njihovo

usklađivanje - rekao je Golu-

bović.

On smatra i da je kroz refor-

mu obrazovnog sistema,

odnosno uvođenje dualnog

obrazovanja, neophodno

obezbijediti kadar koji će

adekvatno zadovoljiti potre-

be tržišta rada.

Golubović je kazao da su

visok nivo javnog duga i

budžetskog de icita u Crnoj

Gori prethodnih godina, kao

i potreba za stabilizacijom

javnih inansija uslovili spro-

vođenje mjera iskalne kon-

solidacije.

- Pozitivne rezultate potvrđu-

ju podaci da je u prvomovo-

godišnjem kvartalu u odnosu

na isti period prošle godine

zabilježen rast prihoda po

osnovu PDV-a od 12,7 odsto,

poreza na dobit preduzeća

25,1 odsto i doprinosa 10,3

odsto, usljed rasta ekonom-

ske aktivnosti, ali i mjera

iskalne konsolidacije - naveo

je Golubović.

On je dodao da pokazatelji

ekonomske aktivnosti uka-

zuju na činjenicu da mjere

usmjerene na iskalnu stabi-

lizaciju u prethodnoj godini

nijesu usporile privredni rast,

već da je crnogorska ekono-

mija zabilježila rast veći od

projektovanog.

- U cilju ostvarivanja dina-

mičnog rasta u narednom

periodu, čvrsto vjerujem

da kreatori politika stabil-

nosti javnih inansija neće

obezbjeđivati kroz dodatno

povećanje poreza i akciza,

već primjenommjera koje

će se odnositi na proširenje

poreske osnovice, smanjenje

sive ekonomije i reformu

javne uprave - saopštio je

Golubović.

Makroekonomska kretanja

u Crnoj Gori, prema njego-

vim riječima, karakterišu

rast bruto domaćeg proi-

zvoda, zaposlenosti, zarada,

obima usluga i stranih inve-

sticija.

R. P.

Podaci Monstata o spoljnotrgovinskoj robnoj razmjeni

Od auta, goriva, gvožđa i bijele tehnike, domesa,

odjeće i obuće…Analitičari upozoravaju da se

struktura crnogorskog uvoza odavno karakteriše

kao uvoz ,,svega i svačega“

PODGORICA

Uprvih šest

mjeseci ove godineCrnaGo-

ra, premapreliminarnim

podacimaMonstatao spolj-

notrgovinskoj robnoj raz-

mjeni, najviše troši nauvoz

drumskihvozila, nafte i naf-

tnihderivata, električnih

mašina imesa. Ekonomski

analitičar SinišaLekić sma-

tradabi ucilju smanjenja

uvoza i promjenenjegove

struktureCrnaGorapriori-

tetno trebalada radi nado-

vođenju stranihproizvod-

nih investitora.

Ukupna spoljnotrgovinska

robna razmjena Crne Gore za

prvih šestmjeseci, prema pre-

liminarnim podacima Mon-

stata, iznosila je 1,4 milijarde

eura, što je 13,8 odsto više u

odnosu na isti prošlogodišnji

period.

Uvozjebioviši12,9odstouod-

nosu na prošlogodišnji upo-

redni period i iznosio je 1,2

milijarde eura. Pokrivenost

uvoza izvozom iznosila je 16,5

odsto i veća je u odnosu na isti

periodprošle godine.

U strukturi uvoza najviše su

zastupljeni mašine i tran-

sportni uređaji u iznosu od

331 milion eura od čega

drumska vozila učestvuju sa

95 miliona eura, a električne

mašine, aparati i uređaji sa66

Nema štoneu

miliona eura.

Za prvih šestmjeseci uvoz vo-

zila povećan je 21,8 odsto, u

odnosu na isti prošlogodišnji

period.

Za uvoz mineralnih goriva i

maziva za pola godine izdvo-

jeno je 106,3 miliona eura, od

čega za naftu i naftne derivate

91,3miliona eura. Uvoz nafte i

njenihderivatajeuvećanuod-

nosu na prethodnu godinu za

19 odsto.

Podaci Monstata pokazuju da

su značajna sredstva u prva

dva kvartala izdvojena i za

uvoz medicinskih i farmace-

utskihproizvoda41milioneu-

ra, odnosno 15 odsto višeuod-

nosu na isti prošlogodišnji

period, za uvoz odjeće u prvih

šestmjeseciutrošeno je34mi-

lionaeura,azaobuću17,8mili-

ona eura.

ZNAČAJNE STAVKE

Značajnu stavku u crnogor-

skomuvozuuprvihpola godi-

ne činio je uvoz gvožđa i čeli-

ka. Crnogorski statističari su

izračunali da je za uvoz gvož-

đa i čelika utrošeno 41,17mili-

ona eura, što je 42 odsto više u

odnosu na isti prošlogodišnji

period.

Zauvoz raznihvrstapićaupr-

voj polovini godine izdvojeno

je 28,9 miliona eura, odnosno

sedam odsto više nelo lani u

istomperiodu.

Uprvihšestmjeseciprimjetan

jedrastičanpadzvaničnog-re-

gularnog uvoza duvana i proi-

zvoda od duvana od čak 44

odsto u odnosu na isti prošlo-

godišnji period. U prva dva

kvartala uvezen je duvan vri-

jedan 3,7miliona eura.

SinišaLekić

POVODI

PODGORICA

Savez sindi-

kata (SSCG) iUnija slobod-

nih sindikata (USSCG) naja-

vili suda ćepočetkom

septembrauvećini crnogor-

skihopštinaorganizovati

javne tribinepovodomaktu-

elnih izmjenaZakonaopen-

zijskomi invalidskomosigu-

ranju (PIO).

Uzajedničkomsaopštenju, na-

vedeno je da je cilj javnih tribi-

na da sindikalne centrale pred-

stave članstvu i građanima

svojeprijedlogeza izmjeneZa-

kona PIO i obrazlože razloge i

argumente na kojima se pred-

loženo zasniva.

Uskladusazajedničkidogovo-

renom strategijom, odmah po

završetku mjeseca odmora,

SSCG i USSCG organizovaće

javne tribine u većini crnogor-

skih opština u okviru javne ra-

sprave o Nacrtu zakona o iz-

mjenama i dopunama Zakona

o penzijskom i invalidskom

osiguranju. Na zajedničkom

sastankukoordinacionihtimo-

vaSSCGiUSSCGza sprovođe-

nje kampanje „Za dostojan-

stvenotrećedoba“dogovoreno

je da se javne tribine i okrugli

stolovi organizuju 3. septem-

bra u Žabljaku i Pljevljima, 4.

septembra u Rožajama i Bera-

nama, a 5. septembra uHerceg

Novom.Kako jenajavljeno, tri-

bineće6.septembrabitiodrža-

ne u Bijelom Polju, na koju će

biti pozvano i članstvo izMoj-

kovca, istog dana i u Kolašinu,

dok je za 10. septembar plani-

rano organizovanje u Budvi,

gdje ćebiti pozvanočlanstvo iz

KotoraiTivta,atogdanaiuBa-

ru, gdje će biti pozvano član-

stvo izUlcinja.

Završetak planiranih tribina

planiran je za 14. septembar u

Podgorici i 17. septembar u

Nikšiću.

Koordinacioni timovi dogovo-

rilisusedasenajavnimtribina-

ma, sindikalnim aktivistima i

građanima predstave aktivno-

sti koje će sindikati preduzeti

naprikupljanjupotpisazapod-

nošenje prijedloga za raspisi-

Savez sindikata i Unija slobodnih sindikata u septembru organizuju javne tribine povod

Jedinstvenodozajedničkogcilja