Previous Page  26 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 26 / 48 Next Page
Page Background

26

Pobjeda

Ponedjeljak, 20. avgust 2018.

Oglasi i obavještenja

CRNAGORA

OPŠTINAPLAV

- Sekretarijat za uredjenje prostora i imovinu -

Broj: 35-605

Plav, 15 08 .2018.godine.

PROGRAM

ODRŽAVANJA JAVNE RASPRAVE

Nacrta Detaljnog urbanističkog plana ’’Plavsko jezero I

faza’’–opština Plav

Nacrt DUP-a „Plavsko jezero“ uPlavu– I faza izradestavlja

se na javnu raspravu, na osnovu mišljenja Ministarstva

održivog razvoja i turizma br.104-1769/21 od 9. avgusta

2018. Godine.

Javna rasprava traje 15 dana, počev od 15. avgusta 2018.

godine do 31. Avgusta 2018. godine.

Kratak sadržaj Nacrta Plana sa grafičkim prilogom i ozna-

čenom granicom zahvata Plana objaviće se u dnevnom li-

stu ’’Pobjeda” i na internet sajtu Opštine Plav.

Javna rasprava održaće se u prostorijama Opštine Plav,

gdje će biti izložen Nacrt ovog planskog dokumenta.

Centralna javna rasprava održaće se dana 24. Avgusta

2018. godine u sa početkomu 12:00 časova. Na centralnoj

javnoj raspravi obezbijedićeseprisustvoobrađivačaplana

(“Urbanprojekt” - Čačak).

Pisane primjedbe i sugestije na Nacrt Plana zainteresova-

na lica mogu dostavljati na pisarnici Opštine Plav.

SEKRETARIJAT ZAUREDJENJE PROSTORA

OPŠTINE PLAV

SEKRETARKA

Šahmanović Sanija dipl. pravnik.

Iv. br. 374/16.

Javni izvršitelj Veselin Šćepanović iz Bara,

odlučujući u pravnoj stvari izvršnog povjerioca „ Centrojadran “ AD

sa sjedištem u Podgorici, Ul. JNA br. 4., PIB 02185261., protiv izvršnog dužnika „ Estera “ DOO sa sjedištem u

Baru, Tomba bb, PIB 02695987, na osnovu vjerodostojnih isprava – faktura br. 357/us, br. 395/usi, 6/usl i dr. sa

opomenom pred utuženje i povratnicom iz pošte kao dokazom o prijemu od 01.11.2014. godine, radi naplate nov-

čanog potraživanja, VPS 2.099,16 €, dana, 17.08.2018. godine, donio je

ZAKLJUČAKOPRODAJI

I Određuje se prva prodaja pokretnih stvari izvršnog dužnika i to ( lusteri, lampe, sijalice sa pratećim rezervnim

djelovima uskladišteni u carinskom skladištuAD “ Centrojadran “ Bar.

II Pokretne stvari navedene u st. 1. ovog zaključka su predmet prodaje po rješenju o promjeni sredstva izvršenja

Iv.br

. 374/16. od 25.05.2016. godine, dopunskom rješenju o izvršenju od 06.08.2018. godine i rješenju o ispravci

dopunskog rješenja o izvršenju

Iv.br.

374/16. od 13.08.2018. godine, donijetih radi naplate potraživanja izvršnog

povjerioca prema izvršnom dužniku u iznosu od 9.813,72 € na ime glavnog duga sa pripadajućom zakonskom

zateznom kamatom počev od 12.11.2014. godine pa do konačne isplate, te iznosa od ukupno 682,60 € na ime

troškova izvršnogpostupkadodanadonošenjaovogzaključkaoprodaji (koji troškovi seodnosena iznosod511,44

€ na ime ukupnih troškova izvršnog postupka do dana donošenja dopunskog rješenja o izvršenju i iznos od ukupno

171,16 € na ime ukupnih troškova I javne prodaje pokretne stvari).

III Vrijednost navedenih pokretnih stvari utvrđena je rješenjem o utvrđivanju vrijednosti Javnog izvršitelja Iv. br.

374/16. od 06.08.2018. godine i iznosi 19.076,56 €.

IV Prva prodaja pokretnih stvari obaviće se putem usmenog Javnog nadmetanja

dana, 12.09.2018. godine u 13,00 h u kancelariji Javnog izvršitelja, na adresi : Bul. 24. Novembra bb – pored cvje-

ćare “ Orhideja “ u Baru.

V Izvršni povjerilac i izvršni dužnik se tokom cijelog postupka mogu sporazumijeti o prodaji neposrednom pogod-

bom i uslovima takve prodaje.

VI Prodaja pokretnih stvari obaviće se po najpovoljnijoj cijeni, računajući od početne cijene utvrđene rješenjem o

utvrđivanju vrijednosti i na prvoj prodaji pokretne stvari se ne mogu prodati ispod procijenjene vrijednosti utvrđene

navedenim rješenjem.

VII Stranke i založni povjerioci mogu se sporazumjeti, izjavomdatomna zapisnik kod Javnog izvršitelja pred kojim

teče izvršni postupak, da se popisane stvari iz stava I. mogu prodati na prvom Javnomnadmetanju i za cijenu nižu

od procijenjene vrijednosti.

VIIIAko na prvomJavnomnadmetanju nije postignuta cijena u visini procijenjene vrijednosti pokretnih stvari, Javni

izvršitelj će odrediti drugo Javno nadmetanje - shodno odredbi čl. 95. st. 4. ZIO.

IXKupac jedužandacijenuplati i stvari preuzmeodmahpozaključenjuJavnognadmetanja (prodajaneposrednom

pogodbom).

X Javni izvršitelj može stvari predati kupcu i u slučaju kada nije platio cijenu, ako na to, na svoj rizik, pristane izvršni

povjerilac u granicama iznosa koji bi mu pripao iz postignute cijene.

XI Preuzimanjem stvari kupac postaje njen vlasnik.

XII Novčana sredstva dobijena od prodate stvari uplatiti na posebni račun Javnog izvršitelja broj 550 – 15754 – 60,

kod “ Societe Generale Montenegro banka “AD sa sjedištem u Podgorici.

XIIIAko je kupac izvršni povjerilac čije potraživanje dostiže iznos postignute cijene,

nije dužan da uplati iznos postignute cijene.

XIV Izvršni povjerilac čije potraživanje ne dostiže iznos cijene dužan je da uplati razliku između iznosa potraživanja

i postignute cijene.

XV Zaključak o prodaji objaviti umedijima dnevnom listu “ Nova Pobjeda “ doo sa sjedištemu Podgorici najkasnije

15 dana prije dana održavanja Javnog nadmetanja.

XVI Izvršni povjerilac i izvršni dužnik obavijestiće se o mjestu, danu i času prodaje stvari.

Dana, 17.08.2018. godine

JAVNI IZVRŠITELJ

Veselin Šćepanović s.r.

Pravna pouka : Protiv navedenog zaključka nije dozvoljen prigovor, čl. 8. ZIO.