Previous Page  21 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 21 / 48 Next Page
Page Background

21

Pobjeda

Ponedjeljak, 20. avgust 2018.

Drugi pišu

Vlaška posla

Građanin je prije dvije go-

d i ne uzeo dopunsko

zdravstveno osiguranje ve-

omapovoljno,sniskommje-

sečnom ratom, dok je bio

zdrav, da bi se nakon toga

teško razbolio. Neočekivano

je pao u postelju, a liječnici

dugonisu znali štamu je.

Slalisuganabrojnepretrage,

u nekoliko je navrata odsje-

dao pomjesec ili dva u razli-

čitim bolnicama, šuljao se

između života i smrti, sve

neštohoću,neću,pišitću,ka-

kit ću, prije nego što su mu

nesumnjivo dijagnosticirali

bolest, jednu od onih najgo-

rih, koje se uspješno kontro-

liraju terapijom, ali je terapi-

j a t ako skupa da vam

najkasnije nakon trećeg bol-

ničkog računa dođe da bole-

snikaumlatite lopatomili ga,

u čovječnijoj varijanti, otru-

jete pesticidom.

ŠPANCIRPO

BOLNICAMA

Kad suuosiguravajućoj kući

temeljito popisali sve klijen-

tove ultrazvučne preglede,

sve magnetske rezonance,

rendgenska snimanja, anali-

zekrvi,bolničkanoćenja,sve

špinate namlijeku, kompote

odmarelica i „sestro,možete

li mi malo popraviti jastuk“,

gotovosuzavrištaliodužasa.

Polica koju je bolesnik imao

nije ni približno pokrivala

sve troškove.

Taj jednostavnonijesmiobo-

lovati od čega je bolovao. S

njegovim dopunskim osigu-

ranjem, tip je mogao dobiti

prehladu, crijevnu infekciju,

alergiju na pelud, uganuće

noge, takve nekakve, jedno-

stavnijebolestiinezgode.Sve

preko toga bilo je nedopustiv

luksuz.

Metaforički rečeno, kaoda je

čovjek imao para za kavu i

mineralnu, a naručio je paš-

kog sira i drniškog pršuta za

predjelo, zatimkrvavo peče-

nibiftek, salatuodrikule, bo-

cu Plenkovićevog plavca, ti-

ramisu i kapučino. Njegova

teška bolest i dugotrajno,

složenoliječenjebilisutakva

neodgojena i rasipna gesta

da mu je osiguravajuća kuća

naposljetku otkazala surad-

nju. Nije bilo druge nego na-

zvati bećara i otvoreno mu

kazati da im ne pada na pa-

metduljefinanciratinjegovo

španciranje po bolnicama.

Neka nađe nekoga drugoga

koga će, da oprostite na izra-

zu, zajebavati.

Takvo je vrijeme došlo da

mali čovjek sebi naprosto ne

može priuštiti teške bolesti.

Leukemija, moždani udar,

srčani udar, djelomično ne-

propusna arterija, kronično

zatajenje bubrega, multipla

skleroza, gubitak udova, Al-

zheimerova i Parkinsova bo-

lest samo su za finiji svijet.

Jedino buržuji danas leže

dulje u bolnicama. Baš neki

dan svjedočio sam zanimlji-

vom prizoru u jednoj našoj

bolnici.

„A šta kažu, šta ti je?“ upitao

je jedan prijatelja koji je žut i

ispijen ležaoupostelji.

„Imam rak pluća“, šapnuo je

onaj odozdo iznemoglo.

„Oho! Rak! Ima se, može se!“

zavikao je posjetitelj, jedva

skrivajući zavist.

KLASNORASLOJENI

Ukapitalističkomzdravstve-

nom sustavu klasno smo ra-

slojeni, nema više onoga jef-

tinoga osiguranja koje je za

sve jednako vrijedilo. Davno

su prošla vremena kad su se

bolesna djeca o državnom

trošku operirala u inozem-

stvu, a zdravstvena legitima-

cija nije bila nego komad ru-

kom ispisanog kartona s

ljubičastim četvrtastim ži-

gomunajlonskomomotu.

Danas ih u novčanicima svi

imamo po šest, dizajniranih

kao luksuzne kreditne karti-

ce, i svih šest zajedno ne vri-

jedeni zašta. Svešto jeslože-

nije i skuplje pacijenti

morajudodatnoplatiti, aosi-

guravajuće im kuće svakod-

nevno izmišljajunove uvjete

kao što kamatari svojim žr-

tvama izmišljaju stalno nove

dugove.

Uskoro se valjda nećete ni

moćiliječitiuozbiljnimusta-

novama. Karticu vašeg do-

punskogosiguranjanećepri-

mati ni na rendgenu, ni na

magnetskoj, ni namamogra-

fu ni na ijednom drugom

uređaju koji pripada tradici-

onalnoj zapadnjačkoj medi-

cini. Obolite li, osiguranje će

vammožda pokriti troškove

zapisa koji vam je napravio

travnički hodža, ili posjete

franjevcu karizmatiku koji

polaže ruke na bolesnike, ili

tretman kod marokanskog

iscjeliteljaTorabijakoji liječi

vodom.

Dobijete li rak, dopunsko

zdravstveno priznat će vam

samoakostebilikodBracesa

Srebrnjaka koji vas je liječio

pogledom, u majici s natpi-

som: „Nisam onkolog, ali

mogupogledati“.

AnteTOMIĆ

Dobijete li

rak, dopunsko

zdravstveno

priznaće vam

samo ako ste bili

kod Brace sa

Srebrnjaka koji

vas je liječio

pogledom

Izmeđuživota

i smrti

Muslimanskapolitička

renesansauAmerici

RashidaTlaibćepostati prvamuslimanka izabranauKongres

Nedugonakonštojepobijedi-

lanapreliminarnimizborima

zaameričkiKongres,Rashida

Tlaib je spakovala kofere i za-

putila se prema sjeverozapa-

du iMinnesoti da radi nadru-

g o j kamp a n j i . Za ov u

političarku koja je dugo vre-

menabilamjesnaorganizato-

rica, slavlje zbog njene pobje-

de palo je u sjenuhistorijskog

događa koji se održava u cilju

slanja dviju američkihmusli-

manki uKongres.

UMinnesotisusepreliminar-

ni izbori održali 14. augusta, a

Tlaib se pridružila Ilhan

Omar, koja je kao i Tlaib, ušla

u historiju kao prva Ameri-

kanka somalijskoj porijekla

koja je postala zakonodavka.

Tlaib se pridružila Omari-

nom kampu u zadnjem satu

kampanje, dodajući svoj mo-

mentum i glas svojoj prijate-

ljici i progresivnom politič-

kom savezniku, inspirisana

ciljemda zajedno uđu uKon-

gres i uhistoriju.

Ta je vizija postala stvarnost u

utorak uvečer, kada je Omar

pobijedila pet drugih Demo-

krata u svom polju. Dobila je

gotovo polovicu glasova (48

posto) i pomogla da uspije

drugamuslimankaKeithElli-

son u petomkongresnomdis-

triktu Minnesote. Da, musli-

manka i z Mi chi gana j e

otputovala u Minnesotu da

pomogne drugoj muslimanki

da popuni kongresno mjesto

koje je upraznio musliman, u

krugusaradnjekojićeovedvi-

jehistorijskeličnostidovestiu

američki Zastupnički dom u

januaru2019.

VIŠEODBIČAPROTIV

TRAMPA

Tlaib i Omar su najvidljiviji i

vodeći simboli muslimanske

američke političke renesan-

se koja se trenutno dešava u

SAD-u i naglašena je rekor-

dnim brojem muslimana

Amerikanacakoji se takmiče

zamjesta u vladi širomdrža-

ve. Ali oni predstavljaju po-

četak renesanse koja će se

sigurnonastaviti unarednim

godinama inakonTrumpove

vladavine. Dok je govorila u

Minnesoti, Tlaib je za Omar

rekla da je „muslimanka kao i

ja“, ali je rekla da njihov afini-

tet prevazilazi vjeru. „Naša

poveznica se tičenašihzajed-

ničkihvrijednosti:mi obježe-

limo unaprijediti zajednice i

glasove bez predstavnika, za

dobrobit svihAmerikanca.“

Ne iznenađujeda jevećina iz-

vještaja nakon Tlaibine po-

bjede i onih koji su se slili na-

kon Oma r i n e po b j e d e

fokusirana na njihove etnič-

ke, rasne i ponajviše vjerske

identitete kao muslimanki.

Ali značajne veze koje pove-

zuju ove dvije političke pio-

nirke su više lične i političke.

Omar je došla u SAD kao

izbjeglica iz ratom razorene

Somalije1995, gravitirajući ga

gradovima blizancima zajed-

nosa talasimaSomalijacakoji

supotražili utočišteuMinne-

soti.

Minneapolis, kojeg sunazvali

„mali Mogadishu“ zbog zna-

čajne populacije Somalijaca,

mobilizirao je Omar da bude

zagovornica za imigrante i za

one kojima je to bilo potreb-

no.

Tlaibini roditelji imigranti

nastanili su se u Detroitu, na-

šavši domu radničkom, jugo-

zapadnomdijelugrada,živeći

sa naprednom arapskom, la-

tinskom i afroameričkom za-

jednicom koja je oblikovala

njenosjećajzarazličitezajed-

nice i za političke poruke na

presjeku različitihzajednica.

Detroit i Minneapolis su

srodna mjesta, gdje prepreke

života u Americi za žene ta-

mnije puti, sveprisutni rasi-

zam i ksenofobija koja vreba

naulicama i šire inedaćesiro-

maštva mogu slomiti osobu

rano u životu. Ili u slučaju

Tlaib i Omar, ovi uslovi su

uvjetovali posvećenost druš-

tvenoj pravdi koja ih je inspi-

risala da služe najranjivijim i

poremete mahinacije koje

podržavaju status quo.

Stoga, muslimanski američki

politički talas predvođen sa

Tlaib i Omar, i zaokružen ra-

sno i regionalno različitimni-

zom progresivnih kandidata

uključujući Abdul El-Sayeda

uMichiganu,TahirahAmatul

Wadud u Massachusettsu, i

Deedru Abboud u Arizoni,

koja se takmiči za američki

Senat i mnogi drugi koji su se

takmičili u ovom izbornom

krugu, inspirisan je progre-

sivnom vizijom za Ameriku.

Dok je ovaj rekordni brojmu-

slimana Amerikanca koji se

takmiče za političke pozicije

širom države popularno na-

zvan „Trumpov efekt“ ili re-

akcija na zabranu ulaska mu-

slimanima, taj okvir previđa

moćnije pokretače koji pod-

stičumuslimane Amerikance

da se takmiče za političke po-

zicije – posvećenost progre-

sivnim vrijednostima, jezik

socijalne pravde i gotovo ko-

lektivni odmak ka demokrat-

skoj socijalističkoj filozofiji

koju je uveoBernie Sanders.

VIŠEOD

‘MUSLIMANSKIH

KANDIDATA’

Ovaj besprimjerni talas mu-

slimana Amerikanaca koji se

takmiče za političke pozicije

dolazi u trenutku intenzivne

islamofobije u SAD-u, najav-

ljene iz najvišeg ureda u zem-

lji i podržane od Vrhovnog

suda koji je podržao zabranu

ulaska muslimanima u junu.

To je okruženje kroz koje su

muslimanski američki kandi-

dati bili prisiljeni kretati se

dok su vodili kampanje, često

se izlažući islamofobnim na-

padima na terenu i na druš-

tvenimmrežama.Uprkosme-

dijskoj fiksaciji na vjerski

identitet Tlaib i Omar, El-

Sayed i Abboud, i desetaka

drugih muslimana koji se ta-

kmiče na državnom i federal-

nom nivou kao odgovor na

neprijateljski pejzaž koji

Trump podstiče, mnogi od

ovih kandidata uokvirili su

svoju religiju kao dio snažni-

jih i bogatijih identiteta, i ve-

zanih za političke misije koje

su tražile način da adresiraju

državnupodređenost imigra-

nata, Afroamerikanaca, siro-

mašnih, i zaposlenih, fokusi-

rajući se na međusekcijske

prioriteteumjestosvojevjere.

Ovimuslimanskikandidatisu

ljekari i lideri društveneprav-

de, majke i autori politika, cr-

niismeđi,izsiromašnihporo-

dica i iz srednje klase,

obrazovani na prestižnim fa-

kultetima i sa diplomama iz

lokalnih koledža. Njihova ra-

zličita iskustva i putovanja,

kao ljudi, su povezana zajed-

ničkom posvećenošću da

predstavljaju interese margi-

naliziranih osoba svih rasa i

religija, etniciteta i pozadina.

Islamjeunajvećojmjeri vanj-

ska poveznica koja je ujedini-

la ove kandidate, ali dublja

analiza otkriva da je politička

filozofija, usidrena konsen-

zusom posvećenosti boljem

obrazovanju, povoljnijoj

zdravstvenoj njezi, povećaju

minimalne plaće, eksplicit-

nom odricanju od rasizma i

fanatizma svih oblika, i dru-

gim suštinskim osnovama

progresivneagende,jestenaj-

značajnija nit.

Stoga, ovamuslimanska ame-

ričkapolitička renesansakoja

sedešavaurealnomvremenu,

sada, jestezeleni val kojegpo-

kreću zajedničke vrijednosti

anezajedničkareligija.Ozna-

čava muslimansku američku

promjenukojajeprvenstveno

progresivna, i koju predvode

političarke –kao što suTlaib i

Omar –koje sumnogovišeod

prvih muslimanskih američ-

kih predstavnica u Kongresu.

Međutim, ovo je tek početak

ove renesanse, sa desecima

drugih muslimanskih ame-

ričkih političara koje je po-

krenuo momentum koje su

ovi kandidati generirali, želj-

nihdaslijedenjihovestopena

predstojećimizborima.

Američki

muslimani, koji

se takmiče za

Senat u ovom

izbornomkrugu,

inspirisani su

progresivnom

vizijomza

Ameriku,

reakcijomna

Trampovu

politiku, ali i

socijalnom

pravdom