Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Ponedjeljak, 20. avgust 2018.

Politika

PODGORICA

– Predsjednik

Slovenije Borut Pahor ima

najvećumjesečnu platumeđu

kolegama iz regiona, dok naj-

manju prima njegov kolega iz

Srbije Aleksandar Vučić.

Zarada predsjednika Slovenije

na mjesečnomnivou, kako

se navodi u njegovom imo-

vinskom kartonu, iznosi 3.322

eura. Sa druge strane, njegov

srpski kolega Aleksandar

Vučić mjesečno prihoduje

čak tri puta manje. Vučić u

ime obavljanja funkcije šefa

države na mjesečnomnivou

zarađuje 1.083 eura, što je

najmanja predsjednička plata

u regionu.

PODACI

Više od 3.000 eura iznose

mjesečna primanja hrvatske

predsjednice Kolinde Gra-

bar-Kitarović, ali i članova

Predsjedništva Bosne i Herce-

govine.

Prema podacima hrvatskog

Povjerenstva za odlučivanje o

sukobu interesa, Grabar-Kita-

rović ima neto platu od 3.276

eura, dok članovi Predsjed-

ništva Bosne i Hercegovine u

prosjeku zarađuju 3.091 euro.

Prema podacima Centralne

izborne komisije Bosne i Her-

cegovine, članovi Predsjed-

ništva te zemlje Bakir Izetbe-

gović, Dragan Čović i Mladen

Ivanić primaju 2.862, 2.874 i

3.536 eura mjesečno.

Mjesečnu zaradu u iznosu od

2.873 eura prima i predsjednik

Kosova HašimTači.

Premda na sajtu Agencije za

sprečavanje korupcije Crne

Gore još nijesu objavljeni

podaci omjesečnimprimanji-

ma predsjednika Crne Gore

Mila Đukanovića, poznato je

da je njegov prethodnik na toj

poziciji mjesečno zarađivao

oko 2.420 eura, pa se zaklju-

čuje da toliko iznosi i Đukano-

vićeva mjesečna zarada.

Manje od 2.000 eura na

mjesečnomnivou zarađuju

predsjednici Albanije Ilir Meta,

čija plata iznosi 1.425 eura i

Makedonije Đorđe Ivanov, koji

zarađuje 1.250 eura.

POREĐENJE

Ako se primanja šefova drža-

va uporede sa prosječnimpla-

tama u regionu, dolazi se do

zaključka da svi oni mjesečno

prihoduju daleko više od pro-

sjeka u svojim zemljama.

Rekorderi su, ipak, predsjed-

nik Kosova i trojica članova

Predsjedništva Bosne i Herce-

govine. Mjesečna plata Haši-

ma Tačija gotovo osamputa

je viša od prosječne plate na

Kosovu, a Bakira Izetbegovića,

Dragana Čovića i Mladena

Ivanića sedamputa u odnosu

na prosječnu zaradu u Bosni i

Hercegovini.

Trostruko višu platu od pro-

sjeka u svojim zemljama pri-

maju predsjednici Hrvatske,

Makedonije i Slovenije. Iako je

plata predsjednika Srbije Alek-

sandra Vučića najmanja među

kolegama iz regiona i on zara-

đuje duplo više u odnosu na

prosječnu platu u Srbiji.

Prema zvaničnimpodacima,

najveće prosječne plate u regi-

onu imaju Slovenija i Hrvatska,

a najniže Makedonija i Bosna i

Hercegovina.

Đ. Ć.

PODGORICA

-Kofi Ananbio jevizionar i reformator

koji jeSvjetskoj organizaciji imultilateralizmudaonovu

sadržinu i otvorionovehorizonte i perspektivu, apo-

stao je i dio savremene crnogorske istorije, poručio je

predsjednikCrneGoreMiloĐukanoviću telegramu sa-

učešćakoje jeuputiogeneralnomsekretaruUjedinjenih

nacijaAntonijuGuterešu.

Đukanović je naveo da je Anan jedan od najistaknutijih

svjetskih lidera novijeg doba, koji je na mnoge načine bio

UN.

–Uvrijeme dok je bio generalni sekretar, i uz njegovu punu

podršku, CrnaGora je u rekordnomroku nakon referendu-

ma o nezavisnosti postala punopravna članica UN. Kofi

Anan je i ličnimprisustvomtomdogađajudaoposebanzna-

čaj, što će ostati u trajnom sjećanju našeg naroda – naglasio

je predsjednik.

Kako je dodao, isto tako, Kofi Anan će u svjetskoj istoriji

ostati zapamćen kao jedan od najznačajnijih lidera UN i

političara svjetskog formata u vremenu novih izazova, oz-

biljnihidugoročnihpromjenanameđunarodnoj sceni, obe-

zbjeđujućiUjedinjenimnacijamakaogeneralni sekretar, ali

ikasnijekaočelniksopstvenefondacije,nezamjenjivuulogu

i značaj.

–MolimVas, gospodinegeneralni sekretare, danajiskrenija

saosjećanjaprenesete iporodiciKofijaAnana, kaoi saradni-

cima njegove fondacije i rukovodstvu njegove rodne Gane

–poručio jeĐukanović u telegramuGuterešu.

R.P.

Slovenijanajviše,

Srbijanajmanje

Koliko države u regionumjesečno izdvajaju za plate predsjednika

Đukanović: Kofi

Anandiosavremene

crnogorske istorije

Crnogorski predsjednik uputio telegram

generalnomsekretaru UNAntoniju Guterešu

PODGORICA

– Imaprostora

da se značajnounaprijede

procedurevezane za inicija-

tive građanapremaSkupšti-

ni, ali dabismonapravili re-

zultat na tompolju,

neophodna je iskrenapomoć

nevladinihorganizacijakoje

trebadauSkupštini nađu

partnerauciljuborbe zaveća

prava imogućnosti građana–

kazao je zaPobjeduNikola

Rakočević, poslanikDPS-a.

Mreža za afirmaciju nevladi-

nog sektora ranije jeukazalada

Skupština nema jasno propisa-

neprocedure za inicijative gra-

đana i rokove u kojima treba

odlučivati onjima.

Rakočević kaže da su nadlež-

nostiparlamentapreciznopro-

pisane Ustavom, a procedure

Poslovnikom Skupštine Crne

Gore, te da su inicijative koje

dolaze od građana i civilnog

sektora jedan od prioriteta za

poslanike pozicije.

- Razumije se da građani češće

odgovore na svoje inicijative i

probleme traže od izvršnih or-

ganadržave, ali i Skupština ima

svoju ulogu u tom procesu.

Podsjetiću da su brojni prijed-

lozi zakona i akata usvojenih u

Skupštini proizvod potrebe

grupa građana, nevladinih or-

ganizacija i ostalih, čije su inte-

rese kroz zakonska rješenja ar-

tikulisali poslanici – rekao je

Rakočević.

On, međutim, kaže da prostora

ima za značajna unapređenja

na tompolju.

-Dabismopostigli rezultat, ne-

ophodna je iskrena pomoć ne-

vladinih organizacija koje tre-

ba u Skupstini da traže i nađu

partnera u cilju borbe za veća

prava i mogućnosti građana.

Nažalost, često smo svjedoci

planiranihpolitičkihkampanja

određenih nevladinih organi-

zacija, u cilju diskreditacije

SkupštineCrneGore,sanamje-

romdase ta institucijapredsta-

vi opozicijomineresima građa-

na, štoSkupština svojimradom

konstantno demantuje – ista-

kao jeRakočević.

Prema njegovim riječima, ta-

kva praksa šteti ukupnom am-

bijentu.

- Na taj način građani samo gu-

be, umjestoda sinergijomsvih i

u javnom i civilnom sektoru

unapređujemo njihov položaj

–dodao jeRakočević.

Koordinator Parlamentarnog

programaMANS-a Danilo Ka-

lezić saopštio je ranije da crno-

gorski parlament nema jasno

propisanu proceduru za inici-

jativegrađanakaSkupštini,niti

jasno propisane rokove kada

treba da odluči onjima.

- To je veoma problematično i

zato treba definisati ove proce-

dure.Dobilismopodrškupred-

sjednikaSkupštinedase formi-

ra administrativna radna

grupa,kojabiseisključivobavi-

la pitanjem procedure, kako bi

se taj mehanzam instituciona-

lizovao - kazao jeKalezić.

Poslovnik Skupštine daje mo-

gućnost građanima da budu

predlagači zakona, ali putem

ovlašćenog poslanika. Član 131

najvišeg skupštinskog akta

predviđa mogućnost da zakon

Skupštini predloži šest hiljada

birača. Oni su obavezni da

odrede ovlašćenog poslanika

preko koga podnose prijedlog

zakona.

I.K.

Rakočević: Imaprostora

zabolju realizaciju

građanskih inicijativa

Poslanik DPS-a kazao da su inicijative građana i NVO jedan od prioriteta za poslanike vlasti

Trostruko višu platu od prosjeka u svojimzemljama

primaju predsjednici Hrvatske, Makedonije i Slovenije.

Iako je plata predsjednika Srbije Aleksandra Vučića

najmanjameđu kolegama iz regiona i on zarađuje

duplo više u odnosu na prosječnu platu u toj državi

Borut Pahor

NikolaRakočević

KolindaGrabar-Kitarović

Mladen Ivanić

Đorđe Ivanov

Bakir Izetbegović

HašimTači

DraganČović

AleksandarVučić